Proces verbal din 28.01.2021

Sedinta din data de 28.01.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

Prin dispoziția nr. 105 din 20.01.2021, Primarul Municipiului Botoșani a convocat Consiliul Local în ședință ordinară pentru data de 28 ianuarie 2021, ora 11.00, în sala de ședințe ”Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 105 din 20.01.2021 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la cotidianul „Monitorul de Botoșani” și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoșani

 • 2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 14.12 și 22.12.2020

 • 3. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. în vederea numirii administratorilor S.C. Eltrans S.A. Botoșani

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 378/2020 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat în municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2020 - 2021

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului pentru Copii și Tineret “Vasilache” Botoșani

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 si 3 la HCL nr. 395 din 22 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, respective condițiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 402 din 22.12.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 178 din 26.07.2018 privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. „Microbuzul” S.R.L. Botoșani

 • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 403 privind stabilirea tarifelor pentru transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. „Eltrans” S.A. Botoșani

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere cimitir Eternitatea - municipiul Botoșani”

 • 11. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea D.S.P.S.A. Botoșani în administrarea Direcției Edilitare a instalațiilor de semaforizare rutieră de pe raza UAT Municipiul Botoșani

 • 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziție în vederea cumpărării de către Municipiul Botoșani a unui teren situat in Aleea Teodor Boyan în vecinătatea Școlii Gimnaziale nr. 17 Botoșani

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprafeței unui teren ce face obiectul unui contract de concesiune situat în str. Tudor Vladimirescu, nr. 54

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinația extindere acces locuință, situat în str. Armeană, nr.14

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinația extindere acces spațiu comercial, situat în str. Elena Doamna

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării către chiriași a unor apartamente proprietatea municipiului și administrate de SC Locativa SA

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

 • 18. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații din partea S.C. PROFI IZO.BEK S.R.L.

 • 19. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații unui teren situat în Aleea Iacob Iacobovici nr. 7B din municipiul Botoșani

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii cuantumului chiriei a spațiului închiriat către Sindicatul Județean al Pensionarilor Botoșani

 • 21. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu -Tulbureni nr. fn, CF/NC 67690” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, garaj, împrejmuire teren și racord utilități”

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Dimitrie Cantemir nr. 8, CF/NC 62016” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren”

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Dumbrăvița nr.4, CF/NC63666” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P”

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Irișilor nr. 9B, CF/NC65519” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P”

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Irișilor nr. 9A, CF/NC65517” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P”

 • 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației ”Plan urbanistic de detaliu - Aleea Unirii fn” în vederea realizării obiectivului ”construire sediu social al Asociației de proprietari nr. 2 (spațiu întreținere)”

 • 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 418 din 22.12.2020 privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Crizantemelor nr. 28D, CF/NC 66188 în vederea realizării obiectivului „construire locuință P și împrejmuire teren”

 • 29. Proiect de hotărâre pentru aprobarea ”modificării prevederilor HCL nr.161/30.05.2019 -privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani și anume prevederile de la cap.9, paragraful întâi pag. 229 și ultimul paragraf pag. 237”

 • 30. Prezentarea raportului privind activitatea administratorului special al S.C. Termica S.A în perioada octombrie - decembrie 2020.

Completarea ordinii de zi este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 87/2019 privind asocierea municipiului Botoșani, cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația Moldova se dezvoltă”

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian - municipiul Botoșani”

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic” municipiul Botoșani

 • 4. Proiect de hotărâre pentru transmiterea în administrarea SC Locativa SA a unui număr de 40 unități locative ANL situate în Șoseaua Iașului

 • 5. Proiect de hotărâre pentru transmiterea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a unui număr de 40 unități locative ANL situate în Șoseaua Iașului

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințe ANL

 • 7. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoșani situatîn str. I.C. Brătianu, f.n.

 • 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Carmen Sylva nr. 28, CF/NC 61476” în vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P+1E, foișor și împrejmuire teren”

 • 9. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu -str. Bucovina nr.64A, CF/NC 56375” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P și împrejmuire teren”

 • 10. Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la 30.11. 2020 ai SC Locativa SA și SC Modern Calor SA Botoșani.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - dacă nu sunt discuții pe ordinea de zi, am să îmi permit să intervin eu pe ordinea de zi, în calitate de consilier. Domnule Primar, domnule Secretar, v-am trimis și o adresă pe 25 noiembrie, în care am solicitat să respectați prevederile art. 134 din Codul administrativ, referitor la punerea la dispoziție a consilierilor a materialelor pentru ședințele ordinare, știți foarte bine că termenul legal este de 5 zile.

În cazul ședinței ordinare de astăzi, am primit materialele cu mai puțin de 24 de ore înaintea acestei ședințe. Vă solicităm în mod public să intrăm în legalitate în ceea ce privește acest aspect, în ideea în care ne este imposibil să ne pregătim pentru ședință, ne este imposibil să venim cu amendamente sau să găsim anumite scăpări, cum, de altfel, am reușit să și găsim într-un proiect de astăzi, și vă rugăm respectuos să respectați legea.

Din acest motiv, vă anunț că atât eu, cât și colegul meu, Marcel Gheorghiță, vom vota împotriva ordinii de zi de astăzi, și fac un apel la toți consilierii care doresc intrarea în legalitate din acest punct de vedere, să voteze împotriva ordinii de zi de astăzi.

Doamna consilier Ada Alexandrina Macovei - cam în același trend vine și intervenția mea. Cu toții știți că am depus un proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat pentru anul în curs în data de 17 decembrie, am avut și o intervenție în ședința de consiliu local. Deși proiectul a fost depus la termen, nu a fost introdus pe ordinea de zi nici în prima ședință și nici în termenul legal de 30 de zile, adică măcar la această a doua ședință de atunci, ordinară.

Am primit un răspuns ieri, în 27 ianuarie, deci 17 decembrie, față de termenul de 27 ianuarie, cred că înseamnă mai mult de 30 de zile, datat din 25 ianuarie, ce-i drept, în care mi se comunică, doar mie, și nu grupului de consilieri, doar mie, cred, „având în vedere interpelarea dumneavoastră referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse, înregistrat în 17 decembrie, vă transmitem că nu a fost întocmit raport de specialitate, deoarece în perioada 16-29 decembrie toți funcționarii de la Serviciul Resurse Umane Salarizare au fost în concedii medicale pentru Covid și carantina, practic, biroul fiind închis în perioada menționată, 16-29 decembrie.

Deci nu a fost timp nici până în 17 ianuarie, n-a fost timp nici până astăzi să se facă un raport de specialitate, astfel încât să putem pune pe ordinea de zi, în termenul legal, nu ca o favoare adresată nouă, ci în termenul legal, acest proiect care cred că este foarte important.

Dacă se merge în continuare în acest stil, eu o să îmi rezerv dreptul, împreună cu colegii mei, de a înștiința pe domnul Prefect al județului Botoșani că nu se respectă termenele legale și că

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

suntem luați, efectiv, în derâdere, ca să nu folosesc termeni mai duri. Și noi, ca persoane, și ca și consilieri locali, și propunerile noastre care sunt, repet, nu populiste ci în interesul elevilor, al copiilor acestui municipiu.

Domnul consilier Constantin Liviu Toma - mă pregăteam să-l felicit, de data aceasta, pe domnul secretar general și colegii de la secretariatul tehnic al Consiliul Local, comparativ cu celelalte ședințe, eu pot să afirm faptul că, de această dată, materialele au fost prezentate într-un timp rezonabil, aș putea spune, dar, într-adevăr, cred că este loc de mai bine și sunt de acord cu intervenția dumneavoastră, numai că eu am să fac un apel la toți consilierii locali, astăzi, să votăm, totuși, ordinea de zi, având în vedere importanța unor proiecte și pentru că nu aș dori ca prin votul meu, prin votul dumneavoastră, să se blocheze activitatea primăriei, promițând, în același timp, cu toții vom face intervenții, de fiecare dată, în continuare, la domnul secretar general, și cred dumnealui o să se preocupe, având în vedere că a revenit și din concediul de odihnă, încât, într-adevăr, din ședințele următoare să avem într-un timp așa cum a cerut dumneavoastră.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - tot legat de ordinea de zi și de proiecte care se pun pe ordinea de zi, am solicitat din luna noiembrie un proiect de hotărâre cu privire la acordarea titlului de Cetățean de Onoare pentru doamna Elena Cardaș, o mare susținătoare a cauzei câinilor fără stăpân de pe raza municipiului Botoșani, și suntem a treia lună de când aștept să fie pus pe ordinea de zi acest proiect și se refuză acest lucru. Puteau să fie bolnavi de trei ori până acum salariații de la compartimentul care trebuiau să facă acel raport de specialitate și să-i dea drumul.

Vă rog frumos dați drumul la acel proiect, câți trebuie să semnăm acolo? Trebuie să duc jumătate din consilieri, jumătate de oraș? E dreptul meu, ca și consilier local, să inițiez un proiect de hotărâre, puneți-l pe ordinea de zi într-un în timpul rezonabil. Și dumneavoastră puteți să îl respingeți, bineînțeles, dar măcar să se vadă intenția mea. Se refuză punerea pe ordinea de zi a unui proiect care mi se pare foarte bun și chiar merită aprecierea noastră.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - vă informez că au fost retrase punctele 29 și punctul de completare 5 de pe ordinea de zi ,vă supun la vot, vă rog, ordinea de zi, vă rog.

Fiind supusă la vot ordinea de zi, împreună cu completarea acesteia, aceasta a fost aprobată cu 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Marcel Gheorghiță) și 3 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnul consilier Cătălin Boboc).

Fiind ședință ordinară, se dă cuvântul domnilor consilier pentru interpelările de la punctul 1 al ordinii de zi.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - nu intenționam să fac interpelări în mod repetat. în 2012 am avut aceeași poziție, am spus că este un primar nou, șase luni să nu fac interpelări până se obișnuiește cu lupul. De data asta, sunt opt ani pentru edilul șef, cred că ar trebui, totuși, să fac niște interpelări mai devreme de șase luni.

Vreau să vă spun că am făcut o interpelare, de fapt, nu era o interpelare, era o întrebare legată desființarea refugiilor de tramvai. Vă spun că ați denaturat sensul interpelării mele. Am primit un răspuns la mișto, ceva la modul că am întrebat cât costă kilogramul de brânză și mi-a spus că pot mănânc morcovi, cam ăsta este răspunsul. O să vă rog, cel puțin eu, care cunosc lucrurile astea, să nu îmi mai dați astfel de răspunsuri la interpelări.

Doamna Macovei are mare dreptate, că primește un răspuns la interpelare în modul în care să face răspuns la interpelare și am semănăturile celor care mi-au răspuns. Știu prea bine, și v-am spus și atunci, că nu putem desființa refugiile de tramvai și v-am întrebat doar de ce îmi răspundeți acum altfel, când ați făcut zeci de intervenții ca să dau jos refugiile de tramvai în perioada când eram primar. Mi se pare, un lucru, în schimb, foarte periculos, un lucru foarte periculos, pentru că a trecut o singură ședință ordinară, aia din decembrie, în care ne-am așezat să spunem, ciubote, ca și consilieri locali, și deja avem mai multe hotărâri de consiliu local care au fost atacate de prefect vizavi de legalitatea acestor hotărâri.

Numai în ședința din 22 decembrie am avut prin plângere prealabilă a prefectului trei hotărâri atacate. Mă întorc la o perioadă mai veche, din mandatul trecut, în care încercam să explic colegilor consilieri, cel puțin din grupul PSD, să nu mai voteze în turmă, și împotriva legii, pentru că le-am spus de foarte multe ori că vor fi buni de plată.

Vedeți că niciodată nu ești bun de plată după o săptămână, două un an, ci ești bun de plată atunci când se termină procesele. Și o să vă întreb, stimați colegi consilieri, cum o să procedăm în cazul procesului care a fost definitivat la Urban Serv, când, prin votul consilierilor PSD, știți ce sa întâmplat, iar cineva este bun de plată este, vă spun de pe acum. Și sunt absolut convins că se vor face aceste demersuri și vor fi buni de plată consilierii PSD care au votat la comandă, nu în necunoștință de cauză, un lucru. Și nu este singura sumă, cea de 250 de milioane, plus majorări și penalități, ce înseamnă consiliu de administrație domnul Nicuță, ci și funcția pe care a avut o director tehnic. Întotdeauna ni s-a explicat, stimați colegi, că votăm așa, ne vom judeca și totul va fi bine. Vedeți că nu este bine, și mai sunt, mai sunt hotărâri de consiliu adoptate în mandatul trecut fără respectarea legii.

Fac un apel ca măcar de data asta să înțelegeți cu toții foarte bine că legea este doar una și nu comanda politică vă exonerează de obligațiile pe care le aveți prin lege.

Drept urmare interpelarea mea de astăzi, în afară că răspunsul la interpelarea trecută nu are nicio legătură cu ce am întrebat eu, este să îmi spuneți în timp util și foarte repede măsurile pe care le luați pentru a acoperi prejudiciul de la societatea Urban Serv, care nu are nicio vină, acolo, societatea. Din păcate, au vină cei care au hotărât atunci un lucru nelegal, exact cum nelegal a fost chiar după ce am avut intervenția prefecturii, stabilirea membrilor în Adunările Generale ale Acționarilor de la cele patru societăți, fără respectarea configurației politice de la alegerile locale.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - cu tot respectul, domnule primar, aș dori, în numele grupului PSD, să nu vă mai autopronunțati, să faceți declarații politice și să păstrăm un echilibru și o decență în declarații. Cu siguranță consilierii locali PSD, atât din acest mandat, cât și din mandatul anterior au respectat 100% condițiile legale de vot pentru orice hotărâre de Consiliu Local. Aceste declarații politice nu își au rostul și nu fac sens, atât timp cât noi suntem aici puși să facem administrație publică, să nu ne auto-pronunțăm, așa cum ați spus și dumneavoastră în alte cazuri, pentru că, cu siguranță, s-a respectat legea și consilierii au votat în cunoștință de cauză și în limita legii. Aceste declarații sunt pur politice și nu aduc decât un element negativ în aceste ședințe de Consiliu Local.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - În primul rând nu v-am făcut dumneavoastră interpelarea, v-ați băgat ca musca în lapte, de data asta.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - nu m-am băgat, sunt lider de grup în consiliul local.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - dacă dumneavoastră credeți că ați făcut cunoștință de cauză, și nu este o declarație politică, politică era atunci când am spus, domnule, nu votați așa, pentru că este greșit ce a spus. Și ați spus, nu, noi votăm așa, pentru că așa ni s-a spus nouă. Acum este o hotărâre judecătorească definitivă, care e declarația politică la mine? Vedeți că v-ați absolut aiurea, este o hotărâre judecătorească definitivă. Ați greșit și trebuie să plătiți. Și veți plăti, și, până la urma urmei, trebuie să justificați. Acum sunt câțiva consilieri care au plecat din consiliul local, oameni care nu au venituri. Mergeți acasă la domnul Chiru și explicați-i că trebuie să dea câteva zeci de milioane pe o forțare pe care ați făcut o dumneavoastră atunci, să voteze într-un anumit fel. Dumneavoastră nu veți plăti, pentru că nu erați consilier local, dar sunt unii care vor plăti.

