Proces verbal din 31.03.2021

Sedinta din data de 31.03.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 31 martie 2021

Prin dispoziția nr. 334 din 23.03.2021, Primarul Municipiului Botoșani a convocat Consiliul Local în ședință ordinară pentru data de 31 martie 2021, ora 11.00, în sala de ședințe ”Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 334 din 23.03.2021 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la cotidianul „Monitorul de Botoșani” și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoșani

 • 2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 25.02 și 11.03.2021

 • 3. Proiect de hotărâre pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani privind prelungirea liniei de credit a societății și modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr. 927/14.07.2017

 • 4. Proiect de hotărâre pentru aderarea Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani la ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus”.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2021

 • 5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare/soluționare a contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al treilea an de management din mandatul 20182022, la Filarmonica „George Enescu” Botoșani

 • 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării noului proiect de management depus de managerul Teatrului pentru Copii și Tineret “Vasilache “

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 321/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Botosani

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 378 din 14.12.2020 privind aprobarea numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2020-2021

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru serviciul public „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică” Botoșani

 • 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 7 din 28.01.2021 privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani

 • 12. Proiect de hotărâre pentru repartizarea apartamentului nr. 2, et. 1 din Str. 1 Decembrie nr. 28, familiei Cînipariu Cristinel Romică și Cînipariu Sonica, regimul juridic fiind locuință de serviciu.

 • 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor dispoziții ale Hotărârii Consiliului Local nr. 161 din 30.05.2019 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Botoșani

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării proceselor verbale de predare/primire a bunurilor ce au făcut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului (obor) și aprobarea transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor

 • 15. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Botoșani a unui apartament situat în municipiul Botosani, str. Teodor Callimachi, nr. 9, etaj. 4, ap. 15.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2021

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii pe cota parte de proprietate a municipiului Botoșani dintr-un imobil situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 73.

 • 17. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoșani, situat în str. Pacea nr. 112

 • 18. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații din partea SC Rapsodia Conf SA Botoșani

 • 19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, str. Octav Băncilă nr. 32

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriași a unor locuințe proprietatea municipiului și administrate de S.C. Locativa S.A.

 • 21. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune

 • 22. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani

 • 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Frunzelor nr.5, CF/NC 64898” în vederea realizării obiectivului „construire locuință unifamilială, garaj, foișor și împrejmuire teren”

 • 24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Carmen Sylva nr. 5, CF/NC 60237“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+1E+M și împrejmuire teren”

 • 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Ludovic Daus nr.15A, CF/NC 68054“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+1E și împrejmuire teren”

 • 26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Ludovic Daus nr. 15A, CF/NC 68052“ în vederea realizării obiectivului „construire două locuințe P+1E și împrejmuire teren”

 • 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Aluniș nr. 46, CF/NC 67739“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință, garaj, magazie și împrejmuire teren”

 • 28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Col. Tomoroveanu nr.18 bis, CF/NC 60381“ în vederea realizării obiectivului „construire imobil birouri parter”

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2021

 • 29. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Cronicar Neculce nr. 25A, CF/NC 67188“ în vederea realizării obiectivului“ construire locuință P+M și împrejmuire teren”

 • 30. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal și RLU aferent - str. Bucovina, nr. 85, mun. Botosani, CAD/CF 67746“ în vederea realizării obiectivului “construire spălătorie auto self service”

 • 31. Prezentarea Raportului de activitate pentru anul 2020 al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement

 • 32. Prezentarea adresei administratorului special al S.C. Termica S.A. Botoșani înregistrată la nr.8601 din 17.03.2021

 • 33. Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la data de 31.01.2021 ai SC Locativa SA și SC Modern Calor SA Botoșani

Completarea ordinii de zi este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între municipiul Botoșani cu sediul în Piața Revoluției nr. 1, Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași și Federația Edu Cult Iași în vederea realizării Programului Regional Educație în Domeniul Cultural „Limbaje și Coduri Culturale”

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare Grădinița Nr. 22”, cod SMIS 127790 și actualizarea cheltuielilor legate de acest proiect

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la HCL nr. 395 din 22.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management și caietului de obiective, condițiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la Teatrul „Mihai Eminescu” modificată prin HCL nr. 10 din 28.01.2021

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.14 din 28.01.2021 privind preluarea din administrarea D.S.P.S.A. Botoșani în administrarea Direcției Edilitare a instalațiilor de semaforizare rutieră de pe raza U.A.T. municipiul Botoșani

 • 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal și RLU aferent - Aleea Gh. Hasnaș nr. 25, CF/NC 60055“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+1E și împrejmuire teren”

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2021

 • 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal și RLU aferent - str.Calea Națională, nr.37A, municipiul. Botoșani, CAD/CF 52184“ în vederea realizării obiectivului “construire spațiu comercial P+1E”

 • 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Plopilor nr.1 C, CF/NC 60599“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+M, anexă gospodărească și împrejmuire teren”

 • 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Sitnei nr. 8, CF/NC 67589“ în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter, anexă gospodărească și împrejmuire teren”

 • 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal și RLU aferent - Str. Doboșari nr. 51, CF/NC 51250“ în vederea realizării obiectivului „construire două locuință D+P+1E”

 • 10. Proiect de hotărâre pentru împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. în vederea numirii administratorilor S.C. Eltrans S.A. Botoșani

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Fundația Națională a Lucrătorilor, UAT Municipiul Botoșani și Asociația Global Intelligence având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ” Consolidarea dialogului social și civic prin dezvoltarea unui soft de monitorizare și analiză a documentelor publice” ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, apelul de proiecte POCA/659/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție.

Fiind supusă la vot ordinea de zi, împreună cu completarea acesteia, cu discutarea punctului nr. 11 de pe completarea ordinii de zi la începutul ședinței, aceasta a fost aprobată cu 22 de voturi pentru - doamna consilier Ada Alexandrina Macovei nu a votat.

Punctul 11 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Fundația Națională a Lucrătorilor, UAT Municipiul Botoșani și Asociația Global Intelligence având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ” Consolidarea dialogului social și civic prin dezvoltarea unui soft de monitorizare și analiză a documentelor publice” ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, apelul de proiecte POCA/659/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind ședință ordinară, se dă cuvântul domnilor consilier pentru interpelările de la punctul 1 al ordinii de zi.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - am o interpelare pentru societatea Consiliului Local S.C. Locativa S.A.: ținând cont de plângerile care sunt tot mai numeroase la Primăria Botoșani privind vânzarea locuințelor ANL din zonele Călugăreni și Bucovina, dorim un răspuns în scris privind numărul acestor cereri depuse la Locativa pentru vânzarea acestor locuințe, stadiul lor de rezolvare și, pentru că am înțeles că sunt persoane care s-au și adresat instanței privind acest subiect și numărul acestor persoane care s-au adresat instanței.

Domnul consilier Maricel Corneliu Maxim - în primul rând țin să reamintesc tuturor colegilor că astăzi se împlinesc 130 de ani de la nașterea celui care a fost Ion Pillat, un om remarcabil pentru cultura românească, și observ cu tristețe că soclul unde se află bustul acestuia din Parcul Junior este într-o stare deplorabilă. Sper că o să găsiți soluții pentru reabilitarea acestuia. Legat de acest lucru, tot în acest an se împlinesc 200 de ani de la nașterea celui care a fost Ion C. Brătianu. Pentru această personalitate am comandat și am avut inițiativa de a dona municipalității un bust, bust care o perioadă de timp, pe perioada primarului Cătălin Flutur a fost primit în holul din Primăria Municipiului Botoșani, după care se pare că cineva nu a suportat faptul să îl vadă zilnic la intrarea în primărie și acest bust din păcate a fost aruncat într-o magazie, din câte am înțeles. Aveam așteptarea de la domnul primar cel puțin să mă sune, să-mi transmită printr-un coleg al primăriei, dacă domnia sa nu poate să coboare la nivelul consilierilor locali și să îl ridic, să îl duc într-o locație unde poate fi cinstită memoria acestui personaj politic al României care a pus, bineînțeles, bazele dezvoltării României Mari, așa cum o știm astăzi. Probabil că domnia sa, domnul primar, ar fi vrut să fie un alt bust, al lui Gheorghe Gheorghiu Dej, al Anei Pauker sau al lui Ceaușescu, eventual Iliescu, Dragnea și nu în cele din urmă, Ciolacu.

