• Hotărârea 445/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 444/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, în perioada august - decembrie 2010.
 • Hotărârea 443/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Aprobarea asocierii MUNICIPIULUI BRĂILA, prin Consiliul Local Municipal Brăila, in vederea constituirii ASOCIAŢIEI GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE A ZONEI PESCARESTI A JUDEŢULUI BRAILA.
 • Hotărârea 442/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, Strada Goleşti, nr.1, parter, ASOCIAŢIEI VICTIMELOR REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 BRĂILA, pentru desfăşurarea activităţii.
 • Hotărârea 441/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 117,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Vadul Rizeriei, nr.4 A, în vederea desfăşurării unei activităţi economice.
 • Hotărârea 440/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 241,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Olteniei, nr.1, solicitantului STAN MARIUS, teren pe care este amplasată construcţia C 1, proprietatea personală a acestuia.
 • Hotărârea 439/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 443,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada George Enescu, nr. 142, solicitanţilor DROB IOAN şi DROB ANICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C.2 şi C.3, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 438/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 57,58 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cărămidari, nr.52, solicitanţilor CATANĂ FLORENTINA şi CATANĂ ION, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea personală ale acestora.
 • Hotărârea 437/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Aprobarea cererii dlui. MUNTEANU VIRGIL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr.2, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 436/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Includerea în inventarul domeniul public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/2009, la Cap. I –Locuinţe sociale, a blocurilor de locuinţe sociale situate în Ans. Lacu Dulce, Str. Mina Minovici nr.5, Bl.B6, Str. Şt. Mihăilescu Brăila nr.8, Bl.B7 şi Str. Mina Minovici nr.7, Bl.B8 şi transmiterea acestora în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila.
 • Hotărârea 435/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Completarea poz. nr. 153, 164, 166, 167, 168, 171, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 188, 191, 194, 199 ,201 ,202, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 254, 276 şi completarea cu două noi poziţii a Capitolului D – „Sisteme de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, conform proceselor–verbale de recepţie finală la terminarea lucrărilor de investiţii.
 • Hotărârea 434/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Completarea poz. nr.86, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009 privind Şcoala Generală nr.17 „Ecaterina Teodoroiu” Brăila, conform procesului–verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 19442/20.05.2010.
 • Hotărârea 433/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 432/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajare sens giratoriu Şoseaua Buzăului (OMV)”.
 • Hotărârea 431/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Aprobarea înfiinţării „Administraţiei portuare” în cadrul Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila, conform prevederilor Legii nr.108/03.06.2010.
 • Hotărârea 430/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare şi încetarea aplicabilităţii H.C.L.M. Brăila nr.211/26.09.2006.
 • Hotărârea 429/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Aprobarea încheierii convenţiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila prin Direcţia de Asistenţă Socială şi asociaţia sau fundaţia selectată conform Legii nr.34/1998.
 • Hotărârea 428/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Aprobarea liniilor prioritare de subvenţionare pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică care infiinţeaza şi administrează unităţi de asistenţă socială de la bugetul local pentru anul 2011 şi stabilirea nivelului mediu lunar al subvenţiei care se acorda de la bugetul local pentru o persoană asistată.
 • Hotărârea 427/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila în vederea schimbării locaţiei Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Brăila.
 • Hotărârea 426/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Aprobarea preţului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, compensarea unitară pentru combustibil acordată de la bugetul de stat şi subvenţia asigurată de la bugetul local, în condiţiile menţinerii preţului local de facturare la populaţie, începând cu data de 01.01.2011.
 • Hotărârea 425/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Aprobarea Regulamentului şi indicatorilor de performanţă precum şi a Caietului de sarcini ai serviciului „Protecţia animalelor şi ecarisaj” din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 424/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii la Serviciul de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila.
 • Hotărârea 423/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Aprobarea tarifelor pentru salubrizare pentru anul 2011.
 • Hotărârea 422/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Aprobarea tarifelor percepute de către S.C. „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA, pentru serviciile publice prestate, începând cu data de 01.01.2011.
 • Hotărârea 421/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Împuternicirea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila să aplice prevederile O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, precum şi prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal.
 • Hotărârea 420/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Actualizarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila‚ aplicabile în anul fiscal 2011.
 • Hotărârea 419/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Aprobarea modalităţii de gestiune, a Regulamentului şi Caietului de sarcini, cu anexele aferente, ale serviciului de administrare a spaţiilor verzi din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 418/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2011.
 • Hotărârea 417/2010 - Municipiul Brăila - 20.12.2010

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 416/2010 - Municipiul Brăila - 15.12.2010

  Completarea poz. nr. 7 Capitolului G – „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente – Pieţe şi bazare”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, conform raportului de evaluare al S.C. Sierra Quadrant Consulting Grup S.A. Bacău.
 • Hotărârea 415/2010 - Municipiul Brăila - 15.12.2010

  Aprobarea Actului adiţional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.670/ 10.09.2009.
 • Hotărârea 414/2010 - Municipiul Brăila - 15.12.2010

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică „Seroplant” Brăila, pe anul 2010.
 • Hotărârea 413/2010 - Municipiul Brăila - 15.12.2010

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2010.
 • Hotărârea 412/2010 - Municipiul Brăila - 15.12.2010

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, în perioada august - decembrie 2010.
 • Hotărârea 411/2010 - Municipiul Brăila - 15.12.2010

  Modificarea Structurii Organizatorice, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SFÂNTUL PANTELIMON” BRĂILA, aprobate prin H.C.L.M. Brăila nr.327/ 27.09.2010.
 • Hotărârea 410/2010 - Municipiul Brăila - 15.12.2010

  Rectificarea bugetului local, pe anul 2010.
 • Hotărârea 409/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 408/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a unor plante, produse şi substanţe asimilate plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante sau psihotrope pe teritoriul administrativ al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 407/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Str. Hipodrom nr. 28, bl. A 25, parter, ap. 1, iniţiat de S.C. „TERMOCONSTRUCT” S.R.L. Brăila.
 • Hotărârea 406/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 159,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. George Coşbuc, nr. 52, solicitanţilor VASILE GRIGORE şi VASILE MĂNDICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea personală ale acestora.
 • Hotărârea 405/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 229,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Argeşului nr. 22 lot 2, solicitanţilor TRIŞCAŞ MATEI şi TRIŞCAŞ SAFTA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C4 şi C5, proprietatea personală ale acestora.
 • Hotărârea 404/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 138,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mircea Vodă, nr.40, solicitanţilor SÂRBU STAN şi SÂRBU IOANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietatea personală ale acestora.
 • Hotărârea 403/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 40,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Codrului, nr. 59 bis, solicitantului NEGRU MARIN, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea personală a acestuia.
 • Hotărârea 402/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 298,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Oltului nr.106 A, numitei NECULA LILIANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea personală ale acesteia.
 • Hotărârea 401/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 294,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Oltului nr.106, numitului NECULA IONEL, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea personală ale acestuia.
 • Hotărârea 400/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 247,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Fundătura Eroilor 2, nr.4, solicitanţilor MARŢIAN VASILE şi MARŢIAN SALOMONIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietatea personală ale acestora.
 • Hotărârea 399/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 33,70 mp indiviz din 528,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Braşoveni nr.18, solicitanţilor GHEORGHIŢĂ NECULAI, GHEORGHIŢĂ IONEL, GHEORGHIŢĂ ELENA şi GHEORGHIŢĂ MARIAN, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietatea personală ale acestora.
 • Hotărârea 398/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă, fără licitaţie publică, conform Legii nr. 341/2004, a terenului în suprafaţă de 99,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat Brăila, Şoseaua Buzăului nr. 83, domnului FILIP CRISTIAN – Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, în vederea realizării unui spaţiu comercial.
 • Hotărârea 397/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Completarea poz. nr.103, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009 privind Grupul Şcolar „Grigore Moisil” Brăila, conform procesului–verbal de recepţie finală la terminarea lucrării nr. 5033/13.09.2010.
 • Hotărârea 396/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Aprobarea desfăşurării activităţii de „autogară”, de către S.C. „GEBAMY TRANS IMPEX” S.R.L. Brăila, în locaţia situată în Brăila, Calea Galaţi, nr.261.
 • Hotărârea 395/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea desfiinţării, a WC–ului public, situat în Parcul Kiseleff.
 • Hotărârea 394/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Aprobarea proceselor – verbale de negociere ale Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la din cadrul şedinţelor din data de 28.10.2010, respectiv 29.10.2010.
 • Hotărârea 393/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Completarea H.C.L.M. nr. 225/29.08.2008 referitoare la „Aprobarea criteriilor suplimentare de departajare a solicitărilor formulate în baza Legii nr. 15/2003, republicată, referitoare la sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală”.
 • Hotărârea 392/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Modificarea H.C.L.M. nr. 353/29.10.2010 referitoare la „Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.”
 • Hotărârea 391/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 390/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Acordarea unui mandat special Primarului, în calitate de reprezentant al Municipiului Brăila, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila.
 • Hotărârea 389/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Aprobarea formei republicate a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA.
 • Hotărârea 388/2010 - Municipiul Brăila - 29.11.2010

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ŞI A CIMITIRELOR BRĂILA pe anul 2010.
 • Hotărârea 387/2010 - Municipiul Brăila - 11.11.2010

  Modificarea H.C.L.M. nr.88/29.03.2010 referitoare la „Aprobarea proiectului , a contribuţiei proprii reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, a finanţării tuturor cheltuielilor neeligibile şi a cheltuielilor suplimentare aferente proiectului”.
 • Hotărârea 386/2010 - Municipiul Brăila - 11.11.2010

  Constituirea comisiei de avizare a studiului de fundamentare şi prefezabilitate în vederea derulării procedurilor de atribuire a proiectului public – privat, conform prevederilor Legii nr. 178/2010, Legea parteneriatului public – privat.
 • Hotărârea 385/2010 - Municipiul Brăila - 11.11.2010