Și nu este o declarație politică, absolut, nu este politică și nu v-am făcut interpelarea dumneavoastră. Noi nu ne interpelăm consilierii între noi acum. Interpelarea a fost făcută către domnul primar, și, de fapt, a fost un sfat. Și voi urmări foarte atent cine plătește și cum plătește, pentru că, bineînțeles, Curtea de Conturi va imputa aceste sume celor care au greșit. Dacă cineva vrea să facă chetă și să pună bani din buzunar și să stingă, să pună batista pe țambal, la ceea ce sa întâmplat, este chiar treaba dumneavoastră, dar cineva este vinovat și trebuie să plătească.

Eu v-am dat doar un sfat, un sfat prietenesc, să nu mai luați hotărâri fără să vă gândiți la lege, ați spus acum că ați respectat legea, drept urmare nu ați respectat legea. Deci toate semnalele noastre dinainte, nu ați respectat legea, ce puteți să spuneți acum? Că aveți dreptate cumva? Și pur prietenește v-am spus, să nu se mai întâmple de acum încolo lucrul acesta.

Domnul consilier Măricel Corneliu Maxim - am avut o serie de întâlniri cu cetățeni care locuiesc în municipiul Botoșani pe strada Hatman Arbore, în spatele mănăstirii Popăuți, și pe strada Aluniș din cartierul Tulbureni. M-au invitat într-o zi ploioasă și vreau să vă spun că acolo m-am trezit în timp cu 200 de ani în urmă. Aici mă refer la starea drumului, care este de pământ, după cum știți și rugămintea acestor cetățeni este de a monta cel puțin piatră spartă acolo, până o să fie reabilitate și modernizate aceste străzi.

În altă ordine de idei, mai mulți cetățeni care locuiesc pe strada Împărat Traian, mai exact de la sensul giratoriu de la intersecția Tudor Vladimirescu până la supermarketul Lidl, se plâng de faptul că acolo camioanele și mașinile de mare tonaj merg cu viteză. O dată, poluează fonic, ca să zic așa, pe cetățenii de acolo, doi, nu reușesc să oprească în timp util la trecerile de pietoni, și doresc montarea de limitatoare, acele limitatoare din plastic, denumite cocoașe, pentru a încetini mașinile de mare tonaj care trec prin zonă.

Domnul consilier Andrei Amos - am o întrebare adresată de către botoșăneni prin mine domnului primar: dacă are cunoștință de existența în carosabilul din municipiul Botoșani a unor gropi, cratere, de fapt, adevărate capcane, atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. Numai pe strada Împărat Traian sunt trei asemenea cratere la ieșirea înspre Răchiți. Înțeleg sunt intervenții care în caz de avarie trebuie să aibă loc, dar, după remedierea avariilor, de ce mai există aceste cratere? Ele sunt în carosabil încă înainte de sărbătorile de iarnă, deci acuși avem o lună jumătate. Ar trebui trași la răspundere cei care s-au ocupat de intervențiile respective. Nu există un termen legal în care ei trebuie să repună carosabilul la forma inițială? Asta este una dintre întrebări și am o întrebare la fel adresată de către botoșăneni domnului director de la Urban Serv: dacă are cunoștință de faptul că, poate sunt două luni, de când strada Crinilor a fost asfaltată. În aceste două luni, niciun lucrător stradal sau o mașină de măturat nu a trecut pe aceea stradă. În graficul de curățenia a străzilor pe care Urban Serv îl întocmește este trecută și strada Crinilor?

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - îl completez, cumva, pe colegul Andrei Amos, care, cumva, mi-a stârnit o idee, pentru că am făcut și eu o interpelare cu niște spărturi ale Nova Apa Serv din oraș, care oricum nu s-au remediat. Stimați colegi, domnul primar, domnii viceprimar înțeleg că situația de la societatea Nova Apa Serv este grea și este în imposibilitatea de a face anumite plăți. Atunci, haideți să reparăm noi și putem ulterior să le scădem din facturile noastre către dumnealor. Eu cred că se poate face acest lucru, cum se pot face aceste reparații într-o garanție pe care o ai cu un constructor și refuză să facă garanția și te îndrepți împotriva garanției pe care o ai constituită cu el. Așa și aici, noi avem subordonatele.

Hai să apărăm toate aceste gropi, în care ne rupem gâtul la propriu, cum spune colegul Amos, și chiar așa se întâmplă, nu arătăm acum cu degetul către ei și nici nu exagerăm, pentru că nu suntem în campanie electorală. Să reușim să reparăm tot, reparăm noi, cu aceeași firmă cu care lucrau și ei, tot același Conrec face și la ei, și la noi. Și ne scădem cu ei din apa pe care ne-o facturează , din ce datorii avem la ei. Și nu ne mai plângem și stă orașul praf pentru că Nova Apa Serv pentru că este într-o situație praf din punct de vedere financiar, asta e viața.

O altă interpelare făcută de către mine este modul de desfășurare a ședințelor de Consiliu Local. Am urmărit, de la debutul pandemiei, din martie, aprilie anul trecut, până în prezent, cum se desfășoară și alte ședințe. Ne uităm și pe posturile de televiziune regionale, locale, care arată că consiliile locale din zona Moldovei fac ședințele în direct, direct în sensul că se întrunesc, ședințe de Parlament, parlamentarii sunt acolo, de Guvern, tot felul de întruniri. Eu propun ca în Sala Polivalentă, pe care o administrez, care este a noastră și suntem proprietari, putem face pe jumătate de sală, cu protejarea pardoselii, avem toată logistica necesară, cu dezinfectanți, cu ventilarea geamurilor, a ușilor deschise, vă garantez că dăm cu spirt, cu clor, spălăm totul impecabil. La

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

distanță între, noi ne întâlnim și facem ședințele ordinare împreună. Eu vă propun această modalitate de lucru, dacă vreți să acceptați.

O altă interpelare pe care o am ca și consilier local este următoarea: conform Legii drapelului, drapelul României se arborează în mod permanent pe: edificiile și sediile autorităților și instituțiilor publice, la sediul partidelor politice, al instituțiilor de învățământ și cultură.

Astfel, ca să încercăm să cultivăm spiritul acesta, propun ca la toate unitățile de învățământ, am spus-o și în primul mandat de consilier, dar a rămas fără ecou propunerea mea, să fie un catarg pe care să fie arborat steagul României. Este o obligație. Am studiat site-uri de specialitate, avem achiziționate la Cornișa niște catarge standard din aluminiu, care costă vreo 2500 lei un steag, se pot confecționa și în regie proprie, din bucăți de țeavă puse într-o fundație, cum avem la stadionul municipal. Important e ca tânărul să aibă fiorul acela, când vede dimineață, când se duce la școala, cum fâlfâie drapelul, să îi inducem starea asta, nu numai pe 1 decembrie și pe 24 ianuarie e un festivism, restul e nimic, și punem tricolorul la brâu la costume populare, în iunie, și atât. A fi român, e fiecare zi, a iubi patria, o faci în fiecare clipă. Astfel, simbolul național ar fi afișat, și chiar, zi eu, e o măsură, prin care, noi, toți, din spectrul politic care suntem aici, în consiliul local, putem să transmitem mesajul acesta de naționalism și de iubire de patrie, nu trebuie să vină numai niște fracțiuni radicale care isterizează lumea. Știu că nu veți face nimic în acest sens, și veți trece la spate și propunerea asta, dar măcar am conștiința împăcată că încerc să fac ce

O altă interpelare a mea este cu privire la panourile obligatorii care trebuie afișat în oraș, cu fonduri europene. Domnule Primar, vă rog să îi convingeți pe colegii noștri de la Dezvoltare, dacă vreți, le dau și eu sprijin, cu o mașină, cu echipă, să meargă prin oraș să îi ajute, pentru panourile care sunt obligatorii prin afișaj pentru fonduri europene și care arată într-o stare deplorabilă. Ne-ați cerut să dăm unul jos din Parcul Primăriei, pentru că vă deranja acolo, în zona partidului dumneavoastră. M-am conformat, am dat jos, Nu știu dacă nu e obligatoriu să îl ținem.

Este un panou de toată jalea undeva în sensul giratoriu la Școala 8. A căzut de pe el, stă așa, ca un șarpe care îi cade pielea și a curs mesajul. Știm că suntem obligați să ținem afișate, și chiar am putea să primim corecții financiare, pentru că nu afișăm pe fonduri europene lucrul acesta. E o chestie de mândrie, de orgoliu, ai o cămașă veche, pe care ai călcat-o și ai spălat-o, e curată. Care nu mai sunt valabile, să le dăm jos, cu această ocazie se poate recupera, țeava și tabla care este acolo. E un demers de bun simt, zic eu, nu cred că am exagerat cu nimic.

Legat de situația cu sensuri giratorii și cu fluidizarea traficului în oraș, vreau să fac următoarea propunere, în calitate de consilier local, ținând cont că tramvaiele s-au închis de la 1 august anul trecut, multă vreme de acum încolo nu vor circula în Botoșani tramvaie, aș propune ca

pe strada Sucevei să instituim un sens giratoriu la Carrefour, pentru că el a fost inițial, o jumătate de sens giratoriu, acum câțiva ani numai că trecea tramvaiul pe mijlocul sensului giratoriu. Acuma, am închis tramvaiul, putem scoate stâlpișorii aceia puși în formă de v, domnul Cosmin Andrei știe despre ce vorbesc, pentru că dumnealui este președintele Comisiei de sistematizare rutieră și a dispus acum trei ani să-i punem, o măsură bună, foarte bună, la vremea respectivă, dar acum, dacă nu mai circulă tramvaiul, putem construi un sens giratoriu, și chiar la intrarea cu Primăverii putem face un mic sens giratoriu. Ele se pot pune cu balize de plastic, cu nisip sau cu apă, prinse și niște țevi, și nu ar fi o cheltuială colosală, deci nu trebuie să construim mamuți de beton pe acolo.

De asemenea, tot pe strada Sucevei, să închidem, cum avem demarcatoarele de sens, să punem ca la intrarea în Afumați, orașul ăla sau satul dinainte de București, unde sunt puși stâlpi cu șufe oțelite, să închidem și partea aia dinspre OMV și dinspre Unitatea militară, să facem toată strada Sucevei să se circule într-un singur sens, întorci în sensul giratoriu, ori la primăverii, ori la Sucevei. Tot așa putem face mai departe și cu Calea Națională de la gară în sus: putem anula semaforul la gară, apropo de semaforizare, dar o să deschid un alt subiect și atunci la punctul acela, și să facem un mic sens giratoriu acolo, și de la Kaufland în sus, până la ieșirea spre Dorohoi, să închidem tronsoanele care sunt lăsate libere și care sunt surse de accidente, de multe ori, când se face unul intempestiv banda cealaltă, și să mai facem vreo două sensuri giratorii, unul la Rompetrol cu Electroalfa, care este un nod important acolo, din patru direcții. După aceea, sus, cum vii de la Poliția Rutieră, fosta fabrică izolatori, la fel, cum iese lumea pe Ocolitor și să continuăm până la sfârșit, până la capătul orașului, care să fie tot o bandă, nu ai cum să faci stânga deloc, și întorci în primul rând giratoriu care la 300, 400, 500 de metri mai încolo.

Am pățit-o în foarte multe orașe să merg kilometri întregi până întorc într-un sens giratoriu, ca să pot să intru pe partea cealaltă, nu văd nicio dramă aici, nu văd decât o fluidizare cel mai bun trafic în zona industrială.

Asta e o propunere dacă vreți să vă aplecați asupra ei, aș aprecia lucrul ăsta.

O interpelare minusculă despre parcarea de la Piața Mare, dacă funcționează părțile cele de afișaj cu privire la locul de parcare barieră, tichete, sistem detecție fum, incendiu, știu că s-a predat în operare către Eltrans, dacă nu mă înșel, și voiam să întreb dacă s-a făcut ceva în acest sens.

O ultimă interpelare pe care o am astăzi, aici, este legat de către salariații noștri de la cimitire, o să votăm mai încolo și proiectul legat de ei, dar vreau să o fac doar o singură precizare, totul a devenit cu acte în regulă, sunt toți ai noștri. Aș ruga să le dăm măcar o vestă, care costă undeva la 13-14 lei noi, la DSPSA am cumpărat niște veste și le-am personalizat pentru condamnații la ore de muncă în folosul comunității și îi punem să le îmbrace, pentru că atunci când îți moare cineva, parcă stau deasupra ta ca vulturii acolo, parcă așteptă să ia și pielea de pe tine. Și numai încep: ca să ducă mortul de la capelă la groapă, 300, să coboare, 100, ca să mute capacul, 50, să pună capacul, 50, să pui puțin ciment, 50. Deci am trăit recent acest lucru și cred că eu nu mă plâng că nu am putut să le dau 200, 300, 500, cât cer ei, dar cred că ar trebui să fie clar care sunt salariații noștri și să fie inscripționați și, dacă se poate, în tariful de facere a gropii să includem și vreo două servicii conexe, deci dusul și coborâtul în groapă, măcar. Măcar atât să mai fie pe lumea asta, când părăsești. te-ai dus de tot și ai scăpat de toate nefericirile, măcar să fie dus la groapă, fără să jecmănești familia, și să stea aceia bulversați, să nu mai știe cum să mai scoată de pe card, să mai caute, hai, mai dăm 50 de lei, hai, că fără 80 lei nu face nimic, e jenant așa. Să poarte pe ei ceva distinctiv, măcar o banderolă albă să pui pe ei, că sunt de la Primărie, ca să știm că sunt ai noștri, să ni-i asumăm

Dacă mai sunt nelămuriri, vă stau la dispoziție și vă asigur de tot respectul meu și de toată considerația mea.

