Proces verbal din 26.05.2021

Sedinta din data de 26.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 26 mai 2021

Prin dispoziția nr. 490 din 19.05.2021, Primarul Municipiului Botoșani a convocat

Consiliul Local în ședință ordinară pentru data de 26 mai 2021, ora 11.00, în

Dispoziția nr. 419 din 21.04.2021 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la cotidianul „Monitorul de Botoșani” și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Semnarea jurământului de consilier local de către domnul Maricel Corneliu Maxim

 • 2. Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoșani

 • 3. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 21.04, 28.04, ora 11, 28.04, ora 12 și 11.05.2021.

 • 4. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2021

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2020

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei în vederea achiziționării unui număr de 400 exemplare din cartea Poetului Laureat al Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu” - Opera Omnia, pe anul 2019, Ovidiu Genaru

 • 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei (sumă netă) ca valoare a Premiului Național de Istorie ”Nicolae Iorga”

 • 8. Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

 • 9. Proiectul de hotărâre privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - județul Botoșani

 • 10. Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani

 • 11. Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 317 din 6 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de validare a procedurilor de vot secret

 • 12. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 61 din 29 martie 2012, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea asocierii, a actului constitutiv, precum și a statutului ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale DSPSA. Botoșani

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoșani

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui audit extern având ca obiect procedura de vânzare a locuințelor proprietate a municipiului Botoșani, administrate de S.C. Locativa SA Botoșani

 • 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune

 • 17. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani

 • 18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - “Locuințe sociale Aleea Constantin lordăchescu - cartier ANL Cișmea“-municipiul Botoșani

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Vâlcele nr. 33, CF/NC 67572” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M”

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. I.C. Brătianu nr. 179E, CF/NC 66878“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+1E, garaj și împrejmuire teren”

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Tulbureni nr. 28, CF/NC 67520“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+M și împrejmuire teren”

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Peco nr.20, CF/NC 65760“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+M”

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. I.C. Brătianu nr.153F, CF/NC 68145“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P și împrejmuire teren”

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Șoseaua Iașului nr. 27, CF/NC 59088” în vederea realizării obiectivului „construire locuință de serviciu cu birouri”

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Poștei Veche nr. 9A, CF/NC 67169” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M”

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Constantin Dracsini nr. 18A, CF/NC 59083” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, magazie, foișor și împrejmuire teren”

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Iacob Iacobovici nr. 46C, CF/NC 61185” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P, anexă gospodărească, garaj și împrejmuire teren”

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Drumul Tătarilor nr. 58, CF/NC 67505” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren”

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent - Calea Națională, nr.1A, municipiul Botoșani, CAD/CF 61407“ în vederea realizării obiectivului “construire service auto”

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului local de Urbanism al municipiului Botoșani, până la aprobarea noii documentații de urbanism

 • 31. Proiect de răspuns la plângerea prealabilă cu nr. 5276/1/10.05.2021 a Instituției Prefectului Județul Botoșani privind revocarea HCL .nr.120 din 14.04.2021

 • 32. Prezentarea indicatorilor de performanță financiari stabiliți prin planul de management și a indicatorilor aprobați prin BVC aferent anului 2021 (anexa 1, 2, 6a, 6b) la data de 31.03.2021 ai SC Modern Calor SA Botoșani.

Completarea ordinii de zi este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației ”ADI AQUA Botoșani” pentru aprobarea modificării prețului și a tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare a S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani

 • 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spațiu către Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Județeană Botoșani

 • 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea spațiului din str. Săvenilor nr. 4 pentru realizarea Centrului de conferințe multimedia “Mihai Eminescu” din cadrul proiectului „Eminescu - o cultură, o rută în zona transfrontalieră Botoșani - Bălți”

 • 5. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoșani, situat în Calea Națională nr. 19

 • 6. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoșani, situat în Bulevardul Mihai Eminescu nr. 15A

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințe ANL

 • 8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în

Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori

 • 9. Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la data de 31.03.2021 ai SC Locativa SA Botoșani

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării Cinematografului Unirea (construcție și teren) din domeniul privat al statului și administrarea R.A.D.E.F. <<România-Film>> în domeniul public al Municipiului Botoșani și administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței partică toți cei 23 de consilieri locali în funcție.

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul consilier Maricel Corneliu Maxim a semnat jurământul depus în ședința ordinară a consiliului local al municipiului Botoșani din data de 06 noiembrie 2020, ora 10, la care a participa online.

Fiind ședință ordinară, se dă cuvântul domnilor consilier pentru interpelările de la punctul 2 al ordinii de zi.

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - aș vrea să-i amintesc domnului Primar, avem un proiect din partea consilierilor USR referitor la deschiderea spațiilor de joacă din incintele unităților de învățământ. Știm că este un proiect pe care și alții l-au propus în alte perioade, se apropie vacanța, haideți să facem ceva, totuși, și pentru copii, trece și pandemia, terenurile de sport rămân închise. Unde se poate, haideți să urgentăm un pic, să se poată desfășura și copiii, să-și consume energia, pentru că ei acum se joacă pe unde apucă, printre mașini, prin parcări, pe străzi.

Aș mai avea o interpelare. Am văzut prin oraș că au început marcajele rutiere. Probabil cineva din Aparatul primăriei ar putea urmări un pic calitatea lucrărilor, pentru că avem, de o bucată bună de vreme, de câțiva ani, cetățenii ne tot reclamă că marcajele dispar după câteva ploi, calitatea marcajelor este foarte slabă. Mai avem niște intersecții, împreună cu colegii noștri, am avut o discuție online, ne-au semnalat câteva intersecții unde e necesară amplasarea unor oglinzi, pentru a avea vizibilitate, la fel în aceleași intersecții ar trebui un pic degajate mașinile, deci solicităm și Poliției Locale, și Poliției Rutiere să își facă datoria. Sunt suficiente accidente care se petrec. Noi am nominalizat, cu ajutorul colegilor și a cetățenilor, un număr de 43 de intersecții. O să pot lăsa lista, dacă e nevoie, adică sigur o să o lăsăm.

Încă un aspect, tot referitor la circulația rutieră. Cred că în ultima perioadă cei mai înjurați oameni din municipiu, după politicieni, cred că sunt instructorii auto. Haideți să vedem cum facem, pentru că sunt orele de vârf în care întâlnim câte o mașină, două, chiar pe arterele principale și blochează, se face câte o coloană, cumulate cu semafoarele, se creează oarecum niște ambuteiaje și niște întârzieri.

