• Hotărârea 361/2012 - Municipiul Brăila - 27.12.2012

  Prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General şi a Regulamentului de Urbanism, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 2/31.01.2001, până la data de 30.12.2015.
 • Hotărârea 360/2012 - Municipiul Brăila - 27.12.2012

  Aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi reprezentare de către S.C. CET S.A. Brăila.
 • Hotărârea 359/2012 - Municipiul Brăila - 27.12.2012

  Aprobarea preţurilor şi tarifelor percepute de către S.C „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA, în anul 2013, pentru închirierea activelor publice special amenajate, a bunurilor mobile proprii sau primite în administrare.
 • Hotărârea 358/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2012.
 • Hotărârea 357/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Aprobarea Regulamentului tehnic privind realizarea balcoanelor la faţadele blocurilor de locuinţe din Municipiul Brăila, în cazul proprietarilor persoane fizice.
 • Hotărârea 356/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Aprobarea Regulamentului pentru conferirea unor titluri şi distincţii onorifice persoanelor cu merite deosebite.
 • Hotărârea 355/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 233/19.06.2009 referitoare la «Aprobarea PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ AL MUNICIPIULUI BRĂILA» modificată prin H.C.L.M. nr.326/22.11.2012.
 • Hotărârea 354/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Aprobarea încheierii convenţiilor provizorii pentru anul 2013, privind acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi asociaţia/fundaţia selectionată în baza Legii nr. 34/1998.
 • Hotărârea 353/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la din cadrul şedinţei din data de 29.02.2012.
 • Hotărârea 352/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, str. Roşiorilor nr. 11 bl. A35 parter ap. 22, iniţiat de NEAGU NECULAI şi IONICA.
 • Hotărârea 351/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Completarea poziţiei nr. 129, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” şi a poziţiei nr. 4, Capitolul G.4 „Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente – Parcuri publice – zone de agrement” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform proceselor – verbale la terminarea lucrărilor nr. 610/13.08.2007 şi nr. 34806/05.10.2009.
 • Hotărârea 350/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Modificarea poziţiei nr. 3, Capitolul G3 – „Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente – Cheuri, Dane, Pereuri, Bazine, Diguri şi Clădirile aferente” şi completarea poziţiei nr.8, Capitolul A „Străzi” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform proiectului „Reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Brăila – Lot 2”.
 • Hotărârea 349/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 139,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa de 238,00 mp, situat în Brăila, str. Chişinău nr.107A, solicitanţilor POPOACĂ CONSTANTIN, POPOACĂ ZAMFIRA şi ŞTEFĂNESCU MARCELA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 348/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 431,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa de 505,00 mp, situat în Brăila, str. Negoiului nr. 68, solicitantei NICOLA STANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C.2, C.3 şi C.4, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 347/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 164,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Negru Vodă nr.6A, în vederea realizării unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 346/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 81,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr.116 bis, pentru reîntregirea proprietăților adiacente.
 • Hotărârea 345/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafaţă de 30,00 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Școlilor c/c str. Pietăţii, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial.
 • Hotărârea 344/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii a terenului în suprafaţă de 6,00 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Şcolilor c/c str. Mihai Bravu, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial.
 • Hotărârea 343/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii a două terenuri în suprafaţă de 4,00 mp fiecare, situate în Brăila, str. 1 Decembrie 1918, în fața Magazinului Billa, în vederea amplasării de construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial.
 • Hotărârea 341/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Acceptarea ofertei de donaţie formulată de dl. Gheorghe Vulpe cu privire la terenul în suprafață de 5270,00 mp, situat în Municipiul Brăila, Tarlaua nr. 25, parcela nr. 236/11, identificat cadastral cu nr. 73519.
 • Hotărârea 340/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 339/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Aprobarea Studiului de Oportunitate în vederea valorificării unui teren în suprafaţă de 97551,25 mp, situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr. 220, aflat în domeniul public al Municipiului Brăila şi dezmembrarea acestuia, în scopul edificării unui obiectiv comercial.
 • Hotărârea 338/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Darea în administrarea Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” a terenului în suprafaţă de 524,00 mp, situat în Brăila, str. Braşoveni nr. 7 - 9, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea desfășurării de activități sportive școlare.
 • Hotărârea 337/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr.208/31.08.2012 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi ale colegiilor naţionale de stat de pe raza Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 336/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Desemnarea consilierilor locali municipali în componența Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar, de pe raza Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 335/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru POLIŢIA LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2013.
 • Hotărârea 334/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brăila.
 • Hotărârea 333/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon”Brăila.
 • Hotărârea 332/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2012.
 • Hotărârea 331/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2012.
 • Hotărârea 330/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Stabilirea pentru anul 2013 a plafonului creanţelor fiscale restante care se anulează.
 • Hotărârea 329/2012 - Municipiul Brăila - 18.12.2012

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2012.
 • Hotărârea 328/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2012.
 • Hotărârea 327/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Ajustarea şi modificarea tarifelor abonamentelor emise de S.C. „BRAICAR” S.A. Brăila, pentru prestarea serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, începând cu data de 01.12.2012.
 • Hotărârea 326/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 233/19.06.2009 referitoare la «Aprobarea PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ AL MUNICIPIULUI BRĂILA».
 • Hotărârea 325/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul II) aflate în administrarea R.A. „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 324/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Acordarea Diplomei onorifice liceelor şi colegiilor din Municipiul Brăila pentru rezultatele deosebite obţinute la examenul de bacalaureat din anul 2012.
 • Hotărârea 323/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, str. Ghioceilor, nr. 10, bl. A49, parter, ap.1, iniţiat de S.C ANAVET INTERNAŢIONAL S.R.L.
 • Hotărârea 322/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 473,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Oltului nr. 75, solicitantului ZAHARIA MARIN, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 321/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 166,25 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă totală de 311,00 mp, situat în Brăila, str. Graţiei nr. 78, lot 2, solicitantei ROŞCULEŢ ADRIANA MIHAELA, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 320/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 25,50 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă totală de 426,00 mp, situat în Brăila, str. Mărului nr. 9, solicitanţilor PLEŞCAN RADA şi PLEŞCAN SANDU, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 319/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 52,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Alexandru Vlahuță nr.1B, solicitanţilor MOŞESCU VASILE şi MOŞESCU CORNELIA, în vederea extinderii construcţiilor proprietatea acestora, situate în Brăila, str. Alexandru Vlahuţă nr. 1A.
 • Hotărârea 318/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 100,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 200,00 mp, situat în Brăila, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 54, solicitanţilor MAZÎLU GHEORGHE şi MAZÎLU ILEANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 317/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 164,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cărămidari nr.108 bis (fostă 108), solicitanţilor JANTEA IONEL şi JANTEA IONICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1 şi C.2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 316/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 65,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa de 321,00 mp, situat în Brăila, str. Sfânta Filofteia nr.39, solicitanţilor BUZATU NICU şi BUZATU STANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 315/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 14,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 270,00 mp, situat în Brăila, str. Eftimie Murgu nr. 143, solicitantei BURTEA ŞTEFANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1 şi C.2, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 314/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 313/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Completarea Regulamentului privind novarea contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare – cumpărare, aprobat prin H.C.L.M. nr.267/2007.
 • Hotărârea 312/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Completarea poziţiei nr. 89, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” conform proceselor – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.5270/7.11.2012, nr. 5269/7.11.2012 şi nr.5271/7.11.2012.
 • Hotărârea 311/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 48/26.02.2010 referitoare la „Aprobarea proiectului – Reabilitare şi modernizare Parc Monument şi a cheltuielilor legate de proiect”, modificată prin H.C.L.M. nr.322/27.09.2010 şi H.C.L.M. nr.115/26.04.2012.
 • Hotărârea 310/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Aprobarea prelungirii duratei de dare în administrare a imobilului format din teren şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, şoseaua Râmnicu Sărat nr.115, DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BRĂILA, în vederea funcţionării Centrului Social de Găzduire în Regim de Urgenţă.
 • Hotărârea 309/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului de Ordine Interioară ale CENTRULUI SOCIAL DE GĂZDUIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ, aflat în subordinea DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BRĂILA.
 • Hotărârea 308/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 307/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Aprobarea preţului mediu local facturat agenţilor economici de către S.C.”CET” – S.A. Brăila” pentru serviciile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice.
 • Hotărârea 306/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Aprobarea preţului total mediu de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice furnizate în sistem centralizat şi a subvenţiei acordate de la bugetul local pentru menţinerea valorii preţului local de facturare la populaţie aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 262/12.10.2012, în perioada 1 decembrie 2012 – 31 martie 2013.
 • Hotărârea 305/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi amenajare a zonelor verzi de pe raza Municipiului Brăila, pe anul 2013.
 • Hotărârea 304/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Actualizarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila‚ aplicabile în anul fiscal 2013.
 • Hotărârea 303/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2013.
 • Hotărârea 302/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2012.
 • Hotărârea 301/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2012.
 • Hotărârea 300/2012 - Municipiul Brăila - 22.11.2012