Domnul consilier Constantin Liviu Toma - legat de hotărârea definitivă dată de instanță, la care domnul Flutur a specificat faptul că sunt consilieri locali buni de plată, vreau să fac două precizări: 1 - în calitate de bun coleg colaborator în administrație, am făcut o solicitare în scris către Consiliul Local Botoșani, în 2018, pentru a nu se lua decizia în afara legii legat de desființarea unor posturi de conducere la Urban Serv în Consiliul Local. Deciziile respective, din punctul meu de vedere, trebuiau luate doar în cadrul Consiliului de Administrație, și nici de schimbarea membru C.A.-ului în afara legii. Sper că domnul Flutur nu s-a referit și la mine în intervenție: și 2 să fim cu toții de acord că nu ne bucură de-acum faptul că există această situație în care unii foști consilieri locali să fie buni de plată, eu, unul, sincer, chiar nu mă bucur.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - raportat la intervenția domnului consilier local Cătălin Flutur, aș vrea să se oprească cu sfaturile la grupul consilierilor pe care domnia sa îl conduce. Eu, repet, vorbesc din nou din postura de lider al grupului consilieri locali PSD și atât. Este o opinie a noastră, nu mai vrem să auzim aceste amenințări voalate la adresa consilierilor locali, care să inducă o teamă de vot asupra deciziilor. Consilierii locali PSD nu trebuie jigniți. Ei sunt aleși de către cetățeni, nu sunt o turmă și nu votează în turmă votează în cunoștință de cauză. aportat la interpelarea domnului Amos atât strada Crinilor, cât și strada Tătarilor, și vor face obiectul unei hotărâri de Consiliu Local în ședința următoare, vor fi incluse noul careu de

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021 salubrizare și va intra în cursul normal pe contractul de salubrizare. Raportat la intervenția domnului Țurcanu, este o idee bună de a veni cu noi servicii din partea noii entități juridice SPAPOC și a încerca posibilitatea legală și juridică de a le introduce în tarif.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - aș dori să fac o remarcă prin care să îmi dau răspuns la o întrebare care mi-a rămas în memorie de la intervenția domnului Cătălin Flutur. Îl cunosc de mult de domnia sa, i-am respectat dintotdeauna elocința vorbirii, calitățile oratorice și arta de a dialoga, și nu am înțeles foarte bine dacă sintagma „consilierii locali PSD să nu mai voteze în spirit de turmă” este o metaforă sau o ofensă, pentru că dacă este o metaforă, și ne referim la Miorița, care este un poem sacru, unde trei turme de miei cu trei ciobănei, coborau pe-un picior de plai, pe-o gură de rai, atunci eu chiar mă simt onorat de metafora domnului Cătălin Flutur, iar dacă este o ofensă, l-aș ruga, cu toată considerația pe care nu mi-am pierdut-o față de domnia sa, să reformuleze sintagma aceea spre a nu ne obliga, cel puțin pe mine, să fiu nevoit să asigur o reciprocă în ceea ce privește acești termeni de discurs.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - am și eu o întrebare adresată domnului Primar și domnului director al societății Urban Serv, aș vrea să știm, să ne spuneți ce planuri are administrația locală pentru a crește gradul de colectare selectivă, având în vedere ca avem niște target-uri impuse de Uniunea Europeană și nu vrem să ne aflăm și anul viitor în poziția de a majora tarifele la salubritate.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - aș vrea să răspund la o parte din interpelările pe care le-ați formulat dumneavoastră și încerc să fac într-un mod succint, pentru că sunt foarte multe. Pentru celelalte, care nu vor primi răspuns astăzi, vom formula un răspuns scris pentru a-l primi pentru ședința viitoare.

Pentru început, voi începe cu ordinea de zi și publicarea proiectelor, care se face în această perioadă la fel cum s-a făcut și în mandatele trecute și nu există niciun alt substrat pentru a publica unele proiecte cu o oarecare întârziere, decât un grad de încărcare al serviciilor pe care îl avem și urgența unor proiecte care apar după ce s-a publicat ordinea de zi, profitând de oportunitatea acestei ședințe, să nu mai convocăm o ședință extraordinară, pentru a ne încadra în aceste termene, și, de aceea, venim cu o notă anexă, de multe ori, s-a întâmplat și în trecut, cred că la fiecare ședință de Consiliu Local, și vă asigur că nu este o lipsă de transparență, suntem oarecum constrânși, așa cum am zis, din cauza faptului că la început de an, poate, s-au adunat mai multe mai multe proiecte, am

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

avut multe mai multe comisii la începutul acestui mandat al Consiliul Local pe care trebuia să le stabilim, și acesta este motivul, nu sunt alte dedesubturi.

În ceea ce privește interpelarea făcută de domnul Flutur, să știți că hotărârile la care faceți referire, unde domnul Prefect, Instituția Prefectului ne atenționează că ar trebui să le corectăm, au fost amendate de dumneavoastră. Dacă ne referim la hotărârile privind abonamentele cu transportul public, secretarul general al ședinței v-a spus ca nu va da aviz de legalitate, pentru că amendamentul pe care l-ați propus, pentru a include și persoanele cu grad de handicap mediu, nu este legal, și acea hotărâre riscă să fie atacată de către domnul Prefect și să trebuiască să o corectăm. Acesta este motivul din care intrăm astăzi cu hotărârea, pentru că amendamentul nu a fost legal. Așa cum dumneavoastră amenințați voalat consilierii, ar trebui să fiți consecvent și să recunoașteți atunci când greșiți, pentru că de aceea suntem în ipostaza să refacem hotărâri de consiliu local și în urma amendamentelor pe care le-ați propus dumneavoastră.

În continuare, am să încerc să-i răspund domnului Maxim, cu Hatman Arbore, Aluniș, din Tulbureni, strada aceasta a fost propusă spre reabilitare încă din mandatul trecut, chiar eu am făcut un amendament în care am propus ca diferența de stradă neasfaltată să intre la finanțare, și nu s-a întâmplat. Voi face din nou acest lucru, cu convingerea că, de această dată, tronsonul neasfaltat pe care îl cunosc, și cetățenii cu care am vorbit, vor avea parte de condiții mai bune.

În ceea ce privește traficul de pe Împărat Traian și limitatoare de viteză, consider că aceste limitatoare vor produce mai mult disconfort, pentru că mașinile de mare tonaj, când vor depăși aceste limitatoare, vor produce mai multe vibrații în zona respectivă și vor veni cetățenii să ne solicite să le demontăm.

În ceea ce privește gropile pe care le reclamă domnul consilier Amos, vă spun că aveți dreptate. Aceste gropi sunt în carosabil de foarte mult timp, pentru că nu intervine Nova Apa Serv pentru reabilitarea carosabilului, în urma intervențiilor pe care le au la rețeaua de apă și am făcut nenumărate adrese, din cauza situației pe care o are această companie, suntem în ipostaza de a suferi din acest punct de vedere, și, pentru a asfalta aceste gropi, trebuie să facem o modificare de regulament, dar nu putem să asfaltăm în locul lor, să reparăm aceste intervenții în carosabil, pentru că în trecut s-a întâmplat acest lucru, dar a venit Curtea de Conturi și ne-a spus că nu este legal să procedăm în felul acesta, cel care intervine, tot acea entitate trebuie să și repare carosabilul.

Domnului Țurcanu doresc să îi spun că Legea drapelului, la care faceți referire, într-adevăr, specifică ceea ce ați spus dumneavoastră, și este foarte corect, dar aveți pârghii, pentru că sunteți membri în consiliile de administrație ale școlilor, și puteți discuta acest lucru la unitățile de învățământ, acolo unde sunteți dumneavoastră sau colegii dumneavoastră, puteți corecta acest

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021 lucru, nu cred că este apanajul primăriei, primarului să intervină la unitățile de învățământ, când avem colegi care cunosc îndeaproape situația de la unități și pot veni și cu soluții la aceste ședințe la care ar trebui să participe în consiliile de administrație.

În ceea ce privește panourile cu fonduri europene, tot o interpelare făcută de domnul Țurcanu, am transmis colegilor să facă un inventar, să vedem ce obligații avem pentru aceste panouri, să le menținem în perioada de cinci ani de monitorizare, și, cele care nu mai trebuie să fie afișate în oraș sau să fie montate în oraș, vor fi dezafectate, am transmis colegilor de la Edilitare, și, cu ajutorul dumneavoastră, în perioada imediat următoare, le vom da jos.

În ceea ce privește sensul giratoriu de la Carrefour, am putea să facem să facem un sens giratoriu acolo, cum am putea să demontăm sau să dezafectăm scuarurile de tramvai, doar că acest lucru ar întârzia foarte mult licitația pentru tramvaie, și, și așa avem o presiune foarte mare, pentru că lucrurile au fost întârziate nepermis de mult pentru această investiție consistentă pentru municipiul Botoșani, iar o refacere a proiectului tehnic cred că ne-ar amâna cu vreo șase luni de zile, nemaivorbind de oportunitatea de a realiza aceste lucruri în cadrul proiectului cu fonduri europene. ,Și cred că am ratat termenul de 31 decembrie 2023 când trebuie să închidem proiectele, pentru că sunt de anvergură, doar pentru realizarea unui sens giratoriu pe bani publici, dezafectarea scuarurilor, lucrări care sunt prinse în proiectul de reabilitare a infrastructurii pentru tramvaie.

Referitor la celelalte soluții de trafic pe care le propuneți, vă pot spune că modalitatea corectă de abordare a acestei probleme este realizarea unui studiu de trafic cu o simulare a efectelor, pentru că este foarte simplu să dai sfaturi care pot suna bine pentru cine le ascultă, dar efectele să fie contrare așteptărilor pe care le avem noi, cu propunerile pe care le aveți.

Dacă am face o simulare și să discutăm cu specialiștii, concluzia să fie putem înființa un sens sau două sensuri delimitate pe strada Sucevei, de sus până jos, așa cum propuneți, cred că trebuie analizată în profunzime, pentru că impactul este major.

Și doamnei Curelariu să-i transmit pentru colectarea selectivă ce intenții avem: dotarea platformelor cu containere care să fie eficiente, pentru hârtie, pentru carton, pentru alte tipuri de deșeuri, pentru că cele pe care le-am primit din finanțarea de la Consiliul Județean nu sunt dintre cele mai bune, în paralel cu continuarea investiției care a fost făcută pentru centrul de colectare la Rediu, cu dotări pe care le vom propune în bugetul anului viitor, pentru a reduce cantitatea de deșeuri care ajunge la Stăuceni, ca să nu mai ajungem să plătim corecții financiare.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - domnule Primar, mă refeream la modificare, în sensul de a pune balize de plastic pe Sucevei, și nicidecum să ne apucăm acum să

modificăm proiectul și să întârzie proiectul european de tramvaie, departe de mine această intenție. Noi, cum am pus în Capăt la 1 sau la George Enescu, în dreptul magazinului Profi, niște balize de plastic pe care le punem situația existentă acum, doar să încercăm să ajutăm traficul, să fie mai ușor, nicidecum să se paralizeze acum un proiect european și să aruncați spre mine intenția de a vă bloca acel proiect., n-am avut această intenție, doar cu niște balize din plastic, nu costă mult, cu câteva mii de lei putem face lucrul ăsta. Și știți foarte bine că este ieftin și ne putem mișca foarte repede, să implementăm măcar unul sau două.

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - pe scurt, vă spun că voi analiza această problemă, știu că nu putem înființa acolo un sens giratoriu, așa cum spuneți dumneavoastră, foarte repede, pentru că avem și un arbore, stejar, monument al naturii, pe care nu îl putem tăia, și trebuie să facem modificări de substanță. Doar cu balizele pe care le propuneți, nu încape un sens giratoriu acolo, dar o să fac o planșă, să vă desenez, să vă conving.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - atunci putem să facem mai sus, în altă parte. Ideea era că nu mai circulă tramvaie și putem oriunde pune niște balize într-o intersecție. Și, cu ocazia aceasta, de exemplu, la Gării și nu mai plătim mentenanță la semafor, închidem semaforul, și la strada Gării nu mai trebuie semafor.

Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi au fost aprobate cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Răileanu Monica).

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. în vederea numirii administratorilor S.C. Eltrans S.A. Botoșani - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Domnul consilier Constantin Liviu Toma - am parcurs atent acest proiect de hotărâre, cu toate documentele prezentate în spate, dar au rămas câteva aspecte neclarificate, din punctul meu de vedere. Lista scurtă cuprinde un număr de 7 persoane cunoscute și active în administrația locală, dar, culmea coincidenței și 6 persoane cunoscute, membri PNL, și una PSD, iar o altă culme a coincidenței este faptul că în urma selecției făcute de expertul independent, ultimii doi candidați, ce-i drept, mai în vârstă, dar și cu mai multă experiență în administrație, din punctul meu de vedere,

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021 sunt trecuți pe ultimele două locuri, probabil pentru a nu prinde una din cele cinci poziții de candidați pentru un mandat de patru ani. Știu că în Ordonanța de urgență nr. 109/2011 sau în normele de aplicare, în etapa de selecție. Expertul independent trebuie să acorde un punctaj și unui criteriu care face referire la apartenența sau neapartenența la un partid politic. Întrebarea este dacă s-a notat și acest aspect.

În continuare, pentru o bună transparență decizională, managerială, personal consider că nu este bine ca C.A.-urile societăților comerciale să fie ocupate doar de membrii de partid, și, cu atât mai mult, de membrii aceluiași partid din care face parte conducerea executivă a societății și/sau conducerea executivă a Primăriei.

Am o mare reținere în a vota acest proiect, având în vedere următoarele aspecte: din documentele prezentate, rezultă că procedura de selecție s-a desfășurat cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011 și a Legii nr. 111/2016.

Știu că în aceste acte normative sunt stipulate niște termene în care, după finalizarea selecției AGA, trebuie să numească consiliul de administrație din lista scurtă. Dacă procedura a fost finalizată în septembrie 2020 și noi suntem în ianuarie 2021, din punct de vedere al termenelor prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 109/2011, întrebarea mea este, mai este valabilă această selecție? Nu încălcăm o prevedere legală prin care nu a fost respectat termenul de constituire al noului CA?