Aș vrea să întreb conducerea Locativa despre stadiul actual al predării locuințelor ANL din Șoseaua Iașului și aș vrea să-i rog frumos să nu o transforme într-o vendeta personală asupra cetățenilor orașului Botoșani predarea acestor apartamente, mai ales că a trecut foarte mult timp de când aceștia au fost și au vizitat noua locuință în care ar vrea să înceapă o nouă etapă a vieții și nu reușesc. Dacă întâmpinați probleme, dacă nu reușiți, întrebați, poate vă ajutăm, poate sunt alte persoane care pot reuși în locul dumneavoastră. Și așa Primăria a rămas cu o datorie de 100 de milioane de lei din 2010, pe care noi acum am preluat-o și trebuie să o administrăm, împreună Consiliul Local și conducerea Primăriei. Haideți să rezolvăm măcar aceste probleme minore, care au un interes direct asupra vieții, bunăstării, unor cetățeni din municipiul Botoșani.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - astăzi vreau să atrag atenția pe două aspecte: unul este legat de blocurile ANL de pe Șoseaua Iașiului, mulțumesc domnului Flutur pentru răspunsul primit la interpelarea de luna trecută, eu am luat din nou legătura cu cetățenii din zonă și din nou sunt foarte multe probleme nerezolvate, în sensul în care încă nu au containere de gunoi, dacă ar vrea cineva să se mute, deși a trecut o lună de când am discutat ultima oară despre acest aspect. Dacă au rezolvat problema cu racordarea la apă, cu racordarea la energie electrică, ne raportăm la - și aici nu am găsit răspunsul - sunt acele centrale de bloc care încă nu sunt funcționale, iar acele centrale de bloc ar trebui să fie în responsabilitatea celui care oferă apartamentele spre închiriere, în niciun caz a chiriașului, pentru că oamenii au început demersurile ca să își facă racordarea individuală, vă pot spune că asta au început, am vorbit deja cu dumnealor, doar că au nevoie și ca acele centrale de bloc să fie funcționale, pentru că altfel nu au apa caldă și căldură. Probabil că ați remarcat că sunt destul de perseverentă și repet subiectele în ședință, dacă nu se rezolvă, vă rog să găsim o soluție; și, la fel, tura trecut am precizat foarte clar că oamenii aceia plătesc chirie începând cu data de 1 aprilie. Suntem la finalul lunii mai, au chiria plătită pentru luna aprilie și pentru luna mai, și nu au stat acolo nici măcar cinci minute, decât când au văzut apartamentele. Vă rog să găsim împreună soluția juridică, astfel încât oamenii aceia să nu plătească chirie până la momentul încât centralele de bloc nu sunt funcționale și nu au și, bineînțeles, containere de gunoi. Asta pe partea de a Iașiului.

În al doilea rând, am să continui cele spuse de colegul meu, în sensul în care pe lângă proiectul legat de terenurile de sport ale școlilor, mai avem încă trei proiecte depuse la primărie, unul e depus dacă îmi aduc eu bine aminte, din aprilie. Unul prevede eliminarea clauzelor confidențiale din contractele pe care Primăria le încheie cu terțe persoane, cu excepția celor obligatorii prin lege, bineînțeles. Al doilea prevede transparență totală în primărie, și sunt sigură că toți ne dorim acest lucru, iar al treilea vizează o chestiune de reciclare, pentru că am crescut tariful la gunoi ca să facem ceva în sensul de a recicla și, cu toate astea, avem un proiect care stă nu știm unde și nu vine pe masa Consiliului Local. Propunerea noastră a fost ca în școli să avem coșuri mici de gunoi pentru reciclare în fiecare sală de clasă, pentru că nu puteți cere unui copil de clasa a doua să termine sticla de apă și să meargă 70 de metri sau 50 de metri, cât are holul școlii, să arunce sticla. Dacă vreți să începem de undeva, putem începe cu școlile și am marea rugăminte ca aceste proiecte să fie scoase și puse pe ordinea de zi a Consiliului Local.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - bine vă revăd casa noastră, în sala de ședințe de la Primăria Botoșani. Am câteva interpelări în completare la ce au spus colegii mei, altele autonome. Una dintre ele este că am avut o interpelare acum o ședință despre situația de la Modern Calor, în care am solicitat clarificări cu privire la litigiile juridice și la impactul financiar pe care îl avem acolo. Am primit astăzi un răspuns în care mi se spune că, mă rog, nu se spune clar da sau nu, ci se insinuează că nu pierdem controlul asupra societății, ci doar trebuie să dăm vreo 20 de milioane de euro, asta nu e pierderea controlului, e un fleac. Trecând peste asta, v-am rugat data trecută să-i faceți o invitație domnului manager de la Modern Calor, să vină în sala de consiliu, să ne spună și el în câteva cuvinte ce se întâmplă acolo, cum vede lucrurile și care e situația și ce mai putem salva. Parcă am avut atunci și asentimentul dumneavoastră, a celorlalți colegi și parcă am simțit atunci și a domnului primar chiar. Nu îl văd pe domnul Sandu. Păcat. Păcat, pentru că este o situație tragică, este o situație grea acolo, este un impact financiar teribil. Povara o pune pe umerii noștri, să luăm decizia, cei 21 care suntem aici, în jurul acestei mese și dumnealui nu vrea să colaboreze cu noi.

Merg mai departe. În continuarea propunerii făcute de domnul Gheorghiță Marcel, cu aglomerația de dimineață și cu școlile de șoferi, știu că voi naște iar o mică furtună printre instructorii auto, dar vin cu un apel public către dumnealor, să nu mai vorbesc de modificarea Regulamentului de circulație pe raza municipiului Botoșani și în timpul programului anual școlar, în special de când se ține în format fizic, fac un apel către instructorii auto, aici merg la partea de bun simț și la înțelegerea fenomenului ce se întâmplă pe raza municipiului Botoșani: între orele 7 și 8 dimineața, vă rugăm frumos, sau vă rog eu frumos, ca și consilier local, nu puneți ore, între 7 și 8. După ora 8, circulați cât vreți, puteți să faceți și dimineața, că e vara acum, de la 5, dar asta ține, de luni până vineri, cât este școală, să nu omorâți orașul, pentru că este jale cum se blochează traficul cu școli auto.

Tot legat de fluidizarea traficului auto, fac un apel către furnizorii și livratorii de diverse materii prime prin cartiere, tot așa, între 7 și 8 încercați să nu trimiteți dubele de trei tone jumătate prin oraș care paralizează străduțele și blochează tot traficul. Nu cred că e atât de imposibil să facem ceva, parcă știu discuția, că a fost și în regulamentul de circulație de pe raza municipiului, se fac livrările dimineața. Dar aceasta ora critică, între 7 și 8, trebuie cumva eliberată pentru a putea pleca copiii la școală, părinții să-i ducă și cei care pleacă la serviciu la ora 7 spre 8. Nu cred că e imposibil ceea ce cerem noi, după ora 8 pot să aprovizioneze în voia cea bună, nu-i împiedică nimeni până pe la vreo 10-11.

De asemenea, cei care parchează dubele, microbuze, dube, tot felul de mașini acestea de tonaj între o tonă și trei tone jumătate, nu mai parcați în oraș, vă rugăm frumos, parcați în garajele de reședință ale dumneavoastră, duceți-le unde aveți sediile, pentru că aveți toți sedii generoase. Pentru că șoferul X stă în cartierul cutare și aduce microbuzul de 20 de locuri, de 19 locuri sau de 16 locuri după el și îl parchează acolo și omoară străduțele. Nu este normal, și ne obturează nouă strada, nu cu un loc, ci cu două, trei locuri de parcare, le ocupă, sau pune de-a lungul străzii și nu mai ai pe unde să treci.