  Modificarea şi completarea H.C.L.M. Brăila nr.223/14.07.2010 referitoare la < Acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun, unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila>.
 • Hotărârea 384/2010 - Municipiul Brăila - 11.11.2010

  Stabilirea tarifelor percepute de către S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR – S.A. BRĂILA, pentru TÂRGUL DE ANIMALE, începând cu data de 14.11.2010.
 • Hotărârea 383/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 382/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Brăila şi concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă totală de 380,00 m.p., situat în Brăila, Staţiunea balneară Lacu Sărat, solicitantei S.C. „NELISIM PROD” S.R.L. BRĂILA, în vederea extinderii construcţiilor existente şi construirea unei rampe pentru persoane cu handicap locomotor, pentru amenajarea unei săli de recuperare şi a două cabinete de fizioterapie.
 • Hotărârea 381/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, str. Oborului nr. 5 bis, bl. AG 7, parter, iniţiat de S.C. „TUNING PREST” S.R.L. BRĂILA.
 • Hotărârea 380/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, str. Oborului nr.7, bl. AG 7, parter, iniţiat de S.C. „TEDYDANY PROD” S.R.L. BRĂILA.
 • Hotărârea 379/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Str. Oborului nr.7, bl.AG 7, parter, iniţiat de S.C. „FARMAVET” S.A.
 • Hotărârea 378/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Revocarea unui număr de 2 (două) hotărâri ale Consiliului Local Municipal Brăila referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri conform Legii nr.15/2003, republicată, pentru construirea de locuinţe proprietate personală.
 • Hotărârea 377/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Aprobarea cererii dlui. ŞTEFAN DAVID LUCIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Semenic nr.14, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 376/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 203/29.05.2009 referitoare la „Aprobarea cererii dlui SPIREA MIHĂIŢĂ – MARIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Str.Borzeşti c/c Str. Tecuci, lot 5, în suprafaţă de 272,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.”
 • Hotărârea 375/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 108,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Fundătura Eroilor 1 nr.1, numitei SCURTU MARIANA, în vederea extinderii construcţiei C1, proprietatea personală a acesteia.
 • Hotărârea 374/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 63,40 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Ceahlăului nr.14A, soţilor TUREAC ION şi TUREAC MĂRIUŢA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C2 şi C3, proprietatea personală ale acestora.
 • Hotărârea 373/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 85,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Arţarului nr.24, solicitanţilor JILOVEANU ION şi JILOVEANU MARIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1 şi C.2 , proprietatea personală ale acestora.
 • Hotărârea 372/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a Pavilionului Administrativ (construcţia C.93) şi a terenului aferent acestuia în suprafaţă de 1377,00 mp, indiviz din suprafaţa de 3348,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Şoseaua Vizirului Km.10 (DN 21) – Platforma Industrială Chiscani – Incinta 23, în vederea înfiinţării unui obiectiv economic, cu obiect de activitate prelucrarea şi depozitarea fondurilor arhivistice.
 • Hotărârea 371/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata funcţionării capacităţii energetice, a terenurilor în suprafaţă totală de 145,00 mp, situate în Brăila, PT (bloc) E1, PT C4 şi PT C6 - Hipodrom cartier Hipodrom, PT bloc 1PP Şcolilor, PT bloc D2 Şcolilor situat pe str. Şcolilor în zona Bl D2, PT Cuza – Galaţi situat pe B-dul. Al.I. Cuza, PT bloc 14 Galaţi situat în zona blocului nr.14 Calea Galaţi, PT 15 Galaţi situat pe str. Plevnei c/c Calea Galaţi, PT bloc H Calea Galaţi în zona blocului H, Calea Galaţi, PT Abatorul Vechi situat la intersecţia str. Plantelor c/c str. Abatorului, pentru amplasarea unor posturi de transformare prefabricate, proprietatea solicitantei Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 370/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Aprobarea modificării şi completării Secţiunii a II-a, Cap. IV din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA.
 • Hotărârea 369/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Aprobarea proceselor – verbale de negociere ale Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la din cadrul şedinţelor din data de 28.09.2010, respectiv 30.09.2010.
 • Hotărârea 368/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.294/06.08.2010 referitoare la „Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect”.
 • Hotărârea 367/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Completarea poz. nr.115, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009 privind Liceul cu Program Sportiv Brăila, conform proceselor–verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 525/21.02.2002 şi nr. 2445/20.08.2008.
 • Hotărârea 366/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Rectificarea poz. nr.77 din inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, Cap.H – „Terenurile şi clădirile instituţiilor publice”, referitor la Şcoala Generală nr.5 „NIKOS KAZANTZAKIS” Brăila, conform documentaţiilor cadastrale.
 • Hotărârea 365/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Completarea poziţiei nr.8, Cap.H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, privind Centrul de asistenţă paleativă „Sf.Maria” Brăila, conform contractului de vânzare – cumpărare a clădirilor de la S.C. „Orizicola”-S.A. şi a documentaţiilor cadastrale.
 • Hotărârea 364/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Completarea anexei la H.C.L.M. nr.412/16.12.2009, referitoare la „Constituirea fondului de locuinţe destinat închirierii persoanelor sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, din fondul de locuinţe construit prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, completată cu H.C.L.M. nr.184/18.06.2010.
 • Hotărârea 363/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Prelungirea contractelor de închiriere a apartamentelor atribuite prin încredinţare directă, spre închiriere, ca locuinţe de serviciu Teatrului „Maria Filotti” Brăila, aprobate prin H.C.L.M. Brăila nr. 268/30.08.2007.
 • Hotărârea 362/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Trecerea din administrarea Şcolii Generale nr.3 „Spiru Haret” Brăila a sălii de sport, în administrarea Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila.
 • Hotărârea 361/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 360/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Aprobarea componenţei, a modului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, precum şi a grilei de evaluare a acestora, în vederea acordării subvenţiei de la bugetul local al Municipiului Brăila prin Direcţia de Asistenţă Socială, conform prevederilor Legii nr. 34/1998.
 • Hotărârea 359/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Viabilizare strada Cimbrului, Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 358/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Aprobarea valorilor indicatorilor anuali de performanţă ai serviciului de alimentare cu energie termică pentru anul 2010.
 • Hotărârea 357/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 356/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 355/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Documentaţie de avizare a Lucrărilor de Intervenţii, Analiza Cost Beneficiu, Proiect Tehnic) în cadrul proiectului .
 • Hotărârea 354/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 353/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 352/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, în perioada august - decembrie 2010.
 • Hotărârea 351/2010 - Municipiul Brăila - 29.10.2010

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2010.
 • Hotărârea 350/2010 - Municipiul Brăila - 20.10.2010

  Completarea poziţiilor nr. 8, 36, 41, 43, 64, 65, 112, 118, 162, 168, 171, 190, 233, 267, 289, 299, 342, 369, 375 Cap.A – Străzi cu trotuarele aferente, alei şi pasaje peste linii CF, completarea poziţiilor nr.2, 3, 4, 7, 8 „Sistemele de Infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente – Parcuri publice, zone de agrement”, modificarea poziţiilor nr.45 şi 46 Cap.G - Sistemele de Infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente – Cheuri, Dane, Pereuri, Bazine, Diguri şi Clădiri aferente şi a poziţiilor nr.20 şi 21 Cap.G - Sistemele de Infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente – Fântâni publice, completarea cu două noi poziţii a Cap.G – Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente – „Semafoare şi indicatoare de circulaţie” şi darea acestora în administrarea S.U.P.A.G.L., conform procesului-verbal de recepţie finală nr.43757/15.12.2009 – „Reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 349/2010 - Municipiul Brăila - 20.10.2010

  Rectificarea bugetului local pe anul 2010.
 • Hotărârea 348/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 347/2010 - Municipiul Brăila - 29.07.2010