Un alt lucru ar fi legat de faptul că am circulat și am fost, ca mulți cetățeni, în piața centrală în weekend, și sâmbătă, și duminică, și am observat cu tristețe că foarte mulți cetățeni nu folosesc masca. Doi, sunt care folosesc în mod necorespunzător și aș dori ca cei de la Poliția Locală să intensifice astfel de controale și, bineînțeles, să sancționeze cetățenii care nu respectă regulile împotriva firescului 19.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - am o interpelare legată de o solicitare pe care am făcut o inclusiv în ședința precedentă, l-am rugat atunci, și insist asupra cererii, pe domnul primar, să inițieze un proiect de hotărâre prin care să ne desemnăm reprezentanții la Zona Metropolitană Botoșani pentru că e nevoie acolo de o conducere care să pună lucrurile în mișcare, iar pentru asta avem nevoie de un Consiliu de Administrație și vă rog din nou să inițiați acest proiect de hotărâre.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - după cum știți astăzi este ultima zi în care se pot achita taxele și impozitele locale. Din ianuarie asistăm neputincioși cum în față la direcția municipală de colectare a acestor dări e o coadă interminabilă care se întinde undeva la câteva sute de metri și eu, personal, tot am așteptat ca celebra coadă să devină sistematizată, poate deschidem un punct de încasare și în alte părți în care reușea să defluăm, să nu mai fie atât de multă aglomerație și să nu mai fie atât de mulți oameni împinși unul într-altul. Nu s-a reușit nici până în această zi, domnule primar, eu nu am reușit să îmi plătesc taxele și impozite, am dorit să iau acea bonificație, mi s-a sugerat de unii sau de alții să mă duc la domnul Lupu, pe din dos, că se rezolvă. Eu nu am vrut să o iau pe din dos și să-mi rezolv eu, ci am vrut să stau ca orice alt cetățean, să plătesc taxele și impozitele normal. N-am reușit până în această zi și eu la coada aia nebună, la care să stau împins unul la altul nu mă duc.

Dacă vrem să ajungem să instigăm oamenii la nesupunere civică, să nu își plătească plătească taxele și impozitele, poate încercăm și acest lucru, dar eu zic că era normal să încercăm să găsim și alte soluții de achitare a acestor dări. La câte spații are municipalitatea și stau nefolosite și intră câte un cetățean, doi, în ele câte o dată la o zi sau la două, reușeam soluții alternative. Nu ați reușit să faceți acest lucru și ați promis tot felul de aplicații digitalizate, softuri peste softuri, tot când văd că tot noi le aplicăm pe proiecte cu softuri la primărie, mă strânge în spate. Că, de când sunt consilier la Primărie, de 11 ani, sau de trei mandate, e al treilea mandat, am votat la aplicații și la softuri și la digitalizări pe fonduri europene de ar fi trebuit să meargă Primăria ca unsă. Doar aplicăm pentru tot felul de proiecte dintre acestea europene, pseudo-proiecte, cărora nu le văd niciodată finalitatea și utilitatea nicăieri. Tot timpul stăm la fel, la aceleași cozi interminabile, asta referitor la taxe impozite locale, și vă mulțumesc pe această cale cum ați rezolvat problema în această primăvară și că m-ați rezolvat de zece la sută bonificație, pe care o meritam, pentru că, ca în fiecare an, plăteam.

Referitor la gropile din oraș care le-a semnalat colegul meu, eu vreau să mă refer, dincolo de cele din asfalt, și am văzut că a punctat dumnealui acest aspect, la cele din carosabil. Nu o fac de dragul de mă afla iar în fața dumneavoastră cu o interpelare, ci că îți rupi picioarele, la modul fizic, în asfalt, ca de obicei. Este una undeva la Casa Tineretului pe asfalt săpată din această toamnă, nu s-a mai acoperit înapoi. E o zonă traficată, în acel parc, la APM acolo, sunt foarte mulți cetățeni care stau afară în aceste vremuri, dă soarele, poate rezolvăm să repare în asfalt acea groapă. În Centrul Vechi, în față la magazinul Orange, magazinul mare, cum se chema înainte, era, în altă parte, s-au făcut două cratere acolo, s-a lăsat acolo moloz, resturi de cubeți, nisip, numai aspect Centrul Vechi nu avem.

Undeva la ieșirea spre Suceava pe trotuar, unde stau pirații la ia-mă nene, acolo, și bine mersi, și nu îi întreabă nimeni nimic, la fel, s-a spart și pe acolo în asfalt, au rămas urme în carosabil. Astea sunt numai trei, scurt, care mi-au rămas pe retină ieri, să le prezint, dar ele sunt mult mai multe pe trotuar. Vă rog să le dați dispoziție celor de la Nova Apa Serv, de la Conrec, că am văzut că ați rezolvat problema cu ei și să intervină Conrec-ul să repare și pe trotuar aceste gropi. Și ultima pe care mai aveam să o punctez, am văzut ieri că spălau niste cetăteni stațiile de tramvai. Spuneți-le celor care spălau că nu mai opresc tramvaiele în acele stații și că autobuzele opresc în alte stații și să spele, eventual, stațiile de călători pentru autobuz, pentru că acolo stau acum oamenii și poate voiați să dezinfectați și cei de la Urban Serv au înțeles greșit ce dezinfectau ieri.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - n-am să vă dau un răspuns, domnule Țurcanu, trăiți într-o lume paralelă cu totul.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - am două sau trei interpelări. Prima este legată de o decizie, eu pot să-i spun, doar ca să mă exprim elegant, nefericită, și vorbesc de decizia de a închide Grădinițele 19 și 22. Și o să vă spun de ce este o decizie nefericită, pentru că tipul de lucrări care se desfășoară la acele grădinițe pe proiectul PNDL nici nu ar necesita închiderea în totalitate a grădinițelor. După un an de pandemie, cu părinți disperați, care și-au ținut acasă copiii foarte mult timp și numai în pielea lor să nu fim, în această perioadă, cred că ar trebui să îi lăsăm pe copii să meargă la grădiniță, pentru că avem toate argumentele să îi lăsăm să meargă la grădiniță, iar lucrările se pot executa în timpul vacanței de vară.

Mai sunt două sau două luni jumătate până se închide anul școlar, iar lucrările se pot clar executa în acea perioadă, pentru că nu sunt lucrări de anvergură. Mai mult decât atât, același tip de lucrări au fost făcute la o serie de școli din școli și grădinițe din municipiul Botoșani fără a afecta procesul de învățământ.

În plus, vreau să vă spun că există o prelungire a termenului de execuție a acestor lucrări cu 24 de luni. Nu putem să acceptăm, dacă o să vreți să îmi spuneți cumva că acel constructor care a venit a treia tură la licitație face presiuni, pentru că putem să negociem cu el să lucreze în perioada vacanțelor. Vă spun, nu sunt lucrări de anvergură care să afecteze procesul educațional, iar, chiar și așa să fie, dacă punem într-o balanță, cred că mai important este ca acești copii să meargă la grădiniță, să ridicăm de pe capul părinților o presiune, și vă rog să îi convingeți să lucreze în timpul vacanțelor.

Doi, facem ședințe online, avem probleme de fiecare dată, este corect, astea sunt regulile, nu ne putem întâlni în sala de ședințe a Consiliului Local, și acceptăm și înțelegem lucrul ăsta, dar nu o să înțeleg niciodată de ce sala de ședințe a consiliului local a devenit o tribună politică, pentru că a ține conferințe de presă a unui partid, sau a altuia, sau a oricărui partid, în sala de ședințe a Consiliului Local în această perioadă mi se pare, sincer, deplasat. Se putea ține o conferință de presă, se putea face o întâlnire cu niște membri de partid care nu mai au demnități publice care să trebuiască să folosim sala Consiliul Local, vă rog să nu transformați sala de consiliu a municipiului Botoșani, a Consiliul Local, într-un loc în care se fac lucruri partidice.

Legat de monumente, voiam să vă întreb și eu același lucru vizavi de bustul lui I. C. Brătianu, colegul meu a punctat foarte bine. Vreau să vă aduc aminte, în schimb, despre o altă problemă, o solicitare a Asociației foștilor deținuți politici, care și-a dorit, pentru că are și posibilitatea și prevederea legală, și o să vă spun aici de Legea nr. 247/2011, a dorit să amplaseze un bust în memoria foștilor deținuți politici și a luptătorilor anticomuniști, Un spațiu în oraș, îl aveau pregătit, acum doi ani nu s-a aprobat în Consiliul Local, nu s-a aprobat datorită majorității. Cei care își doresc să monteze un ansamblu statuar insistă în continuare că își doresc lucrul ăsta, și aș dori să revenim la această această problemă și aș vrea să mă informați care este decizia dumneavoastră oficială în legătură cu ecoinsula care se află montată în mod provizoriu, pentru a vedea cum o să facem în cartierul Maxim Gorki. Mai mult decât atât, vreau să vă atrag un pic atenția, nu despre modul cum ați hotărât să se facă lucrările pe strada Viilor, știți că a fost o discuție foarte intensă, când ne apucăm de acele lucrări. Alocasem bani, dar datorită faptului că nu aveam proiect și știm ce caută Curtea de Conturi, nu aveam un proiect și era foarte important să mutăm acești stâlpi din zona respectivă, stâlpi imenși, culmea, chiar aveam loc să îi mutăm un pic mai încolo, cu acceptul celor care trebuiau, erau stâlpi programați pentru linia de tramvai, numai că acei stâlpi mai mult în instalația cabliștilor, cum se spune mai nou, cei care au transmisiune prin cablu, și cred că puteam să facem lucrul ăsta fără să existe atâtea discuții. Întrebarea mea este dacă cumva aveți vreun interes ca cei care dețin societăți de cablu să își facă treaba în continuare, nu așa cum spune legea, cu cabluri îngropate, ci pe stâlpi.

Domnul consilier Daniel Botezatu - nu e o interpelare, e o intervenție sau, dacă vreți, este o interpelare din partea presei. Sunt nemulțumiți de faptul că nici nu a fost, nu sunt acceptați, să fie prezenți la lucrări acolo în sală și nici nu se asigură transmisia ca lumea, și chiar întreabă cineva din presă dacă există vreun interes ca aceste interpelări să nu poată fi văzute?