Noi tot am încercat, prin măsuri coercitive, cu Poliția Locală, dar nu cred că trebuie să dăm cu biciul, e important să înțeleagă oamenii și de bun simț și de necesitatea ca orașul să poată fi fluid, să putem circula, să ne putem înțelege între noi cu bunul simț, nu numai cu amenzi și cu coerciție și cu indicatoare de staționare oprit și tot felul de capcane să le punem la roți și alte măsuri coercitive. Asta au fost intervențiile mele și mizez foarte mult pe bunul simț al celor care cărora m-am adresat și poate, poate schimbăm ceva și în Botoșani.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - aș dori un răspuns în scris la întrebarea mea și întrebarea mea face referire la data la care vor fi concesionate parcările din strada Săvenilor nr. 50-52, din față de la magazinul Profi. Înțeleg că nu s-a reușit, în prima etapă, acest lucru, fiindcă, pur și simplu, cei de la Edilitare nu au mers acolo pentru a le amenaja, respectiv a le numerota. De aceea, aș dori un răspuns în scris, să știu când aceste parcări vor aduce bani la municipalitate.

Domnul consilier Daniel Botezatu - aceeași problemă ridicată și de antevorbitori referitoare la necesitatea fluidizării traficului rutier dimineața, eu aș propune, de exemplu, între 7 și 8, să facă circuit extern respectivii instructori auto. Am același traseu cu domnul primar, pentru că ne aducem amândoi copiii la școală dimineața, de pe Vârnav, la intersecția cu Onicescu, nu am mai văzut de când a început școala în format fizic, doar de vreo două ori am văzut pe cineva de la Poliția Locală care să dirijeze acolo traficul și se creează ambuteiaje destul de mari.

Și, în ultimul rând, m-ar interesa când să se concesionează locurile de parcare de la ANL-urile O1 până la O4, vizavi de Trattoria.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - țin să aduc în atenție faptul că în conformitate cu prevederile legii de alertă precum și a ordinelor comune cu noile reglementări între Ministerele Culturii și cel al Sănătății, s-a aprobat, de la 1 iunie, activitatea instituțiilor de spectacole și concerte cu public în aer liber. Doresc doar întâi să vă mulțumesc pentru buna colaborare pe care am parcurs-o în sezonul estival al anului trecut, cele trei instituții, autoritățile locale, executivul primăriei, aparatul administrativ al primăriei, cât și cu colaborarea excelentă a domnului director Țurcanu și aș dori ca să parcurgem același traseu benefic, a oferi produsul cultural pe care fiecare din aceste instituții îl producem comunității locale, astfel încât și anul acesta să putem oferi satisfacție publicului meloman, publicului iubitor de teatru, copiilor iubitori de teatru. Vom face tot posibilul ca să venim în sprijinul acestor deziderate și doresc să avem același reciproc ca și anul trecut.

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - încerc să răspund interpelărilor atât cât de detaliat pot, restul răspunsurilor, dacă vor fi aspecte tehnice, vi le voi înainta în scris. Voi începe cu domnul Gheorghiță Marcel și vă transmit, domnule consilier, că lucrăm la proiectul cu terenurile de sport pe care vrem să le deschidem pentru toți copiii din municipiul Botoșani, sunt unele aspecte pe care trebuie să le rezolvăm, cu orarul acestor terenuri de sport și cu o bază a instituțiilor de învățământ în timp ce sunt folosite aceste terenuri, pentru că va trebui să punem și un regulament acolo, foarte clar să stabilim. Apreciez inițiativa dumneavoastră și vă invit să îl corectăm, dacă nu este într-o formă agreată de dumneavoastră, să fim co inițiatori pe acest proiect, să avem certitudinea că va trece de Consiliul Local, așa cum ne dorim.

Privitor la marcajele rutiere, sunt de două feluri marcajele din municipiul Botoșani, o dată le facem cu termoplast și, a doua oară, printr-o variantă clasică, cu vopsea, ambele soluții având garanție, lucru care este verificat de către colegii de la Direcția Edilitare, dar aceste marcaje sunt refăcute în fiecare an, pentru că așa este specificul zonei, avem materiale abrazive pe care le folosim în timpul iernii, care șterg marcajele rutiere după sezonul rece și le refacem. Nu avem garanție mai mare de un an de zile, pentru că nici cei care produc aceste materiale, le pun în operă, nu pot oferi garanție mai mare decât pentru termoplast, care are garanție mai mare, bineînțeles, cu costuri mult mai mari. Am spus că avem un proiect pilot pe Împărat Traian, acolo unde am montat un iluminat excesiv în dreptul trecerilor de pietoni și vom folosi pentru marcajele rutiere treceri de pietoni vopsea de acest tip, cu termoplast, care să fie mult mai vizibilă, și vom pune și stâlpișori pentru blocarea mașinilor în dreptul trecerilor de pietoni, tocmai pentru o vizibilitate mai bună.

În ceea ce privește problematica referitoare la instructorii auto, vă pot confirma că există un protocol între școlile de șoferi și Inspectoratul Județean de Poliție prin care s-a agreat o zonă în care acești instructori să nu efectueze orele cu cursanții în timpul orelor de vârf, dar acest aspect este verificat tot de către Poliția Rutieră, Poliția Locală neavând competențe să sancționeze participanții la trafic pe acest subiect. Vom face o adresă să revenim asupra solicitării și să analizăm dacă trebuie să intervenim cu indicatoare și restricții suplimentare în ceea ce privește acest aspect.

Domnului Buhăianu, ați avut o interpelare cu locuințele ANL, de asemenea, ca și doamna consilier Curelariu, și vă pot transmite foarte simplu, locuințele sunt în administrarea Locativa, care trebuie să facă toate demersurile, începând de la schimbarea yalei, dacă doriți să spun așa, până la coșuri de gunoi, centrală, tot ce ține de administrarea unui imobil este în sarcina Locativa. De ce nu sunt chiriași acolo, întrebați-l pe domnul director, este aici prezent, sper să vă răspundă. Noi suntem proprietarii acestor locuințe date în administrare.

Tot domnișoarei Curelariu îi răspund, referitor la cele trei proiecte la care ați făcut referire, pentru unul din ele, cel care privește colectarea selectivă în instituțiile de învățământ avem legislație incidentă care se poate aplica, dar putem interveni și cu un proiect de hotărâre, așa cum ați propus dumneavoastră, o să mă interesez care este stadiul. Vom avea consultare publică, și aici o să vă invităm să ascultăm care sunt părerile cetățenilor, apoi să le implementăm, dar, în acest moment ar trebui să fie la toate instituțiile de învățământ containere pentru colectarea selectivă. În unele sunt, le-am văzut personal, dar nu le-am verificat pe toate, poate un regulament prin care să detaliem condițiile este de bun augur și putem să îl facem, nu văd nicio problemă, sprijin inițiativa, mă voi implica.

Legat de clauze confidențiale, de asemenea, o să analizăm acest lucru, privind transparența, vă spun că proiectul este în lucru este foarte laborios ceea ce ați cerut dumneavoastră, am cerut răspunsuri de la toate direcțiile subordonate, de la toți cei care trebuie să vă pună la dispoziție aceste date, este o documentație stufoasă, nu tot ceea ce ați cerut poate fi pus în aplicare. Mai mult, foarte multe informații sunt cu caracter public, doar că nu sunt prezentate într-un singur loc, nu sunt publice într-un mod consolidat și ușor de accesat, și aici aștept o schimbare după ce vom finaliza proiectul cu fonduri europene care privește schimbarea soluțiilor soft de la primărie și a site-ului primăriei, astfel încât să le punem într-un singur loc, mai ușor de accesat pentru cei care doresc să obțină astfel de informații.