  Validarea dispoziţiei Primarului Municipiului Brăila nr.5679/05.11.2012 referitoare la modificarea bugetului local pe anul 2012 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 13.994,00 mii lei.
 • Hotărârea 299/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2012.
 • Hotărârea 298/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Clubul Sportiv Municipal Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 297/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 209,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa de 1080,00 mp, situat în Brăila, B-dul Independenţei nr.20, bloc D1 – parter, solicitantei S.C. „OMV PETROM” S.A. Brăila, teren aferent construcţiilor C1 şi C2, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 296/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal în Grupul de Lucru Local, pentru implementarea la nivelul Municipiului Brăila a Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2011 – 2020.
 • Hotărârea 295/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Aprobarea Regulamentului de concesionare prin încredinţare directă, a terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila către persoane juridice.
 • Hotărârea 294/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.191/25.07.2012 referitoare la „Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, acţionar majoritar, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CET S.A. Brăila”.
 • Hotărârea 293/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, str. Sebeșului nr. 3, bl. J, ap.64, parter, iniţiat de DAVIDOIU GHICA şi DAVIDOIU MIRELA.
 • Hotărârea 292/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, str. Plutinei, nr. 62 - 64, iniţiat de S.C. ADMIR COM S.R.L.
 • Hotărârea 291/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 214,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Comuna din Paris nr.13, solicitantelor ŞERBAN LOREDANA ILEANA şi SAVASTRE MINODORA MIHAELA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C.2, C.3 şi C.4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 290/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 175,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Garabet Ibrăileanu nr. 38A, solicitanților STOICA VIOREL și STOICA MIHAELA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 289/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 327,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Arad nr.36, solicitanţilor NICULAE FERENŢ şi PREDESCU MARICICA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 288/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 51,68 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 427,00 mp, situat în Brăila, str. Mărului nr. 77, solicitantei IONESCU ALEXANDRINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 287/2012 - Municipiul Brăila - 31.01.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 315,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cazasului nr.91, solicitanţilor CIUŞU GINA şi CIUŞU COSTEL, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 286/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 227,11 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa de 345,00 mp, situat în Brăila, str. Ştefan cel Mare nr.99, solicitantei ALBICI SIMONA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 285/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 284/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii a terenului în suprafaţă de 61,00 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str.Rândunicii c/c str.Mugurilor, lângă blocul H.5, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial.
 • Hotărârea 283/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 96,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Graţiei nr.132, pentru reîntregirea proprietăţilor adiacente.
 • Hotărârea 280/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Modificarea poziţiei nr. 196 cap. A – „Străzi cu trotuare aferente”, poziţiei nr.7 cap.G4 – „Sisteme de infrastructura privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente – Parcuri publice, zone de agrement,” poziţiei 358 cap G6 – „Sisteme de infrastructura privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente - Spatii verzi, locuri de joaca si parcări”, poziţiei nr. 18 cap. G8 – „Sisteme de infrastructura privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente – Fântâni publice”, poziţiilor nr.3 şi nr.4 cap G9 – „Sisteme de infrastructura privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente - Semafoare şi indicatoare de circulaţie” şi completarea cu poziţiile nr. 768 şi 769 cap. B – „Sistemele de alimentare cu apă, cu terenurile aferente”, cu poziţia nr.232 Cap.C- „Sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 21272/25.05.2012.
 • Hotărârea 279/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Completarea poziţiilor nr.141 şi nr. 349, Capitolul A – „Străzi cu trotuare aferente, alei şi pasaje peste linii CF” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului – verbal din data de 29.12.2008 şi a procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.353/12.09.2008.
 • Hotărârea 278/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Modificarea poziţiei nr. 64 Capitolul A – Străzi şi trotuare aferente, alei şi pasaje peste linii CF şi completarea cu poziţia nr. 767 Capitolul B – Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente, cu poziţia nr. 231 Capitolul C – Sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente şi cu poziţia nr. 39 Capitolul F – Sisteme de transport public, în comun, de persoane, cu terenurile aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, conform procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 23538/15.06.2012.
 • Hotărârea 277/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Reamplasarea centralei termice de la Liceul „Grigore Moisil” Brăila, la Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila.
 • Hotărârea 276/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Închirierea prin încredinţare directă a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 8 – 8A, etaj 1, PARTIDULUI POPORULUI – DAN DIACONESCU, FILIALA JUDEŢEANĂ BRĂILA, pentru desfăşurarea activităţii.
 • Hotărârea 275/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Republicarea H.C.L.M. Brăila nr.223/14.07.2010, referitoare la „Acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 274/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Majorarea tarifului biletului de călătorie practicat de operatorii serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 273/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Participarea SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI şi ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA, la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.
 • Hotărârea 272/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2012.
 • Hotărârea 271/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Brăila, execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral/parţial din bugetul local, precum şi a execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, întocmite pe cele două secţiuni, funcţionare şi dezvoltare, la sfârşitul trimestrului III – 2012.
 • Hotărârea 270/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr.208/31.08.2012 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi ale colegiilor naţionale de stat de pe raza Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 269/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.157/02.07.2012 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”.
 • Hotărârea 268/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Validarea mandatului de consilier local al Doamnei PARASCHIV PARASCHIVA, membră a Partidului Poporului (PP-LC) – Organizaţia Judeţeană Brăila.
 • Hotărârea 267/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.152/02.07.2012 referitoare la „Alegerea comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Brăila”.
 • Hotărârea 266/2012 - Municipiul Brăila - 31.10.2012

  Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului IANCU VASILE, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit.h^1) din Legea nr.393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 265/2012 - Municipiul Brăila - 12.10.2012