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de S.C. „ART LYL DESIGN” S.R.L. BRĂILA, titular al dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 751,00 mp, situat în Brăila, Str. Griviţei nr.89 – 91, lot 1.
 • Hotărârea 346/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , iniţiat de BOTEZATU CORNELIU şi TALANCĂ CORNELIU, proprietari ai terenului in suprafaţă de 397,50 mp real măsurat (386,00 mp în acte), situat în Brăila, Str. Griviţa nr.128.
 • Hotărârea 345/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de numiţii TOABĂ MARCEL şi TOABĂ VICTORIŢA, titulari ai dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 67,43 mp, situat în Brăila, Str. Călugăreni nr.80.
 • Hotărârea 344/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Aprobarea cererii d-lui. ION IUSTIN MARIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Someşului nr.18, în suprafaţă de 170,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 343/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Aprobarea cererii dlui. HOISAN IONUŢ ALIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Borzeşti nr.24 lot 2, în suprafaţă de 183,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 342/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Aprobarea cererii dlui. DÎRCĂ NICUŞOR FĂNEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Graurului nr.28A, în suprafaţă de 165,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 341/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.254/14.07.2010 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. BUDAN (DORDEA) OANA MIHAELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.14, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 340/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.251/12.07.2007 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. JILAVU GEORGETA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Magaziilor colţ cu str. Tecuci lot 4, în suprafaţă de 300,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 339/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 65,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Câmpului nr.79, solicitanţilor COTÎRLEŢ NECULAI şi COTÎRLEŢ TIŢA, teren pe care este amplasată construcţia C.1, proprietate personală a acestora.
 • Hotărârea 338/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 313,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Graurului nr.1, solicitanţilor STAN TUDOREL şi STAN ANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1 şi C.2 , proprietatea personală ale acestora.
 • Hotărârea 337/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 124,00 m.p., aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Vasile Băncilă nr.23, solicitanţilor MOCANU COSTEL şi MOCANU GEORGETA, teren pe care este amplasată construcţia C.1 , proprietate personală a acestora.
 • Hotărârea 336/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 148,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat adiacent imobilului din Brăila, Str. I.L. Caragiale, nr. 16, solicitantei ALEXANDRESCU LILIANA OLGUŢA, în vederea extinderii construcţiilor existente, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 335/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 362,30 mp, indiviz din 505,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Grădinii Publice nr.11, solicitanţilor MOCĂNAŞU GHEORGHE şi MOCĂNAŞU CECILIA, teren pe care este amplasată construcţia C.1, proprietatea personală a acestora.
 • Hotărârea 334/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 350,50 m.p., aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Cantonului nr.28, solicitanţilor COSTACHE MIRCEA şi COSTACHE DIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C.2, C.3, C.4 şi C.5, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 333/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 361,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Cazasului nr.100 A, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1 şi C.2, proprietate personală ale solicitantului DRĂGAN ANGHEL.
 • Hotărârea 332/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 157,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Viilor nr.21, solicitanţilor GRECEA SANDU şi GRECEA ŞTEFANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1 şi C.2 , proprietatea personală ale acestora.
 • Hotărârea 331/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 329,00 mp din suprafaţa totală de 2176,00 mp, teren aferent blocului de locuinţe situat în Brăila, str. Apollo nr.62, bl.G cu 16 unităţi locative construit din fondurile Agenţiei Naţionale de Locuinţe, precum şi a terenului în suprafaţă de 164,00 mp din suprafaţa totală de 1300,00 mp, teren aferent blocului de locuinţe situat în Brăila, str. Apollo nr.64, bl.F cu 8 unităţi locative construit din fondurile Agenţiei Naţionale de Locuinţe.
 • Hotărârea 330/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 2683,00 mp din suprafaţa totală de 3200,00 mp, teren aferent blocului de locuinţe situat în Brăila, str. Apollo nr.66, bl.H cu 32 unităţi locative construit din fondurile Agenţiei Naţionale de Locuinţe.
 • Hotărârea 329/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Trecerea din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 1.678,00 m.p., situat la intersecţia Străzii Barbu Ştefănescu Delavrancea şi Şoseaua Focşani şi darea în administrare a acestei suprafeţe Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi Cimitirelor Brăila, în vederea extinderii Cimitirului „Sf. Mina”.
 • Hotărârea 328/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 327/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Aprobarea Structurii Organizatorice şi a Statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila.
 • Hotărârea 326/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Nicolae” Brăila.
 • Hotărârea 325/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Brăila.
 • Hotărârea 324/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” Brăila.
 • Hotărârea 323/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Modificarea H.C.L.M. nr.189/18.06.2010 referitoare la „Modificarea H.C.L.M. nr.106/2010 privind „Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect”.
 • Hotărârea 322/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Modificarea H.C.L.M. nr.48/26.02.2010 referitoare la "Aprobarea proiectului „Reabilitare şi modernizare Parc Monument” şi a cheltuielilor legate de proiect.”
 • Hotărârea 321/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (proiect tehnic + detalii de execuţie) pentru proiectul , a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect ”.
 • Hotărârea 320/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Perfectarea unui act adiţional la Contractul de închiriere nr.35559/09.10.2009 încheiat în baza H.C.L.M. Brăila nr.332/29.09.2009.
 • Hotărârea 319/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Delegarea de gestiune a serviciului public de administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a târgurilor şi oboarelor din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 318/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Aprobarea preţului local de facturarea energiei termice livrată populaţiei, precum şi a subvenţiei asigurată de autoritatea administraţiei publice locale a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 317/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Stabilirea valorii redevenţei ce va fi plătită de S.C. „C.E.T.” S.A. Brăila, conform contractului de concesiune nr. 34162/06.09.2006.
 • Hotărârea 316/2010 - Municipiul Brăila - 27.09.2010

  Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţie „RESTAURAREA GRUPULUI STATUAR TRAIAN”.
 • Hotărârea 315/2010 - Municipiul Brăila - 06.09.2010

  Stabilirea nivelului taxelor percepute de S.C. „Administraţia Pieţelor şi Târgurilor” S.A. Brăila, până la data delegării gestiunii serviciului.
 • Hotărârea 314/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 313/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Schimbarea domnului NECULA STĂNEL IONEL din funcţia de Viceprimar al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 312/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Aprobarea perfectării contractului de închiriere, având ca obiect imobilul situat în Brăila, str. Griviţei nr.243 cu ieşire în str. Mihai Bravu nr.302, între Grupul Şcolar de Prelucrare a Lemnului „Constantin Brâncuşi”, unitate şcolară cu personalitate juridică, în calitate de locatar şi doamnele Sachelarie Gabriela Laura, Sachelarie Maria şi Dumitriu Lucia, în calitate de locatori, conform art.3 din Dispoziţia de restituire nr.30.565/13.03.2008.
 • Hotărârea 311/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Prelungirea perioadei acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila, pe de o parte şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila şi Fundaţia „Lumina”, de cealaltă parte, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.168/31.05.2007.
 • Hotărârea 310/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Asocierea între Municipiul Brăila şi Asociaţia Club Sportiv „CUZA SPORT” Brăila, în vederea desfăşurării activităţii sportive.
 • Hotărârea 309/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Completarea poz. nr.113 , Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, reactualizat conform H.C.L.M. nr.279/11.08.2009 privind Liceul „Hariclea Darclee” Brăila, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.3852/18.11.2009.
 • Hotărârea 308/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Modificarea conţinutului Caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare urbanistică, având ca obiect „Actualizarea Planului Urbanistic General – Municipiul Brăila” aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.356/21.10.2009.
 • Hotărârea 307/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.230/14.07.2010 referitoare la „Înfiinţarea S.C. „Administraţia Pieţelor şi Târgurilor” S.A. Brăila”.
 • Hotărârea 306/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Modificarea anexelor nr.1 şi 2 din H.C.L.M. nr.174/28.11.2002, privind „Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii aflate în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila.”, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 305/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 245,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cantonului, nr.30, solicitanţilor OLTEANU VALERIU şi OLTEANU LUCIA, teren pe care sunt situate construcţiile C.1 şi C.2, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 304/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 407,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Octav Băncilă nr.45, solicitanţilor OLTEANU DINU şi OLTEANU CONSTANTINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5 şi C6, proprietatea personală ale acestora.
 • Hotărârea 303/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 246,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Baldovineşti, nr.49, solicitantelor OLEINIC IOANA şi GIUGLEA NICOLETA, teren pe care este situată construcţia C.1, proprietate personală a acestora.
 • Hotărârea 302/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 103,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Brazdei, nr.4, solicitanţilor MANOLACHE COSTACHE şi MANOLACHE MARIA, teren pe care sunt situate construcţiile C.1, C.2 şi C.3, proprietatea personală ale acestora.
 • Hotărârea 301/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 129,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Ecaterina Teodoroiu nr.67 A, în vederea construirii unei locuinţe.
 • Hotărârea 300/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Aprobarea proiectului „Brăila – cultură, locuri, tradiţii şi obiceiuri străvechi”, a bugetului şi a cheltuielilor legate de proiect survenite ca urmare a clarificărilor din procesul de evaluare tehnică şi financiară şi recalculării folosind cota de TVA de 24%.
 • Hotărârea 299/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr.4/2003, referitoare la din cadrul şedinţei din data de 30.07.2010
 • Hotărârea 298/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 297/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Aprobarea Studiului pentru evaluarea potenţialului local al resurselor energetice şi a oportunităţii atragerii unei investiţii pentru finanţarea, construcţia şi exploatarea unei surse noi pentru producerea energiei termice în Municipiul Brăila, precum şi modernizarea sistemului de transport şi distribuţie.
 • Hotărârea 296/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, constituit în afara bugetului local, pe anul 2010.
 • Hotărârea 295/2010 - Municipiul Brăila - 31.08.2010

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 294/2010 - Municipiul Brăila - 06.08.2010

  Aprobarea proiectului „Reabilitare zona de promenadă cuprinsă între str. Calea Călăraşilor şi Faleza Dunării şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 293/2010 - Municipiul Brăila - 06.08.2010

  Modificarea articolului 1 din H.C.L.M. Brăila nr.141/15.07.2004 referitoare la „Constituirea Comisiei sociale în vederea analizării cererilor şi repartizării locuinţelor aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Brăila, precum şi a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru locuinţe”, modificată cu H.C.L.M. nr.34/2008, H.C.L.M. nr.190/2008 şi H.C.L.M. nr.148/31.05.2010.
 • Hotărârea 292/2010 - Municipiul Brăila - 06.08.2010

  Rectificarea poziţiilor 3 şi 4 Capitol G – „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente” – Subcapitolul G4 „Parcuri publice, zone de agrement” şi a poziţiei 4 Capitol G – „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente” – Subcapitolul G8 „Fântâni publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, privind Esplanada, respectiv Faleza, conform documentaţiilor cadastrale.
 • Hotărârea 291/2010 - Municipiul Brăila - 06.08.2010

  Aprobarea preţului local de facturare a energiei termice livrată populaţiei precum şi a subvenţiei asigurată de autoritatea administraţiei publice locale a Municipiului Brăila
 • Hotărârea 290/2010 - Municipiul Brăila - 06.08.2010

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 247/27.08.2004 referitoare la „Aprobarea cererii d-lui PODARU ANDI şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială de Sud, lot 20, în suprafaţă de 250,07 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
 • Hotărârea 289/2010 - Municipiul Brăila - 06.08.2010

  Aprobarea ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCŢII şi a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ale TEATRULUI DE PĂPUŞI BRĂILA.
 • Hotărârea 288/2010 - Municipiul Brăila - 06.08.2010

  Aprobarea ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCŢII şi a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ale TEATRULUI „MARIA FILOTTI” BRĂILA.
 • Hotărârea 287/2010 - Municipiul Brăila - 06.08.2010