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - în aceste interpelări cred că cel mai des s-a repetat cuvântul „interes”. Eu voi încerca să răspund interpelărilor, fără nuanțe politice sau fără alte considerații pe care le-am văzut în ceea ce ați spus dumneavoastră.

Voi începe cu răspunsul pentru situația de la Taxe și Impozite Locale, acolo unde oamenii sunt afară, la cozi, pentru că așa a decis Guvernul. Dacă era decizia noastră, ne organizam la interior și nu mai stăteau oamenii afară la cozi, cum stau și la Permise, cum stau și la Direcția de Asistență Socială, cum stau și la Direcția Muncii, cum stau și în alte locuri. Este o situație de pandemie, iar regulile le a stabilit Guvernul și reacțiile le-ați văzut în stradă și ieri, și alaltăieri și, probabil, și astăzi. Deci nu este decizia mea. Ceea ce am putut face, am făcut. Am deschis un punct de încasare la Evidența Populației, la mall, pentru chitanțele care privesc eliberarea documentelor de identitate și încă un punct la Casa Cărții, pentru cei care doresc să plătească o serie din taxele care privesc aspecte care țin de patrimoniu.

Dacă dumneavoastră nu ați putut plăti până astăzi, 31.03, taxele și impozitele locale cu bonificație, să știți că puteați să o faceți și online, unde aveți bonificație, ghiseul.ro funcționează, puteați să stați la coadă, eu vă spun că am stat și am reușit să plătesc taxele și impozitele locale. Cred că este o declarație într-o cheie politică pe care nu vreau să o comentez altfel.

În ceea ce privește intervențiile de pe trotuar de la Casa Tineretului, este o avarie, a fost o avarie a Nova Apa Serv care nu a fost remediată, deși cei de acolo au promis că vor interveni cu celeritate și vor remedia aceste intervenții pe care le avem peste tot în oraș și provoacă un real disconfort. Eu nu pot să dau dispoziție societății Nova Apa Serv să repar aceste gropi care au rămas în urma intervențiilor.

Referitor la închiderea grădinițelor, lucrările nu se pot executa doar pe perioada verii. Am încercat acest lucru, bineînțeles, să discutăm cu constructorul, dar sunt lucrări de anvergură care presupun o perioadă mai extinsă și, în urma unor discuții pe care le-am avut cu părinții copiilor care frecventează aceste grădinițe care urmează să fie reabilitate, acolo unde ar fi trebuit să știți ce fel de lucrări se execută, am ajuns la un numitor comun și vom căuta alternative pentru Grădinița 22, dacă va trebui să fie închisă, iar pentru Grădinița nr. 19 am convenit împreună cu părinții și cred că toată lumea a fost de acord cu propunerile pe care le-am făcut, pentru că ne dorim școli moderne în municipiul Botoșani.

În ceea ce privește lucrările de pe strada Viilor, domnule Flutur, trebuia să știți proiectul, l-ați văzut, încercăm să facem lucrurile așa cum trebuie și aș lăsa demagogia deoparte și aș livra populației ceea ce așteaptă. Le consider, restul interpelărilor, multe într-o cheie politică, dar, conform obligațiilor pe care le avem, vă vom răspunde în scris la fiecare aspect pe care l-ați semnalat.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - aș vrea să fac o interpelare către DSPSA, înainte să criticăm activitatea unor colegi care chiar își fac treaba, și asta se vede zi cu zi, la platformele de colectare, la curățenia din oraș, să încerce să își facă treaba, de exemplu, am observat în oraș, toate indicatoarele rutiere sunt extrem de murdare, unele aproape că nu se văd. Aș dori, dacă se poate, ca cei de la DSPSA să aibă un program pentru spălarea acestor indicatoare rutiere.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - da, din lumea paralelă în care sunt eu așa cum bine ai spus, domnule președinte, că dacă ai folosit, chiar nu ai niciun respect pentru mine, vreau să fac o completare la intervenția domnului Flutur și a domnului Primar referitor la Grădinița 22 și Grădinița 19. Sunt cele mai mari grădinițe din județul Botoșani, nu din municipiu, iar problema lucrărilor care trebuie făcute și pentru care văd că tot aruncă, că trebuia să știți proiectul, că mereu tot a avut, mereu, mereu, în al treilea mandat e aceeași poveste cu moștenirea lui Flutur, moștenirea lui Flutur. De ar fi Andrei la fel de consistent și de bogat în proiecte pe care nu le știe, se presupune. Vorbim de sute de părinți care sunt înnebuniți, m-au abordat și pe mine niște părinți în oraș, pe la terenul de joacă, în care îmi spuneau că nu știu ce să facă, sunt disperați că trebuie să ia copilul și să îl ducă nu știu unde. Nu numai în această perioadă, supravegherea copilului ca să poți să ți iei liber, să stai acasă, să păzești copilul, așadar, sunt disperați. Nu toți au bunici și nu toți își permit să plătească bone. Sunt oameni care câștigă 1500-1800 de lei maxim și nu au de unde să își mai permită plata unui after school sau nu știu ce formulă din grădinițele acestea mascate, care se numesc în alt fel.

Așadar, poate erau lucrări care se puteau face în după amiaza, sâmbăta, domnul Flutur a fost foarte elegant și foarte subtil, dar se putea lucra atât timp cât închideam un etaj, închideam o clasă și lucrau într-o clasă, mutam la cealaltă clasă, și sacrificăm una, două. Trebuia să găsim niște soluții să îi ajutăm acolo, pe cei de la 22. Eu au fost în consiliul de administrație un mandat la Grădinița nr. 22, împreună cu domnul viceprimar Cosmin Andrei, cum bine își aduce aminte, că au participat la aceste ședințe la Grădinița nr. 22, deci am fost acolo, cunosc specificul și cred că putea modula. Nu am făcut nimic să îi ajutăm pe oamenii aceia. Acum am văzut că s-au adunat, nu știu la ce consens s-a ajuns, dar foarte mulți părinți sunt foarte nemulțumiți că nu au ce să facă cu copiii, nu e nimic politic în demersul acesta, pentru că și eu am copil mic, deci înțeleg foarte bine fenomenul, până și dumneavoastră, domnule președinte, aveți.

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - dacă îmi permiteți, un scurt răspuns în ceea ce privește lucrările care puteau fi efectuate la aceste grădinițe, în paralel cu copiii care frecventează grădinițele. Bineînțeles că am studiat și acest aspect, am discutat cu cei de la DSP și nu ni s-a permis să lucrăm la interior atât timp cât sunt copii la grădiniță. De altfel, părinții, astăzi, își lasă copiii la poarta școlii, la poarta grădiniței, pentru că acestea sunt normele, și nu am fi primit aviz de la DSP pentru a efectua lucrări în paralel cu orele de curs sau cu frecventarea grădiniței, nemaivorbind de faptul că ar fi fost foarte periculos să avem copii în grădiniță atât timp cât se efectuează lucrări. Am căutat toate demersurile și credeți-mă că deciziile pe care le-am luat sunt în acord cu așteptările părinților. Nu voi mai dezvolta acest subiect, pe care îl consider de acum exagerat și cu alte nuanțe.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - domnule primar, nu este nicio altă nuanță, ceea ce încerc eu să vă spun este faptul că, și o să vă dau și exemple, pentru că noi pe PNDL avem 23 de unități de învățământ care merg mai bine, mai greu, știm cât tragem de aceste lucrări ca să le putem face. Dar am să vă dau două exemple, Grădinița 5, Școala 17, și nu mai țin minte unde sau făcut același tip de lucrări, pentru că, ca să înțeleagă și colegii consilieri, nu dărâmăm grădinița, nu reparăm ziduri, nu schimbăm faianță, gresie, se montează pe holuri niște cabluri și niște instalații care, eventual, la un incendiu, acționează. Schimbăm, eventual, modul de deschidere a ușilor, să nu se deschidă înspre interior, să se deschidă înspre exterior. Nu sunt niște lucrări care ar pune în pericol, chiar mergând în paralel, lucrând, eu știu, după amiaza, seara, aici este vorba de modul de a negocia cu acel constructor, că nu mai sunt constructori în Botoșani, a trebuit să vină omul de la Galați, și am pătimit patru ani de zile, n-am putut să facem licitații, nu venea nimeni să execute lucrări pe bani frumoși și veneau firme de oriunde din țară care ne pun condiții. Faptul că s-a prelungit perioada cu încă doi ani și asta să știți că a fost o victorie, pe undeva, că am prelungit contractul pe încă 24 de luni, adică posibilitatea de a atrage banii de la Guvern, ne permitea să negociem cu aceste firme, care vin și ne spun ei cum trebuie, că vor banii mai repede, să ne spună ei cum trebuie făcut.

Și am spus că mai sunt două luni și ceva până se termină anul școlar, până când acești copii se vor duce acasă. Avem atunci grădinițele de vară, poate o parte îi duc acolo dar, după atâta perioadă cu grădinițe închise, părinți care au așteptat în continuu să îi ducă undeva oamenii, acum venim noi ști le spunem că îi mai închidem o dată. Asta a fost intervenția, normal că trebuie să facem lucrurile alea, dar nici să stăm la mâna unui constructor, care face când vrea el. Asta este, de fapt, marea și adevărata problemă. Putem să negociem și nu e timpul pierdut. Să spunem, nu, veniți și lucrați, sau, uite, este o lună de vacanță de primăvară, veniți și lucrați în luna aia, că dacă am fi puternici, fac lucrările alea și într-o lună și după aia facem noi recepția mai încolo. Lucrați o lună, grosul, și după aia mai stați două luni și mai veniți și mai lucrați o dată. Eu asta am încercat și am sugerat, să vă spun că se poate negocia cu ei.