  Avizarea etapei a II-a a lucrării „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 264/2012 - Municipiul Brăila - 12.10.2012

  Aprobarea pierderilor induse de prestarea serviciului de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat pentru populaţie de către S.C. „CET” S.A. Brăila în perioada noiembrie 2012 – martie 2013.
 • Hotărârea 263/2012 - Municipiul Brăila - 12.10.2012

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2012.
 • Hotărârea 262/2012 - Municipiul Brăila - 12.10.2012

  Aprobarea reducerii preţului local de facturare a energiei termice livrată populaţiei în sistem centralizat, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.200/13.08.2012 şi acordarea unor ajutoare către populaţie pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat în perioada 01 noiembrie 2012 – 31 martie 2013.
 • Hotărârea 261/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2012.
 • Hotărârea 260/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Aderarea Municipiului Brăila la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România.
 • Hotărârea 259/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia pentru Sport a Judeţului Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila şi în administrarea Consiliului Local Municipal Brăila a imobilului „Stadion de Atletism”, situat în Municipiul Brăila, Parc Monument.
 • Hotărârea 258/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Prelungirea termenului de închiriere a apartamentelor atribuite prin încredinţare directă, ca locuinţe de serviciu Teatrului „Maria Filotti” Brăila.
 • Hotărârea 257/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Punerea în executare a prevederilor Sentinţei civile nr.25/10.01.2011, pronunţată de Tribunalul Brăila în Dosarul nr.2818/113/2010, definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr.909/20.05.2011 a Curţii de Apel Galaţi.
 • Hotărârea 256/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 259,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală nr.9, solicitantului Petre Ionuţ, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 255/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 249,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cucului nr.52 bis, solicitantei Barbu Lilica, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 254/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 307,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mercur nr.54, solicitantei S.C. „PHOENIX IND” S.A. Brăila, teren pe care este amplasată construcţia C.1 – Hală industrială, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 253/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 309,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mercur nr.52, solicitantei S.C. „GOMAN IMPEX” S.RL. Brăila, teren pe care este amplasată construcţia C.1 – Hală industrială, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 252/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Stabilirea valorilor de înregistrare în evidenţa tehnico-operativă a terenurilor aflate în patrimoniul public al municipiului Brăila.
 • Hotărârea 251/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Modificarea poziției nr.123, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la imobilul din Str. Mihai Eminescu nr.27, conform documentaţiei de cadastru.
 • Hotărârea 250/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Modificarea poziției nr.92, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la Grupul Şcolar de Prelucrare a Lemnului „Constantin Brâncuşi”, conform documentaţiei de cadastru.
 • Hotărârea 249/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Completarea poziției nr.83, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la Şcoala Generală nr.28 „Vasile Alecsandri”, conform proceselor – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.137/15.02.2012 şi nr.835/30.10.2007.
 • Hotărârea 248/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Completarea poziţiilor nr. 21 şi 51, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, privind Grădiniţa nr.12 „Sfântul Nicolae” Brăila şi Grădiniţa nr.54 „Lăcrămioara” Brăila, conform proceselor verbale de recepţie finală la terminarea lucrărilor nr.1/27.08.2012 şi nr.479/30.08.2012.
 • Hotărârea 247/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 246/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.77/29.03.2012 referitoare la „Împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Administraţia Pieţelor şi Târgurilor S.A. Brăila pentru operarea unor modificări ale actului constitutiv al societăţii.”
 • Hotărârea 245/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Modificarea anexei la H.C.L.M. nr.208/31.08.2012 referitoare la .
 • Hotărârea 244/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Participarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi Cimitirelor Brăila, la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.
 • Hotărârea 243/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Stabilirea liniilor prioritare de subvenţionare în anul 2013 de la bugetul local, a asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 şi stabilirea nivelului mediu lunar al subvenţiei care se acordă de la bugetul local pentru o persoană asistată.
 • Hotărârea 242/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local, pentru încălzirea locuinţei, pe perioada sezonului rece noiembrie 2012 – martie 2013, persoanelor debranşate de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, în urma reconfigurării zonelor unitare de încălzire în sistem centralizat din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 241/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Actualizarea valorii redevenţei ce va fi plătită de S.C. „C.E.T.” S.A. Brăila, în baza Contractului de concesiune nr.34162/06.09.2006, cu indicele preţului de consum, pentru perioada 01.10.2012 – 30.09.2013, sau după caz, până la intrarea în vigoare a actului adiţional aprobat prin H.C.L.M. nr.209/31.08.2012.
 • Hotărârea 240/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.195/25.07.2012 referitoare la .
 • Hotărârea 239/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.193/25.07.2012 referitoare la > S.A. BRĂILA>.
 • Hotărârea 238/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 237/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Constituirea Grupului de Lucru Local, pentru implementarea la nivelul Municipiului Brăila a Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2011 – 2020.
 • Hotărârea 236/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Redistribuirea unor sume din taxa pe valoarea adăugată între unele unităţi din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila, pe anul 2012.
 • Hotărârea 235/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Modificarea ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCŢII şi a NUMĂRULUI DE PERSONAL ale SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI BRĂILA.
 • Hotărârea 234/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Aprobarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCŢII ale POLIŢIEI LOCALE BRĂILA.
 • Hotărârea 233/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2012.
 • Hotărârea 232/2012 - Municipiul Brăila - 26.09.2012