Domnul Țurcanu îi transmit că situația de la Modern Calor o știți, nu știu dacă poate face domnul Sandu ceva, problema gravă este cu Termica și transferul care s-a făcut și datoria de 20 de milioane de euro, așa cum bine ați spus, pe care trebuie să o plătim. Am și o veste bună în ceea ce privește acest aspect, Ieri am câștigat un prim proces în ceea ce privește suspendarea executării pentru suma mare, primul proces, urmează cel de-al doilea. Am primit o gură de oxigen până la judecarea pe fond și, bineînțeles că ne dorim și suntem încrezători în șansele pe care le avem, alături de avocații care ne reprezintă, să nu plătim această datorie.

Data licitațiilor, pentru cei care au întrebat, pentru doamna Lupașcu, pentru domnul Botezatu, data licitațiilor pentru locurile concesionate ne-o va transmite colegul nostru de la Patrimoniu și vă voi spune exact care este această dată. De altfel, vom face și o comunicare publică pentru cei interesați să participe la licitațiile care vor avea loc, atât pe strada Săvenilor, cât și pe Calea Națională la blocurile ANL. Marcajele trebuie să le facă cei de la DSPSA pentru locurile concesionate. De ce nu le fac? I-am rugat să facă vopsirea bordurilor și mi-au transmis că hotărăsc ei cum le fac, o dată la doi ani, cu alte cuvinte, să îi las în pace, pentru că știu ei ce au de făcut. Așa funcționează DSPSA în subordinea Consiliului Local, îmi doresc să intervin și aici, să avem un management mai eficient și să putem să avem rezultatele pe care ni le dorim cu toții.

Procesele verbale de la punctul 3 al ordinii de zi au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2021 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei în vederea achiziționării unui număr de 400 exemplare din cartea Poetului Laureat al Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu” - Opera Omnia, pe anul 2019, Ovidiu Genaru - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei (sumă netă) ca valoare a Premiului Național de Istorie ”Nicolae Iorga” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privindpunerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune - județul Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu).

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind sups la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) - lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Constantin Liviu Toma.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - întrebarea mea este, că aici văd că sunt puncte, nu trebuia să îi spunem cum votează?

Domnul Secretar general Ioan Apostu - mandatul este pentru vot pentru.

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 317 din 6 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de validare a procedurilor de vot secret -este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - propun pe Marius Buliga.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - până se fac buletinele de vot, mergem în continuare.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - domnule președinte, putem vota secret pe aparatele acestea.

Domnul Secretar Ioan Apostu - când se întrunește consiliul, Codul spune că votul secret se exercită prin buletine de vot. Am acceptat varianta electronică în condițiile în care nu putem avea prezență fizică.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - vom face buletine de vot, trecem la punctul următor.

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 61 din 29 martie 2012, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea asocierii, a actului constitutiv, precum și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZonaMetropolitană Botoșani” - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - aici avem vot secret din nou, propuneri, vă rog. Sunt 20 de locuri, dar părerea mea este că toți consilierii ar trebui trecuți pe buletinele de vot, după care intrăm în cabină, și fiecare votează cu cine dorește. Asta e propunerea mea, să fie trecuți toți consilierii.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - eu sunt de acord cu propunerea, eu vreau să îi propun, în mod nominal, pe toți cei nouă membri ai Partidului Național Liberal.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - aceeași propunere o facem și noi, pentru toți cei 11 membri ai grupului PSD.

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - aceeași propunere.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - îl propunem și pe domnul Toma.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - toți consilierii vor fi trecuți pe buletinele de vot, vă rog să votați, dacă sunteți de acord cu această procedură.

Fiind supusă la vot propunerea, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a cosnilierilor prezenți (23).

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale DSPSA Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui audit extern având ca obiect procedura de vânzare a locuințelor proprietate a municipiului Botoșani, administrate de S.C. Locativa SA Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - vreau să vă spun, stimați colegi, că am votat în comisia 5, mi-am dat avizul pentru acest proiect de hotărâre, numai că trebuie să atrag atenția asupra unor lucruri: 1. a mai fost un mandat la Locativa, în mandatul 2012-2016, în afară de faptul că s-a constatat ceea ce nu își doreau cei care au propus sau au inițiat auditul, ne-am ales de acolo cu o pagubă constatată de Curtea de Conturi, vă spun încă o dată, sunt de acord să existe un audit extern, se putea face și un audit intern, am un singur semn de întrebare, vis-a-vis de rezultatul care va fi și va fi cineva pus la plată, pentru că se împarte pe cei care vor vota, dar nu esate niciun fel de problemă, dacă doriți să faceți un audit extern, eu sunt aboslut de acord cu acest lucru.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - doresc să îl întreb și eu pe domnul Primar, sau inițiatorul proiectului, dacă are un cost aproximativ al acestui audit, să știm și noi cu cțt putem împovăra populația municipiului Botoșani, dacă aș putea spune așa, pentru că sunt bani pe casre trebuie să îi plătească Primăria.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - cred că ceea ce ar trebui să ne preocupe este ce s-a întâmplat cu apartamentele pe care trebuia să le gestioneze Locativa, și le-au gestionat așa de bine, încât le-au vândut. Deci este o diferență clară între administrarea apartamentelor și vânzarea lor, așa cum s-au făcut, pentru că nu putem nega acest lucru, tocmai asta verifică un audit extern și vine cu rezultatul în fața dumneavoastră. Această amenințare pe care mereu o aruncați, că vor răspunde consilierii, păi nu mai facem nimic, nu mai votăm nimic, pentru că îi amenințați că vor răspunde, și mușamalizăm lucrurile, și încercăm să le ascundem.

Eu vă spun sigur că s-au vândut apartamente care trebuiau să fie administrate de către Locativa și acesdt lucru nu trebuia să se întâmple. Câte apartamente s-au vândut, în ce perioadă,m cum le recuperăm înapoi, la ce cost s-au vândut, acestea sunt întrebările care trebuie să ne preocupe, cine va plăti, dacă sunt aspecte de natură administrativă sau de alt fel, nu cât costă auditul. Comparabil cu prejudiciul pe care îl estimăm la aceste apartamente, este o sumă foarte mică pe care trebuie să o plătim pentru a avea o oglindă clară a ceea ce s-a întâmplat la Locativa, și de aceea am făcut propunerea pentru un audit extern, pentru a nu fi acuzați că foștii dumneavoastră colegi ajung și fac audit, sau actualii mei colegi ajung și fac audit la această societate, facem procedură de selecție într-un mod transparent, prin licitație, în care cei care sunt îndreptățiți să facă acest audit și au toate acreditările, să îl facă și să vină să ne spună: s-a greșit sau nu s-a greșit și, mai mult, dacă s-a greșit, întrebarea este cum recuperăm locuințe din Centrul Istoric să le dăm altă destinație? Pentru că ceea ce se întâmplă acolo nu este în regulă, mă refer la Centrul Istoric, la Locativa știți deja cum stau lucrurile.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - vă înțeleg retorica, și ceea ce spuneți, vreau să vă spun un singur lucru: toate locuințele de stat se vând în baza unor legi speciale. începând din anul 1990 locuințele de stat, și cei mai mulți de aici am cumpărat locuințele de stat, și, la o parte din colegii noștri, mpărinții le-au cumpărat locuințele de stat. Locuințele de stat au fost vândute de IGO Botoșani de IJGCL Botoșani, care tot au avut urmași, RAM Botoșani, SERGOS Botoșani, TEMLO Botoșani și Locativa Botoșani au vândut locuințe, începând vcu anul 1990, în baza unor legi speciale.