A le spune părinților, pentru că eu acolo știu ce e la Grădinița 22. La Grădinița nr. 22, nmu o spun numaidecât de doamna directoare, adunam părinții în careu, în fața grădiniței, acolo, în curte, și le spunea că e de vină primarul și Primăria că nu le cumpără nu știu ce pătuțuri. Să ne gândim că în Grădinița 22 intră, abia atunci când va intra, pe proiectul mare, că astăzi aprobăm indicatorii la Grădinița 22, abia atunci chiar va trebui să găsim soluții, dar asta se va întâmpla peste câteva luni bune, dacă nu cumva peste un an. Abia atunci trebuie să găsim soluții, să vedem unde ducem acei copii pe perioada unor lucrări foarte importante. Nu încerc să spun că astea nu sunt lucrări importante, sunt importante, dar nu sunt lucrări care să oprească procesul de învățământ. Nu știu cât este procesul de învățământ acolo, cât grija față de acei copii și de părinții lor, care nu mai au puterea, nu mai au libere, nu mai au concedii să stea acasă cu ei. Mai erau două, trei luni, puteam să găsim o soluție. Eu înțeleg că este și o grabă, să facem lucrurile, foarte bine, mergem înainte, în unele părți am terminat, și vă dau exemplu, v-am dat exemple Grădinița nr. 5 și Școala nr. 17, unde s-au făcut fix aceleași lucrări, și îi rog pe domnii consilieri să meargă să vadă ce înseamnă lucrările respective. Nu sunt lucrări care afectează procesul de învățământ și, în general, nu se întâmplă acele lucrări în clase, ci pe holuri. Marea problemă este pe holuri, chiar se pot găsi soluții.

Și pentru domnul viceprimar Buhăianu, cu mare drag, am văzut că el face interpelări către Locativa în ședință. Domnule viceprimar, oricând putem să discutăm despre ceea ce m-ați întrebat, ultra-amical, dacă nu, veniți într-o audiență, vă recomand lucrul acesta, și, mai mult decât atât, la numărul de persoane care s-au adresat instanței, sunt convins că dumneavoastră cunoașteți mai bine numărul lor, pentru că dumneavoastră i-ați îndemnat să se adreseze instanței.

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - voi răspunde, dacă aceasta este dorința dumneavoastră, să vă detaliez tipurile de lucrări, pe care trebuia să le știți, vă voi spune că nu sunt doar lucrări care privesc instalarea unor cabluri și a unor senzori, sunt lucrări de anvergură care se fac acolo, sunt lucrări de anvergură care se fac acolo, care privesc reabilitările pe care le-au solicitat atât părinții, cât și doamna director de la Grădinița nr. 19 și avem această oportunitate de a efectua lucrările cu bani de la Guvernul României, profitând de contractul acesta cu securitate la incendiu. Interpretez drept tendențios modul în care detaliați lucrările pe care, repet, trebuia să le știți, sunt convins că vi le-au spus colegii mei, la ce se referă, și am convenit cu părinții, avem un calendar, nu vă mai preocupați, credeți-mă că le gestionăm foarte bine așa cum sunt, mai bine vedeți ce se întâmplă la societatea aceasta, Locativa, unde vedeți că avem plângeri.

Domnul consilier Constantin Liviu Toma - cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să le mulțumesc, pe această cale, tuturor colegilor consilieri locali care au fost alături de mine pe toată perioada spitalizării și care au reușit, printr-un simplu mesaj sau apel telefonic, să mă încurajeze, să îmi dea mai multă încredere că va fi bine. Vreau să transmit celor care sunt sceptici și nu cred în acest virus să nu se joace. Recomand tuturor ca la primele simptome să meargă la medic, pentru că întârzierea prezentării la spital poate fi fatală, vă salut, și mă bucur că ne reîntâlnim, mi-aș fi dorit, într-adevăr, să ne putem vedea și față în față cu toții.

Ce vreau să spun doar este că am înțeles că colegii consilieri județeni, de la Consiliul Județean, se întrunesc astăzi la o ședință la Casa Sindicatelor, mi-aș dori, personal, ca și noi, cât de repede, să putem face acest lucru, având în vedere și faptul că dânșii sunt 33 de consilieri județeni, noi suntem doar 23, și eu cred că, împreună, putem găsi formula perfectă încât acest lucru să se întâmple.

Referitor la o parte din interpelări, nu vreau să fac alte comentarii, decât să vă spun, ca simplu consilier local, am vizitat toate direcțiile, toate serviciile din subordine, și o puteți face și chiar v-o recomand să o faceți, pentru că veți înțelege mult mai bine cu ce se ocupă aceste activități. Vizavi de Urban Serv, cunosc destul de bine activitatea, cred că nu e cazul să mai trec pe acolo, dar, ce voiam eu, de fapt, să vă spun, este că atât la Urban am găsit înțelegere, de fiecare dată, în calitate de viceprimar, pot să pun mâna pe telefon, și, în 24 de ore sau chiar mai repede să poată fi rezolvată o problemă pentru care dumnealor încasează bani de la primărie sau, mai bine spun, un serviciu pe care îl execută pentru cetățeni. Același lucru, vreau să vă spun, s-a întâmplat și la DSPSA, unde am avut înțelegere din partea domnului Țurcanu, de fiecare dată, și, la fel, pot spune și despre Locativa, deci, în concluzie, nu cred că este necesar să așteptăm o lună să facem interpelări pe care eu le consider făcute doar de dragul de a vorbi la microfon și să pierdem timpul mai mult decât este necesar, pentru că eu cred că la cele trei instituții pe care le-am dat ca exemplu și pot interveni.

Da, este adevărat, dacă după două, trei apeluri, o săptămână, două, constatând că nu se întâmplă, cu alte cuvinte, nimic bun pentru cetățean, atunci putem să uzăm de acest drept, ca și consilieri locali, să putem face interpelări.

Referitor la interpelarea domnului Țurcanu, personal constat că conducerea Consiliului Județean, în calitate de acționar majoritar al S.C. Nova Apa Serv S.A., deocamdată are o singură prioritate, să își numească sau să își impună membrii de partid din rețeaua operatorului și spun asta în condițiile în care societatea are, într-adevăr, mai multe probleme financiare, dar care eu nu înțeleg cum pot fi rezolvate cu patru noi administratori, fără experiență în activitatea operatorului, comparativ chiar și cu a celor doi, care, probabil, la comanda partidului, au fost retrași, mă refer aici la domnii Drelciuc și Comarița.

Aș vrea, într-adevăr, să știu că în următoarele trei luni toate probleme vor fi rezolvate, dar eu vă informez, pe această cale, că, în calitate de reprezentant al municipalității Botoșani în AGA la Nova Apa Serv, mai am un pic de răbdare. Într-adevăr, problemele au existat tot timpul, privind refacerea carosabilului, dar mi se pare, așa cum am declarat și la presă, conducerea Consiliului Județean este interesată de a-și numi, de a-și impune un director, și mai puțin interesată de a rezolva problemele pe care le știm cu toții.

Doamna consilier Ada Alexandrina Macovei - am și eu o rugăminte în legătură cu unitățile de învățământ care, într-adevăr, prin spații, sunt în subordinea Primăriei. Există o instituție numită Inspectorat Școlar care mai știe câte ceva din activitatea acestor unități școlare și cu care vă puteți consulta de câte ori este nevoie pentru a găsi împreună soluții. Părinții sunt foarte nemulțumiți, eu am avut multe intervenții și în presă, și personale, și am încercat să lămuresc, la fel cum faceți și dumneavoastră, pe toată lumea, că este spre binele fiecăruia ca aceste unități de învățământ să fie modernizate și vreau să vă spun că sunt foarte mulți părinți care spun în felul următor: copilul meu e la grădiniță acum, iar anul viitor va fi la școală. Îi luați exact în perioada aceasta, când are mai multă nevoie de pregătirea pentru școală, accesul la educație, trimițându-l în online, când toată țara copii de grădiniță și de primar merg fizic la școală sau la grădiniță.

Vă rog foarte mult să vă consultați cu domnul inspector general sau cu oricine considerați dumneavoastră, cu oricare dintre inspectorii noștri, avem inspectori și pe învățământul preșcolar și pe învățământ primar, și inspectori de specialitate care chiar cunosc foarte bine sistemul și cu care vă puteți consulta și oficial, și neoficial, ori de câte ori este nevoie să luați o decizie în acest sens. Toate celelalte discuții cred că sunt inutile, atât timp cât decizia pe care o luăm afectează 500 de familii deocamdată. Și vor urma și alte unități de învățământ să fie reabilitate, ne bucurăm foarte, foarte mult, apreciem toate U.A.T.-urile care fac lucrurile acestea, care modernizează unitățile și spațiile de învățământ, e normal, e firesc, și așa suntem în urmă cu zeci de ani față de ceea ce este în orașele dezvoltate și în toată Europa. Dar nicio investiție nu trebuie făcută cu orice preț și, mai ales, cu prețul sacrificării educației unor copii care nu mai stau la grădiniță și anul viitor, și încă doi ani sau trei sau cinci ani. Trec pe acolo și, exact în perioada în care au mai multă nevoie de educație, nu beneficiază de educație de calitate.

Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi au fost aprobate cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani privind prelungirea liniei de credit a societății și modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr. 927/14.07.2017 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - vreau să vă anunț, domnule Secretar, că nu intenționez să particip nici la discuții, nici la, vot.

Domnul consilier Constantin Liviu Toma - nici eu nu voi participa la dezbateri, deliberare și nici la vot.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - doar o întrebare simplă, și poate primesc și un răspuns: o societate care are profit, o societate care se declară că este singura care are profit, și știm prea bine cum s-a obținut acest profit, pentru că în decursul ultimilor doi ani au fost hotărâri de consiliu succesive prin care s-au mărit tarife, poate justificat, nu spun nu, s-a făcut capitalizare la această societate, și nu și-a cheltuit banii. Normal că are profit, când faci profit, în momentul în care vine autoritatea tutelară și te ajută, este profit. Bun, este foarte bine, și de asta are și profit. Întrebarea mea este, dacă este profit, de ce trebuie să mai apelăm la o linie de credit? Nu că nu știu utilitatea liniei de credit, este foarte bine, mergem înainte. Dar întrebarea este firească și logică: de ce mai avem linie de credit la care se plătesc oricum, sunt niște bani, pentru că plătim să întreținem acea linie de credit. Mai trebuie sau nu mai trebuie? Pentru că, de fapt, asta este întrebarea mea. Poate nu mai plătim comisioane bancare, dobânzi și ce mai avem la linia de credit, că nu are sens. Societatea este pe profit.

Orice societate a Consiliului Local, din punctul meu de vedere, are niște indicatori de respectat. Trebuie să facă un profit minimal, pentru că un profit mare înseamnă că tarifele și tot ce este la societatea respectivă este un bir pe populație. Eu sunt de acord cu prelungirea liniei de credit, dar am o întrebare: mai este necesar să cheltuim bani și pe linia de credit, atât timp cât avem bani și există profit?

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - răspund eu, domnule consilier Flutur, este necesar, pentru asigurarea cashflow-ului, acestea sunt societăți comerciale, nu ca Locativa, care taie trei chitanțe pentru niște spații pe care nu le întreține. Au nevoie de asigurarea fluxului financiar, iar profitul se repartizează la sfârșitul anului, așa cum bine ar fi trebuit să știți.

Acest lucru s-a întâmplat și în trecut, atunci când dumneavoastră conduceați Primăria, și, de fiecare dată, Urban Serv și Eltrans au avut linie de credit.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - a sintetizat foarte bine domnul Primar, aș vrea să completez că această linie de credit este astăzi în valoarea de 2,5 milioane de lei, este o sumă foarte mică, s-au cheltuit aproximativ 100 mii lei, după cum bine știți, ca și circuit financiar-bancar, o linie de credit care nu are resursele consumate, pentru o linie de credit de acest gen, nu se plătesc comisioane decât la un nivel minimal. Trebuie să existe un flux financiar la o societate de o asemenea anvergură. Societatea, pentru a-și îndeplini indicatorii și, prin contractul care a fost atribuit pentru salubrizare, trebuie să realizeze an de an investiții, și atunci nu putem să ne jucăm cu cashflow-ul și să nu avem o continuitate în activitate, pentru că nu putem bloca lucrurile din cauza cashflow-ului.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 16 voturi pentru și 5 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Măricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu) - nu au participat la vot domnii consilieri Mihail Gabriel Tanasă și Constantin Liviu Toma.

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aderarea Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani la "Asociația de Dezvoltare Intercomunitară -Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - când s-a constituit „Țara de Sus”, am fost de acord cu ideea domnului senator Trufin și am considerat, la momentul respectiv, că orice organism care ne poate ajuta, mai devreme sau mai târziu, este foarte bun. Dar vreau să vă amintesc că a fost o opoziție vehementă la aderarea în acel organism care se cheamă „Moldova se dezvoltă”. Și atunci se spunea că este o chestie politică, au fost zeci de articole pe tema asta, erau doar primari PNL din zona Moldovei și am spus că nu contează, este foarte bine că mergem, chiar dacă avem de plătit o cotizație.

În ședința de acum două luni, sau de luna trecută, când domnul primar a înțeles și el această poveste, și a aderat, și a mers la întâlnirile celor de la „Moldova se dezvoltă”, și am mers înainte, plătind cotizațiile, și vreau să vă spun că suntem de acord cu lucrul acesta, pentru că nu știm niciodată de unde sare iepurele dar ceea ce nu înțeleg este de ce acum sunt bune acestea și acum mai bine de 6 sau 8 luni nu erau bune. Este o schimbare de opțiune, și cred că trecând prin furcile caudine a postului respectiv, toată lumea se va prinde că, cu cât suntem mai prezenți în orice organism de acest gen, cu atât este mai bine pentru noi, chiar cu riscul de a plăti și o cotizație.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - am citit cu atenție statutul asociației, într-adevăr, e un lucru foarte bun, cu siguranță o susținem, de altfel, domnul Trufin a și spus că a beneficiat de multă susținere și la Ministerul Dezvoltării. Ce nu am reușit, însă, să aflu, citind documentația, și nici ieri, în ședința de comisie, și mă interesează, e modul în care se calculează această cotizație. Pentru că, deși foarte bună inițiativa, nici nu ne putem trezi că o să avem o cotizație de câteva milioane de lei anual, și aș vrea să îl întreb pe domnul Primar dacă are mai multe informații pe această temă, pentru că, nu de alta, dar mai avem niște asociații care primesc

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2021 cotizații din partea municipiului și nu aduc beneficii, drept pentru care aș vrea să primesc niște lămuriri aici.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - în completarea celor spuse de colegii mei, vă reamintesc că am făcut parte, sau facem încă parte din clouster-ul bioinovativ Suceava-Botoșani, referitor la industria alimentară și la tot ce ține de producția și procesarea alimentelor. Am participat, în numele consiliului local, în mandatul trecut, la numeroase ședințe pe această temă, s-au încercat diverse forme de finanțare pentru regiunea noastră, cu sprijinul Universității din Suceava, în special, și acest clouster era făcut pe structura academică pentru a atrage fonduri pentru cercetare și pentru a implementa, cu ajutorul universității, diverse teme de cercetare și, eventual, atragere de bani pentru a înființa laboratoare care să ajute industria procesatorilor din agricultură și a producătorilor de fructe, alimente, cereale, crescători de animale, etc. Era multă preocupare, cu toate că în consiliul local avem opoziție, și tot timpul am fost luat în derâdere referitor la ceea ce făceam acolo, era o preocupare permanentă pentru respectiva structură, să încercăm,pe diferite linii de finanțare, să depunem proiecte, s-au deblocat anul trecut, undeva pe la jumătatea anului, fondurile pentru acel gen de construcții juridice, și salut inițiativa aceasta de a ne lipi de altă structură, pe care înțeleg că putem atrage niște fonduri europene și să dezvoltăm regiunea noastră.

Am citit materialul prezentat, sunt orașe și comune alandala în județul nostru și în alte județe vecine, deci nu este ceva în genul Zona Metropolitană, unde să fie mai lipite în jurul Botoșaniului, și la fel ca și colega antevorbitoare, cred că ar trebui mai clar precizat cât ar fi contribuția Botoșaniului la această structură, nu de alta, dar să nu ne trezim cu a doua Zonă Metropolitană pe care trebuie să o întreținem de anul viitor. Deci, voi vota pentru acest proiect și îl voi susține și cred în aceste demersuri, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - stimați colegi, în acest moment aprobăm doar un aport la patrimoniul acestei asociații, și nu discutăm despre o cotizație. Dacă va fi cazul, cuantumul cotizației va fi aprobat tot de către Consiliul Local, adică de către dumneavoastră, și o vom face într-un mod foarte transparent.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare/soluționare a contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al treilea an de management din mandatul 2018-2022, la Filarmonica „George Enescu” Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - propun pe domnul Rogojinschi.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - la comisia de evaluare, presupun, domnule viceprimar. Și mai aveți de făcut o propunere la comisia de soluționare a contestațiilor.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - da, la comisia de evaluare. La comisia de contestații o propun pe doamna Vicol.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - mai sunt alte propuneri? Dacă nu, supunem la vot, vot secret.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - dar avem, mai nou, un comisia de cultură, pe municipiul Botoșani, similar anilor ’50-’60? Întreb, ca să știm. Dacă avem comisar de cultură, să îi dăm toate sarcinile, toate instituțiile să le conducă și să decidă el tot ce se întâmplă în Botoșani.

Fiind supusă la vot propunerea pentru comisia de evaluare, în persoana domnului consilier Rogojinschi, aceasta a fost aprobată, prin vot secret, cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Fiind supusă la vot propunerea pentru comisia de soluționare a contestațiilor, în persoana doamnei consilier Vicol, aceasta a fost aprobată, prin vot secret, cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 6 abțineri.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 16 voturi pentru și 7 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2021

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă = stimați colegi, pentru că avem o oră și 20 de minute de când suntem în ședință, vă cer permisiunea ca, peste 10 minute, să luăm o pauză de 5 minute, dacă sunteți de acord.

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării noului proiect de management depus de managerul Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache“ - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - cred că este cazul să nu particip nici la discuții, nici la comentarii, nici la decizia prin vot, de aceea mă recuz de la votul acestui punct de pe ordinea de zi pentru că mă privește, evident, în mod direct.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu) și 6 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Marcel Gheorghiță și Eugen Cristian Țurcanu) - nu a participat la vot domnul consilier Marius petru Rogojischi și nu a votat, din motive tehnice, doamna consilier Daniela Vicol.

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 321/2020privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - propuneri pentru liceul „Antipa”, vă rog.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - domnul Taielup Petru.

Fiind supusă la vot propunerea, acesta a fost aprobată, prin vot secret, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri - 1 consilier nu a participat la vot.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2021

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu).

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 378 din 14.12.2020 privind aprobarea numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2020-2021 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur).

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - nu mi se pare corect să desființăm posturi de consilieri superiori prin Primărie, asistenți, și să înființăm posturi de femei de serviciu. Eu cred că e artificial creat, la compartimentul informatic, un număr de 3 funcții, enorm, cred că se putea începe cu 2, să vedem ce implementări facem noi, de digitalul de care am spus în interpelări și care nu se vede deloc. La serviciul management proiect spuneți că sunt foarte, foarte ocupați și nu fac față, dar dacă noi ne împotmolim în tot felul de proiecțele numai de dragul de a lua spor de proiect european și să creștem fondul de salarii al Primăriei și creștem acest spor doar de dragul de a avea proiecte europene și să punem că suntem foarte ocupați, și noi riscăm să ratăm finanțările importante pe care le are municipalitatea, dar eu zic ca 3 posturi la compartimentul IT sunt enorm de multe, e suficient unul, să vedem ce se întâmplă, când sunt 3, poate cei doi care sunt mai învață IT sau se apucă de altceva și ne lasă să aducem oameni care se pricep. Acesta este punctul meu de vedere, nu votez acest proiect.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) și 7 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur și Maricel Corneliu Maxim).

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2021

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru serviciul public „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică” Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - nu sunt de acord cu desființarea acelui post, domnul care ocupa acea poziție era ghid, singurul ghid de pe raza municipiului Botoșani, care prelua puținii turiști care mai ajungeau la Botoșani, și în vremuri de normalitate, nu mai vorbim de pandemie, plus că era referent. Eu aș spune să îl păstrăm, nu angajăm acum, dar, poate până la toamnă, lucrurile se mai îndreaptă și vreau să vă spun că nu găsim un ghid, pentru că îți trebuie un atestat de la Ministerul Turismului și nu oricine are respectivul atestat la îndemână. Cu alte cuvinte, e ușor să dărâmăm ce am reușit ușor, ușor să construim în vreo 7 ani la acest Centru de informare turistică, și, pentru cei care nu cunosc această instituție a noastră, este undeva în Centrul Vechi, în dreptul celebrei statui din Piața 1 Decembrie, și vreau să vă spun că acel colectiv își face treaba, CNIPT lucrau împreună cu cei de la Cornișa să promoveze municipiul Botoșaniși nu numai.

Suntem printre puținele U.A.T.-uri din țară care au făcut funcționale aceste centre de informare turistică, centre care s-au înființat cu sprijinul Uniunii Europene în 2013-2014și pe care le-am inaugurat cu un mare fast. Eu zic că ar trebui să îl susținem și să îl lăsăm și poate, ușor, ușor, putem vorbi de dezvoltare turistică și în județul Botoșani, și nu spun de municipiu, pentru că acest centru de informare ține și de competențele Consiliului Județean, care, în acest sens, nu are un compartiment specializat și nu face eforturi așa cum face municipiul Botoșani.

Eu îi felicit pe cei de acolo și pe acel domn care a ieșit la pensie și care era un tip remarcabil pe postul dumnealui.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - e o singură problemă aici, domnule președinte, și cred că cei de la Resurse umane pot să îmi spună lucrul acesta, fiind un proiect european, eram obligați să menținem un număr de posturi pe o anumită perioadă. Dacă a expirat acea interdicție, asta este, este al doilea post care dispare de la acest compartiment, și cred că se dorește poate nici să nu mai existe, dar avem obligația să păstrăm un număr de personal. Dacă a expirat, înțelegem, și mergem mai departe.

Intuiesc, ca și în multe alte cazuri, că domnul a fost convins ca să plece, pentru că nu își dorea să plece, știu că și-a dorit prelungire, dar e al doilea post, în ultimele două luni pe care îl

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2021 scoatem de acolo. Cred că este o șansă a noastră și ar trebui să mergem cu acest serviciu înainte, poate se dorește să dispară și directorul și ce mai este pe acolo - nu intuiesc lucrul acesta.

Întreb dacă nu aveam obligația să păstrăm aceste posturi, pentru că a fost înființat prin fonduri europene și avem obligația să păstrăm aceste posturi pentru o perioadă, nu știu de cât, chiar îmi pare rău că nu știu de cât. Să scoatem un post de acolo, și să îl ducem, știu eu, nu am intervenit data trecută, la IT sau la a face curățenie în Hala Centrală, când le punem în balanță, nu știu care este mai important dintre posturi.

Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (doamna consilier Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian Țurcanu) și 5 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Marian Murariu și Constantin Liviu Toma).

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - stimați colegi, intrăm într-o binemeritată pauză de 5 minute.

Domnul consilier Daniel Botezatu - poate se remediază problema cu transmisia live?

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - nu vă pot răspunde acum, nu cred că se remediază în timpul ședinței, dar ședința integrală va fi încărcată pe pagina de Facebook a Primăriei la sfârșitul ședințe, înregistrarea acesteia.

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 7 din 28.01.2021 privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru și 3 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Cătălin Flutur și Eugen Cristian Țurcanu) - nu au participat la vot doamna consilier Ada Alexandrina Macovei și domnul consilier Marius Petru Rogojinschi.

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru repartizarea apartamentului nr. 2, et. 1 din Str. 1 Decembrie nr. 28, familiei Cînipariu Cristinel Romică și Cînipariu Sonica,

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2021 regimul juridic fiind locuință de serviciu - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru - nu a participat la vot doamna consilier Ada Alexandrina Macovei.

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea unor dispoziții ale Hotărârii Consiliului Local nr. 161 din 30.05.2019 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - în raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Autorizări în construcții, Compartimentul Protecția Mediului, aș vrea o justificare a modificării: pentru conformarea fondului existent ca volumetrie și aspect, și apoi pentru a dezvolta responsabilitatea în domeniul protecției mediului, se propune posibilitatea măririi, astfel încât să le aliniem cu cele de deasupra, de la nivele superioare, sau alinierea cu cele din lateral. Însă, trebuie să ținem cont că sunt blocuri alăturate cu arhitectură diferită. Nu cred că e bine să aliniem o arhitectură a unui bloc, adică balconul cu o anumită arhitectură să îl aliniem cu celelalte balcoane de la celelalte blocuri alăturate.

Haideți să ne permitem ,să spunem, o extindere de maxim 1,5 metri în lățime. 1,5 metri, față de celelalte balcoane de deasupra reprezintă foarte mult. O să avem o arhitectură ciudată, niște diformități arhitecturale, care nu au nicio legătură cu partea estetică a construcțiilor.

Eu înțeleg că blocurile au fost construite cum au fost construite, acum mulți ani, 30-40 de ani, așa se făceau la vremea respectivă, era un anumit confort. Dar, totuși, dacă permitem la toate blocurile să se facă extensii de balcoane raportându-le la vecini, la balcoanele învecinate, vom transforma zona într-o mahala cu adaptări românești, vom ajunge să avem niște extensii de balcoane și de partere, fiecare cum poate și cum îl taie capul.

De aceea, aș propune să eliminăm expresia „în cazuri excepționale”, doar pentru a se obține continuitatea, balconul se va realiza extins până la extinderea cu balconul învecinat în lateral. Gândiți-vă că va avea efect estetic negativ la nivel destul de lung. Cei care și-au cumpărat apartamentele știau la ce vin, știau ce condiții au, acum, fiecare se apucă să își facă cum vrea, încă 1,5 metri față de ceilalți, mi se pare, oarecum ieșit din normalitate.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2021

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - să înțeleg că dumneavoastră, domnule Gheorghiță, tocmai ați formulat un amendament pe care vreți să îl susțineți?

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - da.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - domnule Gheorghiță, ca să fim foarte clari, vă rog să precizați la care aliniat din modificare vă referiți și cum vreți să sune amendamentul dumneavoastră?

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - la paragraful 1, enunțul care se modifică și se înlocuiește cu: „prin autorizație de construcție pentru extinde rea de apartament, și așa mai departe. În cazuri excepționale - partea cu cazuri excepționale aș vrea să o eliminăm. Pentru că va crea oportunități, tot timpul cineva va zice că este un caz excepțional, se vor lega de posibilitatea de a se extinde într-un mod diform. Haideți să respectăm arhitectura blocului.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - domnule Gheorghiță, am înțeles, cumva, ideea, dar vreau să fim foarte clari , citiți exact cum vreți să rămână sau citiți exact textul pe care doriți să îl eliminați.