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila pentru şedinţa ordinară din data de 26 septembrie 2012.
 • Hotărârea 231/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2012.
 • Hotărârea 230/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Modificarea art. 4 din H.C.L.M. Brăila nr. 49/28.02.2006 referitoare la «Asocierea Consiliului Local Municipal Brăila la HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA, structură sportivă autorizată de MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI».
 • Hotărârea 229/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Modificarea componenţei comisiei prevăzută de art.3 din H.C.L.M. Brăila nr.4/30.01.2003 referitoare la „Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare cumpărare”.
 • Hotărârea 228/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, în comisiile de vânzare şi contestaţie, prevăzute de O.U.G. nr. 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale.
 • Hotărârea 227/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, ai Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi Cimitirelor Brăila şi a membrilor supleanţi pentru a face parte din Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002.
 • Hotărârea 226/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.383/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii d-nei.DUMITRIU COSIMA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială de Sud, lot 125, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe, proprietate personală”.
 • Hotărârea 225/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 425/28.09.2004 referitoare la ”Aprobarea cererii d-lui VRÂNCEANU MARIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Grădinarilor nr.52B, în suprafaţă de 235,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.”
 • Hotărârea 224/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Aprobarea cererii dlui. MIRCEA MARIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 3, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 223/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Închirierea prin încredinţare directă a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 8 – 8A, etaj 1, SINDICATULUI LIBER AL PENSIONARILOR DIN BRĂILA, pentru desfăşurarea activităţii.
 • Hotărârea 222/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 501,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ioan Slavici nr. 140, solicitanţilor GOLOGĂNEANU EUGENIU şi GOLOGĂNEANU IOANA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 221/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 65,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 565,00 mp, situat în Brăila, str. Andrei Cocoş nr. 15E, solicitanţilor BURICEA SPIRU şi BURICEA FLORICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 220/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii a terenului în suprafaţă de 12,00 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călăraşilor colţ cu str. Milcov, lângă blocul C1, magazinul alimentar şi chioşcul de ziare, în vederea amplasării unui modul comercial.
 • Hotărârea 219/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 161,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Bulevardul Dorobanţilor nr. 662 A, în vederea construirii unei locuinţe.
 • Hotărârea 218/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Solicitarea de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Brăila a suprafeţei de teren 16222 mp, aflată în administrarea Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila, situată pe Faleza Dunării, între prelungirea Str. Griviţa şi punctul de trecere bac al IAS - IMB.
 • Hotărârea 217/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 216/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Modificarea poziţiei nr. 9, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, privind imobilul Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii.
 • Hotărârea 215/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Sprijinirea asociaţiilor de proprietari şi a proprietarilor de locuinţe, în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuinţe şi a locuinţelor individuale, prin finanţarea din bugetul local a cuantumului de 30% din valoarea prevăzută în devizul general, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2010.
 • Hotărârea 214/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 10/30.01.2012 privind programul de reparaţii ce urmează a se realiza în anul 2012 la imobilele din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila.
 • Hotărârea 213/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Aprobarea Regulamentului şi modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI ADMINISTRARE A CREŞELOR BRĂILA.
 • Hotărârea 212/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Reorganizarea Centrului de Asistenţă Paleativă „Sfânta Maria” şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
 • Hotărârea 211/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila.
 • Hotărârea 210/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila, pe anul 2012.
 • Hotărârea 209/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Aprobarea cadrului normativ local necesar delegării gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 208/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi ale colegiilor naţionale de stat de pe raza Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 207/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Modificarea reţelei şcolare de învăţământ din Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2012 — 2013.
 • Hotărârea 206/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Trecerea din administrarea Grupului Şcolar „Grigore Moisil” Brăila, în administrarea Liceului de Artă „Haricleea Darclee” Brăila a imobilului situat în Brăila, str. Panait Istrati nr.34.
 • Hotărârea 205/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Trecerea din administrarea Şcolii Generale nr.10 „Anton Dumitriu” Brăila, în administrarea Colegiului Economic „Ion Ghica” Brăila a imobilului situat în Brăila, str. Griviţa nr.230.
 • Hotărârea 204/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Prelungirea aplicabilităţii H.C.L.M. nr. 362/29.10.2010 referitoare la , pentru anul şcolar 2012 — 2013.
 • Hotărârea 203/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.157/02.07.2012 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”.
 • Hotărârea 202/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Validarea mandatului de consilier local pentru Domnul CISMAŞ GIGEL, membru al Partidului Poporului Dan Diaconescu – Organizaţia Judeţeană Brăila.
 • Hotărârea 201/2012 - Municipiul Brăila - 31.08.2012

  Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului MIHAI CRISTIAN – DĂNUŢ, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit.a) din Legea nr.393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 200/2012 - Municipiul Brăila - 13.08.2012

  Aprobarea reducerii preţului local de facturare a energiei termice livrată populaţiei în sistem centralizat, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.162/25.07.2012 şi acordarea unor ajutoare către populaţie pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2012 – 2013.
 • Hotărârea 199/2012 - Municipiul Brăila - 13.08.2012

  Aprobarea preluării în facturare individuală a consumatorilor de energie termică din Municipiul Brăila, în baza Ordinului A.N.R.S.C. nr. 483/ 2008 şi a Legii nr. nr.325/2006, legea serviciului public de alimentare cu energie termică.
 • Hotărârea 198/2012 - Municipiul Brăila - 13.08.2012

  Redistribuirea unor sume din taxa pe valoarea adăugată între unele unităţi din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila, pe anul 2012.
 • Hotărârea 197/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2012.
 • Hotărârea 196/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Modificarea art.1 şi art. 2 alin. (1) din H.C.L.M. Brăila nr. 368/30.11.2011 referitoarea la „Desemnarea Consiliului de Administraţie al REGIEI AUTONOME <> Brăila.”
 • Hotărârea 195/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila.
 • Hotărârea 194/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA.
 • Hotărârea 193/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. <> S.A. BRĂILA.
 • Hotărârea 192/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA” S.A.
 • Hotărârea 191/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, acţionar majoritar, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. <> S.A. BRĂILA.
 • Hotărârea 190/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, acţionar unic, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. <> S.A. BRĂILA.
 • Hotărârea 189/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon”Brăila.
 • Hotărârea 188/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Închirierea prin încredințare directă a terenului îm suprafață de 1,00 mp, situat în Brăila str. Viitorului (pe spațiul verde în dreptul imobilului cu nr. 53) și a terenului în suprafață de 1,00 mp situat în Brăila str. Cărăbușului (pe spațiul verde în fața imobilului cu nr. 23), solicitantei S.C. GDF SUEZ Energy pentru amplasarea unor stații de protecție catodică a conductelor GN.
 • Hotărârea 187/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 103,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 286,00 mp, situat în Brăila, str. Oltului nr. 32, solicitanţilor TRIFAN GHEORGHE și TRIFAN TUDORIŢA, teren pe care sunt amplasate construcţii C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 186/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 113,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Magaziilor nr. 85, solicitanților ORZEA MARIAN și BUCUR VASILE, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 185/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 298,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Pisc nr. 23, solicitantei MOCANU TUDORIŢA, teren pe care este amplasată construcţia, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 184/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 250,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr. 4, solicitanților IVAN IONEL și IVAN DOINA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 183/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 260,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 3, solicitantei GHIŢĂ MIRELA, teren pe care este amplasată construcţia proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 182/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 157,80 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 512,00 mp (real măsurat 516,00 mp), situat în Brăila, str. Ion Creangă nr. 17 bis, solicitanţilor CRISTACHE DRAGOMIR şi CRISTACHE LEONORA, teren pe care sunt amplasate construcţii C6, C7, C8 şi C9, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 181/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 282/27.08.2004 referitoare la ”Aprobarea cererii dlui. STOICA ROMICĂ GABRIEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială de Sud, lot 55, în suprafaţă de 252,00 mp. în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.
 • Hotărârea 180/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 201/29.05.2009 referitoare la ”Aprobarea cererii d-nei RĂILEANU GEANINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Strada Mircea Vodă nr.87, în suprafaţă de 294,60 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.”.
 • Hotărârea 179/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 346/28.10.2011 referitoare la ”Aprobarea cererii dnei. DUMITRU ADRIANA - MIHAELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cetăţii nr. 19, în suprafaţă de 192,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 178/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 204/18.06.2010 referitoare la ”Aprobarea cererii d-nei. CARAGAŢĂ (JANTEA) FĂNICA GEORGETA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 3, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 177/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Aprobarea cererii domnului CONDURACHE IOAN MARIUS şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 31, în suprafaţă de 258,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 176/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 175/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Completarea cu pozițiile nr. 765 şi 766, Cap. B – „Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente”, poz. nr.230 Cap. C „Sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente”, poz.8 Cap.G4 „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public – Parcuri publice, Zone de agrement”, poz. nr.19 şi 20 Cap.G8 „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public – Fântâni publice” şi modificarea poz.3 şi 4 Cap. G9 „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public - Semafoare şi indicatoare de circulaţie” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform proiectului „Extindere spaţii verzi prin realizarea unui parc în Cartierul Lacu Dulce, Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 174/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Completarea poziției nr. 108, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 13217/16.04.2009 şi a procesului verbal de recepţie finală nr.14811/06.04.2012.
 • Hotărârea 173/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Completarea poziției nr. 100, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, privind Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu”, conform proceselor verbale de recepţie finală nr. 583/26.03.2012 şi 845/07.05.2012.
 • Hotărârea 172/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Completarea poziției nr. 74, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, privind Școala Generală nr.17 „Ecaterina Teodoroiu” Brăila şi Grădiniţa nr.33 „Muguraşii”, conform procesului verbal de recepţie finală nr. 72/18.02.2008.
 • Hotărârea 171/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Modificarea poziției nr. 72, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, privind Școala Generală nr.13 „Nedelcu Chercea” Brăila şi Grădiniţa nr.26 „Albăstrica”, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.30936/11.09.2009 şi a procesului – verbal de recepţie finală nr.6829/13.09.2011.
 • Hotărârea 170/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Completarea poziției nr. 61, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, privind Şcoala Generală nr.1 „Vlaicu Vodă”, conform procesului verbal la terminarea lucrărilor nr. 42113/24.10.2011.
 • Hotărârea 169/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Modificarea poziției nr. 3, Capitolul G – „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente”, subcapitolul G7 – „Baze sportive” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentaţiei de cadastru.
 • Hotărârea 168/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Completarea poziției nr. 1, Capitolul G – „Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente, subcapitolul G9 – „Semafoare şi indicatoare de circulaţie”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform proceselor verbale de recepţie finală a şapte instalaţii de semaforizare.
 • Hotărârea 167/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Modificarea poziției nr. 1, Capitolul G – „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente”, subcapitolul G7 – „Baze sportive” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentaţiei de cadastru.
 • Hotărârea 166/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Prelungirea duratei de acordare în folosinţa gratuită a Fundaţiei “Lumina”, pentru o perioadă de 5 ani, a imobilelor situate în Brăila, Str. Danubiului nr. 5 şi a Blocului R 8 din cartierul Obor.
 • Hotărârea 165/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Prelungirea aplicabilităţii H.C.L.M. nr.269/29.07.2011 referitoare la „Aprobarea colaborării între Municipiului Brăila şi ASOCIAŢIA „PRO DEMOCRAŢIA” Club Brăila în vederea realizării unor activităţi în cadrul proiectului „ECOBAZĂ – educaţie pentru dezvoltare durabilă”.
 • Hotărârea 164/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii „Viabilizare str. Prelungirea Lanului”.
 • Hotărârea 163/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Reconfigurarea Zonelor Unitare de încălzire în sistem de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 162/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Aprobarea preţului local de facturare a energiei termice livrată populaţiei, prin sistemul centralizat din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 161/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila, la care Municipiul Brăila este membru asociat.
 • Hotărârea 160/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, la care Municipiul Brăila este membru asociat.
 • Hotărârea 159/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Brăila, execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral/parţial din bugetele locale precum şi a execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii întocmite pe cele două secţiuni la sfârşitul trimestrului II 2012.
 • Hotărârea 158/2012 - Municipiul Brăila - 25.07.2012