Ceea ce încercați dumneavoastră să spuneți sau să faceți, ar trebui să faceți o extindere până în anii ’90, și să ne întrebăm cum s-au vândut 30 și ceva de mii de locuințe și cum s-au vândut în Botoșani câteva mii de case. Este o chestie de foarte mare logică, tocmai de aceasta sunt absolut de acord să se facă un audit, că am auzit de foarte multe ori această discuție, indiferent ce am spune noi, nu aveți decât să o faceți, nu aveți decât să o faceți. În condițiile astea, clar că mă voi abține, pentru că nu vreau să plătesc un audit, eu v-am dat explicațiile foarte logice.

Pe logica pe care o aveți dumneavoastră tot ce au vândut și cei dinainte înseamnă că s-a făcut ilegal, înseamnă că noi, toți cei de aici, care avem un apartament de la stat, și vă garantez că avem un apartament cumpărat de la stat, atât, nu am altceva, înseamnă că nu e al meu, l-am cupărat în anul 1992 și nu este al meu, îl recuperează Primăria, este o discuție. Sunt doar niște lucruri la care trebuie săne gândim. Vis-a-vis de interpelările care se fac în Consiliul Local, foarte interesant și la primul ounct, o să îl dau în scris, eu am răspuns o interpelare scris, îmi pare rău, doamna Curelariu, cel puțin, a intrat în posesia răspunsului la interpelare și vis-a-vis de locuințele de pe Șoseaua Iașului.

Haideți să nu spun eu mai mult, eu am fost pe cât se poate de elegant, și am încercat și o parte din colegii din Primărie, de la Serviciul Investiții, și cei care au dat dispozițiile, să spunem: oameni buni, mergem înainte. Toată lumea știe că întâi trebuie să existe contracte pentru ca acei oameni să meargă să își deschidă tot ce înseamnă partidele pentru utilități, pe de o parte. pe de alt parte, la centralele de bloc trebuie să organizeze, și avem discuții multe cu ei, cu fiecare în parte, să facă o asociație de proprietari, pentru că numai ei pot deschide partida pentru centralele de bloc. Și, 3, o parte s-au mutat, vă spun de pe acum, și ne-au solicitat și nouă, într-adevăr, pentru că este real, ne-am mutat, unde ducem gunoiul? Dar mai bine de jumătate din ei nu vor să se mute. Ce vom face, îi așteptăm pe toi, când vin ei, de unde sunt duși? O parte sunt plecați în afară, o parte au locuință, o parte nu au bani acum nu știu ce să își facă și nu vor să se mute, ei se mută în septembrie,octombrie, știu eu? După concediu. Este o problemă delicată, am să o explic foarte repede în scris.

Legat de acest punct de pe ordinea de zi, am spus, sunt de acord, este perfect să gândim acest lucru, dar nu se pune problema cine sunt continuatorii, pentru că apartamentele nu se vând de anul trecut. Singura noastră obligație a fost, începând cu Codul administrativ și am luat decizia să schimbăm regulamentul de vânzare, dar, mai mult, regulamentul prin care Locativa a fost împuternicită să administreze aceste spații, exact la apariția Codului administrativ, în anul 2019. De la apariția Codului administrativ vă garantez și vă spun că nu s-a mai vândut nicio locuință.

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - haideți să nu facem o confuzie între tipurile de apartamente sau locuințe sau imobile pe care le gestionați. Cele care s-au vândut în 1990 s-au vândut în baza legislației incidente din momentul respectiv. Între timp, a apărut legea locuinței, Legea nr. 112/1995 care reglementează vum se puteau vinde locuințele din clădirile monument istoric din Centrul Vechi, despre acestea vorbim, nu de locuințele vechi, pe care le-a aprobat Consiliul Local după ce eu am solicitat modificarea regulamentului Locativa, și nu dumneavoastră, că a intervenit Codul administrativ, eu am solicitat să stopăm acest fenomen, să nu se mai vândă nimic așa cum hotărăște Locativa, cu contracte semnate din birou. Niciunul din aceste contracte nu s-a perfectat în formă autentică și ele nu sunt intabulate, și nici nu vor putea fi intabulate, pentru că atunci când mergi la notar te întreabă, dovedește proprietatea. Păi cum să dovedești proprietatea, când apartamentele sunt vândute de un administrator care nu avea calitatea să le vândă, chiriașul nu avea calitatea să le cumpere? Acesta este motivul auditului, pentru ceea ce s-a întâmplat cu locuințele din Centrul Istoric sau din alte imobile, nu din blocurile vechi administrate de IGO sau de alte instituții în anii ’90, nu la acelea facem referire, haideți să nu inducem confuzie și știm, atât dumneavoastră, cât și eu, ceea ce s-a întâmplat, și eu doar vreau să corectăm, să recuperăm aceste locuințe, și vom deschide procese în urma auditului, dacă se va confirma că acest lucru s-a întâmplat într-un mod nelegal, vom deschide procese în instanțe, să recuperăm imobilele.

Întrebarea este cine îi despăgubește pe acei oameni care au plătit, sume derizorii, repet, 10.000 euro, 40-50 mii lei, în rate, dar s-au plătit niște bani. Acolo este un semn de întrebare, aștept cu interes rezultatul auditului și mă bucur că sunteți de acord să facem o verificare pentru activitatea Locativa.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - dumneavoastră acum ați mascat ceea ce vi se pare dumneavoastră că nu ar fi în regulă, într-un proiect de hotărâre, care la art. 1 este foarte clar: se aprobă contractarea unui serviciu de audit extern în vederea evaluării procedurii de vânzare a locuințelor, proprietatea municipiului Botoșani, administrate de S.C. Locativa S.A.. Sunt 4 tipuri de locuințe, de ce nu faceți un audit extern numai pentru problema care vă interesează? Pentru că o să vă coste și mai puțin. Pentru că dacă vine un auditor extern, când vine la o licitație, spune că analizează tot, 4 tipuri de locuințe cu 35 de mii de poziții, este foarte simplu, nu mai disimulați ca să ajungeți unde vi se pare dumneavoastră că vreți să ajungeți și verificați numai aia.

Vreau să vă spun că există un set de legi speciale care sunt peste Codul civil, în baza cărora s-au vândut aceste locuințe, și, v-am spus, atât de Locativa S.A., cât și de defunctul Sergos sau Temloc sau de RAM, în baza acelorași legi. Și am să vă rog să vă uitați pe Decretul-lege nr. 61, Legea nr. 85/1990, Legea nr. 85/1992, Legea nr. 112/1995 și Legea nr. 10/2001, care sunt legi speciale și au întâietate. Sunt patru tipuri de locuințe, patru tipuri de legi care vorbesc despre modul în care se vând aceste lucruri, pentru că dacă vorbiți, este clar că vorbiți de Locativa, dar, v-am spus, întoarceți-vă în timp, pentru că nu s-au vândut doar de Locativa, și în baza unor legi.