  Aprobarea ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCŢII şi a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ale CASEI DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI BRĂILA.
 • Hotărârea 286/2010 - Municipiul Brăila - 06.08.2010

  Aprobarea ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCŢII şi a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ale SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA.
 • Hotărârea 285/2010 - Municipiul Brăila - 06.08.2010

  Aprobarea ORGANIGRAMEI, a STATULUI DE FUNCŢII şi a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ „SEROPLANT” BRĂILA.
 • Hotărârea 284/2010 - Municipiul Brăila - 06.08.2010

  Aprobarea ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCŢII şi a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA.
 • Hotărârea 283/2010 - Municipiul Brăila - 06.08.2010

  Aprobarea ORGANIGRAMEI şi A STATULUI DE FUNCŢII ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ŞI A CIMITIRELOR BRĂILA.
 • Hotărârea 282/2010 - Municipiul Brăila - 06.08.2010

  Aprobarea ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCŢII şi a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ale DIRECŢIEI POLIŢIA COMUNITARĂ BRĂILA.
 • Hotărârea 281/2010 - Municipiul Brăila - 06.08.2010

  Aprobarea ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCŢII şi a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ale SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI BRĂILA.
 • Hotărârea 280/2010 - Municipiul Brăila - 06.08.2010

  Aprobarea Actului constitutiv al S.C. „Administraţia Pieţelor şi Târgurilor” S.A. Brăila, conform prevederilor art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr.230/14.07.2010, referitoare la <Înfiinţarea S.C. „Administraţia Pieţelor şi Târgurilor” S.A. Brăila>, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr.278/27.07.2010.
 • Hotărârea 279/2010 - Municipiul Brăila - 27.07.2010

  Darea în folosinţă gratuită a unui număr de 193 stâlpi de susţinere instalaţii electrice aeriene, care urmează a fi amplasaţi în Municipiul Brăila, pe strada Griviţa, către S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice – Electrica Distribuţie Muntenia Nord – Sucursala Brăila.
 • Hotărârea 278/2010 - Municipiul Brăila - 27.07.2010

  Modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.230/14.07.2010 referitoare la „Înfiinţarea S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR – S.A. Brăila.
 • Hotărârea 277/2010 - Municipiul Brăila - 27.07.2010

  Aprobarea ORGANIGRAMEI şi A NUMĂRULUI DE PERSONAL, A STATULUI DE FUNCŢII, precum şi a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE pentru APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRĂILA.
 • Hotărârea 276/2010 - Municipiul Brăila - 27.07.2010

  Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi Indicatorilor tehnico – economici ai Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Brăila” – versiunea 8 iulie 2010 – pentru Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 275/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 274/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.180/18.06.2010.
 • Hotărârea 273/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , iniţiat de UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – MUNICIPIUL BRĂILA.
 • Hotărârea 272/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii d-nei. VLAD (ANDREI) GELA MIRELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.3, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 271/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii dlui. TURTOI IULIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.20, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 270/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii dlui. TATU VASILE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.7, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 269/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii dlui. RADU VICENŢIU – LUCIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.38, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 268/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii dlui. RADU GELU – IRINEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.22, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 267/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii dlui. PAVEL VIOREL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.18, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 266/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii dlui. PAVEL SILVIU – LUCIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.16, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 265/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii d-nei. MARUŞCA ANDREEA MANUELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.30, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 264/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii dlui. MARUŞCA ALEXANDRU VALENTIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.32, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 263/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii dlui. MARIN GABRIEL – DAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.34, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 262/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii dlui. MARDALE ŞTEFAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.11, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 261/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii dlui. LUNGU VALENTIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.28, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 260/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii dlui. LASCU DANIEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.9, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 259/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii dlui. IOAN CRISTIAN LAURENŢIU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr.31, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 258/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii dlui. DIMA MARIUS şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.36, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 257/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii dlui. CÎRLIG FLORIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.26, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 256/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii d-nei. CHIVU DANIELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.5, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 255/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii d-nei. BURADA MARIA ADRIANA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.1, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 254/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii d-nei. BUDAN (DORDEA) OANA MIHAELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.14, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 253/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea cererii dlui. ALEXANDRU MARINICĂ CĂTĂLIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.24, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 252/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 314,40 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mircea Mălăeru, nr. 40, solicitanţilor ŞERBAN AUREL şi ŞERBAN LINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 251/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 281,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Cucului, nr. 41, solicitanţilor NEDELCU MARIA, IACOB ELISABETA şi IACOB VASILE, în vederea extinderii construcţiilor existente, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 250/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 290,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Cantonului nr. 24 A, solicitanţilor ILIE MIREL – MARIUS şi ILIE NICOLETA – CARMEN, teren pe care este amplasată locuinţa, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 249/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 56,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Veche, nr. 18, solicitanţilor GIURGIU STELIAN şi GIURGIU LINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 248/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 136,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mircea Vodă, nr. 53 D, solicitanţilor DRAGOMIR MIHAI, DOSOFTEI NICOLAE şi DOSOFTEI FRUSINICA – MARIANA, în vederea extinderii locuinţei existente, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 247/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă, pe o perioadă de 49 ani, a terenului în suprafaţă de 142,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Tecuci nr.1, solicitanţilor CĂPITĂNEANU VICTOR, CĂPITĂNEANU PAULA, CĂPITĂNEANU MARIOARA, CĂPITĂNEANU GICĂ şi BĂCANU VALERICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea personală ale acestora.
 • Hotărârea 246/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafaţă de 42,26 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călăraşilor, Zona Complex Pistruiatu, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial.
 • Hotărârea 245/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 10125,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, DN 22B – km 0+400 (Şoseaua Dig Brăila – Galaţi), în vederea realizării unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 244/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Atribuirea denumirii STRADA ADJUD, căii de acces – proprietate publică a Municipiului Brăila, la loturile individuale destinate construcţiei de locuinţe, situată în Municipiul Brăila, Şoseaua Râmnicu Sărat, tarla 37.
 • Hotărârea 243/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Atribuirea denumirii „RADU TUDORAN”, Şcolii cu clasele I – VIII nr.22 Brăila.
 • Hotărârea 242/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Atribuirea denumirii „GHEORGHE NAUM”, Şcolii cu clasele I – VIII nr.24 Brăila.
 • Hotărârea 241/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Delegarea gestiunii directe a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Brăila, către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila.
 • Hotărârea 240/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 239/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, a construcţiei C5 (şopron), în vederea casării, aparţinând imobilului Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”, înscris în inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/11.08.2009, la cap. H –„Terenurile şi clădirile instituţiilor publice”, poziţia 106.
 • Hotărârea 238/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Privind completarea Cap. G – „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente”, subcapitolul G3 – „Cheiuri, Dane, Pereuri, Diguri şi clădiri aferente” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/11.08.2009, conform deciziei Curţii de Apel Galaţi nr. 58/F/14 ianuarie 2010.
 • Hotărârea 237/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Completarea Cap.A – „Străzi cu trotuarele aferente, alei şi pasaje peste linii CF”, din inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, referitor la Str. Mărfurilor şi Fundătura Mărfurilor, conform Deciziei nr.53/F din 14.01.2010 a Curţii de Apel Galaţi.
 • Hotărârea 236/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Rectificarea poz. nr.304 din inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, Cap.A – „Străzi cu trotuarele aferente, alei şi pasaje peste linii CF”, referitor la Str. Pietrei, conform Deciziei nr.53/F din 14.01.2010 a Curţii de Apel Galaţi.
 • Hotărârea 235/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Rectificarea poz. nr.113 din inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, Cap.A – „Străzi cu trotuarele aferente, alei şi pasaje peste linii CF”, referitor la Str. Debarcaderului, conform Deciziei nr.53/F din 14.01.2010 a Curţii de Apel Galaţi.
 • Hotărârea 234/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea Nomenclatorului străzilor din Municipiul Brăila şi staţiunea Lacu Sărat, ca evidenţă primară unitară care serveşte la atribuirea denumirii străzii şi a numărului administrativ.
 • Hotărârea 233/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea proceselor – verbale de negociere ale Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la .
 • Hotărârea 232/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila.
 • Hotărârea 231/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea preluării managementului asistenţei medicale şi conţinutului Protocolului de predare – preluare pentru Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila.
 • Hotărârea 230/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Înfiinţarea S.C. „Administraţia Pieţelor şi Târgurilor” S.A. Brăila.
 • Hotărârea 229/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Căminul pentru Persoane Vârstnice „LACU SĂRAT” BRĂILA.
 • Hotărârea 228/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila.
 • Hotărârea 227/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila.
 • Hotărârea 226/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila.
 • Hotărârea 225/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Rectificarea bugetului local pe anul 2010.
 • Hotărârea 224/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2010.
 • Hotărârea 223/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun, unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 222/2010 - Municipiul Brăila - 14.07.2010