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2012.
 • Hotărârea 157/2012 - Municipiul Brăila - 02.07.2012

  Aprobarea numărului, domeniile de activitate și componența nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 156/2012 - Municipiul Brăila - 02.07.2012

  Alegerea Viceprimarilor Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 155/2012 - Municipiul Brăila - 02.07.2012

  Alegerea Președintelui de Ședință al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 154/2012 - Municipiul Brăila - 02.07.2012

  Declararea Consiliului Local Municipal Brăila ca legal constituit.
 • Hotărârea 153/2012 - Municipiul Brăila - 02.07.2012

  Validarea mandatelor de consilieri locali municipali aleși.
 • Hotărârea 152/2012 - Municipiul Brăila - 02.07.2012

  Alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 151/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Aprobarea înfiinţării unei pieţe de comercializare en gros pentru produse agroalimentare în incinta Târgului Obor - Şos. Rm. Sărat nr.113.
 • Hotărârea 150/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Aprobarea Raportului de evaluare a managementului la Teatrul „Maria Filotti” pentru perioada 01.10.2010 – 31.12.2011.
 • Hotărârea 149/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Str. Celulozei nr.50, Bloc TEI, sc.1, ap.1, parter, iniţiat de S.C. NICETA COM S.R.L. Brăila.
 • Hotărârea 148/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Str. Anghel Saligny nr.22A, iniţiat de AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST.
 • Hotărârea 147/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Scoaterea din evidenţa Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi Cimitirelor Brăila a spaţiilor situate la subsolul blocurilor C.2 şi A.1 din Ansamblul Hristo Botev.
 • Hotărârea 146/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Revocarea H.C.L.M. Brăila nr.49/28.02.2007 referitoare la „Trecerea în domeniul public al Municipiului Brăila a ”.
 • Hotărârea 145/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.424/21.12.2011 referitoare la .
 • Hotărârea 144/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 143/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Aprobarea casării construcţiilor C1, C2 şi C3 aparţinând imobilului proprietate privată a Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Belvedere nr. 5.
 • Hotărârea 142/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 2500,00 mp, situat în Brăila, str. Matei Basarab nr. 130, solicitantei Mitropolia Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi.
 • Hotărârea 141/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 464,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Borzeşti nr. 10 bis, solicitanţilor POPESCU STANCIU şi POPESCU DIDINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5 şi C6, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 140/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 159,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Al. Vlahuţă nr. 1 A, solicitanţilor MOŞESCU VASILE şi MOŞESCU CORNELIA, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestora.
 • Hotărârea 139/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 250,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr.15, solicitanţilor DRAGOMIR ADRIAN CĂTĂLIN şi STĂNILĂ CARMEN, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietatea acestora.
 • Hotărârea 138/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 104,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Sfânta Filofteia nr.2C lot 2, solicitanţilor CĂTĂLOIU MARIA şi CĂTĂLOIU ŞTEFAN, teren pe care este amplasată construcţia C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 137/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 252,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Călugăreni nr.75, solicitanţilor BANTOG CECILIA şi BANTOG VASILE, teren pe care este amplasată construcţia C.1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 136/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 2151,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 11 lot 6, solicitantei S.C. UNIEL SERV S.RL. Brăila, teren pe care sunt amplasate construcţiile C8, C9, C10 şi C11, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 135/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 668,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str.Independenţei nr.57, în vederea edificării unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 134/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 236,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Magaziilor nr. 18 I, pentru construirea unei locuinţe.
 • Hotărârea 133/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 132/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Modificarea şi completarea poziției nr. 46, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, privind Gradiniţa nr.44 „PITICOT” Brăila, conform documentaţiei de cadastru şi a procesului verbal de recepţie finală nr. 240/11.10.2010.
 • Hotărârea 131/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Modificarea şi completarea poziției nr. 34, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, privind Grădiniţa nr.30 „LICURICI” Brăila, conform documentaţiei de cadastru şi a proceselor verbale de recepţie finală nr. 84/25.03.2011 şi nr.85/25.03.2011.
 • Hotărârea 130/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Completarea poziției nr. 76, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, privind Școala Generală cu clasele I – VIII „Mihail Kogălniceanu” Brăila, conform proceselor verbale de recepţie finală nr. 89/18.02.2009 şi nr.388/24.062009.
 • Hotărârea 129/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Completarea poziției nr. 1, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, privind Teatrul „MARIA FILOTTI” Brăila.
 • Hotărârea 128/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Includerea în inventarul domeniul public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Cap. I – „Locuinţe sociale”, a blocului de locuinţe sociale situat în Ans. Lacu Dulce, str. Mina Minovici nr. 9, bloc B.10 şi transmiterea acestuia în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila.
 • Hotărârea 127/2012 - Municipiul Brăila - 23.12.2012