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - vă citesc ce vreau să se elimine: „În cazuri excepționale, doar pentru a se obține continuitatea de front existent la nivelul parterului, balconul se va realiza extins până la completarea/extinderea învecinată în lateral, dar fără a depăși cu 1,5 metri amprenta balconului de deasupra.”.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - dar cred că este foarte clar cum spune acolo, domnule Gheorghiță, se înțelege clar că nu se depășește nimic.

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - stați un pic, dacă se ia alinierea cu balconul lateral, nu se aliniază cu balconul de deasupra. Avem mai departe precizarea: dacă prin extindere nu se poate realiza cuplarea, construcția nouă se va limita la amprenta balconului superior existent, asta e perfect în regulă, dar mă refer la cele laterale, aliniem o anumită construcție, de o anumită arhitectură, cu alte blocuri, care arată altfel, doar ca să iasă în aliniament.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - vă susțineți amendamentul în r 9                        9           9                                                                                »       »

continuare, domnule Gheorghiță?

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - da.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - și eu mă văd nevoit să intervin și să spun că, pentru mine, este suficient de clar textul, este pentru obținerea unui aliniament, văd că și domnul Țurcanu împărtășește aceeași opinie.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - pentru mine, se înțelege foarte clar din text și această precizare, făcută de cei de la Urbanism, vine să întărească și să facă o disciplină care, până acum, poate era mai la larg, poate s-a construit până acum, așa înțeleg eu textul și noile precizări care sunt acolo.

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - spune clar, balconul se va realiza extins până la cuplarea cu balconul învecinat în lateral, nu deasupra, în lateral.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - da, dar sunt balcoanele de la construcțiile alea, care sunt aceleași fronturi, acolo sunt niște termeni arhitecturali care mă depășesc, care țin de urbanism. Au gândit-o acolo, domnul arhitect șef nu cred că a semnat, și nici domnul Iulius Gherase aiurea.

Domnul consilier Constantin Liviu Toma - ce înțeleg eu este că se dorește o aliniere după balcoanele de deasupra, dar nu neapărat și după balcoanele care deja au fost extinse de-a lungul timpului și poate , de cele mai multe ori, după 1990, și aici, dacă, într-adevăr, la asta se referă, susțin și eu acest amendament, și vă motivez și de ce: dacă am scăpat până acum balcoane cu extindere mai mult decât a fost permis, sau cât a fost normal, asta nu înseamnă că putem fi de acord în continuare și să facem extinderi și pe verticală și pe orizontală, și vă spun și de ce: am lucrat 10 ani în instalații în construcții și am întâlnit, de multe ori, situații în teren, atunci când mergeam să facem lucrăride intervenție, de înlocuire a unor conducte, și nu le mai găseam, pentru

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2021 că astfel de conducte de gaz și cu gazul, după cum știți, nu este de joacă, erau prinse undeva sub balcoanele extinse după Revoluție.

Domnul consilier Marian Murariu - dacă era domnul arhitect șef, poate ne lămurea mai clar, pentru cine nu a înțeles.

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - domnule Murariu, noi am avut o discuție pe comisie, trebuia să ne întâlnim la început anului cu noul arhitect, nu s-a mai concretizat această discuție referitoare la întâlnirea noastră, în care trebuia să discutăm și acest aspectul acesta, despre balcoane, despre extinderi.

Domnul consilier Marian Murariu - am să vă convoc la o întâlnire cu domnul arhitect șef, ca să vă lămuriți și să discutăm și problema asta.

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - oricând, cu mare plăcere.

Fiind supus la vot amendamentul domnului consilier Gheorghiță, acesta a fost aprobat cu 15 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (doamna consilier Dana Lăzăruc și domnii consilieri Călin George Bosovici, Marian Murariu, Marius Petru Rogojinschi și Miluță Timofti) și 3 abțineri (doamna consilier Silvia Carmen Diaconu și domnii consilieri Mihail Gabriel Tanasă și Eugen Cristian Țurcanu)- au votat verbal doamna consilier Daniela Vicol și domnii consilieri Daniel Botezatu și Marius Petru Rogojinschi.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul aprobat, acesta este aprobat cu 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri Marian Murariu și Marius Petru Rogojinschi) și 4 abțineri (doamnele consilier Silvia Carmen Diaconu și Dana Lăzăruc și domnii consilieri Călin George Bosovici și Marius Buliga).

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării proceselor verbale de predare/primire a bunurilor ce au făcut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului (obor) și

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2021 aprobarea transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - știu că la proiectul acesta este un amendament.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - dacă îmi permiteți să completez acest amendament, să detaliez că termenul este de 36 de luni, dar plata să se facă în trei tranșe anuale egale, pentru a nu interveni ulterior să detaliem acest aspect, dacă veți fi de acord cu ceea ce propun.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - după cele 36 de luni, să completăm cu „în trei tranșe anuale egale”. Îmi fac datoria și vă anunț că nu particip nici la discuții, nici la vot la acest proiect de hotărâre, nr. 14.

Domnul consilier Constantin Liviu Toma - intervin și eu pentru a se consemna faptul că nici eu nu voi participa la dezbateri și vot.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul inițiatorului, acest este aprobat cu 18 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilier Andrei Amos, Cătălin Boboc și Eugen Cristian Țurcanu) - nu participă la vot domnii consilieri Mihail Gabriel Tanasă și Liviu Constantin Toma.

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Botoșani a unui apartament situat în municipiul Botosani, str. Teodor Callimachi, nr. 9, etaj 4, ap. 15 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - vreau să îl întreb pe domnul Secretar, dacă introducem completarea în inventarul bunurilor, este necesară absolut intabularea și a acelui apartament: se face înainte, completăm hotărârea de consiliul, sau o facem ulterior? Este o întrebare tehnică, dar este absolut necesară intabularea apartamentului.

Domnul Secretar general loan Apostu - actul de intabulare este hotărârea de inventariere. Hotărârea judecătorească face indirect trimitere la proprietatea municipiului, deci hotărârea de inventariere va constitui actul care va sta la baza înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru și 5 abțineri (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii pe cota parte de proprietate a municipiului Botoșani dintr-un imobil situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 73 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nefavorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - este o problemă foarte delicată la nr. 73, acolo sunt niște procese în derulare între proprietarul din spate, un domn Pădurariu, un chiriaș, Baltă Fănică, îi dau dreptate doamnei respectivă care face solicitarea, numai că nu este rezolvată problema spațiului din spate. Eu mă voi abține la acest proiect de hotărâre și cred că, înainte de a fi pus, trebuia analizată foarte bine situația . Sunt niște procese în derulare acolo, cu o evacuare a unui chiriaș, cu ajutorarea până la capăt a unui proprietar care a cumpărat locuința de la Primărie. Nu cred că noi, dacă luăm această hotărâre, vom rezolva problema, ba, din contra, vom amplifica scandalul de acolo.

Mă voi abține de la această hotărâre, poate sunt date noi, pe care nu le știu eu.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - dacă îmi permiteți să vă dau câteva detalii, terenul din spate nu are nicio legătură cu subiectul hotărârii de Consiliu Local, care se referă doar la imobil, și, dacă ar fi să discutăm despre aspecte care mi-ar ridica semne de întrebare, eu m-aș întreba cum a fost vândut apartamentul domnului la care ați făcut referire, nu l-a vândut Primăria, cum greșit ați spus, l-a vândut Locativa. Întrebarea este cum l-a vândut? Corect sau mai puțin corect? Legal sau mai puțin legal? Asta este întrebarea.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2021

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - absolut legal, și l-ați susținut pe domnul Pădurariu, că a fost un cal troian acolo în permanență. Absolut legal, vă garantez că este absolut legal.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - dacă este absolut legal, poate intabula acel apartament? Dumnealui nu apare în documente ca fiind proprietar, și nici nu va putea să fie proprietar.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - poate e mai bine, cu atât mai bine, să rezolvăm două probleme, din trei, rezolvăm două. Dacă aveți intenția asta, e mai bine atât pentru agentul economic, cât și pentru chiriașul actual.

Fiind supus la vot, acesta este respins cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Ada Alexandrina Macovei) și 11 abțineri (doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu, Cătălina Camelia Lupașcu și Raluca Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Marcel Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim, Eugen Cristian Țurcanu și Constantin Liviu Toma).

Punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoșani, situat în str. Pacea nr. 112 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - eu nu voi vota acest proiect, mă abțin, și o să vă explic considerentele: acest imobil, situat la nr. 112, este imobil cu Baza Sportivă Victoria, administrată de către noi, și întâmplarea face că sunt pe acolo destul de des. În zona respectivă, noi am concesionat acum 2 sau 3 ani acolo, să facă un teren de sport. Dintr-un teren de sport, cu balon presostatic, s-a ajuns acum la camioane de material lemnos, nu știu cum au depozitul acela acolo, chiar lângă ACR, stau utilaje din construcții, resturi de camioane cu balastru, nisip, s-a transformat acolo într-un soi de depozit a unei firme de construcții, sau nu înțeleg, și-au adus utilajele, pur și simplu, și le țin acolo.

Ce ține la fel, de concesiune, sau terenul care e acolo concesionat, nu îmi dau seama, totul este împrejmuit, sunt niște garduri de jur împrejur, e o secretomanie totală. Pe baza sportivă, tot construiesc și lipsesc, fără autorizație de construire, tot mai fac câte o șură, câte un saivan, parcă sunt la țară, și tot mai pun câte o bucată de tablă și mai închid câte o bucată de teren pe acolo, aruncă gunoaie și resturi de peturi, sticle, conserve, aluminiu, și strângem în urma lor toată ziua acolo, spre Cimitirul Pacea, și se vede foarte insalubru. Cu alte cuvinte, acolo aș dori colegii de la Poliția Locală, Inspecția Autorizații în Construcții , colegii de la Urbanism, cei de la Patrimoniu, să meargă să vadă mai concret ce se întâmplă acolo, să pună piciorul în prag , eu zic că nu este normal ce fac ei acolo.

Între zona de la ACR, care este destinată inspectoratului auto, partea de sport, era curățenie acolo, lucrurile erau destul de clare. Acum este o zonă foarte gri, din punct de vedere al activităților de acolo, noi am vrut să facem bine și am scăpat lucrurile de sub control, și avem pe cineva care face legea acolo.

Din aceste motive, eu nu voi vota acest proiect, nu îl susțin, pentru că este dubios tot ceea ce se întâmplă acolo, din păcate.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - sunt în asentimentul domnului Țurcanu, nici eu nu voi vota, și are dreptate, trebuie luate măsuri acolo.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 2 voturi pentru, 11 voturi împotrivă (doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu, Silvia Carmen Diaconu, Dana Lăzăruc, Cătălina Camelia Lupașcu, Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Daniel Botezatu, Călin George Bosovici, Bogdan Ciprian Buhăianu, Marcel Gheorghiță, Marian Murariu și Mihail Gabriel Tanasă) și 10 abțineri (doamnele consilier Răileanu Monica și Daniela Vicol și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim, Marius Petru Rogojinschi, Petru Taielup, Miluță Timofti și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații din partea SC Rapsodia Conf SA Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - să nu își închipuie cineva că o donație făcută este și în favoarea municipiului. Donația este făcută pentru ca respectiva societate comercială să nu plătească obligațiile către bugetul local. Scapă de teren, pe noi nu ne ajută cu absolut nimic, ba, din contra, ni se diminuează veniturile locale.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur) și 8 abțineri (doamnele consilier Ada Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim, Constantin Liviu Toma și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, str. Octav Băncilă nr. 32 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Marian Murariu) și 5 abțineri (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriași a unor locuințe proprietatea municipiului și administrate de S.C. Locativa S.A. - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 22 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 23 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Frunzelor nr. 5, CF/NC 64898” în vederea realizării obiectivului „construire locuință unifamilială, garaj, foișor și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Carmen Sylva nr. 5, CF/NC 60237“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+1E+M și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 25 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Ludovic Daus nr.15A, CF/NC 68054“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+1E și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 26 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Ludovic Daus nr. 15A, CF/NC 68052“ în vederea realizării obiectivului „construire două locuințe P+1E și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 27 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Aluniș nr. 46, CF/NC 67739“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință, garaj, magazie și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 28 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Col. Tomoroveanu nr. 18 bis, CF/NC 60381“ în vederea

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2021 realizării obiectivului „construire imobil birouri parter” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 29 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Cronicar Neculce nr. 25A, CF/NC 67188“ în vederea realizării obiectivului“ construire locuință P+M și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 30 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal și RLU aferent - str. Bucovina, nr. 85, mun. Botosani, CAD/CF 67746“ în vederea realizării obiectivului “construire spălătorie auto self service” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) - nu a participat la vot doamna consilier Ada Alexandrina Macovei.

Punctul 31 de pe ordinea de zi - Prezentarea Raportului de activitate pentru anul 2020 al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement - a fost adus în atenția consilierilor locali.

Punctul 32 de pe ordinea de zi - Prezentarea adresei administratorului special al S.C. Termica S.A. Botoșani înregistrată la nr.8601 din 17.03.2021.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - am cerut luna trecută, într-o interpelare, o situație cu toate comisioanele care s-au dat la Termica și la administratorul special. Să înțeleg că acesta este răspunsul? Că de-aici reiese altceva. Îi rog încă o dată pe colegii de la Serviciul Patrimoniu, de la Direcția Economică, să îmi răspundă cât și bani am dat pe comisioane și pe indemnizația administratorului special și a lichidatorului care face de 10 ani acolo lichidarea.

Punctul 33 de pe ordinea de zi - Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la data de 31.01.2021 ai SC Locativa SA și SC Modern Calor SA Botoșani - au fost aduși în atenția consilierilor locali.

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între municipiul Botoșani cu sediul în Piața Revoluției nr. 1, Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași și Federația Edu Cult Iași în vederea realizării Programului Regional Educație în Domeniul Cultural „Limbaje și Coduri Culturale” -este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare Grădinița Nr. 22”, cod SMIS 127790 și actualizarea cheltuielilor legate de acest proiect - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Daniel Botezatu și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 3 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la HCL nr. 395 din 22.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management și caietului de obiective, condițiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la Teatrul „Mihai Eminescu” modificată prin HCL nr. 10 din 28.01.2021 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru și 4 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Daniel Botezatu și Marcel Gheorghiță).

Punctul 4 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.14 din 28.01.2021 privind preluarea din administrarea D.S.P.S.A. Botoșani în administrarea Direcției Edilitare a instalațiilor de semaforizare rutieră de pe raza U.A.T. municipiul Botoșani - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 1 și nefavorabil de comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2021

Domnul Secretar General loan Apostu - astăzi dimineață a fost încărcată pe site-ul Primăriei anexa care se supune votului, deci forma corectă este cea încărcată în această dimineață pe site.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 11 voturi pentru, 11 voturi împotrivă (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu, Ada Alexandrina Macovei și Raluca Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Marcel Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim, Eugen Cristian Țurcanu și Constantin Liviu Toma) și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu).

Punctul 5 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal și RLUaferent - Aleea Gh. Hasnaș nr. 25, CF/NC 60055“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+1E și împrejmuire teren”- este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru - nu a participat la vot domnul consilier Călin George Bosovici.

Punctul 6 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal și RLU aferent - str.Calea Națională, nr.37A, municipiul. Botoșani, CAD/CF 52184“ în vederea realizării obiectivului “construire spațiu comercial P+1E” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Cătălin Mugurel Flutur și Marian Murariu) - nu a participat la vot domnul consilier Călin George Bosovici.

Punctul 7 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Plopilor nr.1 C, CF/NC 60599“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+M, anexă gospodărească și împrejmuire teren” -este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 8 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Sitnei nr. 8, CF/NC 67589“ în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter, anexă gospodărească și împrejmuire teren” - este avizat

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 31 martie 2021 favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 9 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal și RLUaferent - Str. Doboșari nr. 51, CF/NC 51250“ în vederea realizării obiectivului „construire două locuință D+P+1E” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 10 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. în vederea numirii administratorilor S.C. Eltrans S.A. Botoșani - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - este vot secret, având în vedere că vorbim de vot la persoană.

Domnul consilier Miluță Timofti - care sunt propunerile?

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - vom supune la vot numele fiecărui administrator dintre cei propuși, în ordinea în care apar ei trecuți în raport, în ordinea propusă de expert, cum erau ei trecuți în raport. Vot secret la persoană, vă spune domnul Secretar cu cine începem.

Fiind supusă la vot propunerea, în persoana doamnei Achiței Carmen, prin vot secret, aceasta a fost respinsă cu 11 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 4 abțineri.

Fiind supusă la vot propunerea, în persoana domnului Ivănescu Victor, prin vot secret, aceasta a fost respinsă cu 11 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Fiind supusă la vot propunerea, în persoana domnului Hrițcu Cristian, prin vot secret, aceasta a fost respinsă cu 11 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Fiind supusă la vot propunerea, în persoana domnului Cracană Serghi, prin vot secret, aceasta a fost respinsă cu 11 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Fiind supusă la vot propunerea, în persoana domnului Poclid Adrian, prin vot secret, aceasta a fost respinsă cu 11 voturi pentru, 10 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - având în vedere faptul că nu avem nicio persoană nominalizată care să fi fost validată ca administrator la S.C. Eltrans S.A., acest proiect de hotărâre va fi luat în discuție într-o ședință ulterioară.

Domnul consilier Constantin Liviu Toma - având în vedere faptul că nu am vrut să influențez în nici într-un fel votul meu de astăzi, având în vedere faptul că ședința trecută am votat prin abținere, motivând acest lucru, pentru că voiam să primesc câteva răspunsuri pentru a mă lămuri asupra unor aspecte, vreau să vă spun că am primit aceste răspunsuri, ba, mai mult, am văzut la mapă și cele două plângeri în prealabil. Având în vedere și faptul că eu nu am siguranța persoană în acest vot, că are caracter secret, vreau să se consemneze în procesul verbal, pentru că, într-adevăr, există niște riscuri acolo unde este încălcată legislația, votul meu a fost „pentru” primii cinci, pentru că așa mi se pare normal, având în vedere că s-a făcut o cheltuială cu acea selecție, nu vreau să răspund pentru eventualele procese sau alte situații care s-au mai întâmplat și la alte societăți comerciale. Rugămintea mea este să fie scris acest lucru în procesul verbal.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, doamna președinte de ședință - consilier Mihail Gabriel Tanasă - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Redactat și dactilografiat,

Alina Ecaterina Manolache