  Aprobarea preţului local de facturare a energiei termice livrată populaţiei precum şi a subvenţiei asigurată de autoritatea administraţiei publice locale a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 221/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila
 • Hotărârea 220/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii dlui. VASILOIU GEORGEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr.9, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 219/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii dlui. TUDOSE PETRUŞ ADRIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.6, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 218/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii d-nei. TORCACIU (ŞTEFAN) GEANINA ANFISA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.10, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 217/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii d-nei. TOFAN IONELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr.17, în suprafaţă de 319,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 216/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii d-nei. ŞTEFAN LILIANA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Babadag nr.4, în suprafaţă de 210,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 215/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii dlui. ŞORLOPCIU FLORIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.8, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 214/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii dlui. ROŞCA IONEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr.11, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 213/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii dlui. MUŞAT COSMIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Egretei nr.5, în suprafaţă de 252,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 212/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii dlui. MIHĂILĂ IONEL NOROCEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr.13, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 211/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii d-nei. JANTEA NICOLETA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr.5, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 210/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii dlui. INOCENŢIU DAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr.27, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 209/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii dlui. IACOMI MARIUS şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.4, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 208/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii dlui. GAVRILESCU EUGEN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Egretei nr.1, în suprafaţă de 252,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 207/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii dlui. DUŞESCU CRISTIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Egretei nr.3, în suprafaţă de 210,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 206/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii d-nei. COVALSCHI LAURA ADRIANA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Babadag nr.6, în suprafaţă de 252,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 205/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii dlui. CERCEL LILI şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Babadag nr.2, în suprafaţă de 252,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 204/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii d-nei. CARAGAŢĂ (JANTEA) FĂNICA GEORGETA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr.3, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 203/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii dlui. BURLACU MIHĂIŢĂ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr.15, în suprafaţă de 319,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 202/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii d-nei. BREBENEL MARILENA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr.7, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 201/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii d-nei. BĂLŢAT IULIANA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr.29, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 200/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii dlui. APOSTOLACHE MARIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.2, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 199/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii dlui. ANDREI FLORIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniş nr.12, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 198/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea cererii dlui. ALEXE IULIAN LIVIU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr.37, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 197/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 676,31 mp şi închirierea terenului în suprafaţă de 147,00 mp, terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, situate pe Şoseaua de Centură (DN 21), lângă Grădina Zoologică, solicitantei S.C. „SUEDI COM” S.R.L. BRĂILA, pentru amenajarea unei terase
 • Hotărârea 196/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 227,00 mp indiviz din 454,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Tecuci nr.29, solicitanţilor RĂILEANU AURICA, RĂILEANU COSTICĂ, ŞIŞU MARIA şi LEFTER VASILICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea personală ale acestora
 • Hotărârea 195/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 359,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Vişinului nr.10, solicitantei MERLAN NICOLETA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea personală ale acesteia
 • Hotărârea 194/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 81,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Baldovinesti nr.57A, solicitantului GRIGORESCU GHEORGHE, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea personală a acestuia
 • Hotărârea 193/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 129,00 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real măsurată – 379,00 mp şi suprafaţa rezultată din acte – 250,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Bujorului nr.47, solicitantei CONSTANTIN MARIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acesteia
 • Hotărârea 192/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 407,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Armata Poporului nr.16, solicitanţilor BUZATU GEORGICĂ, BUZATU SILVIA şi BUZATU STANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4 şi C5, proprietatea personală ale acestora.
 • Hotărârea 191/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 190/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind „Transmiterea imobilului <> situat în Municipiul Brăila, Parc Monument, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, cercetării Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia pentru Sport a Judeţului Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila şi administrarea Consiliului Local Municipal Brăila
 • Hotărârea 189/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Modificarea H.C.L.M. nr.106/2010 referitoare la „Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect”.
 • Hotărârea 188/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea modului de repartizare a loturilor formate în Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L.M. nr.93/29.03.2009, către categoriile de beneficiari îndreptăţiţi.
 • Hotărârea 187/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brăila a bunurilor imobile – străzi cu trotuare aferente, spaţiu verde aferent străzilor şi a parcărilor din Ansamblul Rezidenţial – Str. Cimbrului nr.3, completarea şi rectificarea poziţiilor aferente din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr.279/11.08.2009, conform lucrării de cadastru
 • Hotărârea 186/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila, la care Municipiul Brăila este membru Asociat.
 • Hotărârea 185/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Modificarea art.2 din HCLM nr.44/27.02.2009 şi HCLM nr.289/31.08.2009 şi a art.2 alin.(2) din HCLM nr.316/29.09.2009 referitoare la Bl.A6, A7, A8 şi A9 din Ansamblul de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, cartier Brăiliţa – etapa II, conform documentaţiilor cadastrale
 • Hotărârea 184/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Completarea anexei la H.C.L.M. nr.412/16.12.2009 referitoare la „Constituirea fondului de locuinţe destinat închirierii persoanelor sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, din fondul de locuinţe construit prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”
 • Hotărârea 183/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 3015,35 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Milcov nr.7, în vederea edificării unui obiectiv economic
 • Hotărârea 182/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Rectificarea poziţiei 359, Capitol G – „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente – Spaţii verzi, parcări şi terenuri de joacă pentru copii” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, privind Loc de joacă copii, situat în Brăila, Cartier Radu Negru, Strada Bărăganului nr.2, conform documentaţiilor cadastrale, pentru reamplasare.
 • Hotărârea 181/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Completarea poz. nr.107 rectificată prin H.C.L.M. nr.153/2010 din inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, Cap.H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, privind Colegiul Naţional „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” Brăila, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
 • Hotărârea 180/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind „Transmiterea imobilului U.M.02542 – Cazarma 567, situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.236 în suprafaţă de 108.699,00 mp, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Brăila şi administrarea Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 179/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea pe raza Municipiului Brăila de staţii îmbarcare - debarcare pentru traseele curse rapide 061 şi 062, care asigură legătura cu Hipermarketul Carrefour Brăila.
 • Hotărârea 178/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea criteriilor de evaluare şi selecţie, a modalităţii de calcul, a punctajului şi a Comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii traseelor secundare pentru transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 177/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea procedurii de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Brăila, pe trasee principale şi trasee secundare, a Caietului de sarcini privind încredinţarea directă a transportului public local de călători pe traseele principale către SC Braicar SA şi a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe trasee secundare în Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 176/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Configuraţia traseelor principale şi a traseelor secundare şi a Programului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 175/2010 - Municipiul Brăila - 18.06.2010

  Aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Brăila, a modalităţilor de atribuire a serviciului de transport public local de călători şi a contractelor cadru de delegare a gestiunii prin atribuire directă, dare în administrare şi a delegării de gestiune prin licitaţie.
 • Hotărârea 174/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 173/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , iniţiat de S.C. MORE REAL ESTATE SERVICES S.R.L, proprietara terenului in suprafaţă de 26250 mp, situat în ZONA INDUSTRIALĂ DE VEST, TARLAUA 36, PARCELA 271/17/1.
 • Hotărârea 172/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 167,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Pictor Ion Andreescu nr.113 A, pentru construirea unei locuinţe.
 • Hotărârea 171/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 288,80 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Oltului nr.19, solicitanţilor STAN STELA, STAN GABI şi STAN TANŢA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1 şi C.2, proprietatea personală ale acestora.
 • Hotărârea 170/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 106,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Mureşului nr.137 B, soţilor RĂSMIRIŢĂ COSTEL şi RĂSMIRIŢĂ IONELIA, teren pe care este amplasată construcţia C.1, proprietatea personală a acestora.
 • Hotărârea 169/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 389,55 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Codrului nr.57, solicitanţilor MUSTAŢĂ STAN şi MUSTAŢĂ AURELIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C.2, C.3 şi C.4, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 168/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 112,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Garabet Ibrăileanu nr.7, solicitanţilor CIUDIN IOANA, NICA AURELIA şi TOADER LENUŢA ,teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C.2, C.3 şi C.4, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 167/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă, a unui număr de 10 terenuri în suprafaţă totală de 145,00 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, pentru amplasarea unor posturi de transformare prefabricate, beneficiarei SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE BRĂILA.
 • Hotărârea 166/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Prelungirea contractului de închiriere nr. 2/2005, aprobat prin H.C.L.M. nr. 503/2004, având ca obiect imobilul situat în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 39, beneficiar fiind Centrul de Înscriere şi Educaţie Universitară Brăila, din cadrul Universităţii Ecologice Bucureşti.
 • Hotărârea 165/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Închirierea prin încredinţare directă către S.C. „ROMTELECOM” S.A. a unui număr de 25 terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafaţă totală de 50,00 mp, în vederea reabilitării cabinetelor stradale existente, proprietatea solicitantei.
 • Hotărârea 164/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Trecerea din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Brăila a unei instalaţii de semaforizare situată în Municipiul Brăila, la intersecţia Şoseaua Râmnicu Sărat cu Strada Comuna din Paris, darea acesteia în administrarea Direcţiei de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila şi completarea poziţiei nr.1, Capitolul G – „Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente”, Subcapitolul G.9 – „Semafoare şi indicatoare de circulaţie” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, reactualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.279/11.08.2009.
 • Hotărârea 163/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Atribuirea denumirii „NIKOS KAZANTZAKIS”, Şcolii cu clasele I – VIII nr.5 Brăila.
 • Hotărârea 162/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Atribuirea denumirii „ANTON DUMITRIU”, Şcolii cu clasele I – VIII nr.10 Brăila
 • Hotărârea 161/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Atribuirea denumirii „ALEXANDR SERGHEEVICI PUŞKIN”, Şcolii cu clasele I – VIII nr.21 Brăila.
 • Hotărârea 160/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Atribuirea denumirii STRADA TULCEA, căii de acces – drum de exploatare, proprietate publică a Municipiului Brăila, situat în Municipiul Brăila, Şoseaua Baldovineşti, tarla 20, parcela 201/2
 • Hotărârea 159/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Atribuirea denumirii STRADA NICULIŢEL, căii de acces – proprietate privată la loturile de teren destinate construcţiei de locuinţe, situată în Brăila, Şoseaua Râmnicu Sărat, tarlaua 37, parcela 275/4, lot 22/3.
 • Hotărârea 158/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Atribuirea denumirii STRADA PRELUNGIREA LANULUI, căii de acces către loturile de teren destinate construcţiei de locuinţe conform Legii nr.15/2003, situate în Brăila, Strada Lanului, tarlaua 24, parcela 228.
 • Hotărârea 157/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Atribuirea de denumiri căilor de acces aferente Ansamblului Rezidenţial – loturi individuale, situat în Municipiul Brăila, Strada Cimbrului nr.3.
 • Hotărârea 156/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Schimbarea denumirii „Bloc Nefamilişti – Str. Industriei, nr. 17D” în „Bloc A10 – Str. Industriei, nr. 17D”, ca urmare a lucrărilor de amenajare apartamente la Bloc Nefamilişti, Str. Industriei, nr. 17D
 • Hotărârea 155/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Schimbarea denumirii „Bloc C1 – Cămin nefamilişti, Calea Galaţi, nr. 363” în „Bloc 40 – Calea Galaţi, nr. 363”, ca urmare a lucrărilor de amenajare apartamente la Bloc C1, Cămin nefamilişti, Calea Galaţi, nr. 363.
 • Hotărârea 154/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Aprobarea proceselor – verbale de negociere ale Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la
 • Hotărârea 153/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Rectificarea poziţiei nr.107 – din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, Cap.H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, privind Colegiul Naţional „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI”, conform documentaţiei cadastrale.
 • Hotărârea 152/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Rectificarea poziţiei nr.106 – din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, Cap.H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, privind Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”, conform procesului–verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
 • Hotărârea 151/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Rectificarea poziţiei nr.55 – din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, Cap.H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, privind Grădiniţa cu program prelungit nr.39 „CĂSUŢA FERMECATĂ”, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
 • Hotărârea 150/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 438/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii d-nei PLEŞOIANU STĂNUŢA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Garabet Ibrăileanu nr. 17 bis, în suprafaţă de 271,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
 • Hotărârea 149/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.367/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii d-lui MAFTEI CĂTĂLIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială de Sud, lot 109, în suprafaţă de 285,44 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
 • Hotărârea 148/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Modificarea articolului 1 din H.C.L.M. Brăila nr.141/15.07.2004 referitoare la „Constituirea Comisiei sociale în vederea analizării cererilor şi repartizării locuinţelor aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Brăila, precum şi a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru locuinţe”, modificată cu H.C.L.M. nr.34/2008 şi H.C.L.M. nr.190/2008.
 • Hotărârea 147/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 146/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Stabilirea tarifelor percepute de către Serviciul Public de Administrare Portuară şi Transport Naval Brăila, precum şi a Instrucţiunilor privind aplicarea acestora.
 • Hotărârea 145/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism.
 • Hotărârea 144/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Modificarea articolului 1 şi articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr.59/30.03.2005 referitoare la „Înfiinţarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism”.
 • Hotărârea 143/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor teraselor sezoniere pe raza Municipiului Brăila
 • Hotărârea 142/2010 - Municipiul Brăila - 31.05.2010