  Aprobarea Listei de priorităţi pentru investiţii si a Planului de finantare a priorităţilor pentru investiţii ale Municipiului Brăila pentru sistemul public de alimentare cu apa si / sau de canalizare pe anul 2012 din aria delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A.
 • Hotărârea 126/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Brăila, pe anul 2012.
 • Hotărârea 125/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2012.
 • Hotărârea 124/2012 - Municipiul Brăila - 23.05.2012

  Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier local al Doamnei BOBOC LUCIANA, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit.a) din Legea nr.393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 123/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 122/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Aprobarea destinaţiei de zonă de umplere cu deşeuri inerte a terenului în suprafaţă totală de 211.200,00 mp, proprietate privată a Municipiului Brăila situat în Brăila, Tarlaua 8, Tarlaua 9 şi Tarlaua 10.
 • Hotărârea 121/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , situat în Brăila, Bd. Dorobanților nr. 413, iniţiat de S.C. TERRA LAND S.R.L., Iași.
 • Hotărârea 120/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Şos. Buzăului nr. 45, bl. 2 parter, iniţiat de ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ OLTEANU TEODORA OANA.
 • Hotărârea 119/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Şos. Buzăului nr. 149, iniţiat de S.C. COSTIDRA COM PREST S.R.L.
 • Hotărârea 118/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul H.C.L.M. Brăila nr.170/30.05.2005 referitoare la „Aprobarea cererii d-nei.RADU IONELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Magaziilor, lot 12, în suprafaţă de 300,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.
 • Hotărârea 117/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul II, în suprafaţă de 15.000 mp) aflate în administrarea R.A. „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 116/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 223/14.07.2010 referitoare la „Acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun, unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila”., modificată completată prin H.C.L.M. nr.283/31.08.2011.
 • Hotărârea 115/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 48/26.02.2010 referitoare la „Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 322/27.09.2010.
 • Hotărârea 114/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea închirierii temporare, a unor amplasamente aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situate pe Faleza Dunării, Parc Monument şi Grădina Publică, pentru realizarea unor terase de alimentaţie publică.
 • Hotărârea 113/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea vânzării a bunului imobil „Atelier electric”, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Incinta Docuri nr.1.
 • Hotărârea 112/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea vânzării a bunului imobil „Clădire centrală telefonică”, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila situat în Brăila, Incinta Docuri nr.1.
 • Hotărârea 111/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 21,50 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 259,00 mp, situat în Brăila, str. Ștefan Secăreanu nr. 60, solicitanţilor GAVRILĂ CONSTANTIN, GAVRILĂ SĂNDICA, GAVRIL NEDELCU și GAVRIL MARIA, teren pe care sunt amplasate construcţii proprietatea acestora.
 • Hotărârea 110/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 109/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Modificarea poz. nr.126, Capitolul D – „Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform documentaţiei de cadastru.
 • Hotărârea 108/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Completarea poziției nr. 145, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, privind „Centrul Social Multifuncțional pentru comunitatea de rromi din Cartierul Lacu Dulce – Municipiul Brăila” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011.
 • Hotărârea 107/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Completarea poziției nr. 76, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, privind Școala Generală cu clasele I – VIII „Mihail Kogălniceanu” Brăila, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 259/29.03.2008.
 • Hotărârea 106/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Completarea poziției nr. 32, Capitolul K – „Statui și Monumente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/14.11.2011.
 • Hotărârea 105/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Completarea cu poziția nr. 44 și a pozițiilor nr. 4, 8, 11, 13, 16, 20, 25, 29, 36, 40 din Capitolul G – „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente - Cimitire”, completarea pozițiilor nr. 4, 10, 11, 12 din Capitolul I – „Locuințe sociale”, precum și a poziției nr. 140 din Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011.
 • Hotărârea 104/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Brăila, execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral/parţial din bugetul local, precum şi a execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, întocmite pe cele două secţiuni, funcţionare şi dezvoltare, pentru trimestrul I – 2012.
 • Hotărârea 103/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetului local al Municipiului Brăila, a conturilor de execuție ale bugetelor instituțiilor publice finanțate integral/parțial din bugetul local, a conturilor de execuție ale bugetelor instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, precum și a situațiilor financiare anuale, inclusiv a anexelor acestora, pe anul 2011.
 • Hotărârea 102/2012 - Municipiul Brăila - 26.04.2012