Sau, dacă vreți să plătiți mai puțin, numai la Legea nr. 10 sau la Decretul-lege nr. 61, pentru că acolo ne ducem, la 112 nu vorbim, sau la legea nr. 65.

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - Locativa administrează locuințele. Dacă se dorea vânzarea acelor locuințe, trebuia făcut un proiect de hotărâre de consiliu local, și, dumneavoastră, cu 2/3, trebuia să hotărâți acest lucru. pe același principiu, ne spuneți că domnul director Eugen Țurcanu ar putea să vândă ce este pe la Cornișa, pe acolo, dumnealui fiind doar administrator.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - nu, pentru că nu are lege specială, nu poate să vândă, pentru că nu are lege specială.

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - transferurile de proprietate se fac în formă autentică, cu acordul proprietarului. Va dovedi acest lucru auditul, eu îmi doresc să nu fie nicio greșeală, dar, dacă este, vom face toate diligențele să recuperăm apartamentele.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei) și 7 abțineri (doamna consilier Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim, Constantin Liviu Toma și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - “Locuințe sociale Aleea Constantin Iordăchescu - cartier ANL Cișmea“- municipiul Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - eu voiam să să semnalez următorul aspect, la aceste locuințe sociale, centralele de apartament care sunt achiziționate stau de vreo 2 ani pe la DSPSA, chiar sub biroul unde am eu sediul, la magazie, să nu li se expire și acestora perioada de exploatare sau niște autorizații de funcționare. În plus, dacă la locuințele sociale s-a luat în calcul să se pună centrale de apartament, la locuințele de pe Șoseaua Iașului de ce nu s-a luat în calcul să se pună centrale de apartament și s-au pus centrale de scări de bloc, asemenea ca la alte ANL-uri, cum ar fi cele din Bucovina, din câte știu eu, și unde au fost foarte multe probleme, și locatarii sau debranșat, și-au făcut separat fiecare legătură, altă cheltuială, deschidere partidă la gaz, proiect la gaz, etc., iar sistemul acesta centralizat, care nu prinde la români, nu convinge deloc, a-pro-pos și de ce trebuia să vină și managerul de la Modern Calor, de ce se debranșează în continuare cetățenii de la sistemul centralizat, care ar trebui să fie mult mai eficient și mai ieftin, și care este la fel de scump ca și sistemul de gaze, și, dacă tot se spune că se scumpesc gazele, poate că sistemul centralizat era o variantă, și de ce nu convingem locatarii de acolo să accepte centralele de scară și de ce nu le-am branșat la Modern Calor, bănuiesc că trebuia să tragem țeavă până în capătul celălalt de oraș. EU încerc să vă trag un semnal de alarmă, că sunt peste 70 de centrale care stau de 2 sau de 3 ani depozitate acolo și să nu fie degradate deja din punct de vedere al inspecției tehnice, nu că plouă peste ele, ele stau foarte bine ca și conservare, dar au trecut anii deja și stau nefolosite acolo, sigilate în niște cutii.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Vâlcele nr. 33, CF/NC 67572” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. I. C. Brătianu nr. 179E, CF/NC 66878“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+1E, garaj și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) - lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Călin George Bosovici.

Punctul 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Tulbureni nr. 28, CF/NC 67520“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+M și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) - lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Călin George Bosovici.

Punctul 22 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Peco nr. 20, CF/NC 65760“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+M” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere

(domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) - lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Călin George Bosovici.

Punctul 23 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. I.C. Brătianu nr.153F, CF/NC 68145“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) - lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Călin George Bosovici.

Punctul 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Șoseaua Iașului nr. 27, CF/NC 59088” în vederea realizării obiectivului „construire locuință de serviciu cu birouri” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 25 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Poștei Veche nr. 9A, CF/NC 67169” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M ” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - la formularea pe care o aveți în raportul de specialitate, aveți mai multe proiect, și de asta la unele mă abțin, pentru că nu înțeleg ce vreți să spuneți aici, și, pe viitor, să știu, ca să votez în consecință. Studiul geotehnic anexat documentației afirmă că, în condițiile actuale, la data întocmirii studiului geotehnic, amplasamentul studiat este stabil și nu este inundabil. Se vor respecta indicațiile studiului geotehnic. Să înțeleg că, din studiul geotehnic, ceva nu este în regulă și li se recomandă niște stabilizări ale solului sau ce vreau să însemne? dar nu este tot timp asta formula, la altele sunt alte formulări. Vreau să mă lămuriți, ca să știu cum votez pe viitor.

Domnul consilier Marian Murariu - rolul studiului geotehnic este de a stabi care este stratificația solului, și, în funcție de rezultatele studiului, se știe la ce adâncime se face fundația clădirii, în unele zone, fundația se face la o adâncime mai mare, în altele zone, unde solul este mai solid, la o suprafață mai înaltă, se face la o suprafață mai mică.

Domnul arhitect șef Alexandru Agavriloaie - ca idee, pe parcursul execuției lucrărilor, în momentul în care se fac acele săpături pentru fundație, pot apărea anumite condiționări sau alte elemente neprevăzute care se adaptează de către specialiștii geotehniști și de proiectanți, pe parcurs. Ideea este că proiectantul, în momentul în care vine pentru autorizația de construire, împreună cu proiectul de rezistență, trebuie să țină cont de acele indicații din studiul geotehnic, și noi îi atenționăm, și menționăm aici, pentru că există situații, avem o prevedere în PUG, s-a făcut un studiu de stsabikitate a municipiului, unde sunt zone construibile, și în general a fost pentru ansamblurile de blocuri anterior construite, pe parcurs, orașul se extinde, și atunci este nevoie de alte studii geotehnice și toate aceste studii vin să completeze acea zonă de stabilitate marcată prin Planul Urbanistic General.

Este o confirmare în plus, prin studiul geotehnic, că se poate construi.

Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 26 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Constantin Dracsini nr. 18A, CF/NC 59083” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, magazie, foișor și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 27 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Iacob Iacobovici nr. 46C, CF/NC 61185” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P, anexă gospodărească, garaj și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 28 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Drumul Tătarilor nr. 58, CF/NC 67505” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+Mși împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 29 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent - Calea Națională, nr.1A, municipiul Botosani, CAD/CF 61407“ în vederea realizării obiectivului “construire service auto”- este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 30 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului local de Urbanism al municipiului Botoșani, până la aprobarea noii documentații de urbanism - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian Șurcanu - aici îl rog din nou pe noul arhitect șef să ne lămurească cât mai prelungim acest masterplan și votarea acestui nou PUG, cred că din primul meu mandat, din 2012, tot votăm la PUG-ul acesta și să ne spună care este orizontul de așteptare al dumnealui să îl terminăm.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - ce mă bucură este că avem, cel puțin teoretic, consultare publică, noi susținem astfel de măsuri, și avem pus pe pagina primăriei un chestionar de mobilitate ca parte integrantă a întocmirii acestui nou PUG, asta este vestea bună. Vestea mai puțin bună este că deși în preambulul acestui chestionar ni se scrie că îl putem completa electronic, pentru că este adecvat timpurilor actuale, vă anunț că nu îl putem completa electronic, vă anunț că nu scrie în acest preambul până când poate fi completat chestionarul.