Prin urmare, constat o mare presiune politică pentru desemnarea celor doi consilieri locali să reprezinte municipiul Botoșani în AGA la Eltrans, la care nu voi fi părtaș nici într-un fel și votez prin abținere până la clarificarea tuturor aspectelor prezentate.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - ar trebui să fie vot separat pentru mandatari și separat pentru reprezentanți, și e vot la persoană, nu trebuie pentru fiecare persoană?

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - dar e proiect de hotărâre pentru mandat special, domnule Buhăianu. Proiectul de hotărâre în forma actuală spune că aveți mandat să votați „pentru” cei cinci de pe listă, nu e proiect de hotărâre în care să stabilim pentru cine votăm, cel puțin asta este forma actuală. Dacă trebuie modificată, o modificăm.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - votul la persoană este secret.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - vot secret, confirmă și domnul Secretar. Votul va fi secret, și la recomandarea domnului Secretar.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - eu am înțeles ce spune domnul viceprimar Toma, legat de cei care sunt acolo, pe listă, numai că e ca la loto: sunt toți cei care s-au înscris la momentul respectiv pentru a face parte din consiliul de administrație de la Eltrans. Vreau să vă spun că în mod absolut deliberat nu am făcut în mandatul trecut, chiar dacă a fost selecția în septembrie, și a venit fix în ultima zi posibilă rezultatul de la expertul independent, pentru a nu crea discuții prin Consiliul Local, să spunem că am impus niște oameni și s-a votat în Consiliul Local o componență a consiliului de administrație la Eltrans politic.

Dar, ținând cont de faptul că problemelor de la Eltrans, când aveam câteva luni de când nu aveam consiliu de administrație, dacă vă aduceți aminte, cu hotărâri foarte importante în ceea ce privește proiectul european și, în primul rând, achiziția de autobuze în locul tramvaielor. A fost un blocaj atunci imens și a fost o decizie de a stabili un consiliu de administrație ad-hoc, numai să putem trece acele etape, am zis că se vor lămuri lucrurile, am avut posibilitatea până la sfârșitul lunii octombrie să validăm Acest consiliu de administrație, din punctul meu de vedere, este o hotărâre, și chiar vreau să îi felicit pe cei care au inițiat-o. Materialele sunt de foarte mult timp rămase undeva în Primărie și se face un lucru absolut corect. Acum, componența, dacă nu s-au înscris alții, ce mai putem face? ei care duc la îndeplinire hotărârea de consiliu local sunt membrii AGA, deci noi le dăm această împuternicire. Fiind vorba de vot la persoană, dac domnul Secretar spune că trebuie să votăm și persoanele, mergem pe mâna domnului Secretar, dar, de fapt, este o hotărâre prin care împuternicim membrii din AGA de la Eltrans să facă numirile în consiliul de administrație.

Acum, putem să votăm oricum. Am vrut să îi răspund domnului Toma de ce s-a întârziat atât de mult cu numirea noului consiliu de administrație de la Eltrans.

Domnul consilier Constantin Liviu Toma - eu am înțeles ce a spus domnul Flutur, de fapt, întrebarea mea era dacă nu suntem în afara prevederilor legale, de fapt, aici voiam să ajung, pentru că, până la urmă, realitatea, așa cum am spus-o de atâtea ori, o dau salariații din cadrul Primăriei, și noi votăm oportunitatea și necesitatea. Eu am și motivat, de fapt, mai mult, prin intervenție, votul meu prin abținere, pentru că eu, într-adevăr, simt o oarecare presiune politică pentru desemnarea celor doi consilieri locali.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - pentru legalitatea hotărârii, cred că trebuie votat fiecare om în parte. Pot trece 3, 5 persoane, 4 persoane, nu este un pachet. Deci eu cred că trebuie votată fiecare persoană în parte.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - în raport de modul de organizare al procedurii de selecție a administratorilor pentru această societate comercială, este drept că autoritatea deliberativă poate alege din lista scurtă pe cei care vor fi numiți ca administratori, dar vreau să vă atrag atenția, avem și jurisprudență în acest sens, chiar cu referire la activitate Consiliului Local al municipiului Botoșani, orice alegere sau orice modificare a ordinii stabilită de către expert trebuie să fie motivată. Numai în aceste condiții, decizia pe care o va lua Consiliul Local va fi una legală.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - proiectul de hotărâre, în forma lui, are persoanele în ordinea punctajelor. Pentru a respecta prevederile legale, și nu este specificat nicăieri în proiect, în forma sa actuală, votul pentru fiecare persoană, ci doar confirmarea listei în ordinea punctajelor, conform prevederilor legale.

Proiectul se referă la un mandat pe care îl dăm celor doi consilieri, domnii Buhăianu și Bosovici, de a transmite votul Consiliului Local. Dacă doriți modificarea acestui proiect, e necesar să depuneți un amendament și să vedem dacă putem modifica ordinea de pe listă.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - din cursul dezbaterilor, eu îmi dau seama că sa făcut un denunț, unii poate vor fi votați, alții nu vor fi votați. În aceste condiții, este normal, îi supunem pe fiecare la vot, dar revin, reiterez, orice modificare a ordinii stabilită de către expert trebuie să fie motivată.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - domnule Buhăianu, cum vreți să stabilim modificarea ordinii stabilite de către expert?

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - pe Ordonanța corporativă nr. 109, expertul trebuie să recomande, așa scrie și în raport, „expertul recomandă alegerea celor 5 din 7”. Noi nu avem nici scrisorile de așteptări, nu știm exact viziunea acestor membri din consiliul de administrație, sau poate o știm, dar la fiecare în parte, deci mi se pare normal să votăm persoana, pentru că fiecare persoană în parte și-a depus o scrisoare de intenție, de așteptări, și atunci, pot fi aleși 3, 4, 5, în funcție de competențele fiecăruia, e punctul meu de vedere.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - domnule Secretar, vă rog să ne recomandați cum să votăm.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - votați fiecare persoană în parte.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - vot secret pentru fiecare dintre cei 5. Începem cu doamna Achiței, și îi luăm în ordinea în care sunt pe proiect.

Doamna consilier Ada Alexandrina Macovei - poate nu am înțeles eu, noi analizăm acum dosarele depuse de fiecare candidat? Deci proiectul este de împuternicire a reprezentanților municipiului în adunarea generală a acționarilor, așa cum au fost ei stabiliți în urma unei evaluări, de către un evaluator independent, sau cum? Sau îi evaluăm noi aici fără să știm nimic despre ei?

Ca evaluatori independenți, și-au făcut treaba, ne-au prezentat un raport, ne-au spus aceștia sunt oamenii, în această ordine, pe un punctaj, pe o evaluare, da sau nu? Și acum, noi ce să facem? Să votăm pe fiecare după cum vrem, fără nicio grilă de evaluare, fără să știm nimic despre ei, despre tot ce au făcut? Doar dacă îi cunoaștem așa, cum îi cheamă?

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - expertul, dacă vă uitați atent în proiect, la pagina 26, expertul recomandă, deci votul ar trebui să fie individual, la fiecare în parte, chiar și mandatul dat pentru Buhăianu și Bosovici, trebuie să vină din partea Consiliului Local pentru x, x, x, membri pentru consiliul de administrație, adică nominal, fiecare. Cu ce mandat se duc cei doi la Urban Serv? Ei recomandă alegerea fiecăruia în parte.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - încercăm să ducem discuția în planul acesta, cu votul secret, unde să înțeleg acum că nu convine o configurație a listei și să ne ascundem sub votul secret, pentru ca, ulterior, într-un eventual proces, să putem fi băgați toți în aceeași oală, și nu mai găsești, a-pro-pos de ceea ce spunea și domnul Flutur, mai devreme, vinovatul, să poți să impuți următoare sume, pentru că aici se ajunge, mai devreme sau mai târziu, dacă tăiem iar listele astea și facem... Haideți să fim raționali, dacă începem cu mașinațiuni de acest gen, eu nu particip deloc la vot, pentru ca să fiu clar că sunt deoparte și nu mă asociez cu manevrele acestea de 2 lei.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

Dacă vreți să îi votați, îi votați, dacă nu, faceți alte evaluări, o parte dintre ei nu mai sunt membri politici, nu mai au nicio treabă cu politica, din listă spuneau că sunt 4 sau 5 PNL-iști, nu sunt, nu au nicio treabă cu PNL-ul, stați liniștiți.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - eu tocmai am vrut să apreciez modul în care a fost propus acest proiect de hotărâre, exact cum scrie la lege. Și o să încerc să vă aduc aminte că am avut aceste probleme la stabilirea consiliului de administrație la Modern Calor, unde sunt niște procese pe care le-au intentat niște membri care au avut un punctaj, și, în urma votului din consiliu, nu au mai intrat acele persoane, vorbim aici de domnul Zărnescu, de domnul Gheorghiță, care au avut punctaj mult mai mare, și, la un moment dat, consiliul a spus că nu intră domnul Zărnescu, intră un cetățean sau o cetățeană care a lucrat la un peco casier, numai că făceam parte dintr-o structură politică, la momentul acela, și acolo este un proces pe rol, și toată lumea știe despre acel proces.

Recomandă, bineînțeles, expertul, dar legea spune că suntem obligați să apelăm la un expert independent, care analizează, nu analizăm noi, fiecare în parte, cât poate și cum poate, pentru că nu îi cunoaștem pe fiecare, pe de o parte, iar, pe de altă parte, acum ar trebui, exact cum spune domnul Secretar, să motivăm de ce schimbăm o ordine stabilită de un expert, pentru că acesta este sensul legii. Un expert independent, ne convine, nu ne convine, un expert independent face lucrul acesta. Mai mult decât atât, putea să fie și o comisie din actualul CA de recrutare a personalului, dar s-a optat pentru expertul independent, și este fix același expert independent,. că alții văd că nu mai sunt în România, care fac astfel de recrutări.

Vreau să vă spun că a schimba această ierarhie acum, pentru că aici se duce, mă gândeam că va fi o hotărâre normală, a schimba această ierarhie, ne va crea probleme ulterior. Și dintr-o hotărâre care era clară, bătută în cuie, și având toate argumentele legale, discutăm de vreo 20 de minute cum votăm și ce votăm.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - nimeni nu a zis că schimb această ordine, tocmai pentru legalitatea acestei hotărâri, pentru a nu veni un aviz negativ de la Prefectură, fiind vot la persoană, ar trebui să fie un vot individual, dar, dacă doriți numaidecât, votăm pachet, dar nu este precizat nicăieri să se voteze un pachet, tocmai pentru că acest expert a făcut recomandări la fiecare persoană în parte, fiecare persoană în parte are o scrisoare de intenție și are o anumită viziune pe care noi trebuie să o acceptăm, să fim de acord cu ea sau nu.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

Doamna președinte Raluca Ștefania Curelariu - așa cum am spus și mai devreme, proiectul în forma actuală e mandat pentru lista celor 5, nu scrie nicăieri că e mandat pentru fiecare persoană în parte, eu așa înțeleg proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - nu există mandat pentru un grup de persoane în cadrul CA, și nu scrie nicăieri că e mandat pentru fiecare persoană în parte.

Doamna președinte Raluca Ștefania Curelariu - domnule Buhăianu, eu citesc proiectul de hotărâre, „se acordă mandat special domnilor consilieri Buhăianu și Bosovici ..., după cum urmează: vot pentru numirea: 1. Achiței, 2. Ivănescu, 3. Hrițcu, 4. Crăcană, 5. Poclid”. În proiectul pe care îl am eu în față, nu scrie nicăieri mandat pentru fiecare în parte, da sau nu pentru Achiței, da sau nu pentru Ivănescu, și așa mai departe. Poate nu înțeleg eu bine proiectul de hotărâre, dar aș vrea să înțelegem ce votăm. Mi-ar fi plăcut mult să citesc tot proiectul, domnule Buhăianu, dacă le-am fi primit în timp util. Din păcate, nu am reușit să le primesc pe toate. Domnule Secretar, vă rog frumos să ne spuneți cum trebuie să votăm acest proiect.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - eu am înțeles, din discuțiile care s-au purtat până acum, Consiliul Local dorește să își exercite dreptul de apreciere asupra numirii ca membru în consiliul de administrație a fiecăreia dintre persoanele nominalizate. În aceste condiții, dacă se dorește exercitarea dreptului de apreciere, nu putem vota în grup, trebuie să votăm pentru fiecare mandat, pentru fiecare persoană în parte. În aceste condiții, dacă se dorește exercitarea dreptului de apreciere, nu putem vota în grup, trebuie să votăm mandat pentru fiecare persoană în parte, dar reiterez și atrag atenția că dreptul de apreciere al Consiliului Local, în condițiile în care nu se respectă ordinea propusă de către expert, trebuie să fie motivat.

”Consiliul Local, în cazul în care procedura de selecție a constat exclusiv în cooptarea unui expert”, cazul nostru, ”ignorarea propunerilor acestuia, fără o motivare corespunzătoare, constituie un exces de putere, sancționat de prima instanță prin anularea actului administrativ contestat”. Am citat dintr-o hotărâre judecătorească, într-o speță recentă, și care privea Consiliul local al municipiului.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - practic, legea ne obligă să respectăm ordinea stabilită de către expert, atât timp cât nu este motivat temeinic. Și vă mai întreb ceva, dragi colegi, domnule secretar, au fost 7 persoane evaluate, iar pe proiect avem 5. Sunt 5

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021 locuri. Dacă o persoană primește vot negativ, ce facem cu celelalte? De către cine, dacă e vot secret?

Domnul Secretar general loan Apostu - asta încercam să vă explic, de către Consiliul Local, de către autoritatea deliberativă.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - bun, cum votăm?

Domnul Secretar general Ioan Apostu - secret.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - secret, fiecare persoană în parte, sau calupul de 5?

Domnul Secretar general Ioan Apostu - fiecare persoană în parte, se numește exercitarea dreptului de apreciere.

Domnul consilier Andrei Amos - se poate supune la vot, cum votăm, secret sau la vedere?

Domnul Secretar general Ioan Apostu - se poate supune la vot, evident, ne permite și regulamentul.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - este o procedură, e vot la persoană.