  Validarea dispoziţiilor Primarului Municipiului Brăila nr. 1786/30.03.2012 şi nr. 1910/04.04.2012, referitoare la rectificarea bugetului local pe anul 2012, prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor, cu suma de 9.575,00 mii lei.
 • Hotărârea 101/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 100/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.321/30.09.2011.
 • Hotărârea 99/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.262/29.07.2011.
 • Hotărârea 98/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Şos. Buzăului nr. 1, bl. B1, sc.1, et.1, ap. 1 şi 4, iniţiat de GHERGHIŞAN MARIUS - DANIEL şi BRESCAN VALENTIN.
 • Hotărârea 97/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Aleea Parcului nr.7, iniţiat de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA.
 • Hotărârea 96/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Modificarea H.C.L.M. nr. 189/18.07.2008, referitoare la , modificată prin H.C.L.M. nr. 6/26.01.2009, H.C.L.M. nr. 130/29.04.2009 şi H.C.L.M. nr. 130/20.04.2011.
 • Hotărârea 95/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Modificarea H.C.L.M. nr. 174/20.06.2008 referitoare la , modificată şi completată prin H.C.L.M. nr. 175/26.06.2008, H.C.L.M. nr. 5/26.01.2009, H.C.L.M. nr. 129/29.04.2009 şi H.C.L.M. nr. 129/20.04.2011.
 • Hotărârea 94/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Repartizarea spre închiriere, prin încredinţare directă, a unei încăperi din spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Pensionatului nr.2, PARTIDULUI POPORULUI (PP—LC) – ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ BRĂILA, pentru desfăşurarea activităţii.
 • Hotărârea 93/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. G-ral Praporgescu nr. 150A, solicitanţilor VALE IONEL şi VALE NICOLETA, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 92/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 257,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu nr. 14, solicitantului LAZUR NICULAIE, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 91/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 137,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 256,00 mp real măsurat, situat în Brăila, str. Vadul Dunării nr. 9, solicitantei IVAŞCU REVEICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 90/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 252,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Stadionului nr. 5, solicitanţilor ALBINĂ GRIGORE şi ALBINĂ JENICA, PETCU MIHAIL şi PETCU ELENA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietatea acestora.
 • Hotărârea 89/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, a mijloacelor fixe înscrise la poziţiile nr. 1, 4, 6, 38, 39, 76, 88, 109, 115, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 192, 193 – Capitol D – Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu terenurile aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, în vederea casării acestora şi după caz a valorificării prin vânzare sau reutilizare.
 • Hotărârea 88/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, a mijloacelor fixe înscrise la poziţiile nr. 16, 67, 173, 186, 258, 260, 303, 307, 309, 310 – Capitol B – Sisteme de Alimentare cu Apă cu terenurile aferente şi a celor înscrise la poziţiile nr. 15, 195, 197 Capitol C – Sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurilor aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, în vederea casării acestora.
 • Hotărârea 87/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 430/21.12.2011 referitoare la .
 • Hotărârea 86/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Completarea poziţiei nr. 49, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011 privind Grădiniţa nr. 48 „Luceafărul” Brăila, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 138/24.02.2011 şi procesului verbal de recepţie finală nr. 193/27.02.2012.
 • Hotărârea 85/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 84/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Aprobarea raportului procedurii de atribuire a contractului de închiriere a unei noi locaţii pentru Căminul de Persoane Vârstnice „Sf. Nicolae” Brăila.
 • Hotărârea 83/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Prelungirea asocierii dintre Municipiul Brăila şi S.C. Clubul de Fotbal Brăila S.A.
 • Hotărârea 82/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Aprobarea asocierii Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal cu Asociaţia Română pentru reciclare „RO REC”, în vederea realizării unui centru pentru colectarea şi reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.
 • Hotărârea 81/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 235/29.08.2008, referitoare la „Aprobarea listei spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale precum şi a celor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează a fi vândute conform prevederilor O.U.G nr. 68/2008”.
 • Hotărârea 80/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 108/30.03.2011, referitoare la „Darea în administrare a unor spaţii situate în Policlinica nr. 2 Hipodrom, Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, în vederea desfăşurării activităţii”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 5/12.01.2012.
 • Hotărârea 79/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 10/30.01.2012 privind programul de reparaţii ce urmează a se realiza în anul 2012 la imobilele din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila.
 • Hotărârea 78/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Aprobarea atribuirii contractului de delegare a gestiunii operatorului de transport desemnat câştigător pentru traseul secundar nr. 13 în baza Raportului procedurii din data de 07.03.2012, al Comisiei de evaluare.
 • Hotărârea 77/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Administraţia Pieţelor şi Târgurilor S.A. Brăila pentru operarea unor modificări ale actului constitutiv al societăţii.
 • Hotărârea 76/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. ECO S.A. Brăila pentru operarea unor modificări ale actului constitutiv al societăţii.
 • Hotărârea 75/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. BRAICAR S.A. Brăila pentru operarea unor modificări ale actului constitutiv al societăţii.
 • Hotărârea 74/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” S.A. Brăila pentru operarea unor modificări ale actului constitutiv al societăţii.
 • Hotărârea 73/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. CET S.A. Brăila pentru operarea unor modificări ale actului constitutiv al societăţii.
 • Hotărârea 72/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila pentru perfectarea unui contract de asociere între Grupul Şcolar de prelucrare a Lemnului „Constantin Brâncuşi” Brăila şi Asociaţia Club Sportiv STAR’S Brăila, având ca obiect terenul situat în Brăila, str. Plevna nr.66A, în vederea amenajării unei minibaze sportive.
 • Hotărârea 71/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 681,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Plevna nr.66A Grupului Şcolar de Prelucrare a Lemnului „Constantin Brâncuşi” pentru desfăşurarea orelor de sport în aer liber.
 • Hotărârea 70/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila, în vederea implementării proiectului Fundaţiei pentru dezvoltarea societăţii civile inclus în programul „Spaţii verzi” finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, pentru amenajarea arhitecturală a unui parc în curtea Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila.
 • Hotărârea 69/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Aprobarea participării Municipiului Brăila, în calitate de partener în cadrul proiectului „TINEREŢE PENTRU ORAŞE” – Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul URBACT II – Axa prioritară nr. 2 – Oraşe de Coeziune şi Atractive, precum şi a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 68/2012 - Municipiul Brăila - 29.03.2012

  Aprobarea participării Municipiului Brăila, în calitate de partener în cadrul proiectului „Creativitate/Inovare socială pentru identificarea pârghiilor necesare creşterii gradului de ocupare” – Proiect finanţat de Uniunea europeană prin programul URBACT II – Axa Prioritară nr.1 – Oraşele, motoare de creştere economică şi a gradului de ocupare, precum şi a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 67/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.personală a acestora.
 • Hotărârea 66/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Ajustarea şi modificarea tarifelor serviciului de transport public local de călători în Municipiul Brăila, practicate de S.C. „BRAICAR” S.A. Brăila, începând cu data de 01.03.2012.
 • Hotărârea 65/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Aprobarea încheierii convenţiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila şi asociaţiile fundaţiile selectate, conform Legii nr. 34/1998.
 • Hotărârea 64/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Acordul de principiu pentru asocierea între Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” Brăila şi un partener privat în vederea amenajării unei minibaze sportive.
 • Hotărârea 63/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Aprobarea cererii doamnei DIMA (LEU) NICOLETA FLORENTINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 10, în suprafaţă de 257,25 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 62/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Aprobarea cererii dlui. CIUBOTARU DĂNUŢ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 60, în suprafaţă de 252,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 61/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Aprobarea cererii dlui. CĂTĂNOIU SĂNDEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 92, în suprafaţă de 259,33 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 60/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Revocarea H.C.L.M. Brăila nr. 240/12.07.2007 referitoare la „Aprobarea cererii d-nei. CRISTOVICI MARIANA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Strada Ana Ipătescu nr.7, în suprafaţă de 230,14 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 59/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 232,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ion Neculce nr. 24, solicitantului SÂRBU GHEORGHE, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietate personală a acestuia.
 • Hotărârea 58/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 100,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ştefan Secăreanu nr. 39 bis, solicitantului HARABAGIU ALEXANDRU, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietate personală ale acestuia.
 • Hotărârea 57/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 120,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 236,00 mp real măsurat (240 mp conform act), situat în Brăila, str. Calea Galaţi nr.312, solicitanţilor COSMA TANIA, GAVRILĂ (fostă COSMA) GIANINA, COSMA IONEL şi COSMA PETRUŞ, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 56/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 71,11 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 232,00 mp, situat în Brăila, str. Ştefan cel Mare nr. 391, solicitanţilor CHIRILĂ VASILE şi CHIRILĂ FĂNICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 55/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 215,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cavaleriei nr. 3, solicitanţilor BLAJ PETRE şi BLAJ GEORGETA, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 54/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 124,25 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 251,00 mp, situat în Brăila, str. Eftimie Murgu nr. 104, solicitanţilor APOSTU ANGELA, APOSTU ELENA, APOSTU MARIAN şi MANEA LENUNŢA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2 proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 53/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Amplasarea unui post trafo pentru alimentarea cu energie electrică a Pasajului pietonal Piaţa Independenţei nr.1, în zona Esplanada Faleza Dunării, pe o suprafaţă de teren de 24 mp aparţinând domeniului public al Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 52/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Stabilirea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale acordate, pentru anul 2012, la nivelul Municipiului Brăila în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 51/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Completarea poz. nr. 93, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011 privind Liceul Teoretic „MIHAIL SEBASTIAN” Brăila, conform proceselor–verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.698/ 10.11.2011 şi nr.786/21.11.2011
 • Hotărârea 50/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Completarea poz. nr. 67, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011 privind Şcoala Generală cu clasele I – VIII nr.7 „ION CREANGĂ” Brăila, conform proceselor–verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.934/09.12. 2010, nr.1001/27.12.2011 şi nr.1002/27.12.2011.
 • Hotărârea 49/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Completarea poz. nr. 62, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011 privind Şcoala Generală cu clasele I – VIII nr.2 „FĂNUŞ NEAGU” Brăila, conform procesului–verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1973/ 14.11.2011.
 • Hotărârea 48/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 47/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Includerea în inventarul domeniul public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Cap. I –„Locuinţe sociale”, a blocului de locuinţe sociale situat în Ans. Lacu Dulce, str. Mina Minovici nr. 9, Bl.B9, şi transmiterea acestuia în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila.
 • Hotărârea 46/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Aprobarea listei de priorităţi cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • Hotărârea 45/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului „Maria Filotti” Brăila
 • Hotărârea 44/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI BRĂILA, pe anul 2012.
 • Hotărârea 43/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Validarea mandatului de consilier local pentru Domnul COTIGĂ VIOREL, membru al Partidului Social Democrat Brăila
 • Hotărârea 42/2012 - Municipiul Brăila - 29.02.2012