  Rectificarea bugetului local pe anul 2010.
 • Hotărârea 141/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 140/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 228/29.08.2009, completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 229/19.06.2009, referitoare la „Transmiterea în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila a terenului în suprafaţă de 6323,00 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Cartier Lacu Dulce, în vederea edificării a trei blocuri de locuinţe sociale (un bloc de garsoniere şi două blocuri de apartamente cu două camere).”
 • Hotărârea 139/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „ECO” S.A. BRĂILA, în vederea participării la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 18.05.2010.
 • Hotărârea 138/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Brăila, prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila şi Asociaţia pentru Copii şi Adulţi cu handicap psihic „SPERANŢA”, în vederea susţinerii activităţii Centrului de Zi „TEODOR SPERANŢA”.
 • Hotărârea 137/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Brăila, prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila şi Organizaţia pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi Speciale „TREBUIE” - Filiala Brăila, în vederea susţinerii activităţii Centrului de Zi „CATI”.
 • Hotărârea 136/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Împuternicirea Primarului Municipiului Brăila, Domnul Aurel Gabriel Simionescu, în vederea semnării declaraţiei autentificate, prin care Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, acceptă efectuarea lucrărilor pentru proiectul , <> de către S.C. MIZARA IMPEX – S.R.L. BUCUREŞTI, concesionar al terenului în suprafaţă totală de 18.213,32 mp situat în Perimetrul I al Zonei Libere Brăila.
 • Hotărârea 135/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ, situat pe terenul în suprafaţă totală de 1010,49 mp, din care: 776,00 mp atribuiţi în administrare şi 219,0 mp în folosinţă gratuită situat în Brăila, Strada Dimitrie Bolintineanu nr.7.
 • Hotărârea 134/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de Domnul DURET FLORIN STELICĂ, titular al dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 100,00 mp, situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.60 A.
 • Hotărârea 133/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Stabilirea cotelor indivize de teren şi spaţii de folosinţă comună corespunzătoare spaţiilor situate în imobilul proprietate privată a Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Pietăţii nr.3, generic denumit Policlinica Hipodrom.
 • Hotărârea 132/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Aprobarea cererii dlui. TAFLARU DORIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Argeşului nr. 17 A, în suprafaţă de 300,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 131/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Aprobarea cererii dnei. POPA OANA – MIHAELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Strada Pictor Octav Băncilă nr.27 A, în suprafaţă de 195,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 130/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Aprobarea cererii dlui. PARASCHIVESCU CRISTIAN ANGELO şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Strada Octav Băncilă nr.62, în suprafaţă de 300,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 129/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Aprobarea cererii dlui. CIORAN IONEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 38, în suprafaţă de 258,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 128/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Aprobarea cererii dlui. BURCUŢĂ SILVIU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 86, în suprafaţă de 259,33 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 127/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 128,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Dornelor nr.2 bis, solicitanţilor UNGUREANU MARIAN şi SMOCHINĂ GETA , teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 şi C.6, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 126/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 83,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Negru Vodă nr.2, solicitantei MOŞESCU ELENA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C2 şi C3, proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 125/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 147,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Prahovei nr.30 (fost nr.28), solicitantei JANTEA ANGELA, teren pe care este amplasată construcţia C.1, proprietate personală a acesteia.
 • Hotărârea 124/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 86,05 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Dobrogei nr.3, solicitanţilor BACIU FELICIA, BACIU IONIŢĂ şi POPA GEORGETA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 123/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Atribuirea în folosinţă gratuită, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, Str. Mihai Eminescu nr.46, parter, SINDICATULUI LIBER AL PENSIONARILOR DIN BRĂILA, pentru desfăşurarea activităţii.
 • Hotărârea 122/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Preluarea de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 1.172,00 mp, precum şi a investiţiei <>, cartier Brăiliţa - Etapa II, str. Sfântul Gheorghe nr.6, bl.A10 cu 8 unităţi locative şi transmiterea imobilului bloc de locuinţe si a terenului aferent, conform lucrării de cadastru, în suprafaţă de 239 mp, în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila.
 • Hotărârea 121/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Preluarea de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 1.383,00 mp, precum şi a investiţiei <>, cartier Brăiliţa - Etapa II, str. Sfântul Gheorghe nr.4, bl.A11 cu 16 unităţi locative şi transmiterea imobilului bloc de locuinţe si a terenului aferent, conform lucrării de cadastru, în suprafaţă de 468 mp, în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila.
 • Hotărârea 120/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Preluarea de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 1.411,00 mp, precum şi a investiţiei <>, cartier Brăiliţa - Etapa II, str. Sfântul Gheorghe nr.2, bl.A12 cu 16 unităţi locative şi transmiterea imobilului bloc de locuinţe si a terenului aferent, conform lucrării de cadastru, în suprafaţă de 465 mp, în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila.
 • Hotărârea 119/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Magaziilor nr. 30 A, pentru construirea unei locuinţe.
 • Hotărârea 118/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 194,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Enăchiţă Văcărescu, nr. 104, pentru construirea unei locuinţe.
 • Hotărârea 117/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Acordul Municipiului Brăila, în calitate de proprietar, de scoatere din circuitul agricol, a terenului aflat în intravilanul Municipiului Brăila, Şoseaua Vizirului, în suprafaţă de 320.210,00 mp, ce face parte din suprafaţa de teren Perimetru II de 330.209,00 mp, înscrisă la poziţia nr.39, Capitol G – „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente”, Subcapitolul G3 – „Cheiuri, Dane, Pereuri, Diguri şi clădiri aferente” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009.
 • Hotărârea 116/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.431/16.12.2009 referitoare la „Aprobarea cererii dlui GÎRLICEANU NICU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 12, în suprafaţă de 257,25 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 115/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Rectificarea poziţiei nr.116 – din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, Cap.H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, privind Grupul Şcolar Industrial „Panait Istrati”, conform proceselor verbale de recepţie finală a lucrărilor de reabilitare.
 • Hotărârea 114/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Modificarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, reactualizat prin H.C.L.M. nr. 279/2009, constând în: intrări de bunuri rezultate din investiţii noi puse în funcţiune şi majorarea valorii unor bunuri cuprinse în inventar, ca urmare punerii în funcţiune a unor obiective de investiţii.
 • Hotărârea 113/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 112/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru POLIŢIA COMUNITARĂ BRĂILA în anul 2010.
 • Hotărârea 111/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Aprobarea Regulamentului şi a Caietului de obiective pentru organizarea concursului, în vederea ocupării postului de director la Teatrul „Maria Filotti” Brăila.
 • Hotărârea 110/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Aprobarea valorii imobilului situat în Brăila, Piaţa Independenţei, cu denumirea , înscris în domeniul public al Municipiului Brăila, la Capitolul G „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente”, Subcapitolul G.4 „Parcuri publice, zone de agrement”, poziţia 3, cu fântânile aferente înscrise la Subcapitolul G.8 „Fântâni publice”, poziţia 4, conform inventarului domeniului public al Municipiului Brăila, reactualizat prin H.C.L.M. nr. 279/2009.
 • Hotărârea 109/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.670/ 10.09.2009.
 • Hotărârea 108/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Aprobarea avizului prealabil de oportunitate, în vederea elaborării PLANULUI URBANISTIC ZONAL - Municipiul Brăila, tarla 36, parcela 271/17/1.
 • Hotărârea 107/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru realizarea proiectului „Reabilitare zona de Promenadă cuprinsă între Str. Calea Călăraşilor şi Faleza Dunării”.
 • Hotărârea 106/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 105/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Aprobarea Programului anual de modernizare şi dezvoltare a Sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a localităţii (S.A.C.E.T.), pe anul 2010, în Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 104/2010 - Municipiul Brăila - 29.04.2010