Mai mult decât atât, mi se pare foarte interesant că noi avem două proiecte cu fonduri europene pentru modernizarea sistemului de transport în comun cu tramvai, dar, în același timp, întrebăm locuitorii Botoșaniului ce părere au de desființarea liniilor de tramvai. Mă bucur foarte mult că începem să consultăm cetățenii, dar aș vrea să depășim stadiul de a o face doar formal și de a o face la modul realist, mi-ar fi plăcut să pot share-ui acest chestionar și, într-adevăr, să poată fi completat on-line, ca să avem, dacă tot durează din 2012, măcar când avem un nou PUG să avem unul în care cuvântul botoșănenilor a contat, nu doar am dat o bifă că am făcut consultarea, și, evident, acest chestionar să fie realist, nu un copy-paste din altă parte.

Domnul arhitect șef Alexandru Agavriloaie - chestionarul este transmis de către proiectantul care se ocupă de elaborarea planului urbanistic general, presupun că și-au ales tipurile de întrebări pentru a stabili mai clar care sunt așteptările publicului botoșănean. Nu aș putea să explic care este logica dumnealor, momentan, în sensul acesta, însă sunt sigur că au o țintă pentru acest chestionar. Pentru moent, nu am reușit să îl transformăm în chestionar editabil online, cumva, suntem și presați de timp, încertcăm să le punem în aplicare, ca să putem trece și la faza următoare, încheierea masterpanului și a acestui studiu de mobilitate, pentru a trece efectiv la consultarea publicului pe ansamblul planului urbanistic general.

Promisiuni avem, am reluat discuțiile cu proiectanții, în așa fel încât să urgenteze de acum și am să mă țin de dumnealor, cât se poate, să îmi ofere ultimele documentații necesare în completare la planul urbanistic general și să începem, promisiuni avem din vară, consultarea pe ansamblu a acestui plan urbanistic.

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - doresc să solicit ca termenul completării acestui chestionar pentru public să pornească de la momentul la care este publicat, când este editabil, trei săptămâni, începând din momentul publicării, Este stabilit un interval, 24 mai-16 iunie, dar dacă este publicat în 15 iunie și închidem pe 16, nu știu dacă mai este relevant.

Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Cătălin Boboc).

Punctul 31 de pe ordinea de zi - Proiect de răspuns la plângerea prealabilă cu nr. 5276/1/10.05.2021 a Instituției Prefectului Județul Botoșani privind revocarea HCL .nr.120 din 14.04.2021.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - vă rog să îmi permiteți să clarific un pic lucruile aici: s-a adoptat o hotărâre de Consiliu Local, s-au numit administratori provizorii la Eltrans. Noi am spus și atunci, ilegal, asta este treaba. prefectura face plângere prealabilă și ne solicită că în 30 de zile de la comunicare să revocăm acea hotărâre și să luăm altă hotărâre, cea corectă, de altfel. Tot ce înseamnă și ce văd aici, la proiectul de răspuns, întemeiază pe un lucru foarte clar, că Primăria și Consiliul Local, culmea, că noi nu am hotărât, dar așa este exprimarea aici, în proiectuyl de rpsuns, a făcut o acțiune în instanță în data de 10.05 pentru a suspenda procesul de selecție a administratorilor care sunt de drept.

Vreau să vă spun că voi vota împotrivă, când vorbim de acest lucru, instanța de judecată de la Tribunalul Botoșani s-a decis și a hotărât luni că respinge cererea de suspendare formulată de reclamanții Primarul municipiului Botoșani și Consiliul Local, asta noi nu știam, că suntem și noi implicați, s-a respins. Deci noi trebuie să mergem înainte și să luăm act de solicitarea Prefectului de revocare a hotărârii de numire a administratorilor provizorii, asta este în vigoare, voi vota împotrivă.

Fiind supus la vot proiectul de răspuns, acesta a fost aprobat cu 13 voturi pentru, 8 voturi împotrivă (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu, Ada Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Daniel Botezatu, Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel Flutur și Maricel Corneliu Maxim) și 2 abțineri (domnii consilieri Constantin Liviu Toma și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 32 de pe ordinea de zi - Prezentarea indicatorilor de performanță financiari stabiliți prin planul de management și a indicatorilor aprobați prin BVC aferent anului 2021 (anexa 1, 2, 6a, 6b) la data de 31.03.2021 ai SC Modern Calor SA Botoșani - au fost aduși în atenția consilierilor locali.

Fiind supusă la vot o pauză de 5 minute, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

După terminarea pauzei, se reiau lucrările ședinței.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - am ajuns la completarea proiectului ordinii de zi, propun să începem cu punctul 8, pentru că aici avem tot vot secret.

Punctul 8 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - proiectul de hotărâre vă propune numirea a cinci administratori provizorii, Pentru stingerea unui litigiu pe care îl avem în prezent cu domnul Deleanu Constantin-Dan, care a parcurs o procedură de selecție la S.C. Modern Calor S.A., în baza unei hotărâri adoptate de Consiliul Local în mandatul anterior, și a fost selectat și propus pentru funcția de administrator, v-aș propune, ca să stingem acest litigiu, într-o primă etapă, domnul Deleanu a avut câștig de cauză la Tribunalul Botoșani, eu cred că va avea în continuare și la Curtea de Apel, să îl numiți pe domnul Deleanu ca administrator și să numiți numai patru administratori provizorii, este o propunere pentru stingerea unui litigiu.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - întrebarea este, cum și de ce știm, poate domnul Deleanu face parte și din propunerile pe care le vor face colegii din grupul PSD?

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - este incompatibil și va renunța, deci vom merge pe 5 propuneri.

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - aș dori să fac două propuneri, din parte grupului USR-PLUS, Burlacu Doru, inginer electric, manager de proiect, lucrează oarecum într-un domeniu adiacent, angajat în privat, și al doilea ar fi Nechifor Doru-Florin, inginer mecanic, la fel, activează în domeniul privat.

Domnul consilier Constantin Liviu Toma - în calitate de consilier local, nu am nicio propunere, și cu această ocazie, cred că se va înțelege foarte clar că nu există niciun fel de înțelegere politică, nici cu stânga, nici cu dreapta, pentru numirea ui consiliu de administrație, din punctul meu de vedere, politic. Din contra, fac un apel la fiecare dintre dumneavoastră, toți cei 22 de consilieri locali, să analizați foarte bine acest subiect, pentru că menirea acestui consiliu de administrație provizoriu, în fond, este să se facă o selecție, și eu fac un apel la dumneavoastră să veniși cu propuneri, cu propuneri de oameni cu experiență, care au activat și nu întâmplător fac trimitere la OUG nr. 109/2019, unde este foarte bine stipulat că atunci când se stabilește consiliul de administrație de către autoritatea tutelară sunt niște cerințe pe care nu avem încotro, decât să le respectăm, și o să vă dau un singur exemplu, în care se cere ca fiecare membru din consiliu de administrație să aibă cel puțin 5 ani vechime în management, în administrarea unei firme de profil, pentru că altfel, dacă nu au această experiență, cred că nu vor face cea mai bună selecție și ne vom regăsi, după aceea, într-o situație în care, din rău în bine, va fi din rău în mai rău, și cu toții ne dorim ca lucrurile de la Modern Calor să evolueze într-un sens pozitiv.