  Constatarea încetării de drept, înainte de termen a mandatului de consilier local al Domnului Dinişoae Stancu, ca urmare a aplicării prevederilor art.9 alin.(2) lit.i) din Legea nr.393/2004 – Statutul aleşilor locali.
 • Hotărârea 41/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 40/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Aprobarea valorificării bunurilor neutilizabile rezultate în urma lucrării de reabilitare aferentă proiectului „Reabilitare zona de promenadă cuprinsă între Strada Calea Călăraşilor şi Faleza Dunării”.
 • Hotărârea 39/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Modificarea H.C.L.M. nr.354/29.10.2010 referitoare la „Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect”.
 • Hotărârea 38/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Rectificarea poz. nr. 136, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/29.09.2011, conform documentaţiei de cadastru.
 • Hotărârea 37/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Acordul Consiliului Local Municipal Brăila pentru achiziţionarea unui teren agricol situat pe raza altei unităţi administrativ teritoriale din Judeţul Brăila, în vederea compensării terenului forestier în suprafaţă de 6000 mp, afectat de construirea Staţiei de Epurare a apelor uzate din Municipiul Brăila – Proiect ISPA nr.2000/RO/16/P/PE/010.
 • Hotărârea 36/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Aleea Chimiştilor, nr. 7, bl. 31, sc. 3, parter, ap. 43, iniţiat de doamna PASTRAMĂ GEORGIANA.
 • Hotărârea 35/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 255,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Stadionului nr. 14, solicitanţilor PREDUŢ NICOLAE şi PREDUŢ CĂTĂLINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietate personală ale acestora
 • Hotărârea 34/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 38,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 265,00 mp, situat în Brăila, str. Garabet Ibrăileanu nr. 14, solicitanţilor GIURGIU STAN şi GIURGIU ENACHE, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietate personală a acestora.
 • Hotărârea 33/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă real măsurată de 2041,00 mp (în acte 2093 mp), aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, B—dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 188, S.C. „IFMA IMOBILIARE” S.A. BUCUREŞTI, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 32/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 527,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mircea Vodă nr.73, pentru construirea unei locuinţe.
 • Hotărârea 31/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 1721,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Malul Dunării nr. 15, în vederea înfiinţării unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 30/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Aprobarea achiziţiei serviciului de elaborare a documentaţiei aferente delegării gestiunii, prin concesiune, a serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 29/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Prelungirea contractului de închiriere nr.27316/06.07.2011 încheiat între Municipiul Brăila şi domnii Cloşcă Simion şi Cloşcă Nina, în baza H.C.L.M. nr.163/04.05.2011.
 • Hotărârea 28/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 179/31.08.2006 referitoare la .
 • Hotărârea 27/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 577,50 mp, indiviz din suprafaţa totală de 2490,00 mp, situat în Brăila, str. Deva nr. 2, solicitantei Parohia „Sf. Mina”.
 • Hotărârea 26/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Transmiterea în folosinţă gratuită a imobilului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Anghel Saligny nr. 22A, compus din teren în suprafaţă de 206,00 mp şi construcţia C2 în suprafaţă de 85,00 mp, AGENŢIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD – EST.
 • Hotărârea 25/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.273/31.08.2011 referitoare la „Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2012”.
 • Hotărârea 24/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 23/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Acordarea unui mandat special Primarului în calitate de reprezentant al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila.
 • Hotărârea 22/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA BRĂILA”.
 • Hotărârea 21/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţie „Modernizarea şi reabilitarea căii de rulare a tramvaielor din intersecţia Calea Galaţi – B-dul. Dorobanţilor din Municipiul Brăila, componentă a secţiunii de dezvoltare”.
 • Hotărârea 20/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Aprobarea asocierii municipiului Brăila cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Brăila, în vederea realizării documentaţiei de proiectare aferente lucrării „ Consolidare – Restaurare – Punere în valoare Fântână Arteziana, Piaţa Traian.”
 • Hotărârea 19/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Aprobarea redevenţei pentru bunurile concesionate S.C. „Administraţia Pieţelor şi Târgurilor” S.A. Brăila, pentru anul 2012.
 • Hotărârea 18/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Stabilirea termenului de depunere, în cursul anului a documentelor de solicitare a subvenţiei acordată de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
 • Hotărârea 17/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2012, în baza prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 16/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 15/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Brăila pe anul 2012.
 • Hotărârea 14/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pentru anul 2012.
 • Hotărârea 13/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA, pe anul 2012.
 • Hotărârea 12/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2012
 • Hotărârea 11/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2012.
 • Hotărârea 10/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ŞI A CIMITIRELOR BRĂILA, pe anul 2012.
 • Hotărârea 9/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2012.
 • Hotărârea 8/2012 - Municipiul Brăila - 30.01.2012

  Aprobarea utilizării în anul 2012 a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011.
 • Hotărârea 7/2012 - Municipiul Brăila - 12.01.2012

  Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2011.
 • Hotărârea 6/2012 - Municipiul Brăila - 12.01.2012

  Aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare de învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2012 — 2013.
 • Hotărârea 5/2012 - Municipiul Brăila - 12.01.2012

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 108/30.03.2011, referitoare la „Darea în administrare a unor spaţii situate în Policlinica nr.2 Hipodrom, Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, în vederea desfăşurării activităţii”.
 • Hotărârea 4/2012 - Municipiul Brăila - 12.01.2012

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 62/20.03.2009, referitoare la „Aprobarea PROGRAMULUI LOCAL MULTIANUAL şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivelor de investiţii privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 3/2012 - Municipiul Brăila - 12.01.2012

  Atribuirea în folosinţă gratuită S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE, ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD – SUCURSALA BRĂILA, pe durata funcţionării capacităţii energetice, a două terenuri în suprafaţă totală de 65,00 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situate în Brăila, B-dul Al. I. Cuza vis-a-vis de Magazinul WINMARKT (PT Cuza – Mihai Eminescu) şi B-dul Al. I. Cuza nr. 182 (PT Cuza - G-ral Eremia Grigorescu), pentru amplasarea unor posturi de transformare subterane, proprietatea solicitantei.
 • Hotărârea 2/2012 - Municipiul Brăila - 12.01.2012

  Aprobarea amplasării statuii - bust de bronz a Domnitorului Alexandru Ioan Cuza pe B-dul Al. Ioan Cuza colţ cu Calea Călăraşilor
 • Hotărârea 1/2012 - Municipiul Brăila - 12.01.2012

  Aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Municipiului Brăila, întocmit pe cele două secţiuni, pe trimestrul IV 2011