  Aprobarea Strategiei locale actualizate privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice a Municipiului Brăila şi a Planului de implementare aferent.
 • Hotărârea 103/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 102/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA BRĂILA”.
 • Hotărârea 101/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Acordarea unui mandat special Primarului, în calitate de reprezentant al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila SA.
 • Hotărârea 100/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Alocarea sumei de 16983,50 lei, din bugetul Casei de Cultură al Municipiului Brăila, în vederea participării la Festivalul Tineretului şi Sportului Nilüfer 2010, ediţia a IX – a, în perioada 16 -26 aprilie 2010, Nilüfer - Bursa, Turcia.
 • Hotărârea 99/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Aprobarea cererii d-nei URSARU MIHAELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 252,00mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Mina Minovici nr.8, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 98/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Aprobarea cererii dlui. BAICU NICOLAE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 132, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 97/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010.
 • Hotărârea 96/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Căminul pentru Persoane Vârstnice „SFÂNTUL NICOLAE” BRĂILA.
 • Hotărârea 95/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Căminul pentru Persoane Vârstnice „SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL” BRĂILA.
 • Hotărârea 94/2010 - Municipiul Brăila - 26.03.2010

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de S.C. S.R.L. BRĂILA, proprietara terenului în suprafaţă de 1702 mp, situat în Brăila, str. Grigore Alexandrescu nr.168.
 • Hotărârea 93/2010 - Municipiul Brăila - 26.03.2010

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , iniţiat de Unitatea Administrativ – Teritorială a Municipiului Brăila, proprietara terenului în suprafaţă de 55.600,00 mp, situat în intravilanul Municipiului Brăila, Strada Cimbrului nr.3.
 • Hotărârea 92/2010 - Municipiul Brăila - 26.03.2010

  Aprobarea avizului prealabil de oportunitate, în vederea elaborării PLANULUI URBANISTIC ZONAL - Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 91/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Rectificarea poziţiilor nr.11, 17, 134, 136, 139, 146, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 160, 162, 168 şi 170 - Cap. H – Terenurile şi clădirile instituţiilor publice – Teatre, case de cultură, case şi palate ale copiilor, biblioteci, muzee, licee, şcoli generale, grădiniţe, cămine, spitale, policlinici, cămine de bătrâni, rectificarea poziţiilor nr.13, 14, 15, 16 şi 17 – Cap.G – Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente - subcapitolul Fântâni publice, băi publice şi grupuri sanitare publice şi rectificarea poziţiilor nr.10, 11, 12, 15, 16 şi 17 – Cap.I – Locuinţe sociale – din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, conform procesului-verbal.
 • Hotărârea 90/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Rectificarea poziţiilor nr.1-44, Cap.G – Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente - subcapitolul „Cimitire” şi completarea acestui capitol – din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, conform procesului-verbal.
 • Hotărârea 89/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”, completată prin H.C.L.M. nr.72/2009, H.C.L.M. nr.143/2009, H.C.L.M. nr.179/2009, H.C.L.M. nr.223/2009, H.C.L.M. nr.262/2009, H.C.L.M. nr.297/2009, H.C.L.M. nr.315/2009, H.C.L.M. nr.367/2009, H.C.L.M. nr.384/2009, H.C.L.M. nr.403/2009, H.C.L.M. nr.10/2010 şi H.C.L.M. nr.58/2010.
 • Hotărârea 88/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Aprobarea proiectului , a contribuţiei proprii reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, a finanţării tuturor cheltuielilor neeligibile şi a cheltuielilor suplimentare aferente proiectului.
 • Hotărârea 87/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 169/29.05.2009 privind „Aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru proiectul , str. Piaţa Poligon nr.2, Brăila, a proiectului şi a cheltuielilor aferente acestuia”.
 • Hotărârea 86/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la .
 • Hotărârea 85/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Stabilirea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale acordate la nivelul municipiului Brăila în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
 • Hotărârea 84/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al DIRECŢIEI DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ, pe anul 2010.
 • Hotărârea 83/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Utilizarea fondului de rulment constituit în afara bugetului propriu al MUNICIPIULUI BRĂILA, pe anul 2010.
 • Hotărârea 82/2010 - Municipiul Brăila - 29.03.2010

  Aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi a situaţiilor financiare, pe anul 2009.
 • Hotărârea 81/2010 - Municipiul Brăila - 16.03.2010

  Modificarea anexei nr.1 din H.C.L.M. Brăila nr.381/16.11.2009 referitoare la .
 • Hotărârea 80/2010 - Municipiul Brăila - 16.03.2010

  Încetarea dreptului de administrare al Direcţiei Administraţiei Pieţelor şi Târgurilor Brăila, asupra terenului în suprafaţă de 235 mp, situat în Brăila, strada Ghioceilor nr. 2.
 • Hotărârea 79/2010 - Municipiul Brăila - 16.03.2010

  Rectificarea poziţiei nr.9, Cap.G – „Parcuri Publice, zone de agrement”, privind Platoul Piaţa Independenţei, a poziţiei nr.24, Cap.K – „Statui şi Monumente” privind Bustul de bronz şi completarea Cap. K – din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, conform documentaţiei cadastrale.
 • Hotărârea 78/2010 - Municipiul Brăila - 16.03.2010

  Rectificarea poziţiei nr.197, Cap.A – „Străzi cu trotuare aferente, alei şi pasaje peste linii CF” şi a poziţiei nr.369, Cap.G – „Spaţii verzi, parcări şi terenuri de joacă pentru copii”, privind Bulevardul Independenţei, rectificarea poziţiei nr.27 Cap.K „Statui şi monumente” şi completarea Cap. G – „Fântâni publice” – din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, conform documentaţiilor cadastrale.
 • Hotărârea 77/2010 - Municipiul Brăila - 16.03.2010

  Modificarea H.C.L.M. nr.2/26.01.2010 referitoare la „Aprobarea aplicării Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Brăila la Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa `prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”.
 • Hotărârea 76/2010 - Municipiul Brăila - 16.03.2010

  Modificarea şi completarea anexelor H.C.L.M. Brăila nr. 174/28.11.2002 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 550/2002, modificată şi completată prin H.C.L.M. nr.69/2003, H.C.L.M. nr.12/2004, H.C.L.M. nr.519/2004, H.C.L.M. nr.63/2005, H.C.L.M. nr.344/2005, H.C.L.M. nr.99/2006, H.C.L.M. nr.158/2006, H.C.L.M. nr.15/2007, H.C.L.M. nr.216/2007, H.C.L.M. nr.296/2007, H.C.L.M. nr.14/2008, H.C.L.M. nr.129/2008, H.C.L.M. nr. 339/2008 şi H.C.L.M. nr. 266/2009.
 • Hotărârea 75/2010 - Municipiul Brăila - 16.03.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 340,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Cireşului, nr. 22, solicitanţilor URSE JENICA, URSE VIOREL, URSE DUMITRU, URSE ELENA, URSE IONUŢ şi BRATU MARIANA AURELIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 74/2010 - Municipiul Brăila - 16.03.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 311,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Cazasului nr.116, solicitantei RUŞINOIU MARIŢA, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 73/2010 - Municipiul Brăila - 16.03.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 392,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Vişinului nr.12, solicitanţilor MURGU MITICĂ şi MURGU ECATERINA – SILVIA , teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C.2 şi C.3, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 72/2010 - Municipiul Brăila - 16.03.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 400,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Cărămidari nr.92, solicitantei MIHAI GEORGETA, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 71/2010 - Municipiul Brăila - 16.03.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 245,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Cazasului nr.126, solicitanţilor FRANGULEA SANDU şi BERCEA EMILIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 70/2010 - Municipiul Brăila - 16.03.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 198,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Măghiranului nr.3, solicitanţilor CURTE MELU şi CURTE GETA, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 69/2010 - Municipiul Brăila - 16.03.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 272,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Şt. Secăreanu nr.140, solicitanţilor CONSTANTIN VASILE şi CONSTANTIN EMILIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 68/2010 - Municipiul Brăila - 16.03.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 70,00 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real măsurată şi suprafaţa rezultată din acte, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Nufărului nr.51 bis, solicitanţilor CIULEA ANTONEL şi CIULEA FLORINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 67/2010 - Municipiul Brăila - 16.03.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 254,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Dudului nr.57, solicitanţilor CERCEL ION şi CERCEL SOFICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 66/2010 - Municipiul Brăila - 16.03.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 181,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Prahovei nr.5, solicitantului BIBICU IONEL, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietate personală ale acestuia.
 • Hotărârea 65/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 64/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Acordarea de suplimente salariale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila, precum şi funcţionarilor publici din instituţiile şi serviciile publice, înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 63/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Anularea poz.17 din Anexa nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr.226/29.08.2008 cu privire la lotul nr.59 atribuit conform H.C.L.M. nr.286/27.08.2004 cu menţinerea ca temeinică, legală şi perfect valabilă a hotărârii de atribuire în folosinţă gratuită nr.286/2004.
 • Hotărârea 62/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Brăila a bunului „Anexă construcţie PT.3 Dorobanţi”, ce se regăseşte la poziţia 398, Cap.B – Sisteme de alimentare cu apă cu terenurile aferente” în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009.
 • Hotărârea 61/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Aprobarea înfiinţării de către S.C. „CAVMARIO TRANS” S.R.L. Brăila, a unei autogări în locaţia situată în Brăila, Calea Călăraşilor nr.216.
 • Hotărârea 60/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Repartizarea prin încredinţare directă spre închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, B-dul. Al.I. Cuza nr.216, parter, ASOCIAŢIEI COLUMBOFILA DANUBIUS BRĂILA, pentru desfăşurarea activităţii.
 • Hotărârea 59/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la .
 • Hotărârea 58/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”, completată prin H.C.L.M. nr.72/2009, H.C.L.M. nr.143/2009, H.C.L.M. nr.179/2009, H.C.L.M. nr.223/2009, H.C.L.M. nr.262/2009, H.C.L.M. nr.297/2009, H.C.L.M. nr.315/2009, H.C.L.M. nr.367/2009, H.C.L.M. nr.384/2009, H.C.L.M. nr.403/2009 şi H.C.L.M. nr.10/2010.
 • Hotărârea 57/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Completarea anexelor nr.1 şi nr.4 din H.C.L.M. Brăila nr.381/16.11.2009 referitoare la .
 • Hotărârea 56/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.32/16.01.2010 referitoare la .
 • Hotărârea 55/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.245/19.06.2009 referitoare la şi a H.C.L.M. Brăila nr.435/16.12.2009 referitoare la <>.
 • Hotărârea 54/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Aprobarea Avizului prealabil de oportunitate, în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal , Şoseaua Râmnicu Sărat nr.92, Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 53/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Rectificarea poziţiei nr.69 – din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, Cap.H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, privind Grădiniţa cu program prelungit nr.56 „Negruţ”, conform procesului verbal de recepţie finală a lucrării de reabilitare şi a nomenclatorului stradal.
 • Hotărârea 52/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Aprobarea listei de priorităţi cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
 • Hotărârea 51/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR MUNICIPIULUI BRĂILA.
 • Hotărârea 50/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru realizarea proiectului .
 • Hotărârea 49/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru realizarea proiectului .
 • Hotărârea 48/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Aprobarea proiectului „Reabilitare şi modernizare Parc Monument” şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 47/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Aprobarea documentaţiei pentru organizarea şi derularea procedurii de delegare a SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE.
 • Hotărârea 46/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Aprobarea preţului local mediu pentru serviciul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice facturată agenţilor economici de către S.C. „CET” S.A. Brăila.
 • Hotărârea 45/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2009.
 • Hotărârea 44/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE PORTUARĂ ŞI TRANSPORT NAVAL BRĂILA pe anul 2010.
 • Hotărârea 43/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI pe anul 2010.
 • Hotărârea 42/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al DIRECŢIEI SEROPLANT BRĂILA pe anul 2010.
 • Hotărârea 41/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al DIRECŢIEI ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR BRĂILA pentru anul 2010.
 • Hotărârea 40/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al DIRECŢIEI SERVICIILOR PUBLICE BRĂILA pe anul 2010.
 • Hotărârea 39/2010 - Municipiul Brăila - 26.02.2010

