• Hotărârea 433/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2016.
 • Hotărârea 432/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Aprobarea încheierii convențiilor provizorii pentru anul 2016, privind acordarea de servicii de asistență socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială și asociația/fundația selecționată în baza Legii nr.34/1998.
 • Hotărârea 431/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Str. Eroilor, nr. 2 I, iniţiat de NOVAC FLORENTIN şi CRISTEA ALINA-VIOLETA.
 • Hotărârea 430/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Brăila şi a Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 2/31.01.2001, până la data de 30.12.2018.
 • Hotărârea 429/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Centralizarea suprafețelor de teren ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții cu caracter provizoriu, conform Regulamentului aprobat prin HCLM Brăila 199/2015.
 • Hotărârea 428/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 427/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Modificarea poziţiei nr. 105, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la LICEUL TEHNOLOGIC „G.K. CONSTANTINESCU”, conform procesului - verbal de recepţie finală nr.2876/ 30.12.2008.
 • Hotărârea 426/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Completarea poziţiei nr. 98, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA”, conform procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.39/14.01.2014.
 • Hotărârea 425/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Completarea poziţiei nr. 97, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” BRĂILA, conform proceselor-verbale la terminarea lucrărilor nr. 561/01.04.2014, nr.1156/25.06.2014 și procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1163/20.04.2015.
 • Hotărârea 424/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Completarea poziţiei nr. 42, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.39 „CĂSUȚA FERMECATĂ”, conform procesului - verbal de recepţie finală nr.1902/ 09.11.2015.
 • Hotărârea 423/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Modificarea poziţiilor nr. 13 și 36, Capitolul G 10 – „Cimitire” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.12189/24.08.2015 și nr.13878/18.09.2015.
 • Hotărârea 422/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Modificarea HCLM nr.203/29.07.2015 referitoare la ”Trecerea din domeniul public al Municipiului Brăila şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, pentru Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Brăila, a unui teren în suprafaţă de 1571,00 mp, situat în Municipiul Brăila, str. Plevna nr.8 bis, pe care se află amplasată construcţia C1, proprietatea Statului Român”.
 • Hotărârea 421/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Modificarea HCLM nr.202/29.07.2015 referitoare la ”Trecerea din domeniul public al Municipiului Brăila şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila a unui teren în suprafaţă de 94000 mp situat în Municipiul Brăila str. Plevna nr.2”.
 • Hotărârea 420/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr.61/27.02.2014 referitoare la ”Aprobarea încetării contractului de concesiune nr.34162/06.09.2006 încheiat cu S.C. CET S.A Brăila”.
 • Hotărârea 419/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Modificarea și completarea H.C.L.M. nr.6/29.01.2015 referitoare la stabilirea costului mediu lunar de întreținere în centrele rezidențiale aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 418/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Prelungirea duratei de dare în administrarea Direcției de Asistență Socială Brăila, pentru o perioada de 5 ani, a imobilului situat în Municipiul Brăila, Cartier Lacu Dulce, Str. Mina Minovici nr.2B in vederea desfășurării activității Centrului social multifuncțional pentru comunitatea romă din Cartierul Lacu Dulce.
 • Hotărârea 417/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Atribuirea prin încredințare directă spre închiriere, a imobilului proprietate publică a Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Rahova nr.154 către ASOCIAȚIA ART-TERAPIE.CES.AU.
 • Hotărârea 416/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2016.
 • Hotărârea 415/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Stabilirea numărului maxim al legitimațiilor pentru care Direcția de Asistență Socială va asigura plata gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă persoanelor cu handicap grav și accentuat, asistenților personali cât și însoțitorilor acestora, pentru anul 2016.
 • Hotărârea 414/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Schimbarea destinației spațiului situat în Brăila, Aleea Policlinicii nr.5, bl. G13, et.2, ap.84, din spațiu cu altă destinație în spațiu cu destinația de locuință.
 • Hotărârea 413/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Trecerea din administrarea Şcolii Gimnaziale nr.4 „Al. I. Cuza”, a bunului imobil „Sală de sport”, situat în Brăila, Aleea Parcului nr.2, în administrarea Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau”.
 • Hotărârea 412/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila, pe o perioadă de 10 ani, a imobilelor situate în Brăila, Aleea Policlinicii nr.2, bloc G16, sc.5, parter, apartamentele nr.101 și nr.102, proprietatea publică a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 411/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Încetarea dreptului de administrare al Serviciului de Utilitate Publică ”SEROPLANT” Brăila asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuit, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Municipiul Brăila, str. Polonă, nr.18 și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila.
 • Hotărârea 410/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Organizarea reţelei şcolare de învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2016 – 2017.
 • Hotărârea 409/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Aprobarea tarifului pentru serviciile prestate de Poliția Locală Brăila.
 • Hotărârea 407/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și folosirea permiselor de acces auto (PERMIS ACCES AUTO – P.A.A.), pentru circulația autovehiculelor agabaritice pe străzile Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 406/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi amenajare a zonelor verzi de pe raza Municipiului Brăila, pentru anul 2016.
 • Hotărârea 405/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Aprobarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila‚ aplicabile în anul fiscal 2016.
 • Hotărârea 404/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Aprobarea prețurilor și tarifelor percepute de S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, începând cu anul 2016.
 • Hotărârea 403/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Stabilirea plafonului creanțelor fiscale care pot fi anulate pe anul 2015.
 • Hotărârea 402/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Modificarea cotei prevăzute de art. 458 alin. (1) din Legea nr.227/2015 și aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr.276/27.10.2015.
 • Hotărârea 401/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2015.
 • Hotărârea 399/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2015.
 • Hotărârea 397/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 29/11.02.2015 referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2015”, modificată prin H.C.L.M. nr.87/29.04.2015.
 • Hotărârea 394/2015 - Municipiul Brăila - 21.12.2015

  Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, preliminat la trimestrul IV 2015.
 • Hotărârea 392/2015 - Municipiul Brăila - 11.12.2015

  Aprobarea continuării implementării proiectului “Modernizare Bulevardul Dorobanților, Municipiul Brăila”, cod SMIS 1474 după data de 31.12.2015 și aprobarea valorii necesare pentru finalizarea acestuia.
 • Hotărârea 391/2015 - Municipiul Brăila - 11.12.2015

  Aprobarea continuării implementării proiectului “Restaurarea și consolidarea clădirii Teatrului Maria Filotti Brăila”, cod SMIS 32292 după data de 31.12.2015 și aprobarea valorii necesare pentru finalizarea acestuia.
 • Hotărârea 390/2015 - Municipiul Brăila - 11.12.2015

  Aprobarea continuării implementării proiectului “Realizarea Centrului Comunitar “Bunici și nepoți” din Municipiul Brăila, Str. Anghel Saligny nr.17”, cod SMIS 48199 după data de 31.12.2015 și aprobarea valorii necesare pentru finalizarea acestuia.
 • Hotărârea 389/2015 - Municipiul Brăila - 11.12.2015

  Aprobarea prelungirii duratei contractului de finanţare nr.4160/10.05.2014 aferent proiectului “Renovarea imobilului situat în Municipiul Brăila, Str. Rm. Sărat nr.115, în vederea amenajării unor locuințe sociale de calitate”, cod SMIS 48837 după expirarea perioadei de implementare/eligibilitate a POR 2007-2013 şi aprobarea cheltuielilor estimate necesare finalizării proiectului.
 • Hotărârea 388/2015 - Municipiul Brăila - 11.12.2015

  Aprobarea continuării implementării proiectului “Extindere centru social multifuncțional Lacu Dulce”, cod SMIS 48175 după data de 31.12.2015 și aprobarea valorii necesare pentru finalizarea acestuia.
 • Hotărârea 387/2015 - Municipiul Brăila - 11.12.2015

  Aprobarea continuării implementării proiectului “Realizare infrastructură rutieră în Municipiul Brăila”, cod SMIS 48507 după data de 31.12.2015 și aprobarea valorii necesare pentru finalizarea acestuia.
 • Hotărârea 386/2015 - Municipiul Brăila - 11.12.2015

  Aprobarea continuării implementării proiectului “Extindere pe verticală Școala cu clasele I-VIII Ion Creangă”, cod SMIS 13322 după data de 31.12.2015 și aprobarea valorii necesare pentru finalizarea acestuia.
 • Hotărârea 385/2015 - Municipiul Brăila - 11.12.2015

  Aprobarea includerii unui sector din Municipiul Brăila, județul Brăila în zona pescărească ce va fi arie eligibilă a Strategiei de dezvoltare locală integrată a zonei pescărești a județului Brăila, pentru perioada de programare 2014 - 2020.
 • Hotărârea 384/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. VOICU FLORIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 72A, în suprafaţă de 242,00 mp, NCP 85714, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 383/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. VASILE ROXANA DANIELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Constantin Berlescu, nr. 9, în suprafaţă de 286,72 mp, NCP 19619, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 382/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. VASILE VIOLETA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Berzei nr.2, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85473, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 381/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. ȚURCANU MIHAI ARISTIDE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Constantin Berlescu, nr. 17, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85640, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 380/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. TRIȘCARU FLORENTIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cimbrului, nr. 25, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85391, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 379/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. TOICĂ GIGEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vrancei, nr. 2, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85453, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 378/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. TERZEA MARIUS şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Petre Ciucă, nr. 9, în suprafaţă de 259,33 mp, NCP 14935, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 377/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. SURDU MARIUS RADU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală, nr. 10A, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85606, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 376/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. STROIE (ALECU) ADRIANA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 17, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85398, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 375/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. SPĂTAR ALIN VIOREL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 23, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85399, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 374/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. SIMION ANCA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic nr.2, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85404, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 373/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. ROMAN NICU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Paul Brătășanu, nr. 1, în suprafaţă de 259,90 mp, NCP 85795, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 372/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. PÂRLOG GEORGE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str.Berzei nr.14, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85446, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 371/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererilor dnei. POPOACĂ MONICA MAGDALENA și a dlui. POPOACĂ EUGEN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 13, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85392, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 370/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. OPREA LUCREȚIA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 21, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85395, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 369/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. NEDELCU VALENTIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cimbrului, nr. 19, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85390, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 368/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. MUTEI ALIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Petre Ciucă, nr. 10, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85595, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 367/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. MIHĂILĂ DRAGOȘ PETRICĂ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic nr.5, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85493, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 366/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. MIHAI MIHAELA VERONICA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu, nr. 19, în suprafaţă de 294,00 mp, NCP 14218, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 365/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. MEGAN CAROLINA ANTONETA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic nr.9, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85506, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 364/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. MÂNDREANU NADIA-SIA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Timiș, nr. 192, în suprafaţă de 258,00 mp, NCP 85426, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 363/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. MĂDULARU VASILICĂ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Timiș, nr. 192F, în suprafaţă de 230,00 mp, NCP 85549, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 362/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. MANEA CRISTIAN GABRIEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Egretei nr.9, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 85425 în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 361/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. MALACU IONEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Izvorului, nr. 4, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 85414, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 360/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. LOVIN MARIUS CRISTIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Prelungirea Lanului, nr. 25, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 78685, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 359/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererilor dnei. LAZĂR CRISTINA şi a dlui. LAZĂR SIMION şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 4 în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85408, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 358/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. JIRLĂIANU PACHE NICOLAE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Egretei nr.13, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85421, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 357/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. ILIE MARIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Berzei nr.4, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85472, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 356/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. IANCU MARIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Egretei nr.11, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85430, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 355/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. IAMANDI PETRUȘ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic nr.1, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85456, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 354/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. ION NICOLETA - LILIANA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic nr.7, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85459, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 353/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. HURMUZACHE STELICĂ ADRIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Izvorului, nr. 2, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85410, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 352/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. HRIŢCU VIOREL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 8, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85413, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 351/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. GURGU LILIANA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cimbrului, nr. 21, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85394, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 350/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. FLEȘTER IULIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Timiș, nr. 192I, în suprafaţă de 254,00 mp, NCP 85423, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 349/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. FERARU MIHALACHE MARIUS şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu, nr. 13, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85633, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 348/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. DUMITRESCU (MOȘU) MIHAELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Egretei nr.7, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85420, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 347/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. DUMITRU BEATRICE RODICA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 10, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85411, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 346/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. ENACHE IONUȚ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu, nr. 9, în suprafaţă de 258,00 mp, NCP 85579, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 345/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. DUMITRAȘC VASILE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Berzei nr.6, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85495, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 344/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. DORAȘCU MIHĂIȚĂ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Gheorghe Munteanu Murgoci, nr. 4C, în suprafaţă de 302,00 mp, NCP 72681, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 343/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. CULEA DUMITRA NELUȚA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Timiș, nr. 192G, în suprafaţă de 230,00 mp, NCP 85560, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 342/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. CRACANĂ NICOLETA GIANINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Timiș, nr. 192E, în suprafaţă de 237,00 mp, NCP 85621, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 341/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. CHIOSEA OANA RALUCA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara, nr. 2, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 76599, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 340/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. CRĂCIUN LAURENȚIU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu, nr. 8, în suprafaţă de 257,04 mp, NCP 14133, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 339/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. COCIOABĂ NICOLAE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic nr.11, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85454, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 338/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. CEAUȘ GEORGE FLORINEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Egretei nr.15, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 85452, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 337/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. CÎRCIUMARU STELUȚA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic nr.3, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85462, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 336/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. CIOLPAN DRAGOȘ CĂTĂLIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Berzei nr.12, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85471, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 335/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. CIOLPAN ȘTEFAN DORINEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Berzei nr.10, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85480, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 334/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. COTONSCHI GICA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 19, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85402, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 333/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. COSTIN DORIAN CRISTIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 15, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85393, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 332/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. COSTIN MARIUS PARASCHIV şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Berzei nr.8, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85470, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 331/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. CONSTANTINESCU DUMITRU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Traian Tino, nr. 8, în suprafaţă de 250,07 mp, NCP 85643, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 330/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. CIREȘOIU AMELIA ANTONELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr.2, în suprafaţă de 244,66 mp, NCP 19313, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 329/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. CHIRIȚĂ (PETRE) GIANINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu, nr. 17, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85618, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003
 • Hotărârea 328/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. CHIRIAC LENUȚA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Izvorului, nr. 6, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85407, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 327/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. CHINTA ANTONELA-GIANINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Petre Ciucă, nr. 18, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 72190, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 326/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. BUNEA BOGDAN CAROL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală, nr. 4, în suprafaţă de 199,07 mp, NCP 85630, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 325/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. BRATOSIN CLAUDIU ALIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Constantin Berlescu, nr. 14, în suprafaţă de 255,27 mp, NCP 14013, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 324/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. PETRE (BĂNICĂ) CARMEN MIHAELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Egretei nr.17, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85446, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 323/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. BĂICEANU VALERICĂ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr.6, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85405, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 322/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. BURLACU IULIAN - GIGEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Timiș, nr. 192 H, în suprafaţă de 230,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 321/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. BELCIUGAN NICOLAE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu, nr. 2, în suprafaţă de 275,07 mp, NCP 14264, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 320/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. BĂDĂLAN CRISTINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 25, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85409, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 319/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dlui. ANTON MIHAI LUCIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vrancei, nr. 6, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85494, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 318/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea cererii dnei. ALEXANDRU (GRIGORE) CRISTINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Constantin Berlescu, nr. 13, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 14455, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 317/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Trecerea din domeniul public al Municipiului Brăila și administrarea Consiliului Local Municipal Brăila, în domeniul public al Statului Român, a imobilului situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr. 27, NCP 79000
 • Hotărârea 316/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 315/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Modificarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCŢII ale TEATRULUI „MARIA FILOTTI” BRĂILA
 • Hotărârea 314/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea tarifului pentru serviciile prestate de Poliția Locală Brăila
 • Hotărârea 313/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Acordarea unor facilități fiscale, constând în anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, reprezentând creanțe datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice și juridice, de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Brăila
 • Hotărârea 312/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Majorarea capitalului social la S.C. ECO S.A. Brăila
 • Hotărârea 311/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Acordarea dreptului de a executa rețele subterane pentru unele trasee, proprietatea S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice, Electrica Distribuție Muntenia Nord, Sucursala de Distribuție Brăila
 • Hotărârea 310/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Aprobarea angajamentului de susținere financiară, în perioada 2016-2021, a participării Municipiului Brăila la acțiunea Uniunii Europene ”Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România
 • Hotărârea 309/2015 - Municipiul Brăila - 25.11.2015

  Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pentru anul 2015
 • Hotărârea 308/2015 - Municipiul Brăila - 18.11.2015

  Redistribuirea unor sume din taxa pe valoarea adăugată între unele unități din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila, pe anul 2015.
 • Hotărârea 306/2015 - Municipiul Brăila - 11.11.2015

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2015
 • Hotărârea 305/2015 - Municipiul Brăila - 11.11.2015

  Modificarea Anexelor nr. 2 și 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 381/16.11.2009 cu referire la actele necesare obținerii Avizului de funcționare, respectiv a autorizației de funcționare pentru activități de alimentație publică
 • Hotărârea 304/2015 - Municipiul Brăila - 11.11.2015

  Aprobarea măsurilor pentru clarificarea situației juridice și tehnice a terenurilor situate în Brăila, Str. Grației nr.30-40
 • Hotărârea 303/2015 - Municipiul Brăila - 11.11.2015

  Modificarea poziţiei nr.101 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011
 • Hotărârea 302/2015 - Municipiul Brăila - 11.11.2015

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.55/27.02.2014 referitoare la ”Organizarea reţelei şcolare de învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2014 – 2015”
 • Hotărârea 301/2015 - Municipiul Brăila - 11.11.2015

  Aprobarea Planului centralizat de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila, Direcția de Asistență Socială și Poliția Locală Brăila
 • Hotărârea 300/2015 - Municipiul Brăila - 11.11.2015

  Încheierea unui Act adițional la contractul de concesiune autentificat sub nr.3671/2013, modificat prin Actul adițional nr.1 la acesta
 • Hotărârea 299/2015 - Municipiul Brăila - 11.11.2015

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2015
 • Hotărârea 298/2015 - Municipiul Brăila - 11.11.2015

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2015
 • Hotărârea 297/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2015.
 • Hotărârea 296/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Modificarea poziţiilor nr. 124 și 145, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 295/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr.62, bl.D, parter, DOMNULUI DEPUTAT NAZARE ALEXANDRU, având destinația de cabinet parlamentar, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 294/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr.62, bl. D, parter, DOMNULUI SENATOR BOBOC CĂTĂLIN, având destinația de cabinet parlamentar, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 293/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Completarea poziţiei nr. 66, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 „C.S. ALDEA”, conform proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1027/05.07.2013, nr.1028/05.07.2013 și nr.639/01.04.2014.
 • Hotărârea 292/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Completarea poziţiei nr. 49, Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48 „LUCEAFĂRUL”, conform proceselor - verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1/15.04.2015 și nr.2/03.12.2014.
 • Hotărârea 291/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Aprobarea listelor cu pozițiile ocupate de solicitanți, la data de 20.10.2015, pe baza criteriilor de departajare prevăzute de H.C.L.M. nr.131/2013 referitoare la ” Aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003, republicată precum şi a vânzării acestora” și a procedurii ulterioare de atribuire.
 • Hotărârea 290/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 289/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 288/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Apartamentarea bunului imobil aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu S. Popescu, nr.9, bl. D, NCP 74776.
 • Hotărârea 287/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Acordul Consiliului Local Municipal Brăila pentru scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Polonă, nr.1A, parter.
 • Hotărârea 286/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ana Aslan nr.42, PARTIDULUI DREPTĂŢII SOCIALE BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 285/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, B-dul. Dorobanților, bl.A54 bis, parter, DOMNULUI SENATOR ROTARU ION, având destinația de cabinet parlamentar, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 284/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, B-dul. Dorobanților, bl.A54 bis, parter, DOMNULUI DEPUTAT DRAGOMIR VIOREL MARIAN, având destinația de cabinet parlamentar, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 283/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Prelungirea duratei de acordare în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a imobilului situat în Brăila, Piața Traian, nr.18-22, bl. B7, etaj 1, 2 și 3, Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Brăila, în vederea desfășurării activității.
 • Hotărârea 282/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Aprobarea înregistrării şi ţinerii evidenţei vehiculelor şi utilajelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002.
 • Hotărârea 281/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Aprobarea ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCŢII și NUMĂRULUI DE PERSONAL ALE SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA.
 • Hotărârea 280/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Completarea cu poziţia nr. 14, a subcapitolului G3 – „Cheuri, Dane, Pereuri, Bazine, Diguri și Clădiri aferente” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 31923/06.08.2015.
 • Hotărârea 279/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BRĂILA, pe anul 2016.
 • Hotărârea 278/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Aprobarea hărților de zgomot pentru Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 277/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Aprobarea tarifului pentru serviciile prestate de Poliția Locală Brăila.
 • Hotărârea 276/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2016.
 • Hotărârea 275/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ, pe anul 2015.
 • Hotărârea 274/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2015.
 • Hotărârea 273/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2015.
 • Hotărârea 272/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2015.
 • Hotărârea 271/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2015.
 • Hotărârea 270/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2015.
 • Hotărârea 269/2015 - Municipiul Brăila - 27.10.2015

  Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al municipiului Brăila întocmit pe cele două secţiuni, la sfârşitul trimestrului III 2015.
 • Hotărârea 268/2015 - Municipiul Brăila - 30.08.2015

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2015
 • Hotărârea 267/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Aprobarea măsurilor necesare asigurării iluminatului ornamental festiv ocazionat de sărbătorile de iarnă 2015 – 2016, la nivelul Municipiului Brăila
 • Hotărârea 266/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Str. Nufărului, nr. 53, iniţiat de IMBRE ȘTEFAN
 • Hotărârea 265/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Unităţii Administrativ Teritoriale din intravilanul Municipiului Brăila în vederea atribuirii acestora conform Legii nr.15/2003 republicată cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 264/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 263/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila, pe o perioadă de 10 ani, a imobilelor situate în Brăila, str. Industriei, nr.200, bl.7, sc.3, apartamentele nr. 43 şi 44 şi str. Ghioceilor, bl. A57, ap.20, proprietatea publică a Municipiului Brăila
 • Hotărârea 262/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Modificarea și completarea art.1 din HCLM nr.49/28.02.2006 referitoare la ”Asocierea CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA la HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA, structură sportivă autorizată de MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI”
 • Hotărârea 261/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 208/31.08.2012 referitoare la desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Brăila
 • Hotărârea 260/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 31/11.02.2015 privind programul de reparaţii ce urmează a se realiza în anul 2015 la imobilele din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila, modificată prin H.C.L.M. nr.166/29.06.2015
 • Hotărârea 259/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Acordul Consiliului Local Municipal Brăila pentru repararea și reasfaltarea tronsonului cuprins între str. Odobești și str. Cloșca, până la Bd. Dorobanților, de către S.C. KAUFLAND ROMÂNIA, conform documentației cadastrale
 • Hotărârea 258/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Acordul de principiu pentru asocierea între Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Brăila şi un partener privat, în vederea amenajării în incinta școlii a unei minibaze sportive
 • Hotărârea 257/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Completarea Anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.54/11.02.2015 privind lista imobilelor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi atribuite organizațiilor juridice constituite conform O.G.R. nr.26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 256/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Modificarea și completarea HCLM nr.182/29.06.2015 referitoare la ”Aprobarea metodologiei de acordare a facilităţilor la transportul în comun pentru beneficiarii Hotărârii de Guvern nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge”
 • Hotărârea 255/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Aprobarea liniilor prioritare de subvenționare de la bugetul local, pentru anul 2016, a unităților de asistență socială, a categoriilor de cheltuieli eligibile și a nivelului mediu lunar al subvenției pentru o persoană asistată în cadrul asociațiilor și fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială în conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 254/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Social Multifuncțional pentru comunitatea romă din cartierul Lacu Dulce din Municipiul Brăila
 • Hotărârea 253/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Aprobarea procedurii și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila
 • Hotărârea 252/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Majorarea capitalului social la S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila
 • Hotărârea 251/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila
 • Hotărârea 250/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2015
 • Hotărârea 249/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2015
 • Hotărârea 248/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, pe anul 2015
 • Hotărârea 247/2015 - Municipiul Brăila - 30.09.2015

  Aprobarea Strategiei culturale a Municipiului Brăila pentru perioada 2015 – 2025
 • Hotărârea 246/2015 - Municipiul Brăila - 27.08.2015

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2015.
 • Hotărârea 245/2015 - Municipiul Brăila - 27.08.2015

  Dezmembrarea şi partajarea terenului situat în Brăila, Str. Viilor – Vadul Catagaței, înscris în Cartea Funciară nr.4937, aferent Ansamblului ANL Brăilița.
 • Hotărârea 244/2015 - Municipiul Brăila - 27.08.2015

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 243/2015 - Municipiul Brăila - 27.08.2015

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 242/2015 - Municipiul Brăila - 27.08.2015

  Prelungirea duratei de acordare în folosinţă gratuită Fundaţiei Lumina Braila, pentru o perioadă de 5 ani, a imobilelor situate în Brăila, Str. Danubiului nr. 5 şi a Blocului R8 din Cartierul Obor.
 • Hotărârea 241/2015 - Municipiul Brăila - 27.08.2015

  Modificarea poziţiei 8 din Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011 conform documentaţiei de cadastru.
 • Hotărârea 240/2015 - Municipiul Brăila - 27.08.2015

  Aprobarea rezilierii contractului de finanțare nr.4159/10.05.2014 aferent proiectului ”Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică, Brăila”.
 • Hotărârea 239/2015 - Municipiul Brăila - 27.08.2015

  Modificarea și completarea H.C.L.M.nr.102/27.03.2014, referitoare la ˂Aprobarea proiectului "Istoria holografică multietnică a Brăilei" din PA17/R013 - Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european- proiecte mari, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 - 2014.˃
 • Hotărârea 238/2015 - Municipiul Brăila - 27.08.2015

  Asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu municipiul Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții ”Extindere rețele de utilități publice apă – canal pe Șos. Râmnicu Sărat”.
 • Hotărârea 237/2015 - Municipiul Brăila - 27.08.2015

  Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului Social de Gazduire in Regim de Urgenta, aflat in subordinea Directiei de Asistenta Sociala si a Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii serviciului de gazduire in Centrul Social de Gazduire in Regim de Urgenta.
 • Hotărârea 236/2015 - Municipiul Brăila - 27.08.2015

  Aprobarea tarifului pentru serviciile prestate de Poliția Locală Brăila.
 • Hotărârea 235/2015 - Municipiul Brăila - 27.08.2015

  Aprobarea Studiului de Fezabilitate, Studiului de Oportunitate (pentru fundamentarea alegerii modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila), a Regulamentului și Caietului de sarcini ale serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 234/2015 - Municipiul Brăila - 27.08.2015

  Aprobarea STRUCTURII ORGANIZATORICE, ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCȚII ale SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SFÂNTUL PANTELIMON” BRĂILA.
 • Hotărârea 233/2015 - Municipiul Brăila - 27.08.2015

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2015.
 • Hotărârea 232/2015 - Municipiul Brăila - 27.08.2015

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2015
 • Hotărârea 231/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2015
 • Hotărârea 230/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru realizarea obiectivului Piaţa de gross pe terenul în suprafaţă de 2840400 mp NCP 17684 proprietatea publică a Municipiului Brăila de către S.C. „Administraţia Pieţelor şi Târgurilor” S.A. Brăila
 • Hotărârea 229/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila
 • Hotărârea 228/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , situat în Brăila, str. Grigore Alexandrescu c/c DN 2B nr.1, P1/1 iniţiat de DUMITRU VLADIMIR CRISTIAN
 • Hotărârea 227/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu, nr.7, NCP 74790, constituit prin H.C.L.M. nr. 358/21.11.2008, în favoarea numitei GHEORGHE IULIANA MARINELA prin curator GHEORGHE GEORGETA
 • Hotărârea 226/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 8100 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 207,00 mp, situat în Brăila, str. Deva nr. 31, NCP 87244, solicitanţilor VOICU ELEONORA VOICU AURELIAN - DRAGOŞ şi CILIBIU DANIELA RAMONA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestora
 • Hotărârea 225/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 112,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Prahovei, nr.34, NCP 85042, solicitantei TOADER IONICA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 224/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 13200 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 428,00 mp, situat în Brăila, str. Ştefan Octavian Iosif nr.2, NCP 86401, solicitanţilor TEACĂ DORINA DRĂGAN ANA-MARIA SIGHINAŞ DANIELA-VIORICA TEACĂ VERONICA şi MIHALCIA ELENA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestora
 • Hotărârea 223/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 4300 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 221,00 mp, situat în Brăila, str. Alexandru Vlahuţă nr. 29A, NCP 87118, solicitantului PRUNDIŞ POLS VIOREL, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestuia
 • Hotărârea 222/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 20,00 mp (real măsurat 19,76 mp), aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 146,00 mp, situat în Brăila, str. Zidari, nr.42, NCP 14602, solicitanţilor PRODAN DUMITRU şi PRODAN MARINA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestora
 • Hotărârea 221/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 48,05 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 196,00 mp, situat în Brăila, str. Unirii, nr.232, NCP 18442, solicitanţilor PRICEPUTU NICU, PRICEPUTU MARIOARA, PETROV ANDREI şi PETROV TINCUŢA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestora
 • Hotărârea 220/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 1040 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 745,00 mp, situat în Brăila, str. Oituz nr.8, NCP 76826, solicitantei NEGRII MARIA, în vederea extinderii construcţiilor existente
 • Hotărârea 219/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 252,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală, nr.45, NCP 78595, solicitanţilor NECULAI IONEL şi NECULAI GABRIELA teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora
 • Hotărârea 218/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Arţarului, nr.9, NCP 72313, solicitanţilor MIHALCEA GEORGEL şi MIHALCEA NICOLETA-RODICA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora
 • Hotărârea 217/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 233,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Gheorghe Constantinescu, nr.20, NCP 86976, solicitanţilor JARNEA IONEL şi JARNEA VALERICA teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora
 • Hotărârea 216/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 297,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cavaleriei, nr.9, NCP 82992, solicitantei COPAE VIOLETA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 215/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Atribuirea în folosinţă gratuită pe durata funcţionării capacităţilor energetice a unor terenuri aparţinând Municipiului Brăila şi acordarea dreptului de a executa reţele subterane, S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice, Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Brăila
 • Hotărârea 214/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Aprobarea dezmembrării terenului situat în Municipiul Brăila şoseaua Baldovineşti aferent ansamblului de locuinţe ANL înscris în Cartea Funciară nr.70882
 • Hotărârea 213/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 212/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr.46, etaj, PARTIDULUI NAŢIONAL AL MEDIULUI, în vederea desfășurării activităţii
 • Hotărârea 211/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr.39, subsol parter și etaj, PARTIDULUI UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI, în vederea desfăşurării activităţii
 • Hotărârea 210/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 391100 mp înscris în Cartea Funciară nr. 84030 situat în Brăila str. Belvedere nr.10-14 BISERICII CREŞTINE BAPTISTE „SFÂNTA TREIME” teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 C2 C3 C4 C6 şi C7 proprietatea acesteia
 • Hotărârea 209/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 9292,00 mp situat în Brăila Piaţa Dorobanţilor nr.4 „Parohiei Naşterea Domnului” teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietatea acesteia
 • Hotărârea 208/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 207/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr.31/30.01.2014 și casarea părții subterane a bunului „Magistrală termoficare” înscris la poziţiile nr. 1, nr. 62 nr.70 nr.71 şi nr.77 din Capitolul D „Sisteme de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011
 • Hotărârea 206/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Modificarea şi completarea poziţiilor nr. 53 şi 74 a Capitolului H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului - verbal de recepţie a lucrărilor nr. 6/29.12.2014, a proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1318/29.08.2013, nr. 275/03.06.2015 şi nr. 276/03.06.2015, precum şi a documentaţiei de cadastru
 • Hotărârea 205/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Completarea cu poziţia 623 a Capitolului A – „Străzi” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011 conform documentaţiei de cadastru şi a raportului de evaluare
 • Hotărârea 204/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Modificarea poziţiei 31 din Capitolul A – „Străzi” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011 conform documentaţiei de cadastru
 • Hotărârea 203/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Trecerea din domeniul public al Municipiului Brăila şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, pentru Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Brăila, a unui teren în suprafaţă de 1571,00 mp, situat în Municipiului Brăila, str. Plevna nr.8 bis, pe care se află amplasată construcţia C1, proprietatea Statului Român
 • Hotărârea 201/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Acordul Consiliului Local Municipal Brăila cu privire la executarea lucrărilor de consolidare a taluzului dintre str. Danubiului şi str. Pietrei conform proiectului tehnic de către S.C. „ORIENT COMPANY” S.R.L. Brăila
 • Hotărârea 200/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Aprobarea rezilierii contractului de finanţare nr.4910/28.11.2014 aferent proiectului “Execuție Campus Școlar la Liceul Pedagogic D. P. Perpessicius Brăila” şi a Acordului de parteneriat nr.13116/26.03.2014
 • Hotărârea 199/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Aprobarea Regulamentului privind modul de închiriere a bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 198/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Aprobarea Regulamentului pentru emiterea avizelor necesare pentru execuția lucrărilor subterane la rețelele de utilități publice, condițiile de refacere a suprafețelor afectate ce aparțin domeniului public sau privat al Municipiului Brăila și obligațiile beneficiarului la terminarea lucrărilor
 • Hotărârea 197/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Aprobarea majorării capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni la S.C. „BRAICAR" S.A. BRĂILA
 • Hotărârea 196/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Aprobarea Protocolului de colaborare între Departamentul pentru Egalitate de Şanse între femei şi bărbaţi (DESFB) şi Municipiul Brăila
 • Hotărârea 195/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Aprobarea contribuţiei Municipiului Brăila la majorarea activului patrimonial al Asociaţiei „Brăila – Capitală Europeană a Culturii 2021”
 • Hotărârea 194/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli din fonduri externe nerambursabile FEN (sursa D) pentru anul 2015 al Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila pentru implementarea în parteneriat a proiectului “Reţea de centre de sprijin pentru victimele violenţei domestice – SOS Violenţa”
 • Hotărârea 193/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila
 • Hotărârea 192/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRĂILA şi al SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRĂILA
 • Hotărârea 191/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru semestrul II al anului 2015, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brăila
 • Hotărârea 190/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secţiuni, la sfârşitul trimestrului II 2015
 • Hotărârea 189/2015 - Municipiul Brăila - 29.07.2015

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2015
 • Hotărârea 188/2015 - Municipiul Brăila - 15.07.2015

  Îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr.4 la H.C.L.M. nr. 160/29.06.2015, Cap. 67.02, art.71, alin.(1), prin modificarea denumirii obiectivului de investiţii din „Achiziţie ponton şi pompă în vederea udării spaţiilor verzi” în „Amenajare punct de alimentare cu apă din Dunăre a sistemului de irigat din Parcul Monument şi reabilitare conductă de aducţiune aferentă”
 • Hotărârea 187/2015 - Municipiul Brăila - 15.07.2015

  Acordarea Diplomei de excelenţă pentru rezultatele excepţionale obţinute la examenele de Bacalaureat şi Evaluare Naţională, în anul şcolar 2014 – 2015
 • Hotărârea 186/2015 - Municipiul Brăila - 15.07.2015

  Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (evaluare națională/bacalaureat) în anul școlar 2014-2015
 • Hotărârea 185/2015 - Municipiul Brăila - 15.07.2015

  Completarea H.C.L.M. nr. 131/29.04.2015 referitoare la Alocarea sumei de 500,00 mii lei, din bugetul local pe anul 2015, în vederea susţinerii Concursului Internaţional de Canto ”Hariclea Darclée”
 • Hotărârea 184/2015 - Municipiul Brăila - 15.07.2015

  Modificarea poziţiei nr.306 a Capitolului A – „Străzi” şi completarea cu poziţiile nr.148 şi 149 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011
 • Hotărârea 183/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2015
 • Hotărârea 182/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Aprobarea metodologiei privind acordarea facilităţilor la transportul în comun beneficiarilor Hotărârii de Guvern nr. 1364/ 2006 referitoare la aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge
 • Hotărârea 181/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Aprobarea obiectivelor de investiții care se vor cofinanța și realiza în asociere cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila
 • Hotărârea 180/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Petru Rareș, nr.10A, NCP 87225, constituit prin H.C.L.M. nr.186/31.05.2007, în favoarea numitului RĂDULESCU FLORIN LIVIU
 • Hotărârea 179/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 13400 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 646,00 mp, situat în Brăila, str. Codrului nr.52 bis, NCP 79987, solicitanţilor ZAHARIA MARIAN şi ZAHARIA GINA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora
 • Hotărârea 178/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 101,60 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 245,00 mp, situat în Brăila, str. Cernăuți, nr.48, NCP 86049, solicitantelor VOINEAGU VASILICA și VOINEAGU ELENA – GABRIELA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestora
 • Hotărârea 177/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 253,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cantonului, nr.22 bis, NCP 86258, solicitanților PANTEA EUGEN și PANTEA NEDELEA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestora
 • Hotărârea 176/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 188,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cantonului, nr.37A, NCP 83759, solicitanților OPREA ADRIAN și OPREA NELA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora
 • Hotărârea 175/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 285,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală nr.5, NCP 86619, solicitanţilor NAIDIN GIGI şi NAIDIN FĂNICA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora
 • Hotărârea 174/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 63,64 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 193,00 mp, situat în Brăila, str. Făgăraş nr.42, NCP 86159, solicitanţilor MANDACHE VALENTIN şi MANDACHE FRAGA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestora
 • Hotărârea 173/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 145,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 271,00 mp, situat în Brăila, str. Câmpului, nr.51, NCP 86486, solicitanților IONIȚĂ PETRACHE și IONIȚĂ GICA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestora
 • Hotărârea 172/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 173,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Arad, nr.52, NCP 85896, solicitantei IOAN PEPZI-ADRIANA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 171/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 93,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 201,00 mp, situat în Brăila, str.Nufărului, nr.53, NCP 85804, solicitantului IMBRE ȘTEFAN, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestuia
 • Hotărârea 170/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 82,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 594,00 mp, situat în Brăila, str. Mircea Vodă, nr.125, NCP 86893, solicitanţilor COSTEANU STANCIU şi COSTEANU MARIOARA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestora
 • Hotărârea 169/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 322,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Magaziilor, nr.20G, NCP 87146, solicitantei BANCIU SILVIA VALENTINA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 168/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 167/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, cu un nou subcapitol G11 – ”Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente – Rețea de iluminat public”, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.21272/25.05.2012 și nr.4837/14.11.2013
 • Hotărârea 166/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 31/11.02.2015 privind programul de reparaţii ce urmează a se realiza în anul 2015 la imobilele din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila
 • Hotărârea 165/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 226/26.06.2013 referitoare la „Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Brăila” modificată și completată prin H.C.L.M. nr.67/27.03.2015
 • Hotărârea 164/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Implementarea în parteneriat a proiectului “Reţea de centre de sprijin pentru victimele violenţei domestice – SOS Violenţa” şi evidenţierea în bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială, la secţiunea D – Surse de finanţare - Fonduri externe nerambursabile – din Fişa Entităţii Publice, a sumei de 106.199,65 lei
 • Hotărârea 163/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Aprobarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCŢII ale TEATRULUI „MARIA FILOTTI” BRĂILA
 • Hotărârea 162/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2015
 • Hotărârea 161/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2015
 • Hotărârea 160/2015 - Municipiul Brăila - 29.06.2015

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2015
 • Hotărârea 159/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2015
 • Hotărârea 158/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Completarea programului de investiții pe anul 2015 cu obiectivul ”Expertiză tehnică Bulevardul Dorobanților”.
 • Hotărârea 157/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Rezoluțiunea prin acordul părților a Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.978/18.02.2013.
 • Hotărârea 156/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Transmiterea fără plată a unui microbuz marca FORD TRANSIT 16+1 locuri, Liceului cu Program Sportiv Brăila, pentru deplasarea sportivilor și colectivelor tehnice aferente la competițiile sportive interne și internaționale.
 • Hotărârea 155/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Asocierea Municipiului Brăila cu Consiliul Județean Brăila, în vederea cofinanțării și realizării lucrărilor pentru unele proiecte aprobate la nivelul Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 154/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul H.C.L.M. Brăila nr.381/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii d-lui. STANCIU ILIE GEORGE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială de Sud, lot 123, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”
 • Hotărârea 153/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală, nr.45, NCP 78595, constituit prin H.C.L.M. nr.375/21.11.2008, în favoarea numitei TRIFAN RODICA
 • Hotărârea 152/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Gheorghe Constantinescu, nr.20, NCP 86976, constituit prin H.C.L.M. nr.163/30.05.2005, în favoarea numitului POENARU MARIAN
 • Hotărârea 151/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Stadionului, nr.17, NCP 13243, constituit prin H.C.L.M. nr.209/27.08.2004, în favoarea numitului OPRICĂ MARIAN
 • Hotărârea 150/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. G-ral. Praporgescu, nr.177 bis, NCP 85801, constituit prin H.C.L.M. nr.110/31.05.2006, în favoarea numitului IORGA DINU
 • Hotărârea 149/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Perfectarea unui act adițional la contractul de concesiune nr.10/43244/27.03.2009, în sensul măririi suprafeței de teren la 178,30 mp, indiviz din suprafața totală de 274,00 mp, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Unirii nr.299 – 301, NCP 86616, în vederea extinderii construcțiilor existente, proprietatea numiților DUȚU MARIAN și DUȚU MARIOARA
 • Hotărârea 148/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 167,50 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 201,00 mp, situat în Brăila, str.Roșiorilor, nr.345, NCP 85639, solicitanților STÎNGĂ VASILICĂ și STÎNGĂ VASILICA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora
 • Hotărârea 147/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 398,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cărămidari, nr.78, NCP 84334, solicitantului MARCU COSTACHE, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestuia
 • Hotărârea 146/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 465,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Moldovei, nr.81, NCP 86906, solicitanților GUZU VASILE și GUZU IOANA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestora
 • Hotărârea 145/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 434,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cărămidari nr.93, NCP 86077 solicitanţilor DULVARĂ SANDU și DULVARĂ NECULINA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestora
 • Hotărârea 144/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 175,46 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 372,00 mp, situat în Brăila, str. Rahova nr.469 A, NCP 86093 solicitanţilor DOGARU CINTEZA și AVCI ARGENTINA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora
 • Hotărârea 143/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 252,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală nr.39, NCP 82949 solicitanţilor DICIANU VASILICA și DICIANU FLORIN, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora
 • Hotărârea 142/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 250,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Paul Brătășanu nr.7, NCP 71058 solicitanţilor CONSTANTIN NIȚĂ - VIOREL și CONSTANTIN ANA - MARIA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora
 • Hotărârea 141/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Atribuirea în folosinţă gratuită a două terenuri în suprafaţă de 1,00 mp fiecare pe durata funcționării și existenței SPC, situate în Brăila str. Bobâlna c/c str. Deva, în dreptul imobilului cu nr.52 (trotuar) şi str. Orientului c/c str. Pensionatului, în dreptul imobilului cu nr.1 (spațiu verde), solicitantei S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., pentru amplasarea instalației de protecție catodică a conductelor G.N.
 • Hotărârea 140/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 139/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Modificarea poziţiei nr. 114, Capitolul H – ”Terenurile și clădirile instituțiilor publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.25121/14.06.2013 și transmiterea în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Brăila a imobilului situat în Brăila, Piața Poligon nr.2 ”Casa Memorială Petre Ștefănescu Goangă”, în vederea desfășurării activității
 • Hotărârea 138/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Modificarea poziţiei nr. 3, Capitolul G3 – ”Cheuri, Dane, Pereuri, Bazine, Diguri şi Clădirile aferente” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform documentației de cadastru
 • Hotărârea 137/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Prelungirea transmiterii în folosință gratuită a imobilului situat în Brăila, Str. G-ral. Eremia Grigorescu, nr.57, TEATRULUI DE PĂPUȘI BRĂILA, în vederea desfășurării activității
 • Hotărârea 136/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Aprobarea asocierii dintre Municipiul Brăila și Institutul pentru Politici Publice București, în vederea organizării și participării la evenimentul CITY INVEST ediția 2015, având ca scop promovarea priorităților investiționale la nivelul Municipiului Brăila
 • Hotărârea 135/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Aprobarea tarifului pentru serviciile prestate de Poliția Locală Brăila
 • Hotărârea 134/2015 - Municipiul Brăila - 29.05.2015

  Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2016
 • Hotărârea 133/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2015.
 • Hotărârea 132/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Darea în administrare a unui teren în suprafaţă de 8,00 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Orientului, în dreptul nr.23, POLIȚIEI LOCALE BRĂILA, în vederea amplasării unui grup electrogen GEBAS-A70-PW-C, pentru asigurarea continuității funcționării normale și constante a sistemului de supraveghere video din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 131/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Alocarea sumei de 500,00 mii lei, din bugetul local pe anul 2015, în vederea susținerii Concursului Internațional de Canto ”Hariclea Darclee”.
 • Hotărârea 130/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Alocarea sumei de 13.938,60 lei, din bugetul Casei de Cultură al Municipiului Brăila pe anul 2015, în vederea participării la Festivalul Sportului Nilüfer 2015, ediţia a XIV – a, în perioada 13 - 22 mai 2015, Nilüfer - Bursa, Turcia.
 • Hotărârea 129/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Aprobarea reorganizării Grupului de Lucru Local (G.L.L.) la nivelul Municipiului Brăila pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2015 – 2020.
 • Hotărârea 128/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Str. Călugăreni, nr. 3A-3B, iniţiat de S.C. ADMIR COM S.R.L.
 • Hotărârea 127/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală, nr.5 (fostă Zona Industrială Sud, lot 99), NCP 86619, constituit prin H.C.L.M. nr.357/28.09.2004, în favoarea numitului ȚIBUC BOBOC NICOLAE.
 • Hotărârea 126/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Ana Ipătescu, nr.7, constituit prin H.C.L.M. nr.240/12.07.2007, în favoarea numitei CRISTOVICI MARIANA.
 • Hotărârea 125/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Arțarului, nr.9, NCP 72313, constituit prin H.C.L.M. nr.87/30.03.2009, în favoarea numitei ALEXANDRU MIHAELA RALUCA.
 • Hotărârea 124/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 259,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Petre Ciucă, nr.7, NCP 71502, solicitanților VRĂBIUȚĂ ȘTEFAN și VRĂBIUȚĂ ANTOANETA, teren pe care se află amplasată construcția, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 123/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 328,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală, nr.1, NCP 79700, solicitanților VASILE IONUȚ CIPRIAN și VASILE SIMONA GINA, teren pe care se află amplasată construcția, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 122/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 265,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 281,00 mp, situat în Brăila, str. Mircea cel Mare, nr. 58, NCP 86315, solicitanților PĂUNEL TUDOREL și PĂUNEL ANIȘOARA, teren pe care se află amplasate construcțiile, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 121/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 700,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 18.599,12 mp, situat în Brăila, șos. Baldovinești, nr.12 lot 1/1/2, NCP 13521, solicitanţilor PAROCESCU DAN CRISTIAN și MARIN MARIAN CĂTĂLIN, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 120/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 510,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Andrei Cocoș, nr.100, NCP 85566, solicitanților SÎMPETRU VICTORIA, SÎMPETRU ION, SÎMPETRU CRINEL GHEORGHE, SÎMPETRU DANIEL și SÎMPETRU LUCIAN, teren pe care se află amplasate construcțiile, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 119/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 312,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Magaziilor, nr.20B, NCP 85396, solicitanţilor NECHIFOR NICUŞOR şi NECHIFOR AGLĂIŢA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 118/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 289,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Codrului, nr.60, NCP 86423, solicitantei MUNTEANU ELENA, teren pe care se află amplasate construcțiile, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 117/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 324,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu, nr.24, NCP 77743, solicitanților GHEORGHIȚĂ CARMEN și GHEORGHIȚĂ ROMEO FLORENTIN, teren pe care se află amplasată construcția, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 116/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 294,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală nr.21, NCP 74127, solicitantei GHEORGHIU MIHAELA, teren pe care se află amplasată construcția, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 115/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 51,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 563,00 mp real măsurat, situat în Brăila, str. Armata Poporului nr.18, NCP 19075 solicitanților ENCIU RADU și ENCIU AURELIA, teren pe care se află amplasată construcția, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 114/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 100,00 mp, situat în Brăila, ANL Lacu Dulce (zona spații comerciale), în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) lit.k) din Legea nr.341/2004, numitului DINCĂ IONEL, ca urmare a punerii în executare a Deciziei civile nr.8395/10.02.2014.
 • Hotărârea 113/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 129,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 231,00 mp real măsurat, situat în Brăila, str. Maramureș nr.6 bis, NCP 86750, solicitanților DAVIDOIU GHEORGHE și DAVIDOIU VASILICA, teren pe care se află amplasate construcțiile, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 112/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 552,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vișinului nr.1, NCP 85248, solicitanților DAVID DUMITRU și DAVID CONSTANTINA, teren pe care se află amplasate construcțiile, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 111/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 148,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 247,00 mp, situat în Brăila, str. Eftimie Murgu nr.153, NCP 84667, solicitantei CALENCIUC GICUȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 110/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 315,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cireşului, nr.15, NCP 85853, solicitantei BURLACU IONICA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 109/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 246,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Anghel Saligny nr.2C, lot 1, NCP 79135 solicitantului ANTISTESCU ANDREI, teren pe care se află amplasată construcția, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 108/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Perfectarea unui act adițional la contractul de concesiune nr.58/40229/26.11.1997, în sensul măririi suprafeței de teren la 253,00 mp, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Castanului nr.30B, pe care se află amplasate construcțiile proprietatea numitului MUREȘEANU FLORIN.
 • Hotărârea 107/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Atribuirea cu titlu gratuit a terenului în suprafață de 22,75 mp, situat în Brăila, str. Dimitrie Bolintineanu pentru amplasarea unui post de transformare PTAB 20/0,4 în vederea realizării lucrării ”Modernizare PT 11 Iunie Municipiul Brăila” și a terenului în suprafață de 16,25 mp, situat în Brăila, str. Golești pentru amplasarea unui post de transformare PTAB 20/0,4 în vederea realizării lucrării ”Trecere la 20 KV PT Centru Poligon, Municipiul Brăila”, S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice, Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. – S.D.E.E. Brăila.
 • Hotărârea 106/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 105/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Completarea H.C.L.M. nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 104/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Modificarea poziţiei nr.123 a Capitolului H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” și a pozițiilor nr.31 și nr.35 a Capitolului G10 – „Cimitire” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.17745/28.11.2014, nr.14328/26.09.2014 și nr.15857/24.10.2014.
 • Hotărârea 103/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Modificarea poziţiei nr.60 a Capitolului H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la Grădinița cu program normal nr.59 ”Bondocel”, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 102/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Modificarea denumirii obiectivului de investiții ”Achiziție ponton și pompă în vederea udării spațiilor verzi” în ”Amenajare punct alimentare cu apă din Dunăre a sistemului irigat din Parcul Monument și reabilitare conductă de aducțiune aferentă” (S.F. + D.E.+execuție lucrări), prevăzut în anexa nr.4 la H.C.L.M. nr.30/2015, cap.67.02, art.71, alin.(1), subcapitolul 30.
 • Hotărârea 101/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Modificarea şi completarea H.C.L.M. Brăila nr.187/31.05.2013 referitoare la Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru proiectul „Realizare infrastructură rutieră în Municipiul Brăila’’ a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 100/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Transmiterea din administrarea Regiei Autonome ”Administrația Zonei Libere” Brăila, în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a mijloacelor fixe, aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, respectiv, ”nava fluvială de patrulare proiect C119”, cu nr.MAI 2215 și ”nava fluvială de patrulare proiect C119” cu nr.MAI 2216.
 • Hotărârea 99/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 300,00 mp, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr.319 A, NCP 77954, solicitantului CARAMAN IONUȚ CIPRIAN, teren pe care se află edificată construcția C1, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 98/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la din cadrul şedinţei din data de 30.03.2015.
 • Hotărârea 97/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Încetarea dreptului de administrare al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuit situat în Brăila, str. Edmond Nicolau, nr.8 (fostă str. Teatrului, nr.8).
 • Hotărârea 96/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Aprobarea Actului adițional nr.1 la Protocolul încheiat între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila cu Asociația DOG RESCUE ROMANIAN.
 • Hotărârea 95/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Aprobarea ”Planului Strategic de Mobilitate Urbană al Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 94/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producător agricol, precum și a carnetului de comercializare a produselor agricole, pe anul 2015.
 • Hotărârea 93/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Municipiului Brăila, Consiliului Local Municipal Brăila și a Primarului Municipiului Brăila în toate litigiile și toate gradele referitoare la contractul de concesiune nr.25/20446/2006.
 • Hotărârea 92/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa în anul 2015.
 • Hotărârea 91/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale acordate, pentru anul 2015, la nivelul Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 90/2015 - Municipiul Brăila - 27.04.2015

  Stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 89/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Aprobarea încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila și asociațiile sau fundațiile selectate, conform Legii nr. 34/1998.
 • Hotărârea 88/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Avizarea Caietului de Sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale și a cișmelelor stradale de apă potabilă din Aria Delegată Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila, cu Anexele nr.1- 2, părți integrante din acesta, precum și aprobarea Notelor de fundamentare ale tarifelor pentru activitățile de punere în funcțiune, întreținere, supraveghere și trecere în conservare, inclusiv transport a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale și a cișmelelor stradale de apă potabilă.
 • Hotărârea 87/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 29/11.02.2015, referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2015”.
 • Hotărârea 86/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale CASEI DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI BRĂILA
 • Hotărârea 85/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Aprobarea STRUCTURII ORGANIZATORICE şi a NUMĂRULUI DE PERSONAL ale APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRĂILA şi ale SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRĂILA.
 • Hotărârea 84/2015 - Municipiul Brăila - 29.04.2015

  Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secțiuni, la sfârșitul trimestrului I 2015.
 • Hotărârea 83/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2015
 • Hotărârea 82/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ general obligatoriu particular din Municipiul Brăila
 • Hotărârea 81/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Aprobarea Rezultatului evaluării activităţii de management la Teatrul „Maria Filotti” Brăila, pe anul 2014
 • Hotărârea 80/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Aprobarea Rezultatului evaluării activităţii de management la Teatrul de Păpuşi Brăila, pe anul 2014
 • Hotărârea 79/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Aprobarea Rezultatului evaluării activităţii de management la Casa de Cultură a Municipiului Brăila, pe anul 2014
 • Hotărârea 78/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Gheorghe Murgoci nr.4C (lot 3), NCP 72681, constituit prin H.C.L.M. nr. 338/29.09.2009 în favoarea numitului STAMATE IULIAN
 • Hotărârea 77/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Paul Brătășanu nr.7, NCP 71058, constituit prin H.C.L.M. nr.362/28.09.2004 în favoarea numitului GHEORGHE MARIAN IULIAN
 • Hotărârea 76/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Scoaterea la licitație publică cu strigare în vederea închirierii a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 75/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Scoaterea la licitație publică în vederea închirierii temporare a unor amplasamente aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, situate pe Faleza Dunării și Grădina Publică, pentru realizarea de terase de alimentație publică
 • Hotărârea 74/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Golești nr. 1, parter, încheiat cu ASOCIAŢIA VICTIMELOR REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii
 • Hotărârea 73/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.155/29.04.2013
 • Hotărârea 72/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Modificarea valorilor de inventar a unor bunuri înscrise în Domeniul Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011
 • Hotărârea 71/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Modificarea poziţiei nr.99 a Capitolului A – „Străzi” și a poziției nr.1 a Capitolului G9 – „Semafoare și indicatoare de circulație” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, ca urmare a punerii în funcțiune a unor obiective de investiții
 • Hotărârea 70/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Constituirea Consiliului Consultativ al Direcţiei de Asistenţă Socială și aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila
 • Hotărârea 69/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 68/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor ce aparțin proprietății private a Municipiului Brăila
 • Hotărârea 67/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Modificarea şi completarea H.C.L.M. nr. 226/26.06.2013 referitoare la „Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Brăila”
 • Hotărârea 66/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Aprobarea încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila și asociațiile sau fundațiile selectate, conform Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 65/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Aprobarea selecționării asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local în cursul anului 2015
 • Hotărârea 64/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „VIABILIZARE STR. PRELUNGIREA LANULUI” faza PT+DE
 • Hotărârea 63/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Participarea Municipiului Brăila, în calitate de asociat – membru fondator al Asociaţiei „Brăila – Capitală Europeană a Culturii 2021”
 • Hotărârea 62/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Aprobarea Master Plan-ului privind sistemul de alimentare cu apă și canalizare al județului Brăila - versiunea definitivă - Februarie 2015
 • Hotărârea 61/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Aprobarea ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE FUNCŢII ALE SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA
 • Hotărârea 60/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA
 • Hotărârea 59/2015 - Municipiul Brăila - 27.03.2015

  Aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Municipiului Brăila, a conturilor de execuţie ale bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, a contului de execuție al fondurilor externe nerambursabile, precum şi a situaţiilor financiare, inclusiv a anexelor la acestea, pe anul 2014
 • Hotărârea 58/2015 - Municipiul Brăila - 23.02.2015

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA, pe anul 2015.
 • Hotărârea 57/2015 - Municipiul Brăila - 23.02.2015

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr.98/29.03.2013 referitoare la „Aprobarea delegării dreptului de administrare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Brăila, asupra clădirilor şi terenurilor aferente, ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Brăila, în care acestea funcţionează”.
 • Hotărârea 56/2015 - Municipiul Brăila - 23.02.2015

  Aprobarea achiziției serviciului de întocmire a Studiului de fezabilitate și oportunitate și a Documentației de atribuire a gestiunii serviciului de iluminat public, precum și acordării de asistență tehnică, economică și juridică pe parcursul derulării procedurii, până la semnarea, după caz, a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila inclusiv.
 • Hotărârea 55/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2015
 • Hotărârea 54/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea Comisiei și a criteriilor de evaluare a persoanelor juridice constituite în temeiul O.G.R. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, în vederea înscrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu pentru sediu sau a unui teren, în vederea ridicării de construcții necesare desfășurării activităţii
 • Hotărârea 53/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Str. Citadelei, nr. 25, iniţiat de XENOPOL DOINA
 • Hotărârea 52/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Str. Mioriței, nr. 3-5, iniţiat de GRECU GHEORGHE și GRECU IANA
 • Hotărârea 51/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Str. Transilvaniei nr. 1- 5, sector 2, trup A, parcela 2/1, lot 1, iniţiat de CONSTANDA VIOREL ADRIAN
 • Hotărârea 50/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , situat în Brăila, Bulevardul Dorobanților, nr.460, iniţiat de ANDREI MIRCEA COSMIN
 • Hotărârea 49/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Dezmembrarea, partajarea şi alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 48/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, ca urmare a finalizării lucrărilor de investiţii ”Reabilitare şi modernizare Parc Monument din Municipiul Brăila”, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.31315/24.07.2014
 • Hotărârea 47/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea procesului – verbal de negociere întocmit de Comisia instituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr.446/02.02.2015 și a actului adițional nr.5 la contractul de închiriere nr.35559/09.10.2009, având ca obiect imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr.2
 • Hotărârea 46/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila, pentru Municipiul Brăila în calitate de proprietar al terenului, în vederea accesării Programului ”Spații verzi” – componenta Spații Verzi Urbane, ediția 2015, finanțat de MOL România în colaborare cu Fundația pentru Parteneriat, de către Asociația Centrul Cultural Comunitar Anton Pann în parteneriat cu Școala Gimnazială ”Anton Pann” Brăila
 • Hotărârea 45/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila, pentru Municipiul Brăila în calitate de proprietar al terenului, în vederea accesării Programului ”Spații verzi” – componenta Spații Verzi Urbane, ediția 2015, finanțat de MOL România în colaborare cu Fundația pentru Parteneriat, de către Asociația pentru dezvoltarea Liceului Tehnologic ”Gh. K. Constantinescu” Brăila în parteneriat cu Liceul Tehnologic ”Gh. K. Constantinescu” Brăila, pentru amenajarea unei grădini botanice în incinta fermei didactice a unității de învățământ
 • Hotărârea 44/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea Planului Local de Acţiune pe anul 2015 la nivelul Municipiului Brăila, pentru aplicarea H.G.R. nr. 18/14.01.2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020
 • Hotărârea 43/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRĂILA, pe anul 2015
 • Hotărârea 42/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea listei de priorităţi cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • Hotărârea 41/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Achiziționarea unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică de către Spitalul de Psihiatrie ”Sfântul Pantelimon” Brăila, pentru anul 2015
 • Hotărârea 40/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Brăila
 • Hotărârea 39/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2015
 • Hotărârea 38/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 2015
 • Hotărârea 37/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „ECO” S.A. BRĂILA, pe anul 2015
 • Hotărârea 36/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2015
 • Hotărârea 35/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SF. PANTELIMON” BRĂILA, pe anul 2015
 • Hotărârea 34/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ Brăila, pe anul 2015
 • Hotărârea 33/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2015
 • Hotărârea 32/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2015
 • Hotărârea 31/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ŞI A CIMITIRELOR BRĂILA, pe anul 2015
 • Hotărârea 30/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al MUNICIPIULUI BRĂILA, pe anul 2015
 • Hotărârea 29/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2015
 • Hotărârea 28/2015 - Municipiul Brăila - 11.02.2015

  Aprobarea utilizării sumei de 5.885,42 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2015
 • Hotărârea 27/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2015.
 • Hotărârea 26/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE ȘOSEAUA BUZĂULUI, ÎNTRE CALEA CĂLĂRAȘILOR ȘI ȘOSEAUA DE CENTURĂ”.
 • Hotărârea 25/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE CALEA CĂLĂRAȘILOR, ÎNTRE BULEVARDUL DOROBANȚILOR ȘI ȘOSEAUA DE CENTURĂ”.
 • Hotărârea 24/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Modificarea pct.3.1 Cap. III din Regulamentul pentru constatarea, stabilirea, încasarea și utilizarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 134/30.01.2014.
 • Hotărârea 23/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Propunerea Consiliului Local Municipal Brăila pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale d-lui DRĂGAN ION, care a exercitat temporar funcţia de secretar al municipiului Brăila, în anul 2014.
 • Hotărârea 22/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului de Păpuşi Brăila, pe anul 2014.
 • Hotărârea 21/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului „Maria Filotti” Brăila, pe anul 2014.
 • Hotărârea 20/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Casei de Cultură a Municipiului Brăila, pe anul 2014.
 • Hotărârea 19/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Timiş nr. 157 E, NCP 16745, constituit prin H.C.L.M. nr.102/30.03.2007, în favoarea numitei GIOL ADRIANA (fostă Aldea Adriana).
 • Hotărârea 18/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Şos. de Centură nr. 24 (fostă str. Enăchiţă Văcărescu nr. 125, lot 1), NCP 75135, constituit prin H.C.L.M. nr.72/29.02.2008, în favoarea domnului BUTOI GEORGE.
 • Hotărârea 17/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Anghel Saligny nr.2C lot 1, NCP 79135, constituit prin H.C.L.M. nr.71/ 29.02.2008 modificată prin H.C.L.M nr.193/26.05.2011, în favoarea doamnei BĂNICĂ MARINELA.
 • Hotărârea 16/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Str. Radu Portocală nr. 39, NCP 82949, constituit prin H.C.L.M. nr. 194/29.05.2009, în favoarea doamnei BĂLĂNICĂ IONELA ALINA.
 • Hotărârea 15/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/ 27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 14/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.175/ 25.07.2012.
 • Hotărârea 13/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Actualizarea nomenclatorului stradal al Municipiului Brăila și al Stațiunii Lacu Sărat, generat și aprobat prin H.C.L.M. nr.234/14.07.2010.
 • Hotărârea 12/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Completarea cu poziţia nr.147 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, prin atestarea la domeniul public a terenului în suprafață de 1571,00 mp, situat în Brăila, Str. Plevna nr.8 bis, atribuit în folosință gratuită Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Brăila pentru Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Brăila.
 • Hotărârea 11/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Darea în administrare R.A. Administrația Zonei Libere Brăila a imobilului aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Galați nr.346, Corp E și aprobarea Contractului de administrare.
 • Hotărârea 10/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Completarea poziţiei nr.104 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la COLEGIUL TEHNIC „PANAIT ISTRATI”, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2241/17.11.2014.
 • Hotărârea 9/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Completarea poziţiei nr.41 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.38 „IZVORAȘUL”, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1132/29.09.2014.
 • Hotărârea 8/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Modificarea art.10 alin.(1) din anexele nr.1, 2 și 3 la H.C.L.M. Brăila nr.359/19.12.2014 referitoare la ”Aprobarea unor acte adiționale la Contractele de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri, respectiv depozitare a deșeurilor, încheiate cu operatorii serviciului de salubrizare.”
 • Hotărârea 7/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Completarea anexei nr.1 din H.C.L.M. nr.174/28.11.2002, referitoare la „Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii aflate în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila”, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 6/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a alocației zilnice de hrana în centrele rezidențiale aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 5/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Aprobarea valorii redevenţei ce va fi plătită de S.C. „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA, în anul 2015.
 • Hotărârea 4/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Brăila, în calitate de reprezentant al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila.
 • Hotărârea 3/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru anul 2015.
 • Hotărârea 2/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Apostoli Petru si Pavel”, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.279/30.08.2013.
 • Hotărârea 1/2015 - Municipiul Brăila - 29.01.2015

  Modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Asistență Paleativă ”SF. MARIA” Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.129/30.05.2014.