Domnul consilier Andrei Amos - putem supune la vot sau nu?

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - din ce îmi spune mie domnul Secretar, avem posibilitatea să supunem la vot dacă votăm secret sau la vedere, din ce înțeleg de la domnul Secretar.

Domnul consilier Andrei Amos - este cineva care nu vrea să își asume răspunderea sau nu?

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - dacă ajungem să supunem la vot procedurile, haideți să facem și vot la vedere, este vot la persoană, va veni aviz negativ, exact ceea ce spunea domnul Flutur. Din nou, va veni un aviz negativ pe o propunere PNL.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - din punctul meu de vedere, pentru a evita toată nebunia aceasta, ar trebui să venim cu una amendament, în care lista respectivă să fie înlocuită de sintagma conform căreia votăm lista propusă de evaluator, în ordinea punctajului propus de evaluator, fiindcă altfel, dacă noi acum votăm fiecare persoană în parte, pentru ce mai mandatăm doi colegi să voteze, că eu nu mai înțeleg?

Din punctul meu de vedere, pe proiectul de hotărâre de astăzi, noi mandatăm colegii noștri să voteze „pentru” în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu lista propusă de către evaluator, pentru că nu avem de ales, adică nici nu putem vota altceva decât lista propusă de evaluator, în ordinea punctajului propus de evaluator.

Domnul consilier Andrei Amos - așa sună și proiectul, noi trebuie să îi votăm pe cei doi reprezentanți ai CL-ului, numai asta trebuie să votăm noi.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - domnule Amos, ca răspuns la interpelarea dumneavoastră, nu, nu putem să votăm noi dacă să fie vot secret sau vot la vedere, dar poate fiecare să spună cum a votat, fără niciun fel de probleme, e vot secret, fiind vot la persoană. Acest lucru nu îl putem supune la vot, cum a spus și domnul Buhăianu, a confirmat și domnul Secretar, este o chestiune de procedură. Aveți, în schimb, dreptul să spuneți cum ați votat, bineînțeles.

Domnul consilier Andrei Amos - după părerea mea, înseamnă că proiectul, dacă se votează pentru fiecare persoană din acea listă, înseamnă că proiectul nu este bine întocmit. ce reiese din proiectul acesta este că noi trebuie să votăm cei doi reprezentanți ai CL-ului în AGA, atât.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - domnule Amos, cei doi reprezentanți ai CL-ului în AGA au fost numiți într-o hotărâre a CL-ului anterioară, ei au fost numiți deja, din punctul acesta de vedere. Domnule Amos, e vorba de mandatul pe care îl dăm celor doi reprezentanți pentru a desemna administratorii CL, reprezentanții au fost desemnați deja.

Domnul consilier Andrei Amos - și noi trebuie să votăm acea listă, în parte, fiecare, nu?

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - domnul Buhăianu solicită ca Consiliul Local să își exercite dreptul de evaluare a fiecărei persoane.

Domnul consilier Andrei Amos - suntem evaluatori acum.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - ar trebui să citim Ordonanța corporativă nr. 109.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - întrebarea mea este, dacă nu ies la vot secret cei 5, conform punctajului, și așa cum ne cere legea, cum motivează Consiliul Local schimbarea ordinii, asta e întrebarea mea pentru dumneavoastră, ca să știm și noi cum justificăm, e vot secret, poate ieși oricum.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - eu vă pot da variante obiective, asta nu înseamnă că este motivarea mea, poate fi o nouă viziune a noii administrații, raportate la scrisorile de intenție pe care aceștia le-au prezentat. De asemenea, la acest concurs au participat și 3-4 membri din vechiul consiliu. Din câte știu, societatea Eltrans vine aproape săptămânal la Primărie, pentru a cere noi subvenții, există o problemă acolo de management a vechii conduceri, raportate la consiliul de administrație. Ei, când au prezentat raportul privind oportunitatea achiziționării acestor mijloace auto în leasing operațional, au scris clar că nu vor cere sume suplimentare. Sumele ajung la o valoare și cu 50% mai mare.

De asemenea, parcările cu plată nu sunt administrate, nu a mai fost făcută o blocare de aproximativ 3-4 luni de zile, deci pot fi viziuni diferite ale administrației actuale față de scrisorile de intenție pe care le-au avut la momentul respectiv, față de cei care au participat. Dar, v-am spus, sunt motive obiective, nu este numaidecât o opinie personală. Un consiliu de administrație poate funcționa și cu 3-4 membri, deci, dacă ies la vot 3-4 membri, are funcționalitate acest consiliu de administrație.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - spuneți-mi și mie ce votăm noi astăzi, fiindcă proiectul de hotărâre spune foarte clar, mandatăm colegii să voteze în conformitate cu evaluarea făcută de către un evaluator extern. Din ce înțeleg eu de la domnul Buhăianu, și iertat să

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021 îmi fie dacă nu înțeleg bine, se dorește a face o evaluare a celor care au fost evaluați de către firma respectivă sau de către evaluatorul extern.

Deci, chiar nu înțeleg, în momentul în care se dorește o evaluare a celor deja evaluați, să se propună un amendament, un articol în proiectul de hotărâre, drept prin care noi ne asumăm să facem o evaluare. Și atunci, să vedem cine își dorește să facă această evaluare, fiindcă domnul Buhăianu vine acum și spune că, știți, că Eltrans-ul solicită, noi nu avem habar de lucrurile astea, deci nu putem face o evaluare, fiindcă nu avem toate informațiile pe masă.

Noi ori mandatăm pe cei doi colegi să voteze numirea conform evaluatorului existent, conform listei propuse de evaluator, nici nu mă interesează numele, să zic, neapărat, pe fiecare în parte, ori ne transformăm noi, prin votul nostru personal, vot secret, în evaluatori.

Sunt două lucruri diferite, nu înțeleg. Vă rog să ne spuneți exact cum trebuie să sune acest proiect de hotărâre, eu nu sunt evaluator, nu am avut acces la documentele acestor persoane, nu am avut acces și la alte documente care să mă conducă spre a evalua de o altă manieră aceste persoane, și atunci vă rog frumos să ne clarificați în acest domeniu.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - doamna președinte, eu v-am răspuns dumneavoastră las o întrebare pe care mi-ați adresat-o, nu a fost o opinie, nu am spus că se face numaidecât o evaluare, noi votăm acum procedural. Procedural se votează, prin vot secret, persoana, deci închidem discuția aici. Votăm procedural pentru a nu veni aviz negativ de la Prefectură, cum să votăm la vedere persoana, când procedura spune foarte clar, nu vorbește nimeni despre o schimbare a ordinii, nu a spus nimeni că se schimbă ordinea de pe listă, dorim doar un vot secret, pentru a se respecta procedura, pentru a nu veni un aviz negativ de la Prefectură.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - eu zic că lucrurile sunt exagerate, este un exces de competență lingvistică, administrativă, juridică, când lucrurile trebuie rezumate la simplitatea lor, adică de unde și până unde intră in ecuația discuției noastre faptul că noi evaluăm?

Noi votăm ceea ce deja a fost evaluat, e o chestiune ori pentru persoană, ori pe grup. Problema noastră este să votăm persoana, dacă votăm persoana, procedural, votăm secret, și aici se termină discuția. În opinia mea, cu toată dragostea.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - din punctul meu de vedere, proiectul de hotărâre este foarte simplu: dăm un mandat cu care cei doi colegi să meargă să voteze „pentru” numirea celor 5, și acesta este proiectul pe care îl votăm astăzi, mandatul cu care sunteți

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021 sau nu de acord, drept pentru care lucrurile sunt foarte simple: putem vota secret, fiind vorba de numirea directă a unor persoane, dar votul de astăzi va fi la calup, dacă sunteți sau nu de acord cu numirea listei de 5 persoane de către reprezentanții CL-ului în AGA Eltrans. A înțeles toată lumea ce votăm, e clar pentru toată lumea?

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - doamna președinte, eu zic să mergem spre recomandarea domnului Secretar, pentru că el cunoaște cel mai bine legislația, și să ne spună foarte clar cum votăm acest proiect.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - domnul Secretar e lângă mine, din punctul acesta de vedere.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - revin: dacă Consiliul Local înțelege să își exercite dreptul de apreciere, deci Consiliul Local poate să aprecieze că unul dintre cei propuși de către expert nu este potrivit pentru funcția de administrator. În aceste condiții, trebuie să își motiveze decizia. Dacă votăm la calup, nu se mai poate exercita acest drept de apreciere, deci dacă Consiliul Local dorește să își exercite dreptul de apreciere, votul trebuie făcut pentru fiecare persoană în parte.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - tocmai de asta intervin, fiindcă domnul Secretar a spus foarte clar dacă ne dorim să ne exprimăm acest drept de apreciere. Întrebare pentru domnul Secretar: dacă noi dorim să ne exercităm acest drept de apreciere, nu ar trebui trecut, ca articol, sau ca specificație, în proiectul de hotărâre? Fiindcă, așa cum spuneați dumneavoastră, noi astăzi mandatăm colegii să voteze „pentru”, conform listei propuse de experți.

Dacă ne dorim să fin noi cei care apreciem de o manieră sau alta unul din colegi, din persoanele depuse, cred că proiectul de hotărâre ar trebui modificat, de asta domnul Buhăianu merge către domnul Secretar.

Domnul Secretar să fie mai explicit și să ne spună exact ce și cum votăm.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - dragi colegi, eu vă propun să supunem la vot proiectul în forma sa actuală, calup, dacă Consiliul Local va respinge acest proiect, atunci va veni aparatul de specialitate cu un alt proiect pentru fiecare persoană în parte, și atunci avem o motivare, nu putem schimba proiectul de hotărâre în mijlocul ședinței, pentru că el este foarte clar,

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

drept pentru care aș dori să îl supunem la vot în forma sa actuală. Dacă nu, vă rog frumos să veniți cu amendament pentru a vota pentru fiecare persoană în parte.

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - fac apel la memoria consilierilor locali, care au luat parte și în fosta componență a consiliului local, chiar și la domnul Secretar, pe o scurtă perioadă de timp, dacă țin eu bine minte, în toate celelalte spețe, ori de câte ori a trebuit să dăm un mandat colegilor noștri din AGA, să numească în ședințele lor membrii care vor reprezenta consiliul de administrație, proiectul de hotărâre a fost foarte clar: se dă mandat din partea consiliului local pentru ..., iar câmpurile celor 5 persoane erau necompletate, urmând ca toți cei care au participat la selecția de dosare, să fie votați în Consiliul Local, vot secret la persoană.

Spuneți-mi, vă rog frumos, domnule Secretar, dacă greșesc, sau foștii consilieri care au participat în mandatul trecut.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - dacă îmi permiteți, vă spun eu: așa ați schimbat dumneavoastră ordinea, după bunul plac, pe decizie politică, și de aceea avem la ora actuală procese, tocmai fiindcă pe o decizie politică ați mers pe vot la persoană și ați schimbat ordinea, ați adus oamenii cu punctajul cel mai mic în poziții fruntașe. Noi nu vrem acest lucru, noi vrem să respectăm evaluarea, decizia evaluatorului.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - din punctul meu de vedere, există trei opțiuni: inițiatorul să retragă proiectul de hotărâre și să îl modifice, puteți depune amendament, să modificăm și să votăm pentru fiecare persoană în parte, și cu ocazia asta știm și cine își asumă amendamentul, sau, varianta 3, supunem la vot amendamentul exact în forma lui.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - nu cred că este corectă maniera în care dumneavoastră încercați un vot, așa cum am văzut, pentru toate persoanele, proiectul este foarte bine făcut, discutați numai despre maniera de vot asupra proiectului. De fiecare dată când a fost vot la persoană, s-a votat secret, această procedură este deja trecută în regulament, nu mai aveți nevoie de vot pentru stabilirea acestei proceduri, este trecut foarte clar și în legislație, că se poate vota secret, trebuie să votăm secret pentru fiecare persoană. Nu s-a discutat despre modificarea unei liste, din câte am înțeles din discuțiile colegilor, despre modificarea unei liste, ci doar de maniera de vot, pentru a primi aviz de legalitate. Și vreau să specific faptul că aceste persoane au

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021 punctaje diferite, scrisori de așteptări diferite, de aici, poate, concluzia, că ar trebui votați individual.

Cred că s-au întins prea mult discuțiile, pe considerente pe care le intuim cu toții. Este doar un sfat, procedați cum considerați, cred că poate fi închis subiectul, pe fiecare vot care, în final, poate rezulta chiar lista aceasta, dacă este vot „pentru”.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - am stabilit deja că va fi vot secret, în cazul acestui proiect de hotărâre, drept pentru care, dragi colegi, are cineva amendament pentru proiectul de hotărâre actual?

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - dacă vă referiți la maniera de vot individual, nu trebuie amendament.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - proiectul e calup.

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - dacă se dorește vot individual, nu trebuie amendament.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - cum a spus și domnul Tanasă mai devreme, la toate celelalte proiecte aveați în dreptul persoanei „da” sau „nu”.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - nu trebuie amendament.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - nu am avut cu „da” sau „nu”.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - cu loc liber.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - haideți să nu încercăm să influențăm acest vot, văd că vreți să mergeți pe un vot comun, pe calup, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum. Pe un mandat comun a celor 5, nici nu există această idee. Conform Ordonanței corporative nr. 109, Consiliul Local are dreptul să aleagă din lista scurtă pe care expertul o recomandă, expertul recomandă, Consiliul Local hotărăște, altfel se încheia concursul la expert, expertul avea decizia finală.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

Deci conform Ordonanței corporative nr. 109, Consiliul Local alege, la fiecare persoană în parte. Se discută doar despre procedură, despre Ordonanța corporativă care hotărăște și prin care se organizează aceste concursuri.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - este atât de simplu aici, nu vom avea niciun atac de la Prefectură, pentru că nu putem să avem un atac la ceva ce este conform legii. Nu știu unde ați citit dumneavoastră, în ordonanța corporativă, așa o numiți, nu se cheamă ordonanța corporativă, vorbim de 109, care a fost modificată, și spune care sunt criteriile de selecție a membrilor dintr-un CA. Mai mult decât atât, nu spune consiliul local, după ce sunt evaluați cei care merg la concurs, poate să hotărască cum vrea. Nu este adevărat, vă spun că poate să hotărască când vrea și cum vrea, să pună pe cine vrea, până la organizarea selecției.

Am ajuns în această ipostază, și o să mă întorc la reprezentanții noștri în AGA, și acolo, cu tot respectul pentru cine ne reprezintă acolo, în AGA, și la Legea nr. 31, și la tot ceea ce trebuie să îndeplinească reprezentanții noștri în AGA, sau membrii AGA, în general. probabil nu vor să își asume o responsabilitate în acest moment, dar vă spun că au doar 2-3 chestiuni care pot să le facă, pentru restul se tot dă vina pe consiliul local, spuneți-ne ce să facem. Noi le dăm un mandat să respecte legea. Iar legea spune, că e calup, că nu e calup, nu vorbim de societăți comerciale din subordinea consiliului local, nu vorbim de voturi la persoană, haideți să facem o diferențiere. Membrii AGA, cei doi membri AGA, primesc un mandat să îi numească pe cei 5 care au intrat în urma selecției, nu alegem om cu om, bob cu bob.

Pentru că așa am pățit data trecută, știe ceva domnul Tanasă, când vedea el acolo că erau niște locuri libere, pentru că acesta era interesul, să nu iasă cei care au luat punctajul cel mai mare. Și când întrebat și le spuneam că nu este corect, trebuie să mergem, așa cum spune legea, nu să spunem nu, noi hotărâm pe cine punem acolo.

Drept urmare, de asta există niște procese în derulare, nu ne va ataca nimeni această hotărâre, pentru că am auzit că va ataca Prefectura, nu are treabă tanda cu manda aici. Ceea ce votăm noi este perfect corect. Poate să fie absolut invers, dacă unul din acel calup nu este votat. Ce hotărâm noi în momentul de față? Hotărâm ceva ce este conform legii, dăm un mandat unor colegi, nu interferăm cu ceea ce trebuie să facă colegii acolo, haideți să ne înțelegem bine. I-am numit, reprezentanții noștri în AGA, ei decid, și le dăm un mandat, nu le dăm un mandat greșit. Ceea ce vrem să facem noi acum, le dăm un mandat greșit. Din punctul meu de vedere, hotărârea este bine întocmită, dacă nu se dorește să se treacă, este cu totul altceva, găsim tot felul de motive și discutăm de jumătate de oră, să întoarcem o hotărâre care a primit toate avizele de legalitate, au

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021 fost semnate raportul de specialitate, absolut totul, și le-am blocat, pentru că la un moment dat, cineva s-a prins și a spus că nu sunt buni, haide să facem ceva să îi schimbăm pe aceia de acolo.

Atunci, de ce mai avem pe ordinea de zi această hotărâre, cu absolut toate aprobările pe ea: raport de specialitate, de oportunitate, totul este semnat și acum ne-am trezit și vorbim de jumătate de oră că ceva nu e în regulă acolo, că fac parte niște oameni, hai să spun, dintr-un anumit partid politic.

Dar atunci când s-au înscris pentru selecție, se puteau înscrie 20, 30, aceia s-au înscris, ce facem acum? Schimbăm totul pentru că nu a venit la concurs cine trebuie? Păi nu poate câștiga nimeni la loto dacă nu joacă, cam în situația asta suntem.

De ce discutăm atât de mult pe o chestie atât de clară pe care, chiar culmea, am lăudat-o, uite, o hotărâre normală, am zis că s-a schimbat ceva în modul de abordare a problemelor, nu s-a schimbat nimic, din câte văd, ajungem acum sp ne spună cineva că va fi atacată hotărârea în instanță, nu cred, chiar nu cred, pentru că sunt lucruri total diferite aici.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - Legea nr. 109/2011, această ordonanță prin care se aleg membrii consiliului de administrație, spune foarte clar la art. 29 alin. (9) , „numirea membrilor în consiliul de administrație se face de către AGA din lista scurtă întocmită de către expert”, scrie foarte clar.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - m-am consultat cu domnul Secretar și am ajuns la concluzia că vom vota acest proiect în sensul în care fiecare dintre cei cinci vor primi, în baza unui vot secret, un vot favorabil sau negativ. În cazul în care se modifică lista, așa cum a reieșit ea în urma punctajelor de evaluare, domnul Secretar va solicita motivarea acesteia. Dacă în termen de 3 zile nu a primit motivarea din partea Consiliului Local a acestei liste, nu votăm avea o hotărâre legale, drept pentru care va pica la legalitate, și o luăm de la capăt.

Domnul consilier Andrei Amos - și cine să dea motivarea, dacă votul este secret?

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - vom supune la vot secret, în ordinea de pe listă,fiecare persoană în parte.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

Doamna cosilier Cătălina Camelia Lupașcu - am să vă rog ca după fiecare vot să fie făcută o pauză, în așa manieră încât, după votul secret, consilierii care doresc să spună felul în care au votat, să aibă această posibilitate, astfel încât să fie înregistrat în procesul-verbal al ședinței.

Fiind supusă la vot propunerea în persoana doamnei Achiței, aceasta a fost respinsă, prin vot secret, cu 9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 11 abțineri și 1 vot neexprimat.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - eu am votat cu „da”, ca să rămână consemnat în procesul verbal.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - și eu am votat tot „pentru”.

Domnul consilier Cătălin Boboc - și eu am votat „da”.

Domnul consilier Andrei Amos - am votat „da”.

Domnul consilier Daniel Botezatu - am votat „da”.

Domnul consilier Maricel Corneliu Maxim - am votat „da”.

Fiind supusă la vot propunerea în persoana domnului Ivănescu Victor, aceasta a fost respinsă, prin vot secret, cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 12 abțineri.

Domnul consilier Andrei Amos - am votat „da”.

Domnul consilier Cătălin Boboc - am votat „da”.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - „da”.

Domnul consilier Andrei Amos - și am făcut și fotografie, domnule Primar, ca să se vadă, în caz de proces.

Doamna consilier Ada Alexandrina Macovei - „da”.

Doamna consilier Monica Răileanu - „da”.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - eu cred că aici suntem oameni de bună-credință, din acest motiv nu înțeleg spusele domnului Primar, chiar nu înțeleg. Ori e o tehnică PSD de a se ascunde și de a vota de o anumită manieră, dar noi, cei care ne anunțăm votul, o facem de bună credință, pentru că noi considerăm că s-a încălcat legislația pe acest proiect de hotărâre.

Fiind supusă la vot propunerea în persoana domnului Hrițcu Cristian, aceasta a fost respinsă, prin vot secret, cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 12 abțineri.

Domnul consilier Andrei Amos - am votat „da”.

Domnul consilier Cătălin Boboc - am votat „da”.

Domnul consilier Maricel Corneliu Maxim - „da”.

Doamna consilier Monica Răileanu - „da”.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - „da”.

Domnul consilier Daniel Botezatu - „da”.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - „da”.

Fiind supusă la vot propunerea în persoana domnului Cracană Serghi, aceasta a fost respinsă, prin vot secret, cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 12 abțineri.

Domnul consilier Andrei Amos - am votat „da”.

Domnul consilier Cătălin Boboc - am votat „da”.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - am votat secret, nu-mi aparține paternitatea sintagmei, dar i-am apreciat inteligența, și orice lucru inteligent conține și umor.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - mulțumim, domnule Joker, eu am votat cu „da”.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - vă mulțumesc, domnule Păcălici.

Fiind supusă la vot propunerea în persoana domnului Poclid Adrian, aceasta a fost respinsă, prin vot secret, cu 9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 12 abțineri.

Domnul consilier Andrei Amos - am votat „da”.

Domnul consilier Cătălin Boboc - am votat „da”.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - „da”.

Doamna consilier Monica Răileanu - „da”.

Domnul consilier Daniel Botezatu - „da”.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - dragi colegi, proiectul a fost respins, nu rămâne decât să primim motivarea pentru care a fost respins, în caz contrar, avem o problemă.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - de la colegii care au votat de o anumită manieră.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - nu votăm în ansamblu proiectul, nu știu, poate greșesc eu.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - nu avem ce vota, domnule Buhăianu, că nu avem mandat.

Fiind supusă la vot o pauză de 10 minute, aceasta a fost aprobată cu 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilier Andrei Amos și Cătălin Boboc) și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) - nu au votat domnii consilieri Marian Murariu și Petru Taielup.

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) - a votat verbal domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu.

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 378/2020 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat în municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2020-2021 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Ada Alexandrina Macovei).

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului pentru Copii și Tineret “Pasilache” Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Cătălin Boboc).

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 si 3 la HCL nr. 395 din 22 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, respective a condițiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - parcă am votat acum o lună, când putea să vină și cu Facultatea de Mecanică, sau cu Filologie, Istorie, acum ne-am răzgândit?

Domnul consilier Daniel Boteazatu - nu, Prefectura a spus că nu s-a votat corect, nu a fost propunerea corectă.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Cătălin Boboc).

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 402 din 22.12.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 178 din 26.07.2018 privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. „Microbuzul” S.R.L. Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - domnul Primar a răspuns cumva la interpelare, și tocmai mi-a spus că schimbă această hotărâre de consiliu pentru că am făcut noi un amendament în Consiliul Local, grupul PNL, într-o ședință anterioară, vreau să vă spun că, în primul rând era vorba, în plângerea prealabilă a Prefecturii de faptul că nu am spus „gratuitate”, ci am spus abonamentul pentru persoanele cu handicap, pentru pensionari și pentru cei cu 65 de lei, deci a fost o greșeală de sintagmă, asta am înțeles, și am să îl rog acum pe domnul Secretar și pe cei care se ocupă de aceste lucruri, pentru că vorbim despre persoanele cu handicap mediu, de aici am pornit discuția, noi am aprobat să le subvenționăm transportul cu mijloace de transport în comun, și o să îi spun și domnului Primar, și tuturor colegilor de aici că nu este nicio lege în România care să ne impună nouă să dăm gratuitate pensionarilor, dar acum 16 ani am decis, în Consiliul Local, la propunerea mea, să dăm gratuitate pensionarilor din Botoșani, până la o anumită sumă, din câte ați văzut, stimați colegi, un lucru care excede legii, și vreau să vă spun că legea ne spune în mod expres cui avem obligația să dăm gratuitate, vorbim doar de persoanele cu handicap accentuat și grav, era grav pentru noi să nu le dăm acestor persoane subvenție sau gratuitate pe mijloacele de transport în comun, dar nu ne oprește nimeni, niciodată, la fel ca și în cazul pensionarilor, să mai găsim o categorie de persoane, drept urmare, vorbim despre persoanele cu handicap mediu, cărora le-am propus, și am propus corect, și putem să luăm această decizie, să le dăm gratuitate și persoanelor cu handicap mediu, exact cum am dat la pensionari.

Drept urmare, am făcut și un contra răspuns, la modul foarte simplu, pe care domnul Primar l-a aruncat pe umerii noștri, a celor din grupul PNL din Consiliul Local, faptul că a făcut Prefectura o plângere prealabilă la hotărârea noastră de consiliu. Normal că voi vota „pentru”, dar nu îmi spune nimic din această modificare de hotărâre că persoanele cu handicap nu au voie să primească, din partea municipalității, gratuitate.

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - domnule Flutur, la pagina 7, Instituția Prefectului ne spune, la litera e), „mai mult, categoria persoanelor cu handicap mediu, la care face referire prevederile din HCL nr. 402/2020, nu se regăsește printre cele menționate expres și limitativ la art. 23 din Legea nr. 448/2006”. Expres și limitativ nu vă dă dreptul să extindeți categoriile de persoane, deci a spus Instituția Prefectului, negru pe alb, la pagina 7. Mai citiți o dată, vă rog, cu atenție.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - domnule Primar, tocmai v-am explicat, vă faceți că nu înțelegeți?

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - eu cred că dumneavoastră nu înțelegeți, și eu v-am explicat.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - unde am schimbat noi, prin această hotărâre, lucrul acesta, că nu le dăm la cei cu mediu? Și tocmai v-am spus, suntem obligați să dăm la o

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021 categorie de persoane, și v-am dat un exemplu, nu suntem obligați să dăm la pensionari, dar, totuși, Consiliul Local a hotărât că pensionarii din municipiul Botoșani au gratuitate pe transportul local. Drept urmare, la fel, mergând în același sens, putem să dăm gratuitate și persoanelor cu handicap mediu, exact cum am dat pensionarilor, este o decizie a noastră. Nu spune nicăieri că suntem obligați să dăm pensionarilor gratuități, și am dat, cum nu ne spune nicăieri să nu le dăm persoanelor cu handicap mediu gratuitate, deci eu despre asta vorbesc. Este programul Firea, care dădea de toate la toți în București. Asta facem și noi, dăm la cei cu handicap mediu gratuitate pe mijloacele de transport public în comun.

Ceea ce am amendat noi astăzi, am amendat faptul că am spus „abonament de 65 de lei”, când legea spune „gratuitate”, și atunci, Direcția Edilitare, Compartiment Transporturi, va trebui să găsească soluția cu cei de la Eltrans să deconteze banii. Asta este corect, și asta am înțeles. Și acolo a fost o scăpare, de fapt, asta a amendat Prefectura, în primul rând, faptul că nu am acordat gratuitate persoanelor cu handicap grav și accentuat, ba le-am spus că e vorba de abonamente cu 65 de lei de persoană. Să dăm și persoanelor cu handicap mediu gratuitate pe mijloacele de transport, doar dacă dorește Consiliul Local asta. Consiliul Local a dorit asta, a votat, și, din punctul meu de vedere, de asta l-aș ruga pe domnul Secretar să se aplece mai mult asupra problemei, mergând pe comparație cu pensionarii, să le dăm în continuare , așa cum am hotărât acum o lună, persoanelor cu handicap mediu gratuitate.

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - domnule Flutur, și legile astea sunt diferite, să știți. Sunt legi speciale, care se referă la anumite categorii de persoane, și nu puteți compara ceea ce a scris domnul Prefect cu Legea nr. 448, unde sunt condiții limitative, cu alte situații, în care Consiliul Local a putut hotărî. Îmi pare rău că nu înțelegeți speța, din punctul meu de vedere, este foarte clară, dacă dumneavoastră doriți, ca un partid veritabil de stânga ce sunteți, să acordați o atenție deosebită acestor categorii, trebuie să faceți un alt proiect de hotărâre, în care invocați alt cadru legal, dar nu această lege specială, care, repet, spune limitativ. Mergeți dumneavoastră la domnul Prefect și spuneți-i că aveți posibilitatea să extindeți pe această lege. Scrie negru pe alb și sunt uimit că nu înțelegeți.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - dacă vă uitați foarte bine, nu de asta ni s-a întors hotărârea, pentru cei cu handicap mediu, ci pentru faptul că, din greșeală, și asta am putut să accept am obligat și am spus că vir plăti, în loc de gratuitate, vor plăti un abonament de 65 de lei, pe care, de fapt, îl plătea municipalitatea, și prin hotărârea nr. 8, și hotărârea nr. 9 au același

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021 sens, nu va mai fi 65 de lei, ci vorbim de gratuitate și vom lămuri lucrurile, cum facem viramentul către Eltrans, ulterior.

Iar eu vă spun, așa cum putem să dăm elevilor și pensionarilor gratuitate, un lucru car, nu știu, ați spus dumneavoastră, un partid de stânga, da, în regulă, era acum 15 ani și eram printre puținele orașe din România care a dat gratuitate totală pensionarilor, și nu scria nicăieri în lege că putem să le dăm gratuitate pensionarilor.

Vorbim de o mână la de oameni care lucrează, au handicap mediu, și puteam să îi ajutăm, spre exemplu, să ajungă la serviciu, aceasta a fost sensul hotărârii noastre de acum două luni. Problema rămâne în discuție, de asta l-am rugat pe domnul Secretar să se aplece asupra acestei probleme și să spună dacă putem sau nu putem da și altor categorii de persoane defavorizate gratuitate pe mijloacele de transport în comun.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - am o propunere, din partea unuia dintre operatorii care fac transportul, să încercăm să majorăm abonamentul la 81 de lei, deoarece, dacă tot îl plătești prin AJPIS, DAS, să fie ca la ceilalți, și altă propunere ar fi să schimbăm procedura de eliberare și decontare a abonamentelor pentru persoanele cu handicap.

Până acum, aceste persoane se prezentau la DAS, unde știu la cine să meargă, cu cine,mai au și alte lucruri de rezolvat, și era ideal să își fi luat abonamentul direct de la DAS, printr-un protocol sau un contract între DAS și operator. Pentru a nu purta pe drumuri aceste persoane, ar trebui să rămână aceeași metodologie și procedură de eliberare, eventual, un contract, repet, semnat între aceștia.

Vin cu propunerea aceasta pentru domnii care sunt la Compartimentul Transporturi, să se aplece asupra acestei propuneri și să încercăm să le ușurăm viața acestor oameni și să nu îi tot purtăm pe drumuri.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - majorarea costului abonamentului nu poate fi făcută acum, prin amendament, pentru că avem o legislație specifică care spune cum se amendează prețurile tarifelor de transport și ale abonamentelor, deci nu putem modifica de la 65 la 81 fără nota de fundamentare.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - vreau și eu să intervin aici, vis-a-vis de ce a spus domnul Țurcanu, referitor la procedura de eliberare a acestor abonamente, față de hotărârea precedentă, a apărut un alineat nou la punctul e), și aici ține de eliberarea

abonamentelor se va face de operatorul de transport în comun în baza documentelor doveditoare, și așa mai departe. Înțeleg că la momentul acesta există o altă procedură și nu înțeleg de ce vrem să o schimbăm? Pentru că, până acum, cum foarte bine a zis colegul meu, abonamentele se eliberau la DAS; acum încercăm să schimbăm lucrul acesta, drept pentru care venim cu un amendament în care scoatem partea de alineat din punctul e), de la eliberarea abonamentelor , toată fraza, până la operatorul de transport va justifica, deci venim cu un amendament prin care eliminăm fraza „eliberarea abonamentelor se va face de operatorul de transport, în baza documentelor doveditoare îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 23, iar decontarea contravalorii acesteia se va face în baza unui contract încheiat de conducerea executivă a administrației locale cu operatorul de transport”. Vrem să păstrăm condițiile actuale de eliberare a acestor abonamente, pentru că, practic, în hotărârea inițială, nu era acest alin., lucrurile erau mult mai simple pentru cei care beneficiază de aceste abonamente și vrem să le lăsăm exact așa cum sunt acum. Acesta este amendamentul pe care în propunem astăzi consiliului la acest punct.

Punctul de vedere de la Eltrans știu că l-am primit ieri, domnule Țurcanu, aveți punctul de vedere al domnului Ivănescu, știu că l-am primit, îl aveați ieri în ședința de comisie, și, la fel, dacă îmi aduc aminte, în ședința de comisie, domnul Buhăianu, mi-ați dat asigurări că veți lua legătura, până la ședința de astăzi, cu domnul Ivănescu, ca să poată lămuri acest aspect.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - am discutat cu domnul Ivănescu, a zis că va veni cu clarificări pentru o nouă hotărâre de Consiliu Local, să lăsăm lucrurile așa. Am preluat și am vorbit, am clarificat problema.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - eu am semnalat cele care mi s-au prezentat, am văzut că nue nicio reacție din partea lui Buhăianu, am luat-o iar ca pe un blat.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - am vorbit cu domnul Ivănescu, la fel cum am discutat ieri, și a zis să lăsăm lucrurile așa, și vom discuta într-o ședință și va veni cu o nouă hotărâre.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - în cazul acesta, lucrurile sunt clare, și renunțăm la amendament, dacă domnul ivănescu a zis că putem modifica ulterior, e în regulă.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Cătălin Boboc).

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 403 privind stabilirea tarifelor pentru transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. „E/trans” S.A. Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatori/or tehnico-economici pentru obiectivu/ de investiții "Extindere cimitir Eternitatea - municipiul Botoșani” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - am auzit în timpul ședinței că ne-a scris un cetățean pe transmisia noastră live că ar trebui să avem discuții și cu cei care au terenuri în zonă, acolo, ar trebui consultați și ei, și deja ne amenință cu procese. Am zis să vă spun pentru că sunt în timp real conectat acolo și am văzut, nu are rost să vă citesc comentariul acolo, îl găsiți pe pagina Primăriei, să avem grijă de asta.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - vreau să îmi manifest satisfacția că acest proiect, până la urma urmei, a ajuns în această fază, la a aproba indicatorii tehnico-economici. Exact asta spuneam la un moment dat, cp erau presiuni foarte multe să facem cimitirul. Cum mare drag ni l-am dorit cu toții, și avem o problemă deosebită aici, cu cimitirele. Nu pot să nu observ un lucru, că suma este foarte mare, cel puțin cea prezentată în indicatori, ar însemna bugetul nostru pentru investiții pentru vreo 3-4 ani, dacă alocăm toți banii, bugetul propriu de investiții, dacă alocăm toți banii, doar pentru cimitire, să nu mai facem absolut nimic în oraș, normal că am socotit repede că puteam să fi construit vreo 300 de case cu banii aceștia. Totuși, vreau mai multă atenție atunci când aprobăm acești indicatori, o să vă dau un exemplu mic, dar relevant, spun eu. Atât timp cât noi ne propunem să punem într-un întreg cimitir 20 de coșuri de gunoi, și, în același timp, ne propunem să facem 22 de cișmele de apă, adică lângă fiecare coș de gunoi mai există o cișmea de apă, ceea ce înseamnă o investiție, că se lucrează la o cișmea de apă, nu o punem doar așa. 22 de cișmele de apă, cred că într-un cimitir ca acesta erau suficiente 4-5 cișmele de apă, dar nu să avem cișmele de apă mai multe decât coșuri de gunoi.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

Votăm, bine că s-a făcut, probabil nu se va întâmpla lucrul acesta, nu vom avea 22 de cișmele de apă, sau poate vom avea 200 de coșuri de gunoiși 22 de cișmele de apă, undeva este o neclaritate, deci mai multă atenți când ne supuneți aceste materiale spre vot.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - votarea acestor indicatori nu ne permite o continuare a analizei pe care o facem și acum cu departamentul de investiția Primăriei și persoane abilitate care cunosc această problemă. Acest proiect a fost făcut în anul 2020, nu avem un control asupra lui, nu am participat la discuții privind indicatorii tehnico-financiari, privind oportunitatea unor amenajări pe care, într-adevăr, le-am observat și noi, sunt prinse și sunt în plus în proiectul acesta, nu este un proiect eficientizat. Vom continua într-un timp foarte scurt analiza și vom lua o decizie privind amenajarea acestui cimitir.

Se va realiza, cu siguranță, dar, într-adevăr, suma reieșită din proiectul făcut anul trecut este mare, este foarte mare.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Bogdan Ciprian Buhăianu și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea D.S.P.S.A. Botoșani în administrarea Direcției Edilitare a instalațiilor de semaforizare rutieră de pe raza UAT Municipiul Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - am văzut acest proiect de hotărâre, am văzut și tot felul de apariții în public care au precedat această inițiativă, multe au fost doar de rea-voință și intră într-un ton obișnuit. Referitor la acest subiect, vreau să precizez că în 2010, atunci când am preluat de la Serviciul Edilitare, Serviciul Semaforizare ne-a fost pasat nouă în administrare, deoarece colegii din primărie, Compartiment Transporturi fiind foarte ocupați, foarte, foarte ocupați cu alte lucruri, în special cu eliberarea de licențe taxi într-un mod foarte, foarte interesant, e o bursă a acestor licențe, pe care, teoretic, trebuie să le scoți la licitație, cu supravegherea mijloacelor de transport în comun, care parchează și opresc prin oraș pe unde vor ei, unii nu stau în parcul auto, deci sunt foarte, foarte ocupați, în maxi-taxi, unde stai ca sardinele în cutie, în

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021 autobuzele care nu ar trebui să oprească, circulă cum circulă, și ei sunt foarte ocupați, și ni s-au dat nouă.

Acum, văd că vor să ni le ia înapoi, în condițiile în care, din ce știu eu, de obicei am proprietatea termenilor și a faptelor, ca să cumpere la Primărie papetărie, avem un Serviciu Achiziții foarte sufocat, foarte ocupat, care, de obicei, modifică metodologia și modalitatea de achiziții cum doresc ei, nu țin cont de cei care fac caietul de sarcini sau fișa tehnică, cu alte cuvinte, e un mic stat în stat. Mă rog, așa se lucrează acolo.

La semafoare, trebuie să ai reacție rapidă: se ard plăci secundare, plăci principale, acestea sunt niște componente electronice pe care nu poți să le anticipezi, ai nevoie câteodată de una, două, corpurile de iluminat, lămpile, în speță, la fel, are loc un accident, intră cu mașina cu talie joasă, smulge stâlpul, cum era, la un moment dat, când era în mijlocul străzii un stâlp la Rompetrol, până când l-am mutat, la un moment dat, într-o parte, și intrau, cred, la două-trei zile, și îl luau cu tot cu corp de semafor. Corp de semafor, lentile, care sunt de vreo 2-3 feluri, de la firme diferite. Cu alte cuvinte, trebuie viteză de reacție, plus că necesită muncitori pentru a înlocui stâlpi: să-i îndrepți, să-i îndoi, să-i schimbi, carcase care se crapă, se fisurează, se fură, se fură un ochelar de la semafor, multe care nu fac parte din contractul de mentenanță și o fac muncitorii noștri, pentru a reduce, evident, costurile, pentru că altfel, dacă îi dau în sarcina acestei firme, doar ei să facă tot, vă asigur că va sări foarte mult contractul.

Nu văd de ce se face lucrul acesta, când noi avem câteva treceri de pietoni cu led, cumpărate de către onor Primăriei, domnul Primar știe despre ce este vorba, și unii salariați de la Compartimentul Transporturi nu sunt în stare să schimbe acumulatorul odată la un an sau doi, e un acumulator de motocicletă, de talie mică, care se pune într-o cutie, în spatele semaforului, și citim, în fiecare zi, încă unul spulberat. Tot timpul, pe acolo pe la Stadion, tot timpul se întâmplă același lucru, cu lămpi care nu funcționează, pentru că nu sunt în stare să le întrețină. Luați-le, nu am nicio problemă,m dar vă trag un semnal de alarmă că cei doi inși pe care îi aveți la Compartimentul Transporturi nu sunt în stare să administreze semafoarele, nu că nu vor, nu pot.

Domnul consilier Constantin Liviu Toma - stimați colegi, noi astăzi votăm oportunitatea, și nicidecum transferului unei infrastructuri de la DSPSA către Direcția Edilitare, legalitatea, din punctul meu de vedere, este asigurată de către cei care au întocmit documentele în susținerea proiectului respectiv aprobat. Ce nu am găsit eu scris în documentele prezentate și nu înțeleg dacă este nevoie de preluarea unui număr de la DSPSA către Primăria Botoșani și dacă prin acest transfer se va și cum se va reuși concret ca această infrastructură să funcționeze mai bine, iar

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021 intervențiile, în caz de defecțiune, să se facă într-un timp mai scurt, atât la intervențiile ușoare, cât și la cele de soft.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - stimați colegi, tot din experiență vreau să vă spun un lucru, îi dau dreptate domnului Țurcanu, și parțial, și domnului Toma, pentru că eu nu înțeleg care este oportunitatea. Eu am văzut mai multe discuții legate de activitatea DSPSA-ului, printre care și Cornișa. Noi nu dăm, și să ne iasă din cap lucrul acesta, noi nu dăm subvenție, pentru că toți cei de la DSPSA sunt angajații Primăriei, DSPSA-ul este o direcție în cadrul Primăriei. Dacă dăm subvenții, dăm la niște instituții din subordinea primăriei, cum ar fi, spre exemplu, instituțiile de cultură.

Cei care lucrează la DSPSA sunt angajații Primăriei și trebuie să facă aceste lucruri, lucruri pur tehnice și de intervenție. Cei care lucrează la Direcția Edilitare, coordonează activitatea celor de la DSPSA. Noi, la serviciul acesta de transporturi, avem fix două persoane, care cu greu fac față și la sarcinile pe care le au în momentul respectiv. De ce i-am încărca pe aceia cu sarcini în plus, când nu au pregătirea, și nu ar ști ce să facă, când, până la urma urmei, era o direcție a primăriei care se ocupa de această problemă, problema semafoarelor. Nu vreau să mă antepronunț, cred că există un interes aici, pentru că nu pot să înțeleg de ce un lucru pe care îl face primăria într-o direcție cu 100 și ceva de persoane pleacă într-un loc, într-un compartiment cu două persoane, când intervin, cum fac, ce referate de specialitate fac, când le duc, mare dreptate, când facem achiziția publică? Se duc, pleacă astăzi o componentă de acolo, trebuie să o aducem mâine, pentru că altfel stă un semafor din acela și o săptămână. Și nici așa nu venea piesa la timp, în condițiile astea o să stăm cu semafoarele câte două-trei luni până se descurcă cei de la achiziții publice.

Oportunitatea, sincer vă spun, nu o înțeleg. Ori este o ambiție, ori este un interes, pentru că altfel nu văd niciun motiv să facem lucrul acesta, să luăm de la Primărie, să dăm la Primărie. Să luăm de la cei care pot să facă la cei care nu pot să facă, cam asta se întâmplă. Să sperăm că va merge mai bine, dar nu are niciun sens. Pentru că de asta avem o direcție specializată, cu tot ce înseamnă lucruri mici, dar importante în municipiul Botoșani.

Cel de la Transporturi nu va fi în stare să repare semafoarele, nu poate. Nu poate, nu are decât să le ia să facă ciorbă cu ele, că nu vor merge deloc.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - sunt neplăcut surprins că domnul Flutur vorbește la multe proiecte de hotărâri de consiliu local de interes, de ce trebuie să fie tot timpul un interes,

domnule Flutur, când putem vorbim de eficientizarea unei activități, așa cum bine dumneavoastră ați spus, că au stat semafoarele nereparate săptămâni întregi, și criticați atunci când vreți să facem o activitate mai bună cu aceste instalații de semaforizare, pe care le transferăm la un compartiment care are menirea să se ocupe, la Compartimentul Transporturi, și să nu lăsăm la această direcție, care ați umflat-o și o susțineți pentru că aveți un politruc acolo director și are tot felul de activități care nu au legătură una cu alta, de la câini comunitari, la Cornișa, la semafoare, la fântâni arteziene,la toaletare de arbori, la marcaje, care se comportă ca pe moșia lui, care are niște angajați care costă și dorim o eficientizare a ceea ce face dumnealui acolo, pentru că am stat la Rompetrol cu Calea Națională săptămâni întregi cu un semafor defect.

Lucrurile astea trebuie să înceteze, modificăm contractul de externalizare a acestei gestiuni a semafoarelor și trecem clauze foarte clare. Vă închipuiți că făcea mare lucru domnul Țurcanu la direcția aceasta la care era dumnealui cu semaforizarea? Îl vedeți schimbând lentilele și având angajați atât de pricepui încât să repare dumnealor semafoarele? Nu, făceau externalizarea serviciilor și ne povestește nouă cât de frumos îndrepta un stâlp. Ei bine, lucrurile acestea trebuie să se întâmple în cadrul Primăriei, și nu la direcția primăriei, așa cum greșit spuneți, DSPSA nu este direcția primăriei, angajații de acolo nu sunt ai noștri. Este o entitate cu personalitate juridică distinctă, din subordinea consiliului local. Îmi pare rău că vă spun asta după experiența dumneavoastră pe care ați avut-o.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - eu apreciez foarte mult interesul fiecăruia dintre noi de a avea proprietatea termenilor cu c are operăm în discuții. De aceea, pentru o corectă denumire a instituțiilor care sunt subvenționate de către autoritatea locală, ele corect se numesc instituții publice de spectacole și concerte, nu de cultură, instituție de cultură ester Muzeul Județean.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - domnule Primar, politruci sunt și colegii dumneavoastră, care sunt în conducerea instituției de spectacole.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - eu îl înțeleg pe domnul Primar, din mai multe puncte de vedere, este clar motivul pentru care vine cu acest proiect de hotărâre, se pare că este deja spus, în sensul în care, conform spuselor domniei sale, acest DSPSA are deja foarte multe atribuțiuni. Am auzit această vartiantă, inclusiv din rândul membrilor PSD, care vorbeau, la un moment dat, de dezmembrarea bucată cu bucată a DSPSA. Eu îmi doresc să nu fie adevărat, dar, din cele spuse de domnul Primar, cred că aici se dorește a se ajunge și dacă domnul Primar are cu adevărat dreptate, poate deține adevărul. Eu recunosc că, la ora actuală, nu am toate informațiile, îl rugăm frumos să justifice de această manieră hotărârile sau proiectele domniei sale, astfel încât cei care sunt acuzați de o manieră sau alta, să poată merge mai departe, pentru a reuși să scoată în afara normalului aceste acuzații aduse doar în aceste ședințe de consiliu local, respectiv vorbirea mea contra dumneavoastră.

Deci, cred că aici se dorește, stimați colegi, dezmembrarea bucată cu bucată a DSPSA. Sursa o am din partea Partidului Social Democrat, de acolo mi-a ajuns această informație.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - Primarul municipiului Botoșani dezinformează și manipulează și mă atacă public tot timpul și mă jignește, îi dau aceeași replică, altfel nu pot cu el, el nu înțelege decât de par, altfel nu știe să facă.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - doamna președinte, întrerupeți colegii dumneavoastră consilieri locali când au de expus cu cuvinte onorabile sau care respectă un anumit limbaj, și, în momentul în care un consilier local amenință și spune că un primar ascută doar de par, îl lăsați să vorbească fără să interveniți. Vi se pare echitabil, vi se pare normal?

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - domnule Buhăianu, fac toate eforturile să fiu echitabilă, dar sunt dispusă să vă ascult sfaturile după ședință, fără niciun fel de problemă.

Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru, 10 voturi împotrivă (doamnele consilier Raluca Curelariu, Ada Alexandrina Macovei, Monica Răileanu și Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Marcel Gheorghiță, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu) și 1 abținere (domnul consilier Constantin Liviu Toma).

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - votăm dacă durata a contractelor de concesiune coincide cu durata propusă.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziție în vederea cumpărării de către Municipiul Botoșani a unui teren situat în Aleea Teodor Boyan în vecinătatea Școlii Gimnaziale nr. 17 Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este respins cu 14 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel Botezatu și Cătălin Mugurel Flutur) și 5 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu, Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprafeței unui teren ce face obiectul unui contract de concesiune situat în str. Tudor Vladimirescu, nr. 54 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acest este aprobat cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilier Cătălin Boboc și Daniel Botezatu).

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinația extindere acces locuință, situat în str. Armeană, nr.14 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (doamnele consilier Ada Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Cătălin Boboc și Cătălin Mugurel Flutur) și 6 abțineri (doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu și Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Andrei Amos, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinația extindere acces spațiu comercial, situat în str. Elena Doamna - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu).

Punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării către chiriași a unor apartamente proprietatea municipiului și administrate de SC Locativa SA - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu).

Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații din partea S.C. PROFI IZO.BEK S.R.L. - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilier Cătălin Boboc și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații unui teren situat în Aleea Iacob Iacobovici nr. 7B din municipiul Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Ada Alexandrina Macovei).

Punctul 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii cuantumului chiriei a spațiului închiriat către Sindicatul Județean al Pensionarilor Botoșani -este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur) și 9 abțineri (doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu, Cătălina Camelia Lupașcu, Ada Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilier Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 22 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Tulbureni nr. fn, CF/NC 67690” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, garaj, împrejmuire teren și racord utilități” - este avizat favorabil de

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 23 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Dimitrie Cantemir nr. 8, CF/NC 62016” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Dumbrăvița nr. 4, CF/NC63666” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru - nu au votat, din motive tehnice, domnii consilieri Petru Taielup și Miluță Timofti.

Punctul 25 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Irișilor nr. 9B, CF/NC65519” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru - nu a votat, din motive tehnice, domnul consilier Miluță Timofti.

Punctul 26 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Irișilor nr. 9A, CF/NC65517” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P”- este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru - nu a votat, din motive tehnice, domnul consilier Miluță Timofti.

Punctul 27 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației ”Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Unirii fn” în vederea realizării obiectivului ”construire sediu social al Asociației de proprietari nr. 2 (spațiu întreținere)” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamna consilier Răileanu Monica și domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur) și 8 abțineri (doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu, Cătălina

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu) - a votat verbal domnul consilier Marius Petru Rogojinschi.

Punctul 28 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 418 din 22.12.2020privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Crizantemelor nr. 28D, CF/NC 66188 în vederea realizării obiectivului „construire locuință P și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru și 4 abțineri (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilier Cătălin Boboc, Daniel Botezatu și Cătălin Mugurel Flutur).

Punctul 29 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea ”modificării prevederilor HCL nr.161/30.05.2019 - privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani și anume prevederile de la cap.9, paragraful întâi pag. 229 și ultimul paragraf pag. 237” - retras.

Punctul 30 de pe ordinea de zi - Prezentarea raportului privind activitatea administratorului special al S.C. Termica S.A. în perioada octombrie - decembrie 2020.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - am citit materialul, l-am mai citit acum câteva luni, când l-a mai trimis, acum câțiva ani, și tot așa, din 2010, acest administrator sindic, care nu mai termină de lichidat fosta Termica, poate ar putea să le recupereze înapoi municipiul sau societăți de-ale noastre din subordine. Prețurile au tot scăzut, și la nesfârșit plătim comisioane, plătim atât administratorul special, în persoana domnului Florin Sandu, cât și a acelor domni de la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență, unul dintre cei mai duri tipi, dacă ai intrat pe mână lui, te-ai nenorocit, mii de firme au fost dizolvate, vândute pe nimic, a călcat în picioare mii de destine omul acesta. Cu alte cuvinte, o lungim la nesfârșit, când putem să luăm totuși o decizie, ce putem să recuperăm de acolo sau să le dăm altora administrarea de la noi, nu strict să administreze un serviciu din cadrul primăriei, numai să rupem odată pisica în două, cât va mai dura această lichidare, până când?

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 87/2019 privind asocierea municipiului

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

Botoșani, cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația Moldova se dezvoltă” - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - ar trebui aici să ținem cont, cred că toți colegii își amintesc de HCL nr. 318 din 06 noiembrie 2020, unde s-a votat cine să țină locul primarului în cazul în care acesta nu este disponibil. Am văzut aici, modificarea spune că „să desemneze prin dispoziție un alt reprezentant al unității administrative”, dar noi avem deja, știm cine este, prin HCL nr. 318. Probabil că ar trebui fraza asta modificată, adică la articolul 1, alin. (6) și (7) și art. 2, cele care vor să fie modificate.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - depuneți amendament, domnule Gheorghiță?

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - da.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - acea hotărâre privind desemnarea primarului, care exercită primul atribuțiile primarului, privește strict activitatea în cadrul autorității administrative. Aici vorbim de activitatea desfășurată în cadrul asociației. Nu înseamnă că primarul nu poate participa, dacă nu participă, sau dorește să își desemneze un reprezentant, îl împuternicește dumnealui, deci sunt lucruri diferite, asta voiam să spun.

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - dar avem o persoană care poate face același lucru.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - putem stabili prin amendament dac domnul Toma poate fi persoana care merge în locul domnului Cosmin Andrei, dacă dumnealui nu este disponibil?

Domnul Secretar general Ioan Apostu - da.

Domnul consilier Cătălin Boboc - ar trebui formulat amendamentul, ca să rămână înregistrat.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - vor trece colegii foarte clar la ce puncte ne referim, ne referim la art. 1, ce modifică art. 7, și la art. 2, să fie demsemnat domnul Liviu Toma. Vă rog să consemnați în întrebare lucrul acesta.

Fiind supus la vot amendamentul domnului consilier Marcel Gheorghiță, prin vot secret, cu 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul aprobat, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilier Cătălin Boboc, Maricel Corneliu Maxim și Marian Murariu).

Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian - municipiul Botoșani ” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - pentru că proiectul este la faza de avizare a proiectului de intervenție, aș propune domnului Primar să închidă zona cu strada Tomis, care are undeva la vreo 300 de metri și închide toate cele trei, ar închide contorul în zona respectivă. Poate este un plan de dezvoltare au zonei sau de asfaltare al străzilor, în zona respectivă, dar cred că istoria ne arată că în momentul în care se lucrează pe o zonă și nu se termină toată zona de asfaltat, e puțin probabil să se revină după un an sau doi ani, zona aia este cumva ignorată pentru următoarele investiții, pentru următoarele modernizări.

Noi am fost acum o lună jumătate, înainte de sărbători, împreună cu colega Raluca, erau niște cetățeni, efectiv nu știau unde să se mai adreseze, și am vizitat zona, inclusiv cele trei propuse astăzi, cele trei străzi, cred că ar fi o inițiativă bună să se asfalteze și strada Tomis împreună cu celelalte. Dacă se poate completa proiectul, înainte de avizare, evident.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - ceea ce își dorește domnul Gheorghiță poate fi făcut, se poate realiza prin fondurile Primăriei municipiului Botoșani. Acesta este un proiect finanțat din fonduri europene, el a fost avizat, așa cum este, de către Comitetul Comun al

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 28 ianuarie 2021

Secretariatelor AMPOR și AMPOCU, deci, în această fază, el nu mai poate fi modificat. În schimb, noi, prin bugetul pe anul viitor, putem face această închidere, pentru zona respectivă.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marius Petru Rogojinschi).

Punctul 3 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic” municipiul Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal domnul consilier Constantin Liviu Toma.

Punctul 4 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru transmiterea în administrarea SC Locativa SA a unui număr de 40 unități locative ANL situate în Șoseaua Iașului - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 5 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru transmiterea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a unui număr de 40 unități locative ANL situate în Șoseaua Iașului - retras.

Punctul 6 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințe ANL - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 7 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoșani situat în str. I.C. Brătianu, f.n. - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta a fost aprobat prin vot secret, cu 22 de voturi pentru - domnul consilier Cătălin Boboc nu a votat.

Punctul 8 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Carmen Sylva nr. 28, CF/NC 61476” în vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P+1E, foișor și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur).

Punctul 9 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Bucovina nr.64A, CF/NC 56375” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 10 de pe completarea ordinii de zi - Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la 30.11.2020 ai SC Locativa SA și SC Modern Calor SA Botoșani.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, doamna președinte de ședință - consilier Raluca Ștefania Curelariu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier,

SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Raluca Ștefania Curelariu

Redactat și dactilografiat,

Alina Ecaterina Manolache