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2010.
 • Hotărârea 38/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 37/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Stabilirea taxelor percepute de Direcţia Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Brăila, în anul 2010.
 • Hotărârea 36/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul I, suprafaţă 40887 mp), aflate în administrarea R.A. „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 35/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul I, suprafaţă 18000 mp), aflate în administrarea R.A. „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 34/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul I, suprafaţă 15875,50 mp), aflate în administrarea R.A. „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 33/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de S.C. – S.R.L. BRĂILA, proprietara terenului în suprafaţă de 223,66 mp, situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.30.
 • Hotărârea 32/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Transmiterea în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – Oficiul Teritorial A.N.L. Brăila – Centrul Zonal 2 A.N.L. Brăila, a unui spaţiu în suprafaţă de 43,00 mp., etaj, din imobilul ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Vapoarelor nr.2, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 31/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 131,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Codrului nr.67 bis, solicitantului ŞTEFĂNESCU ION, teren pe care este amplasată construcţia C.1, proprietate personală a acestuia.
 • Hotărârea 30/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 272,70 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Ion Neculce nr.9, solicitanţilor SOCOL TUDOREL şi SOCOL GICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 29/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 65,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Ştefan cel Mare, nr.500, lot 4, solicitanţilor SAVICI ŞTEFAN şi SAVICI ANA, în vederea extinderii construcţiilor, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 28/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Ion Neculce, nr.19, solicitantei SAFTA MELA, teren pe care este amplasată construcţia C.1, proprietate personală a acesteia.
 • Hotărârea 27/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 235,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Cantonului, nr.39, solicitanţilor ROTARU ŞTEFAN – PUIU şi ROTARU CECILIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C.2 şi C.3, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 26/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 60,75 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real măsurată – 287,00 mp şi suprafaţa rezultată din acte – 226,25 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, B-dul. Dorobanţilor nr.374 (fost nr.334), solicitanţilor RÂZEA NECULAI şi RAZEA AURELIAN, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 25/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 31,44 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real măsurată – 187,44 mp şi suprafaţa rezultată din acte – 156,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Rahovei nr.281, solicitanţilor POPESCU VIOLETA, ZECA ECATERINA şi ZECA MARIAN, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 24/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 80,00 mp din lotul nr. 1 în suprafaţă de 168,00 mp al imobilului cu suprafaţa totală de 368,00 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Vapoarelor nr.11, solicitanţilor POPA MITICĂ şi POPA MARIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 23/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 109,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Cucului nr.25 bis, solicitanţilor PETREA TUDOREL şi PETREA LUCREŢIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 22/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 96,50 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real măsurată - 190,00 mp şi suprafaţa rezultată din acte – 93,50 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Barbu Ştefănescu Delavrancea, nr.36, solicitanţilor PARASCHIV CRISTIAN şi PARASCHIV STANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C.2 şi C.3, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 21/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 110,26 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real măsurată – 405,76 mp şi suprafaţa rezultată din acte – 295,50 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Niculescu Bassu, nr.105, solicitanţilor MAZILU DANIEL şi MAZILU NICOLETA, teren pe care este amplasată construcţia C.2, proprietate personală a acestora.
 • Hotărârea 20/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 68,32 mp indiviz din 541,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Fundătura Rm. Sărat nr.15, solicitantului LOVIN ION, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestuia.
 • Hotărârea 19/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 96,00 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real măsurată - 385,00 mp şi suprafaţa rezultată din acte - 289,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Graţiei nr.4, solicitanţilor GHIZILĂ ANGELICA şi STAN GHEORGHE MIHAI, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 18/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 246,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Dudului nr.31 bis, solicitantei CIOBANU EUGENIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 17/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 82,00 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real măsurată - 515,00 mp şi suprafaţa rezultată din acte - 433,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Griviţa nr.267, solicitantei CAPATOS STĂNUŢA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 16/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 426,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Ştefan Secăreanu nr.108, solicitanţilor BOLOZAN VICTOR şi BOLOZAN SMARANDA, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 15/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Pescăruşului, nr.15, solicitanţilor BADEA GHEORGHE şi CORCICĂ MARIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C.2 şi C.3, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 14/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 293,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Andrei Cocoş nr.56, solicitanţilor ARAMĂ FLORICA şi NICOLAE AUREL, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 13/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 325,27 mp real măsurat (341,00 în acte), aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Graurului nr.8, solicitantului ALBU ŞTEFAN, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1 şi C.2, proprietate personală ale acestuia.
 • Hotărârea 12/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 302,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Mercur nr.35 (fostă Productelor nr.39), solicitantei S.C. „STONER COM” S.R.L. BRĂILA, teren pe care este amplasată construcţia C.1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 11/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 381,45 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Mare nr.40 A, solicitantei S.C. „PATRIOT SERV COM” S.R.L. BRĂILA, teren pe care este amplasată construcţia – Magazia nr.50 – Spaţiu comercial nr.1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 10/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”, completată prin H.C.L.M. nr.72/2009, H.C.L.M. nr.143/2009, H.C.L.M. nr.179/2009, H.C.L.M. nr.223/2009, H.C.L.M.nr.262/2009, H.C.L.M.nr.297/2009, H.C.L.M.nr.315/2009, H.C.L.M. nr.367/2009, H.C.L.M. nr.384/2009 şi H.C.L.M. nr.403/2009.
 • Hotărârea 9/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a bunului imobil compus din teren şi construcţie, situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 7, parter, cu respectarea destinaţiei actuale de sediu persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, constituită conform O.G.R. nr. 26/2000.
 • Hotărârea 8/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a bunului imobil compus din teren şi construcţie, situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 24, parter, cu respectarea destinaţiei actuale de sediu persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, constituită conform O.G.R. nr. 26/2000.
 • Hotărârea 7/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Schimbarea destinaţiei spaţiului situat în Brăila, Strada Piaţa Poporului nr.20, etaj, din spaţiu cu destinaţia de locuinţă, în spaţiu cu altă destinaţie, în vederea efectuării lucrărilor de consolidare.
 • Hotărârea 6/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Schimbarea destinaţiei spaţiului situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.40, din spaţiu cu destinaţia de locuinţă în spaţiu cu altă destinaţie, în vederea efectuării lucrărilor de consolidare.
 • Hotărârea 5/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Rectificarea poziţiei nr.113– din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, Cap.H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, privind Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu”, conform proceselor verbale de recepţie finală a lucrărilor de consolidare şi reabilitare.
 • Hotărârea 4/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Rectificarea poziţiei nr.36 – din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, Cap.H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, privind Grădiniţa nr.15 „Ţăndărică” (structura Grădiniţei nr.14), conform proceselor verbale de receptie finală a lucrărilor de consolidare şi reabilitare.
 • Hotărârea 3/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 60,75 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real măsurată – 287,00 mp şi suprafaţa rezultată din acte – 226,25 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, B-dul. Dorobanţilor nr.374 (fost nr.334), solicitanţilor RÂZEA NECULAI şi RAZEA AURELIAN, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 2/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Aprobarea aplicării Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Brăila la Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.
 • Hotărârea 1/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

  Aprobarea Strategiei şi a Planului de acţiune pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, precum şi pentru creşterea şi menţinerea integrităţii la nivelul Municipiului Brăila.