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - doresc să fac și eu o propunere pentru trei membri, domnul Doru Constantin, administrator și președinte al consiliului de administrație la Modern Calor în ultimii 4 ani, domnul Drelciuc Simion, administrator în ultimii 4 ani la Modern Calr, și doamna Viorica Andronachi, administrator și președinte al consiliului de administrație în ultimii 3 ani la S.C. Urban Serv S.A..

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - am să vă fac și eu niște propuneri, și voi subscrie la ceea ce a spusa și domnul Toma, prevederile Ordonanței nr. 109 sunt foarte clare. Să știți că ne-am însușit, într-un fel, ideea, și o parte din criticile vis-a-vis de consiliul de administrație de la Eltrans, chiar dacă nu era așa la momentul respectiv, dar acolo s-a făcut selecția. Drept urmare, nu propunem niciun membru de partid și propunem oameni cu foarte multă experiență și sunt convins că ar putea să ducă la capăt ceea ce se întâmplă la Modern Calor, mai ales că au fost și foarte apropiați de ceea ce se întâmplă până acum de ceea ce înseamnă termoficare și termie în municipiul Botoșani.

Propunerile noastre sunt ing. dr. Miller Mihai, econ. Agapi Denisa, pentru că, știm, trebuie să avem obligatoriu un economist și un jurist, jr. Hrițcu Mihai și manager diplomat Zărnescu Constantin. Avem 4 propuneri.

Domnul Secretar general loan Apostu - pentru tipărirea buletinelor de vot, v-aș ruga să mă urmăriți dacă am notat corect propunerile dumneavoastră: Burlacu Doru, Nechifor Doru Florin, Doru Constantin, Drelciuc Simion, Viorica Andronachi, Mihai Miller, Hrițcu Mihai; Agapi Denisa, Zărnescu Constantin.

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației ”ADI AQUA Botoșani” pentru aprobarea modificării prețului și a tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare a S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - acest proiect de hotărâre ar trebui completat în sensul abrogării HCL nr. 334/26 noiembrie 2020, care a avut același obiect, numai că acolo era mandatat pentru a reprezenta municipiul la ADI Aqua, între timp, atribuțiile au fost delegate domnului viceprimar Toma și, din acest motiv, pentru claritatea reglementării, v-aș propune introducerea art. 2 Hotărârea Consiliului Local nr. 334/26 noiembrie 2020 se abrogă, iar art. 2 din proiect să devină art. 3.

Fiind supusă la vot propunerea, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu) și 2 abțineri (doamna consilier Raluca Răileanu și domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 3 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spațiu către Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Județeană Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 4 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind repartizarea spațiului din str. Săvenilor nr. 4 pentru realizarea Centrului de conferințe multimedia “Mihai Eminescu” din cadrul proiectului „Eminescu - o cultură, o rută în zona transfrontalieră Botoșani - Bălți” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 5 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoșani, situat în Calea Națională nr. 19 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 6 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoșani, situat în Bulevardul Mihai Eminescu nr. 15A - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 vot împotrivă (domnul consilier Marius Petru Rogojinschi).

Punctul 7 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințe ANL - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc și Daniel Botezatu).

Punctul 9 de pe completarea ordinii de zi - Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la data de 31.03.2021 ai SC Locativa SA Botoșani - au fost aduși în atenția consilierilor locali.

Punctul 10 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării Cinematografului Unirea (construcție și teren) din domeniul privat al statului și administrarea R.A.D.E.F. <<România-Film>> în domeniul public al Municipiului Botoșani și administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Marius Petru Rogojisnchi - vreau să salut momentul ăn care vom da acest vot pentru preluarea acestui imobil, deoarece necesitățile culturale, spectacologice și muzicale ale municipalității impuneau de mult timp intrarea în patrimoniul nostru a acestui obiectiv. Mă bucur din tot sufletul, că într-un viitor, sperăm cât mai curând, colegii de la Filarmonică să își găsească liniștea în casa lor, în sala lor, în sala lor de repetiții și și sala lor de concerte și amenajarea spațiului, astfel încât el să corespundă nu numai ca un spațiu de evenimente strict muzicale sau spectacologice, ci un spațiu socio-cultural. Țin să mulțumesc în numele breslelor, celor trei instituții publice de spectacole și concerte, cât și a iubitorilor de film, a cinefililor, a tuturor celor care, de-a lungul timpului, au dus, prin eforturile numai de dumnealor știute, pe căile știute de dumnealor și de Dumnezeu, că El lucrează prin oameni, până la ajungerea la acest moment.

Sunt fericit, și mulțumesc încă o dată în numele colegilor, pentru acest eveniment din viața noastră cultural-comunitară.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marcel Gheorghiță).

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - revenim la punctele 11 și 12 de pe ordinea de zi și 8 de pe completare, unde sunt procedurile de vot secret, rog comisia de validare să se prezinte la pupitru pentru a-și prelua atribuțiile. Domnul Secretar general a propus să intrăm cu toate buletinele de vot, pentru a scurta timpul și a fi mai expeditivi. Procedura de vot este următoarea, unde este o sigură persoană, unde este domnul Buliga, „da” sau „nu”, sunt două căsuțe, bifați alegerea. La Zona Metropolitană, unde trebuie să alegem 20 de persoane, tăiem trei persoane, sau câte doriți să tăiați de pe lista respectivă. Și apoi, la cele 9 propuneri de la consiliul de administrație, se taie 4 persoane din cele 9. Tăiem numele pe care nu îl dorim.

Domnul președinte ședință Andrei Amos - până vin buletinele următoare, haideți să începem cu votul de la punctul 11.

Se începe procedura de vot.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - am o întrebare, nu putem să nu schimbăm procedura de vot, că poate ceva aici încurcă, fiind vorba de două modalități de vot, prin x o moalitate, prin tăierea a fost o altă modalitate.

Domnul președinte al comisiei de validare Călin George Bosovici - domnul Constantin are 13 voturi, domnul Drelciuc are 14 voturi și doamna Andronachi are 12 voturi, astea sunt rezultatele la ce s-a votat. Administratorii sunt: domnul Burlacu Doru, domnul Nechifor Doru-Florin, domnul Doru Constantin, domnul Drelciuc Simion și doamna Andronachi Viorica.

Mergem la balotaj, la Zona Metropolitană, sunt 3 persoane pe lista de vot, tăiați două persoane, ca să rămână o singură persoană, prin tăiere.

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 317 din 6 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de validare a procedurilor de vot secret.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - a fost votat în unanimitate domnul Marius Buliga, vă rog să votați acest proiect per ansamblu.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) - lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Constantin Liviu Toma.

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 61 din 29 martie 2012, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea asocierii, a actului constitutiv, precum și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Zona Metropolitană Botoșani”.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - din cei 23 de consilieri, au ieșit 3: doamna Lupașcu, domnul Taielup Petru și doamna Vicol Daniela. Au rămas ceilalți 20 de consilieri

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 8 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - au fost votați Burlacu Doru, Nechifor Doru-Florin, Doru Constantin, Drelciuc Simion și Andronachi Viorica.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu și Cătălin Mugurel Flutur) și 3 abțineri (doamna consilier Monica Răileanu și domnii consilieri Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, doamna președinte de ședință - consilier Andrei Amos - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR GENERAL,

Consilier,                                     Ioan Apostu

Andrei Amos

Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache