Proces verbal din 25.02.2021

Sedinta din data de 25.02.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 25 februarie 2021

Prin dispoziția nr. 221 din 18.02.2021, Primarul Municipiului Botoșani a convocat Consiliul Local în ședință ordinară pentru data de 25 februarie 2021, ora 11.00, în sala de ședințe ”Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 221 din 18.02.2021 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la cotidianul „Monitorul de Botoșani” și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoșani

 • 2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 8.01, 14.01, 20.01 și 28.01.2021

 • 3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani” doamnei Elena Cardaș

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuției a bugetului local al municipiului Botoșani la data de 31 decembrie 2020

 • 5. Proiect de hotărâre de modificare și completare a HCL nr. 107 din 30.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Botoșani începând cu anul 2021

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării ”Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Botoșani”

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botoșani

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Municipiul Botoșani cu sediul în Piața Revoluției nr.1 și Liceul ”Alexandru cel Bun” Botoșani, precum și SC Rolana TEX SRL Botoșani în vederea organizării școlarizării în învățământul profesional dual al elevilor de la această unitate de învățământ

 • 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/29.11.2018 privind aprobarea ”Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local și a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie în municipiul Botoșani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007”

 • 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 377 din 29.11.2019 privind aprobarea ”Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie/autobuze, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1 din H.C.L. nr. 293/2018, de către S.C. Eltrans S.A. Botoșani”

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 356 din 28.08.2008 privind aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar sau abandonate.

 • 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 292/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare a circulației rutiere în municipiul Botoșani și a documentației de delegare a gestiunii, prin negociere directă, către S.C. ELTRANS S.A., a activității de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre și procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu și a activității de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani

 • 14. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Botoșani, precum și acordul Consiliului Local al municipiului

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021

Botoșani pentru transmiterea unor imobile proprietate privată a statului în administrarea Ministerului Apărării Naționale

 • 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune.

 • 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru un spațiu proprietate publică a municipiului Botoșani

 • 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de transmitere în folosință gratuită a unui spațiu din Incubatorul de Afaceri către Agenția Națională pentru Locuințe

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinația extindere acces la imobilul proprietate, situat în Calea Națională nr. 24 F

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor imobile-construcții și teren - Atelier Colegiul Tehnic Dimitrie Negreanu aflate în domeniul public al municipiului Botoșani

 • 20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, Bd. Mihai Eminescu nr. 39.

 • 21. Proiect de hotărâre privind unele măsuri de administrare a unui teren proprietatea municipiului Botoșani ocupat de construcțiile administrate de către Clubul Sportiv Botoșani

 • 22. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a unor spații din clădirea Corp ”B” a Colegiului Național „August Treboniu Laurian”, proprietate publică a municipiului Botoșani

 • 23. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor pășuni proprietate a municipiului Botosani

 • 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Săvenilor nr. 17, adiacent apt.1, parter, sc. C” în vederea realizării obiectivului „Extindere apartament la fațada principală a blocului cu destinația de locuință”

 • 26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Iacob Iacobovici nr. fn, CF/NC 66323” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P, garaj, împrejmuire teren și racord utilități”

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021

 • 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Calea Națională nr. 19, CF/NC 66820” în vederea realizării obiectivului „construire spațiu comercial și birouri”

 • 28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Ion Pillat nr. 4, adiacent apt. 1, parter, sc. A” în vederea realizării obiectivului „extindere apartament la fațada principală a blocului cu destinația de locuință”

 • 29. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Grădinarilor nr. 8, CF/NC 65702” în vederea realizării obiectivului „construire locuință D parțial+P, garaj și împrejmuire teren”

 • 30. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea C-tin Iordăchescu nr. 12, CF/NC 62165” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren”

 • 31. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Bucovina nr. 96, CF/NC 66570” în vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P+1E și împrejmuire teren”

 • 32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Teodor Candiescu, nr.4B, CF/NC 51261“ în vederea realizării obiectivului “ construire locuință D+P+1E”

 • 33. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Tulbureni 46K, CF/NC 55835“ în vederea realizării obiectivului “ construire locuință P+1E și împrejmuire teren”

 • 34. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Aluniș nr.70A, CF/NC 65548“ în vederea realizării obiectivului “ construire locuință Sp+P și împrejmuire teren”

 • 35. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Gradinarilor nr. 10, CF/NC 50716“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință D+P+M, garaj și împrejmuire teren”

 • 36. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Maior Ignat nr.2B, CF/NC 66292“ în vederea realizării obiectivului “construire imobil S+P+1E cu două apartamente și împrejmuire teren”

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021

 • 37. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal și RLU aferent - Parcul Tineretului, nr.2B, mun. Botoșani, CAD/CF 64011“ în vederea realizării obiectivului “Construire magazin materiale uz gospodăresc P+1E parțial”

 • 38. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile martie - aprilie 2021

Completarea ordinii de zi este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei de acordare a gratuității la transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuți la art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • 2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoșani, situat în str Patriarh Teoctist Arapașu fn

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu, a unui schimb de terenuri, proprietate privată a municipiului și proprietate a Fundației Hand of Help

 • 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Bucovina nr.96, CF/NC 67220“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+M și împrejmuire teren”

 • 5. Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la data de 31.12.2020 ai SC Locativa SA și SC Modern Calor SA Botoșani.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 22 de consilieri locali în funcție, lipsind domnul consilier Constantin Liviu Toma.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - înainte de a vă supune la vot ordinea de zi, vă informez că Asociația „Ema”, prin doamna profesor Curtman Luminița dorește să ia cuvântul în ședință, a susținut că are nevoie de 5 minute, drept pentru care vă supun la vot ordinea de zi cu completare, cu precizarea că doamna Curtman va lua cuvântul la începutul ședinței.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - cred că ar trebui o disociere clară între ordinea de zi și intervenția doamnei, vot separat pentru intervenția doamnei. Pe procedură, cred că așa este corect.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - în regulă, domnule Țurcanu, supunem la vot separat dacă îi permitem sau nu să ia cuvântul în numele Asociației „Ema”.

Fiind supusă la vot intervenția doamnei Curtman la începutul ședinței, aceasta este aprobată cu 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilier Andrei Amos și Eugen Cristian Țurcanu) și 3 abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc, Bogdan Ciprian Buhăianu și Marius Petru Rogojinschi).

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - dacă îmi permiteți, poate ar fi trebuit să știm care ar fi fost obiectul intervenției doamnei Curtman.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - ați primit materialele, domnule Rogojinschi, doamna Curtman a și lăsat, de altfel, la secretariatul Consiliului Local materialele despre care vrea să ne vorbească astăzi, și a fost încărcat și pe site.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - în afară de materiale prezentate, mai este o completare a doamnei Curtman sau dumneaei dorește să susțină materialele depuse?

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - dumneaei vrea să ia cuvântul, să ne explice încă o dată poziția locatarilor din zonă. Le mulțumesc colegilor care au aprobat cererea doamnei Curtman, drept pentru care aceasta va lua cuvântul la începutul ședinței.

Fiind supusă la vot ordinea de zi, împreună cu completarea acesteia, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22) - domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur a votat verbal.

Doamna Luminița Curtman - sunt președintele Asociației „Ecologic Mediu Ambiant” și vreau să vă mulțumesc că mi-ați acordat aceasta șansă de a vă despre care este situația problemă în Bulevardul Mihai Eminescu. În 2008 s-a construit fără documentație P.U.Z., ilegal, un bloc pe amplasamentul unei case. Pentru a stopa construirea altor patru blocuri, în februarie 2014, am înființat Asociația „Ecologic Mediu Ambiant”, 81 de familii. Suntem o comunitate de botoșăneni care vrea să salveze ce mai poate fi salvat, zona de case cu grădini din Bulevardul Eminescu.

Suntem europeni și ne punem întrebarea: de ce nu aplicăm modele de bune practici pentru apărarea naturii și vieții oamenilor, vă întrebăm cine va lua decizii în numele nostru și pentru viitorul nostru și al nepoților voștri? De când este mai importantă părerea și dorința unui proprietar decât viața oamenilor?

Nu suntem de acord cu schimbarea zonei din zonă de case în zonă cu restaurante, magazine, terase, instituții. Orice parcelă poate fi cumpărată de oricine, mai ales străini, creând un haos accentuat pe Bulevardul Eminescu, singurul colț eminescian, Eminescu să ne judece.

În anul 2013 am trimis peste 50 de adrese oficiale la Agenția de Protecția Mediului, primărie, Poliția Locală, Disciplina în construcții, Inspectoratul de stat în construcții, ministere, Avocatul Poporului și am reușit să schimbăm schimbarea funcțiunii urbanistice a zonei.

Cum este posibil ca pe un studiu de mediu actual afișat la Agenția pentru Protecția Mediului, schimbarea funcțiunii urbanistice a zonei? În același timp, s-a introdus și dezbatere publică pentru plan urbanistic zonal, care obligatoriu trebuia să apară pe site-ul primăriei și nu pe al APM-ului.

Menționăm că Primăria a emis corect și legal pentru acest amplasament două certificate de urbanism negative, nefavorabile, motivat că acest proiect, supermagazin, nu corespunde arhitectural și volumetric la intersecția cu sens giratoriu a două artere importante de circulație: Bulevardul Mihai Eminescu și strada Petru Rareș, nu corespunde traficului intens din zonă, încalcă funcțiunea dominantă LM1 de case, produce disconfort locuitorilor din zonă.

Aceasta este proba de bază, împreună cu rezultatul nefavorabil al consultării publicului, afișate pe site-ul Primăriei Botoșani din 27.03.2020, ce conține dezacordurile locuitorilor, 84, inclusiv dezacordul nostru notarial, al vecinilor direct afectați. În același studiu de mediu afișat pe site-ul APM-ului este prevăzută redimensionarea bulevardului pentru trafic și mai intens, prin micșorarea trotuarelor.

Rugăm să ne informați care sunt procedurile legale pentru rezolvarea situației problemă a trotuarelor proprietate privată, teren luat fără consimțământul proprietarilor sau decret de

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021 expropriere. În prezent, proprietarii îl folosesc pentru parcarea propriilor mașini, cu distanțarea necesară circulației pietonilor.

Deoarece am văzut recent că s-au făcut măsurători, care vor să ducă la intabularea trotuarelor bulevardului la primărie pentru ce? Modernizare ce va duce la circulația mașinilor sub casele oamenilor? Bulevardul Eminescu trebuie privit ca o emblemă a municipiului Botoșani și nimănui nu îi este îngăduit să îl distrugă și fiecare este obligat să îl lase tradițional, cu parfum de tei, posterității.

Nu suntem de acord cu schimbarea zonei urbanistice, cu construirea de blocuri, supermarketuri, terase, hoteluri. Vă rugăm, în calitatea dumneavoastră de reprezentanți ai intereselor botoșănenilor, să luați decizii legale care să respecte normele europene, natura, sănătatea și munca proprietarilor de case. Rugăm să opriți și să dispuneți nepromovarea acestui proiect, întrucât se încalcă legislația în vigoare și drepturile botoșănenilor, proprietari de case.

Fiind ședință ordinară, se dă cuvântul domnilor consilier pentru interpelările de la punctul 1 al ordinii de zi.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - a-pro-pos și de conexiunea doamnei Macovei, propus până acum de două ori să reluăm ședințele în cadrul live, ori în sala primăriei, ori la Sala Polivalentă, ori în oricare altă locație unde dorim, cu păstrarea distanțării sociale și cu implementarea tehnologiilor prin microfoane pe care le poate face serviciul din Primărie. Nu înțeleg de ce tot tărăgănăm și tot perpetuăm în această stare foarte ambiguă, în care aceste ședințe sunt duse în desuet.

Ca și interpelări, în rog pe colegii de la Direcția Edilitare să nu îmi mai insulte inteligența și să îmi dea niște răspunsuri kilometrice la interpelări, să piardă timpul, și a doua zi citesc în presă că ei au rezolvat subiectul pe care le-am sugerat și eu, și aici mi-au spus că nu se poate face nimic referitor la gropile din carosabil ale Nova Apa Serv, și am citit că soluția pe care am propus-o eu este valabilă. Eu îi felicit că au reușit să facă acest lucru și că au ascultat sfatul meu, și să nu încerce să mă ia de prost și să îmi scrie o pagină întreagă, că nu se poate face nimic, și tocmai că am văzut că s-a putut.

Tot la interpelări, citind mai cu atenție raportul privind activitatea administratorului special la Termica, material pus la mapă data trecută, vreau să îi cer Serviciului Patrimoniu din cadrul Primăriei, Direcției Economice, să îmi dea o situație din anul 2011, de când a fost desemnat

lichidator domnul Lulu Dascălu, celebrul lichidator, și este desemnat din luna martie 2018, și până în prezent, să mi se dea un raport scris cu cât i s-a dat la administratorul special, pentru că avem și un administrator special, în persoana domnului Florin Sandu, managerul de la Modern Calor, ce sumă i s-a plătit în toți acești ani domnului Florin Sandu, și ce comisioane, a vândut pe acolo pe nimic, observ, în ultimii ani.

Tot citesc că mai sunt resturi de clădiri, de obiecte de inventar, tot felul de lucruri care se vând acum și se dau aproape pe degeaba. Noi, între timp, am mai înființat o instituție publică a municipalității, și poate o parte din lucrurile pe care, cu orice preț, le vinde acest Dascălu pe degeaba am putea să le preluăm înapoi și să le folosim noi la diferite instituții. Fie la instituția mea, fie la Primărie, că, mai nou, căutăm să luăm spații din învățământ să ne facem arhive, în loc să căutăm prin aceste clădiri lăsate de izbeliște de la fosta Termica. Poate luăm un punct termic și îl reabilităm și e al nostru, în curtea noastră.

Dau doar un exemplu pe care sunt sigur că îl veți adopta și veți spune că l-ați găsit dumneavoastră ca și soluție, dar e bine și așa, bine că din ce vorbesc, nu vorbesc în zadar. Nu încercăm să găsim rezolvări și să avem așteptări de la un individ care are tot interesul să prelungească la nesfârșit această lichidare și să își tragă comisioanele de acolo. Mă mir că serviciile abilitate ale statului, DIICOT-ul, DNA-ul, Curtea de Conturi, în special, nu se sesizează cu lichidarea Termica S.A.; cred că ar trebui să avem puterea să spunem stop, tot ce este acolo, să se ia, și ce nu, să fie îngropat, și la revedere, și să închidem subiectul Termica pentru totdeauna și să nu mai plătim lunar sinecuri grase pentru lichidatorii și administratorii speciali, care doar bifează că au făcut ceva pentru municipalitate.

Doamna consilier Ada Alexandrina Macovei - prima mea intervenție, pe scurt, este cea privind cuantumul burselor școlare, acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani, proiect care a fost depus și semnat de toți consilierii, și asumat, de consilierii Partidului Național Liberal în luna decembrie, la care, în luna ianuarie, am primit un răspuns ambiguu, că nu a fost introdus pe ordinea de zi, pentru că acele compartimente de specialitate, care ar fi trebuit să întocmească raportul, au fost închise din cauza Covid, o perioadă foarte scurtă. Am atras atenția și atunci că motivarea este foarte sumară, dar lucrurile au rămas fără răspuns până în ziua de astăzi, și se încalcă în mod flagrant Codul administrativ, Ordonanța de urgență nr. 57/2019, care prevede clar, la art. 36 alin. (10), că nu mai târziu de 30 zile, proiectele depuse trebuie

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021 distribuite compartimentelor de specialitate, după care să ajungă la comisii, să primească aviz sau să fie respinse de către Primar și Secretarul general al Primăriei.

Am rugămintea ca în cel mai scurt timp, în maxim 5 zile lucrătoare de astăzi să primesc un răspuns sau să se inițieze ședință extraordinară pentru acest proiect la care țin foarte mult și de care nu vreau să mă despart fără a primi un răspuns competent din partea compartimentelor de specialitate din Primărie, altfel, fiind nevoită să fac lucruri pe care nu le-am făcut niciodată, adică să mă îndrept în contencios-administrativ sau chiar să fac niște plângeri penale pentru abuz sau neglijență în serviciu celor care ar fi trebuit să îmi răspundă ca oricărui cetățean al României, în termen de 30 de zile, și, mai mult decât atât, să îndeplinească funcțiile și atribuțiile pe care le au în fișa postului, pe măsura înălțimii acestora.

Al doilea lucru pe care vreau să îl aduc în atenția dumneavoastră este legat de proiectul 22 de pe ordinea de zi de astăzi, proiect care se referă la darea în folosință gratuită a Universității „Alexandru Ioan Cuza” a unor spații din clădirea corp B a Colegiului Național „A. T. Laurian” pentru înființarea unei extensiuni universitare în municipiul Botoșani, lucru de care mă bucur foarte mult, sper să se întâmple, sper să existe studenți care să dorească să urmeze formele de învățământ la distanță, cu frecvență redusă sau cum vor fi organizate. În schimb, deși proiectul este foarte ambițios și vreau să vă asigur că îl susțin foarte mult, sunt câteva probleme identificate, am discutat și cu colegii mei de la Colegiul Național „A. T. Laurian”, este și o hotărâre a consiliului de administrație de acolo care arată faptul că ar fi niște probleme legate de asigurarea pazei, pentru că paza se face până la ora 16, când activitatea Colegiului se întrerupe, după care intră sistemul în funcțiune, drept pentru care ar fi niște probleme în cazul în care ar trebui să intre acolo profesori de la universitate, studenți și așa mai departe, care să nu fie supravegheați de nimeni.

Conducerea Colegiului nu are o soluție pentru acest lucru și ne cere nouă, respectiv Primăriei, care administrează imobilul să se ocupe și de acest lucru. De asemenea, de curățenia spațiilor respective și de asigurarea utilităților, calculate la numărul de ore și suprafața pe care o va da în folosință gratuită Universității „Alexandru Ioan Cuza”, astfel încât aș ruga să se țină cont de lucrurile acestea în momentul în care se va semna contractul. Conducerea Colegiului cere să fie inclusă în contract ca și semnatar. Aș dori, de asemenea, să fie precizat foarte clar că nu este afectat sub nicio formă programul școlar al unității de învățământ, este un lucru absolut obligatoriu acesta, să nu interfereze cu activitățile școlare și extrașcolare pe care Colegiul le organizează de ani buni acolo, cu activitatea Universității și, de asemenea, să fie precizată durata clară, chiar am văzut

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021

amendamentul propus de domnul Primar, dar iarăși, durata de câțiva ani este o linie aici, nu știu câți ani vor, cât va fi cedat spațiul acesta universității.

Ultimul lucru pe care vreau să îl aduc în atenția dumneavoastră este faptul că cedarea spațiilor în folosință gratuită unei universități la care ținem foarte mulți dintre noi și pe care am absolvit-o mulți dintre colegii noștri consilieri și față de care poate avem niște obligații morale, cel puțin, este ușor ilegală, pentru că noi avem și alte universități din Botoșani, am avut în ultimii douăzeci și ceva de ani, alte universități care a funcționat aici și care au plătit chirie.

Drept urmare, am văzut ieri într-un articol de presă faptul că și Universitatea de Arte „George Enescu” dorește să închirieze spații tot la Laurian sau în alte instituții de învățământ. Tot să le primească gratuit, de fapt, nu să le închirieze și deschidem o cutie a Pandorei. În plus, cred că trebuie tratate cu măsură egală toate universitățile, dacă ne dorim ca Botoșaniul să aibă tineri și să rămână aici și să studieze cât mai mulți copii din diferite domenii de interes, cu siguranță că trebuie să acordăm aceleași facilități tuturor universităților care doresc să ne calce pragul și, eventual, să rămână aici.

Domnul consilier Daniel Botezatu - vreau să mă refer la marcajele pietonale. Poate găsim, specialiștii găsesc o altă structură a compoziției, în sensul în care să fie impregnat, eventual, un material antiderapant, pentru că, în contact, de acum zăpadă nu va mai fi, să sperăm, dar în contact cu umiditatea, se produce o suprafață foarte alunecoasă, practic trebuie să țopăi dacă vrei să nu aluneci. Încercați, stimați colegi, să vedeți cum este acum vremea, asfaltul este umed, să vedeți pe aceste benzi albe se alunecă destul de mult.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - bună ziua, domnule primar, bună ziua, stimați colegi, domnule primar, o întrebare pentru dumneavoastră, în data de 23 noiembrie 2020 în toate ziarele din presa locală, dumneavoastră anunțați elevii din municipiul Botoșani că Primăria municipiului Botoșani a depus un proiect cu finanțare europeană, în urma căruia toți elevii din municipiul Botoșani vor primi tablete.

Aș dori să ne vorbiți un pic despre stadiul de maturitate al acestui proiect, finanțat din fonduri europene, și, când mă gândesc la stadiul de maturitate, mi-aș dori să fiți foarte exact și să ne spuneți în ce stadiu este, dacă este în evaluare, dacă a fost evaluat sau dacă în perioada imediat următoare veți încheia contracte. Solicit să ne dați detalii privitoare la acest lucru, având în vedere

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021 că, din punctul meu de vedere, este foarte dificil ca în situația de pandemie din anul acesta să reușim să revenim cu toți copiii față în față în școală.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - vreau să vă spun că este, stimați colegi, inadmisibil și, în același timp, ilegal ca să avem o societate a Consiliului Local la care să nu avem consiliu de administrație de șase luni de zile. Este vorba despre Eltrans, știm cu toții acest lucru, nu am crezut nici o singură secundă că pe ordinea de zi de astăzi nu vom relua hotărârea din ședința trecută, societatea este fără consiliu de administrație, fără a putea lua decizii, și nu văd niciun motiv să nu luăm în serios și faptul, mai ales, că cei de la societate au transmis Consiliului Local să se revină la hotărârea care data trecută a fost amânată sau ce s-a întâmplat cu ea, sau doriți să faceți, eventual o acțiune de protest în curtea instituției, așa cum am văzut și la Spitalul de TBC, ca să puteți să aveți o acoperire să schimbați directorul de acolo, pentru că asta s-a întâmplat, să vină specialiști și ultra specialiști din altă parte, cum ați pus la Spitalul TBC.

Dacă nu o să puneți ordinea de zi, o să facem o ședință extraordinară și o să convocăm ședința extraordinară ca să tranșăm odată acest subiect.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - administrația condusă de domnul primar Cătălin Flutur a avut la dispoziție o lungă perioadă de timp pentru a rezolva această problemă a consiliului de administrație de la Eltrans lăsând-o, ca să mă exprim metaforic, în coadă de pește. Este ușor acum să dea vina pe noi, noi ar trebui să analizăm din nou toată această procedură. În aceeași perioadă a rezolvat foarte ușor problema de la Locativa, unde probabil că trebuiau să se întoarcă și trebuiau să reînnoiască niște contracte de mandat care nu știu câte legalitatea au, dar vom vedea în perioada următoare.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - mă gândeam că domnul consilier Buhăianu are o interpelare, nu l-am interpelat pe dumnealui, vorbește, cel puțin în ședința de Consiliu Local, este consilier local și mă gândeam că poate are o interpelare, nu un răspuns pur politic, iar de foarte multă lume, ce vorbește dumnealui, este vorba doar de o lună, și am fost suficient de elegant ca să nu pun într-o perioadă de tranziție, atunci când încă nu se nu intrase actualul Consiliu Local în funcție, ca să pun pe ordinea de zi și să o tranșăm atunci, pentru că altfel spuneam că am făcut-o în mod deliberat, vorbim doar de o lună, în care am preferat ca noul Consiliu Local să aplice legea.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021

Cu tot respectul, cu aceeași monedă se puteau judeca ambele variante, la Locativa s-a reușit, nu știu, dar poate domnul Flutur ne spune de ce s-a grăbit la Locativa și la Eltrans a lăsat lucrurile așa.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - nu a fost nicio grabă, domnule consilier, absolut nicio grabă a fost făcut la expirarea mandatului Consiliului de Administrație care a fost cu câteva luni bune față de Eltrans.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - același caz și la Eltrans, sunt identice cazurile.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - nu sunt identice, vorbim de perioade de timp consiliului de administrație de la Locativa a expirat contractul mult înaintea celui de la Eltrans, sau doriți să facem ca la Urban Serv, când ați schimbat în mod fraudulos consiliul de administrație?

Domnul consilier Petru Taielup - bună ziua, domnule primar, bună ziua, domnule secretar general, bună ziua, doamna președinte de ședință, stimați colegi, vă rog să se facă o notificare în scris către toate unitățile de învățământ din municipiul Botoșani că și noi, consilierii locali, facem parte din consiliile de administrație. De aceea, rugăm să fim invitați pentru a participa, și admir pe doamna consilier Ada Macovei. O parte nu își respectă atribuțiunile de serviciu, să respecte atribuțiunile de serviciu și legea toți.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - am să îmi permit să iau și eu cuvântul, în calitate de consilier local. Domnule primar, voiam să vă rog să lămurim situația de la Zona Metropolitană, în sensul în care noul Consiliu Local e deja în funcție de aproape patru luni, cred că sunt patru luni, de altfel, trebuie să alegem noi consilieri locali în consiliul de administrație al Zonei Metropolitane, cu ocazia asta, cer și un raport detaliat în ceea ce-i privește, și mă interesează doar sumele atrase de către Zona Metropolitană în ultimii opt ani, punctual, în anul 2020 s-au atras atâtea fonduri, în 2019, atâtea fonduri și așa mai departe, și am la dumneavoastră rugămintea de a merge mai departe cu alegerea noilor consilieri locali ce ne reprezintă la Zona Metropolitană.

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - bună ziua, domnule președinte de ședință, domnule Secretar general, stimați colegi, o să încerc să răspund interpelărilor dumneavoastră, așa cum au fost adresate, iar interpelărilor cărora nu voi putea răspunde, o să formulăm un răspuns în scris până la următoarea ședință.

Voi începe cu doamna Macovei și doresc să-i spun că proiectul privind darea în folosință gratuită prevede doar un cadru general pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, detaliile fiind stabilite într-un contract pe care îl vom perfecta și unde vom avea și din partea liceului reprezentanți, ca să nu mai fie niciun fel de discuție, vom semna în trei părți, primăria cu liceul și universitatea, și acolo, putem detalia și aspecte care sunt legate de plata cheltuielilor, cu care universitatea este de acord, și aspecte care țin de organizare și alte lucruri, pentru că nu ne dorim să perturbăm în nici un fel activitatea liceului și dorim doar să fie funcțională această extensiune. Nu vorbim de cedarea unor spații, așa cum poate incorect ați specificat dumneavoastră, nu vorbim de lucruri ușor ilegale, cum tot ați spus dumneavoastră, avem o hotărâre de consiliu local cu aviz de legalitate și vă garantez că suntem de bună credință și respectăm și interesele liceului, ale elevilor și ale profesorilor de acolo.

Domnului Țurcanu îi transmit că vom solicita mai multe detalii legate de administratorul special, pentru că aceasta a fost interpelarea, pentru societatea Termica, astfel încât să putem închide. Sunt de acord că este un subiect care trenează de foarte mult timp, îmi pare rău că nu a fost deschis acest subiect până acum, dar dacă aceasta este intenția dumneavoastră, să închidem dialogul pe care îl avem cu administratorul special, cu lichidatorul, vom face acest lucru astfel încât să renunțăm la această societate comercială și dacă ea ajunge în faliment, foarte bine așa sau poate ar trebui să nu mai plătim sume, cum bine ați spus, de altfel.

Domnului Botezatu doresc să-i spun că în ceea ce privește compoziția marcajelor sau materialelor care se folosesc la marcaje, le-am transmis colegilor de la Direcția Edilitare să analizeze o variantă care să fie mai durabilă, chiar dacă este mai costisitoare, și cred că au auzit și dumnealor, pentru că se uită la această ședință de consiliu local și vor analiza varianta astfel încât aceste marcaje să fie în acord cu standardele în vigoare și să aibă aderență chiar și pe treceri de pietoni, acolo unde a întâmpinat dificultăți.

Doamnei Lupașcu îi transmit că proiectele cu finanțare europeană, în ceea ce privește achiziția tabletelor, laptopurilor și proiectoarelor, este depus și, dacă dorește să ne ajute, să discute cu cei de la Ministerul Fondurilor Europene, să intre mai repede în evaluare, să ne dea un răspuns, dacă a fost aprobat sau nu, pentru că sunt de aceeași culoare politică ca și partidul din care faceți

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021 parte, și, în loc să ne interpelați, poate ar fi mai bine să puneți umărul să ne ajutați, aveți un dialog cred că mai facil cu colegii dumneavoastră.

Domnului Flutur îi transmit că în ceea ce privește consiliul de administrație de la Eltrans, sunt serioase semne de întrebare asupra procedurii pe care au făcut-o cei de la Eltrans, și în ceea ce privește scrisorile de intenție ale candidaților declarați admiși și legat de alte aspecte care țin de calendarul desfășurării activităților în procedura de selecție, iar Consiliul Local, de altfel, s-a exprimat prin vot pe acest subiect, cred că la ședința precedentă, și nu a aprobat din lista scurtă alegerea unor administratori acolo, puteam să punem din nou pe ordinea de zi, dar sunt aspecte care trebuie lămurite și, în acest sens, am avut o corespondență cu societatea Eltrans, cu reprezentanții de acolo, cât și cu firma care a făcut selecția, și le-am cerut o serie de explicații care privesc procesul de selecție pe care eu, personal, îl pun sub semnul întrebării și urmează să ne pronunțăm asupra legalității.

Și cred că ultimul răspuns pe care pot să îl dau se referă la interpelarea făcută de doamna consilier Raluca Curelariu și îi transmit că voi cere de la Zona Metropolitană, pentru a pune la dispoziție, atât sumele atrase în această perioadă, deși nu înțeleg dacă vă referiți la fonduri europene sau ce înseamnă sume atrase, pentru că acolo au fost și o serie de licitații care au adus beneficii membrilor din Zona Metropolitană, iar în ceea ce privește desemnarea noilor membri în consiliul de administrație, vom veni cu o hotărâre de consiliu local în ședința viitoare, astfel încât să putem stabili componența în acord cu modificările care s-au produs în consiliile locale componente ale Zonei Metropolitane.

Doamna consilier Ada Alexandrina Macovei - poate domnul primar nu a înțeles la ce m-am referit atunci când am spus că este ușor ilegal proiectul, este chiar ilegal să dăm unei universități gratuitate, în timp ce le luăm chirie celorlalte, deci asta vreau să se înțeleagă foarte bine, că suntem de acord cu proiectul, ne bucurăm foarte mult, dar cred că trebuie aplicate măsură egală și nediscriminatorie pentru toate universitățile care vin la Botoșani.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - am specificat foarte clar că se vor plăti utilitățile de acolo și aceasta este varianta pe care o propunem, dacă interpretați ca fiind discriminatoriu, asta nu înseamnă că nu este și legal ceea ce e ceea ce propunem, și cred că aș face o distincție între prestigiul universităților și nu le-aș pune pe toate pe același nivel al calității. De altfel, votul vă

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021 aparține și puteți vota în consecință, aceasta a fost propunerea pe care am făcut-o și consider în continuare că este o inițiativă foarte bună pentru municipiu și pentru județul Botoșani.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - domnule primar, pe mine, da, m-ați trimis la plimbare, dar ce faceți cu elevii care așteaptă tabletele? Nu întâmplătoare a fost întrebarea mea, fiindcă mi-aș fi dorit să știți care este stadiul proiectului depus de Primăria Municipiului Botoșani și de ce, fiindcă în data de 5 noiembrie 2020, ministrul anunța că 193 de proiecte depuse în valoare de 184 de milioane de euro peste bugetul alocat apelului au fost depuse. Așadar, domnule primar, vă rog să vă asigurați că proiectele se depun în timp util, astfel încât să fim printre cei care reușim să obținem finanțarea și nu printre cei care îngroașă rândurile atunci când e vorba de a pierde banii europeni, fiindcă, din păcate cred că asta se va întâmpla, dar eu vă rog insistent, nu pentru mine, ci pentru elevi, să căutați răspunsul la întrebarea mea, și nu să mă trimiteți pe mine la Ministerul Fondurilor Europene.

Referitor, și aici eu o să am mai multe de spus la acest punct 22, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, a-pro-pos de prestigiu, respect această universitate, sunt absolvent al acestei universități, și, da, pot să recunosc că m-am format în această universitate. Aș vrea să vă spun că să vă gândiți mai bine atunci când vorbiți de prestigiu, nu înțeleg la ce faceți referire, fiindcă, iată, zilele trecute mă uitam pe media de admitere la o facultate din cadrul acestei universități, respectiv Facultatea de Filozofie și Științe Politice, ultima medie de admitere a fost de 6,05. Nu știu la ce vă referiți la prestigiu, să știți că și universitățile particulare au și dau țării, și nu numai, oameni bine pregătiți și de prestigiu, dar o să discutăm mai multe la punctul 22.

Vă rog frumos să transmiteți elevilor un punct de vedere privitor la achiziția de tablete.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - as avea două întrebări către distinse doamne colege consilieri profesori Ada Macovei și Cătălina Lupașcu, iertați-mi ignoranța, nu cunosc în detaliu legea dumneavoastră specifică, a învățământului, dar aș vrea doamna inspector Ada Macovei să ne spuneți cu subiect și predicat, articol și alineat, care este prevederea ilegală care s-ar produce prin afirmația dumneavoastră referitoare la cedarea spațiilor, atâta timp cât încă, deocamdată, din câte am înțeles spusele domnului primar, nu au fost perfectate detaliile acestei colaborări a extensiunii, dar aș vrea să știu care este articolul de lege care scoate în evidență ilegalitatea pe care dumneavoastră ați enunțat-o anterior. Doamnei profesor Cătălina Lupașcu, aș vrea să vă întreb, dacă tot este pasionată de statistică, să ne ajute prin a ne da și un rezultat statistic

al mediilor de absolvire a facultăților din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, cât și a celorlalte universități care și-au desfășurat activitatea aici, în Botoșani, adică, dacă s-ar putea, câte medii de 10 la licență, de 9, câte licențe amânate, și așa mai departe, adică să avem să avem un echilibru între media de admitere și nota de la licență.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - doamna Macovei, doriți să răspundeți?

Doamna consilier Ada Alexandrina Macovei - desigur că nu.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - doamna Lupașcu?

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - nu știu ce vrea domnul Rogojinschi, îmi pare foarte rău, nu îl înțeleg, eu am pus o întrebare referitoare la prestigiu și ce înseamnă acest prestigiu în zona universitară, nu sunt eu cea în măsură să dau un răspuns, am auzit acest cuvânt la domnul primar, care ar fi categorisit, dintr-un anumit punct de vedere, anumite universități în funcție de prestigiu

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - doamnei consilier, în ceea ce privește proiectele cu tabletele, poate poate nu s-a înțeles, proiectul a fost depus și așteptăm răspunsul de la Ministerul Fondurilor Europene. În acest moment nu este nici măcar în evaluare acest proiect, la statusul proiectului nu apare nici un stadiu pe care ar trebui să îl notifice cei de la Ministerul Fondurilor Europene, și vă mai pot spune că atunci când am depus proiectul, nu era niciun criteriu de departajare care să se refere la primul venit, primul servit, iar faptul că au fost depuse foarte multe proiecte cu sume care sunt mult peste valoarea inițială, nu înseamnă decât faptul că nu a fost evaluat bine, care este impactul celor care doresc să depună proiecte și Ministerul Fondurilor Europene poate lua decizia să suplimenteze aceste sume, pentru a fi toate entitățile care au depus eligibile și să fie acceptate la finanțare și astfel să putem să le oferim un răspuns elevilor, așa cum spuneți dumneavoastră.

Eu doresc din tot sufletul să le transmit elevilor și profesorilor un răspuns, în ce stadiu se află acest proiect, dar răspunsul nu este la noi, este la cei care evaluează aceste proiecte, care au fost depuse, așa cum și dumneavoastră ați spus, în număr foarte mare și cuantumul alocat proiectelor a fost depășit, ceea ce nu înseamnă că nu pot fi evaluate dar trebuie suplimentate sumele. în ceea ce privește prestigiul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, la care faceți referire, pentru că ducem discuția în derizoriu, pentru că vorbim de cea mai veche universitate din țară, care anul trecut a sărbătorit 160 de ani de la înființare iar alte detalii și discuții cred că sunt de prisos și duc tot acest subiect în derizoriu.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - voiam să îl întreb pe colegul meu Marius Rogojinschi, atunci când am modificat regulamentul de organizare a concursului la Teatru și a forțat să votăm ca un filolog să fie director, cunoștea legislația în domeniul în care lucrează de o viață? Sau dumnealui cunoaște legislația și o aplică doar după propriul interes?

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - mai întâi, pentru că atunci când domnul Țurcanu a avut prima intervenție în legătură cu răspunsul de la Edilitare, eu am avut o deficiență în conexiune, și n-am înțeles ce a fost jignită, a spus dumnealui că ceva i-a fost jignită, dar nu am înțeles ce a fost jignită. Dacă ar vrea să mai repete, ca să înțeleg și eu, că dumneavoastră probabil ați înțeles, eu am avut, repet, o deficiență de conexiune.

În ceea ce privește cunoașterea legilor, aș putea să vă spun că distinsa dumneavoastră colegă, bineînțeles că nu, dar asta m-ar descalifica, pentru că eu cunosc legea și, într-o anumită condiție, legea prevede ca angajatorul să poată să lărgească aria de competență profesională a celor care candidează. Interesul personal nu există, deoarece eu nu particip la acest concurs de proiecte manageriale.

Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi au fost aprobate cu 21 de voturi pentru -nu a votat doamna consilier Daniela Vicol.

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „ Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani” doamnei Elena Cardaș - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuției a bugetului local al municipiului Botoșani la data de 31 decembrie 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - vreau să vă spun că execuția bugetului pe anul 2020 este absolut rezonabilă, pentru un an de pandemie cu foarte multe greutăți, chiar dacă procentele de realizare sunt ceva mai mici decât cu un an mai înainte. De asemenea, vreau să vă spun că acele îngrijorări care existau în timpul anului vis-a-vis de execuția bugetului de dezvoltare, cred că s-au risipit la un moment dat, pentru că la o execuție de aproape 70% din ceea ce ne-am propus, eu zic că este un procent foarte bun, și nu pot să nu remarc un lucru, faptul că în anul 2020, datorită unei hotărâri care ajută autoritățile locale extraordinar de mult, vorbim de acea cotă din impozitul pe venit care a fost crescută de la 41,75 la 65%, a fost o gură de oxigen pentru municipiul Botoșani, de fapt, pentru toate autoritățile locale din țară, este și rodul asociațiilor în care funcționăm și noi, aici vorbesc de Asociația municipiilor, pentru că 35 de milioane de lei în plus am încasat din impozitul pe venit, prin creșterea acelui procent, și vă spun că a fost o gură de oxigen pentru tot ceea ce înseamnă administrații locale.

Eu sper ca anul acesta să fie un an mai relaxat, un an mai bun, veniturile ar trebui să fie măcar, cu singura rugăminte, care este de a gândi foarte bine bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, acum știm sumele care ne pot veni din impozitul pe venit, dar am mari semne de întrebare la realizarea veniturilor proprii, din cauza strării de sărăcie, totuși, a populației, în această perioadă. Sunt doar niște considerații și am vrut să le punctez.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22) - domnul consilier Călin George Bosovici a votat verbal.

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre de modificare și completare a HCL nr. 107 din 30.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Botoșani începând cu anul 2021 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării "Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Botoșani” - este avizat favorabil de comisia de specialitate și nr. 5.

Domnul consilier Daniel Botezatu - să analizăm foarte bine înțelesul proiectului de hotărâre, noi ce votăm acum, aprobarea reactualizării sau planul ca atare? Pentru că planul e mai mult o schiță. Deci aporbăm reacutalizarea, urmând ca planul să fie prezentat într-o eventuală următoare ședință sau aprobăm planul?

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - conform proiectului, scrie așa: art. 1 - se aprobă reactualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Botoșani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 115/2019 se abrogă, asta înseamnă că votăm noul plan, planul actualizat.

Domnul consilier Daniel Botezatu - trebuia să fie scris „planul reactualizat”.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - păi se aprobă reactualizarea conform anexei.

Domnul consilier Daniel Botezatu - reactualizarea nu înseamnă plan reactualizat.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - de fapt, problema este că planul lipsește, noi nu avem planul. noi votăm reactualizarea, ori votăm planul gata actualizat, și ar fi trebuit să îl vedem, ori votăm reactualizarea, să se ocupe de acum încolo, conform anexei. Nu îl avem la materiale, am fi vrut să îl citim. Îl aprobăm, bineînțeles, este absolut necesar, lipsește planul. Aprobăm ceva ce nu avem în față, asta e discuția.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - domnul Secretar mă asigură că îl vom primi cu toții. Fiind vorba de 200 de pagini, colegele de la secretariat nu l-au scanat, dart îl putem primi, fără niciun fel de discuții, de la Secretariatul Consiliului.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021

Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) și 3 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Cătălin Boboc și Marcel Gheorghiță).

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Recuperare „ Sf. Gheorghe ” Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22) - a votat verbal domnul consilier Daniel Botezatu.

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Municipiul Botoșani cu sediul în Piața Revoluției nr.1 și Liceul ”Alexandru cel Bun” Botoșani, precum și SC Rolana TEX SRL Botoșani în vederea organizării școlarizării în învățământul profesional dual al elevilor de la această unitate de învățământ - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/29.11.2018 privind aprobarea ”Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local și a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie în municipiul Botoșani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 377 din 29.11.2019 privind aprobarea ”Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie/autobuze, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1 din H.C.L. nr. 293/2018, de către S.C. Eltrans S.A. Botoșani” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 356 din 28.08.2008 privind aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar sau abandonate - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - la acest proiect avem amendament al inițiatorului, drept pentru care votăm proiectul cu tot cu amendament.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - mai am un amendament, doamna președinte, pentru că o să doresc la III.9, prima modificare de acolo, după „persoanelor care dețin un certificat de revoluționar”, să mai adăugăm încă o categorie de persoane, și cetățenii de onoare ai municipiului Botoșani. Deci: cei cu handicap, veteranii de război, revoluționarii și cetățenii de onoare ai municipiului Botoșani”.

Fiind supus la vot amendamentul domnului consilier Cătălin Mugurel Flutur, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, împreună cu amendamentul inițiatorului și amendamentul aprobat anterior, acesta este adoptat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere - doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Andrei Amos au votat verbal.

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 292/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare a circulației rutiere în municipiul Botoșani și a documentației de delegare a gestiunii, prin negociere directă, către S.C. ELTRANS S.A., a activității de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre și

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021 procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu și a activității de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Botoșani, precum și acordul Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru transmiterea unor imobile proprietate privată a statului în administrarea Ministerului Apărării Naționale - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acest este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru un spațiu proprietate publică a municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de transmitere în folosință gratuită a unui spațiu din Incubatorul de Afaceri către Agenția Națională pentru Locuințe - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinația extindere acces la imobilul proprietate, situat în Calea Națională nr. 24 F -

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021 este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor imobile-construcții și teren - Atelier Colegiul Tehnic Dimitrie Negreanu aflate în domeniul public al municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - eu am fost curios să văd unde este acest imobil, și am fost zilele trecute și e o clădire într-o avansată stare de degradare, acoperită cu azbest. Cred că primul lucru pe care ar trebui să îl facem este ca noi, ca municipalitate, sau unitatea școlară să dea jos acel acoperiș de azbest, pentru că este într-un cartier de locuințe. Este împrejmuit cu o magazie de tablă pe o latură și este sub orice critică. Eu nu văd cum se va face acolo un punct secundar al municpalității, în următorii patru ani, pentru că ar trebui, cred, demolat tot și construit de la zero.

Cred că ne pripim cu acest proiect și cred că acolo se poate face o parcare, mai degrabă, sau, eventual, la un investitor imobiliar să îl dăm, să facă un bloc, dar nicidecum un sediu al municipalității, într-o hală degradată și plină de igrasie, fără sursă de încălzire, vai de capul ei de clădire ce e aia. Eu nu voi vota acest proiect pentru că mi se pare că este ineficient total ceea ce facem noi.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - aș vrea să îl întreb pe domnul Primar de unde luăm banii ca să renovăm această clădire, pentru că, într-adevăr, după cum bine a zis domnul Țurcanu, este într-o avansată stradă de degradare și necesită o investiție considerabilă pentru a o putea folosi cu scopul declarat în proiect și, odată ce am votat că o folosim ca sediu secundar, nici nu o putem folosi clădirea la altceva. De unde luăm banii, domnule Primar?

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - poate formularea a fost un pic nefericită cu sediul secundar, a fost făcută o solicitare de către cei de la Direcția de Dezvoltare, pentru că nu au spațiu suficient pentru desfășurarea activității și, de aici, proiectul pe care îl propunem, să înțeleg că domnul Țurcanu l-ar fi votat dacă îl dădeam unui investitor imobiliar, așa, pentru sediu secundar, nu îl votează. Vă spun că este o destinație pentru Direcția de Dezvoltare, pentru a-și ține

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021 documentele, pentru a le organiza mai bine, iar fondurile necesare bineînțeles că provin din bugetul local.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - eram doar malițios, nu asta am cerut.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - nici eu nu voi vota acest proiect.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Marcel Gheorghiță și Eugen Cristian Țurcanu) și 4 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și și domnii consilier Cătălin Boboc și Maricel Corneliu Maxim).

Punctul 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, Bd. Mihai Eminescu nr. 39 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind unele măsuri de administrare a unui teren proprietatea municipiului Botoșani ocupat de construcțiile administrate de către Clubul Sportiv Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Andrei Amos - mă voi retrage de la vot, pentru a evita conflictul de interese, și vreau să îi anunț pe toți colegii că „mărul discordiei” din acest proiect a fost înlăturat, și aici mă refer la locurile de parcare, care au rămas în administrarea D.S.P.S.A. Vă mulțumesc șiu părăsesc momentan ședința.

Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru - nu a participat la vot domnul consilier Andrei Amos.

Punctul 22 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a unor spații din clădirea Corp ”B” a Colegiului

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021

Național „August Treboniu Laurian”, proprietate publică a municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - proiectul vine cu amendament al inițiatorului.

Doamna consilier Cătălin Camelia Lupașcu - domnule Primar, stimați colegi, trebuie s știți și să știm că piața concurențială a universităților a apărut în 2002. Așadar, decizia noastră de astăzi influențează costurile pe care un student le va plăti pentru a avea acces la studii universitare. Domnule Primar, vă felicit pentru tot demersul pe care l-ați făcut pentru a aduce las Botoșani Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, una din universitățile de prestigiu din țară, alături de multe alte universități, inclusiv din domeniul privat, dar, din păcate, cred că mentalitatea PSD vă dăunează grav în a lua decizii, deoarece dumneavoastră cred că la ora actuală nu vreți să înțelegeți ce înseamnă o piață concurențială, și cum funcționează aceasta piață concurențială, inclusiv în cadrul instituțiilor de învățământ autorizate, universitare și preuniversitare, autorizate sau acreditate de către Ministerul Educației.

Iertată să-mi fie, dar cred că există o dorință din partea dumneavoastră de a nu înțelege ceea ce înseamnă piața concurențială, fiindcă sunteți tributar clientelismului de partid. Bănuiesc că asta v-a îndemnat să puneți la dispoziția Universității „Alexandru Ioan Cuza” spații în centrul orașului, în cadrul celui mai bun, al unuia dintre cele mai bune colegii din municipiul Botoșani, discriminând astfel alte instituții din învățământul preuniversitar autorizate sau acreditate.

Stimați colegi, cred că încălcăm foarte clar principiile concurenței și, din punctul meu de vedere, ar trebui să avem clar două abordări distincte: una - ori acordăm gratuitate la toate instituțiile de învățământ private care sunt acreditate sau autorizate de către ARACIP, respectiv ARACIS, ori toate intră sub incidența hotărârii de consiliu local care vizează închirierea spațiilor, hotărâre de Consiliu Local numărul 38 din 29.02.2012.

Din punctul meu de vedere, depun un amendament în sensul în care solicit scoaterea termenului de gratuitate și înlocuirea acestuia cu închirierea spațiilor, închirierea sălilor de clasă în conformitate cu hotărârea de Consiliu Local numărul 38 din 29.02.2012.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - doamna Lupașcu, vă rog să specificați foarte clar ce amendament depuneți, ca să îl putem supune la vot. Doamna Lupașcu, am rugămintea să formulat exact amendamentul.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - se elimină termenul de gratuitate și se înlocuiește cu închirierea spațiilor.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - în ceea ce privește piața concurențială în domeniul învățământului superior universitar, nu putem fi atât de ipocriți să nu recunoaștem că există instituții de învățământ superior românești de elită, atât în domeniul științelor umaniste, tehnice, cât și artistice, cât și fabrici de diplome. În momentul în care ne vom trezi cu o solicitare din partea Universității care fabrică diplome la Băile Tușnad sau nu știu ce stațiune de acolo care acum se află ca subiect într-o anchetă penală privind eliberarea acelor diplome de licență, care au fost și acreditate, despre ce fel de concurență putem vorbi? Nici măcar calitativă, nici măcar educativă.

Prin urmare, eu îmi permit să fac diferențe între universitățile de elită și fabricile de diplome care, în opinia mea, nu pot fi niciodată concurente. Fabricile de diplome universitare, care închiriază stupării, spații, sau le și cumpără prin diferite localități ale patriei, își permit, pentru că știm bine cum funcționează și cum eliberează diplomele. Prin urmare, când vorbeam despre criteriile pe care dumneavoastră le-ați pus în discuție cu privire la media de admitere la care să ne raportăm ca valoare a unui institut de învățământ superior artistic, eu v-aș alătura un alt criteriu de referință: media de absolvire. Este o vorbă, am fost studenți amândoi, și era o vorbă: nu contează media cu care intri, contează media cu care termini, drept pentru care eu îmi voi permite să susțin acest proiect în formula în care el a fost redactat.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - la art. 1, și atenție că aici, în articolul 1, se aprobă darea în folosință gratuită a universității, deci noi dăm în folosință gratuită universitatea bănuiesc. Se aprobă închirierea de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a unui număr de ..., la articolul 2 se aprobă închirierea de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a amfiteatrului și așa mai departe. Deci vorbeam de articolul 1, care este greșit formulat. Practic, noi închiriem universitatea, vă rog să citiți articolul. Cred că ar trebui să sune se aprobă darea în

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021 folosință către Universitatea sau Universității, dar nu se aprobă darea în folosință a gratuită a Universității.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - ce spuneți dumneavoastră, pentru dreptul de folosință gratuită și închiriere, ar trebui să meargă și pe articolul 3, pentru că ele sunt interconectate, dacă amendați doar articolele 1 și 2, atunci nu aveți efect pe articolul 3.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - mergem și pe articolul 3, da.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - vreau și eu să vin cu două mici clarificări, cred că ar trebui să modificăm și să avem grijă, și îl rog pe domnul Secretar să modificăm prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2012.

Se vorbește doar de discriminare aici, dacă oferim unei universități, trebuie să le oferim și celorlalte universități, pentru că așa este corect, indiferent de ce spunem noi, fabrică de diplome sau nu. Am să îi spun distinsului coleg Rogojinschi că avem parlamentari care sunt acum în funcție și cu funcții mari prin Parlament, care sunt absolvenți ai unei facultăți pe care dumnealui o denumește ca producătoare de diplome, și este și un onorabil coleg de partid cu domnul Rogojinschi. Dar mă întorc la discriminare. Din ce știu eu, avem doar două cazuri, în momentul de față, vorbim de o universitate privată, „Danubius” și de cei de la „Ștefan cel Mare și Sfânt”. Atunci va trebui să procedăm în mod identic; și vreau să vă mai spun un lucru, extensiunea celor de la Cuza există în toată Moldova, iar la Piatra Neamț, unde au o extensiune a Universității, plătesc chirie.

Noi, în momentul în care am luat la celelalte universități o chirie, a fost decizia Consiliului de Administrație al școlilor, în baza unei hotărâri de consiliu, pentru că orice se folosește se plătește. Sunt de acord cu gratuitatea, dar să păstrăm această gratuitate, dacă vom primi solicitări și de la ceilalți, să fim unitari la modul în care gândim. Deci, eu am avut o abținere vizavi de acest proiect, pentru că nu am văzut în materialul respectiv, la vremea respectivă, punctul de vedere al Consiliului de Administrație de la Colegiul Laurian, punct de vedere care abia ieri a fost transmis, pentru că abia ieri a fost ședința Consiliului de Administrație; și să nu uităm un lucru, stimați colegi, e doar o mică etapă, o mică cărămidă la construirea acestui proiect, ceea ce facem noi astăzi.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021

Mai sunt etape importante, cei de la ARACIS vor spune dacă se poate sau nu să poate face extensia universității. Eu zic să dăm drumul acestui proiect fără niciun fel de problemă, să punem cărămida aia care trebuie la momentul potrivit.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - propun o gratuitate pe o perioadă de cinci ani de zile, care să acopere un ciclu universitar, ptru ani plus un an, pe o perioadă de cinci ani de zile.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - mulțumesc și apreciez sincer foarte mult răspunsul domnului Primar Cătălin Flutur pentru modul în care a înțeles rațiunea și interesul sincer al urbei și administrației noastre de a dezvolta în această formă, ca un mic germene, municipiul Botoșani în centrul universitar.

Sunt un fervent susținător al acestei idei de dezvoltare a municipiului Botoșani ca centru universitar, voi susține toate proiectele care depind de deciziile noastre pentru facilitarea prezenței acestora aici, pentru sprijinirea studentului autohton care, uneori, nu își permite cheltuielile de întreținere în condițiile contextului de astăzi, social și pandemic, în alte centre universitare, și atunci riscă să își rateze vocația.

Dar, totodată, îmi permit să fac un post scriptum și să spun că fiecare pădure are rădăcinile sale uscate. Data viitoare am să vin și eu cu un număr, nu cu exemple nominale, de colegi parlamentari, membri de partid locali, care, în opinia dumnealui, intră și aceștia în categoria absolvenților universităților date, nu private, care au eliberat diplome de licență care, să nu uităm, sunt acreditate de universitățile de stat.

Domnul consilier Petru Taielup - stimați colegi, eu sunt tatăl a trei copii care au terminat aceste facultăți la Iași. Eu votez cu „da”, întrucât am umblat timp de opt ani de zile numai prin împrumuturi și cu papucii rupți la serviciu ca să. Sunt mulțumit că vine acum Facultatea „Gheorghe Asachi” la Botoșani, și, de aceea, vă zic să luăm pe o perioadă de cinci ani de zile și, ulterior, să vedem care este problema.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - lămuriți-l pe colegul nostru că nu vine Facultatea „Gheorghe Asachi”, vine Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, e cu totul altceva.

Domnul consilier Petru Taielup - domnule Țurcanu, am o fată care a terminat Filologia, ca să știți, și două „Gheorghe Asachi”.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - poate domnul coleg a anticipat dezvoltarea, și s-ar putea să vină și „Gheorghe Asachi”. oricum, sunt numele a două personalități care ne exced pe ale noastre.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - doamna Lupașcu, supunem la vot amendamentul dumneavoastră? Îl mențineți?

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - sigur că da.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - vă rog să supunem la vot amendamentul doamnei Lupașcu, care susține că nu dăm în folosință gratuită, ci închiriem spațiile.

Domnul consilier Daniel Botezatu - este un punct de vedere pur personal, punctul de vedere al partidului este punctul de vedere al unui absolvent al Universității „Alexandru Ioan Cuza” care a fost pentru mine într-adevăr, o Alma Mater. Am în plus câteva semne de întrebare în legătură cu cifrele de școlarizare propuse. Inițiativa spune așa, că inițiatorul, Universitatea și Primăria Botoșani își propun păstrarea forței de muncă înalt calificată la Botoșani. La capătul celor trei ani necesari pentru obținerea acreditării, vom avea, de exemplu, 225 de absolvenți de administrație publică, în condițiile în care la noi sunt 78 de UAT-uri. Ar însemna aproape trei absolvenți. ca să îi păstrăm în Botoșani. în județ, pe toți. 225 de absolvenți de finanțe și bănci. După trei ani de se vor duce pentru că vor fi mai mulți decât clienții băncilor ca atare. 225 de absolvenți de drept, ar umple doar prezența fizică tribunale și notariat din județ, darămite să mai găsească locuri de muncă. Lista ar putea continua, cu toți cei 225 de profesori de română, 225 de profesori de engleză, în condițiile în care și româna și engleza, există un surplus de profesori în acest domeniu.

Apoi, la fel, și atrag atenția că nu este ceea ce credeam noi, este învățământ cu frecvență, deci nu învățământ la distanță. Ce înseamnă învățământ cu frecvență? Înseamnă că trebuie să ai

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021 niște suporturi de curs ca și student, trebuie să ai foarte multă informație din alte cărți și studii de specialitate, care sunt foarte greu de găsit la Botoșani. Ce mai înseamnă? Laboratoare, săli de curs, dotări pentru ele, cine le asigură toate acestea, presupunând că municipalitatea și Ministerul Educației pun la dispoziția universității spațiile de învățământ.

Trec cei trei ani, ne aflăm în sistemul de învățământ Bologna, urmează alți doi ani de master. Programul de master presupune deplasarea studenților la Iași, deci, până la urmă, tot ajung la Iași. Părerea mea este că cel mai potrivit ar fi fost ca această extensie universitară să se axeze pe studii de master și cursuri postuniversitare, inclusiv de reconversie profesională a forței de muncă. Sunt destul de puțini, dar sunt într-adevăr cei care pe care lipsa mijloacelor financiare îi împiedică să urmeze cursurile unei instituții de învățământ superior, dar există programe sociale universitare. Universitatea Cuza ar putea pune în aplicare aceste programe sociale pentru atragerea studenților din medii defavorizate. Universitatea ar putea, la fel de bine, cum face Universitatea vecina noastră, cea din Suceava, adică în încercarea de a atrage studenți organizează, știu eu, concursuri pe discipline și premianții sunt înmatriculați fără taxă în primul an, fără examen, în primul an de facultate.

Aș propune, de asemenea, ca Universitatea, de exemplu, să acorde premii elevilor, să facă un fel de contracte cu elevii din cadrul centrelor de excelență absolvenți de clasele a XI-a, a XII-a, să le ofere niște burse prin care să îi atragă să studieze la Iași.

Ar fi nevoie nu neapărat numai de filiera teoretică, avem nevoie și de politehnică la Botoșani să spunem, la urma urmei. În fine, una peste alta, eu voi vota pentru, dar sunt niște semne de întrebare în ceea ce privește viitorul acestei extensii la Botoșani. Să dea Domnul să fiu un profet mincinos.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - mai vreau să fac o mică precizare, pentru că ceva ce ne scapă aici. Noi avem extensii, și, în această accepțiune, suntem centru universitar din ’92, ’93, pentru că au fost universități care au deschis extensii la Botoșani și aici pot să dau o sumedenie de nume, plecând de la Universitatea de Medicină din Iași, Petre Andrei, Spiru Haret, Danubius, noi facem un pas înainte și acceptăm să facem extensia unor universități prestigioase la Botoșani, de asta spun că e o cărămidă. Trebuie să dăm acest acord, fără doar și poate. În schimb, nu ne schimbă statutul, pentru că centrul universitar, a înființa universitatea proprie, așa cum are și Suceava, si Bacău. Au fost mai norocoși decât noi, că pe vremea, înainte de Revoluție, pe vremea

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021 comunismului, cineva a decis să facă o universitate la Suceava și la Bacău. Ele sunt centre universitare, dau două exemple de orașe apropiate ca mărime de Botoșani, nu vorbesc de centre universitare mari. Și de aici au plecat, au avut zeci de facilități orașele respective, fiind centru universitar cu universitate proprie, dar acum vorbim de o extensie și este foarte bine că vine.

Ce o să se întâmple, dacă o să vină creditarea ARACIS-ului, toate condițiile se vor discuta mai încolo, că sunt o sumedenie de condiții impuse de cei care acreditează aceste universități. Pentru a da drumul, fără doar și poate, la aceste universități, având grijă doar la discriminare, pentru că, indiferent cum se numește universitatea, dacă este acreditată de Ministerul Învățământului, înseamnă că este universitate din România.

Și atunci, va trebui să avem grijă atunci când vin și ceilalți, dacă o să pună și la noi aceeași unitate de măsură pe care ați folosit-o în cadrul acestor extensii, să avem grijă să se întâmple acest lucru. Vom merge înainte pentru că sunt pași mulți și grei de făcut, și dacă ne încurcăm de la primul pas, o să avem de suferit.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - vreau să salut din nou poziția domnilor colegi Cătălin Flutur și a domnului profesor doctor Botezatu, pentru buna înțelegere a interesului local, în ceea ce privește centrul universitar la Botoșani, care să fie susținut de unități de învățământ superior de prestigiu, cu tradiție, care dau credibilitate acestui concept. În schimb, schimbă am nedumeriri și poate domnul Botezatu mă ajută să mi le elucidez: de ce minunatele și extraordinarele sale propuneri nu le-am auzit enunțate în mandatul domniei sale anterior de consilier local cu privire la o intenție de acest fel care, din câte îmi aduc aminte, nu a existat, iar, în al doilea rând, temerea privind absorbția forței de muncă calificate la nivel superior ține și de colega domniei sale de partid, doamna Raluca Turcan, distinsă absolventă a Liceului, a Colegiului Național „August Treboniu Laurian”, care, dacă nu va impune legea cu obligativitatea pensionării la 70 de ani, va elibera locuri de activitate în societatea românească și tinerilor absolvenți, ca aceștia să poată să își înceapă și desăvârșească cariera începută, de pildă, într-o facultate extensie aici la Botoșani.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - stimați colegi, vă rog să votați proiectul așa cum l-am propus, pentru că nu cred că este corect să vorbim de concurență când discutăm despre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și alte universități care au avut extensiuni la Botoșani până

acum, sau vor avea ,să-i punem pe același picior de egalitate, să modificăm o hotărâre de Consiliu Local anterioară care se referea la închirierea unor spații pentru activități comerciale sau pentru alte activități și acum discutăm despre o universitate de stat care își propune la Botoșani să înființeze extensiuni pentru învățământ cu locuri de la buget și cred că este corect să sprijinim acest demers și să discutăm pe viitor, dacă vor apărea alte cereri ale altor universități, și să decidem în consecință, atunci, dacă vor putea primi spații fără să plătească chiria pentru acele spații și vreau să vă mai spun că au fost de acord cei de la Universitate să preia plata tuturor cheltuielilor prilejuite cu susținerea cursurilor. iar dacă discutăm de concurență, ați votat în urmă cu câteva proiecte gratuitate pentru cetățenii de onoare ai municipiului Botoșani. Atunci nu am mai vorbit de concurență, de licitații? Am oferit în mod gratuit pentru că așa ați considerat dumneavoastră.

Nu este potrivit să discutăm despre concurență, principii de piață, când ne dorim la Botoșani să avem o universitate, așa cum am mai spus, de prestigiu, care să ofere oportunități botoșănenilor să participe la cursuri, pentru că nu își permit să meargă în marile centre universitare.

Vă solicit încă o dată să votați proiectul așa cum l-am propus, pentru celelalte detalii vor fi perfectate într-un contract cu Colegiul „A. T. Laurian”, așa cum am spus mai devreme, și vor fi parte semnatară a acestui contract.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - doamna Lupașcu, vă susțineți amendamentul?

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - Sigur că mi-l susțin, și, repet, nu mi-l susțin pentru că sunt încăpățânată, ci fiindcă, din punctul meu de vedere, e o încălcare a legii privind principiul concurenței, și s-ar putea, și cu siguranță vom avea probleme pe acest domeniu.

Pe de altă parte, domnule Primar, este obligatoriu ca Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” să își plătească utilitățile și celelalte servicii de care are nevoie. Nu putem, deci nu poate fi vorba de a fi plătite din alte sume. În ceea ce privește plata per capita pe care o primește Universitatea de la stat, având în vedere că, așa cum ați afirmat dumneavoastră, vor fi locuri subvenționate de stat, plata respectivă, suma pe care o primește Universitatea pentru un student înseamnă inclusiv partea de utilități, utilizarea spațiului, și așa mai departe.

Doamna președinte de ședință Raluca Ștefania Curelariu - există numeroase entități care beneficiază de gratuitate la spațiul pe care îl primesc de la primărie, tocmai astăzi am votat prelungirea acordării în mod gratuit a unui spațiu la Incubatorul de Afaceri pentru Agenția Națională a Locuinței, și nu sunt singurii, acum două ședințe, dacă îmi aduc bine aminte. am votat să dăm gratuitate Clubului Pensionarilor. sper să nu vorbesc prostii. tot într-un spațiu al primăriei. dar vă supun la vot amendamentul doamnei Lupașcu, vă rog.

Fiind supus la vot amendamentul doamnei Lupașcu, acesta a fost respins cu 8 voturi pentru, 11 voturi împotrivă (doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu, Silvia Carmen Diaconu, Dana Lăzăruc și Daniela Vicol și domnii consilieri Călin George Bosovici, Bogdan Ciprian Buhăianu, Marian Murariu, Marius Petru Rogojinschi, Petru Taielup, Mihail Gabriel Tanasă și Miluță Timofti) și 3 abțineri (domnii consilieri Marius Buliga, Cătălin Mugurel Flutur și Marcel Gheorghiță) - a votat verbal domnul consilier Cătălin Boboc.

Fiind supusă la vot propunerea domnului Buhăianu, completarea pentru cinci ani a termenului, aceasta a fost aprobată cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamna consilier Ada Alexandrina Macovei și domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur) și 7 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Marcel Gheorghiță și Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul inițiatorului și propunerea aprobată, acesta este adoptat cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Ada Alexandrina Macovei) și 4 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Răileanu Monica și domnii consilieri Andrei Amos și Daniel Botezatu) - nu a votat domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu.

Punctul 23 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor pășuni proprietate a municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 25 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Săvenilor nr. 17, adiacent apt.1, parter, sc. C” în vederea realizării obiectivului „Extindere apartament la fațada principală a blocului cu destinația de locuință” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Marcel Gheorghiță) și 3 abțineri (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Cătălin Boboc și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 26 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Iacob Iacobovici nr. fn, CF/NC 66323” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P, garaj, împrejmuire teren și racord utilități” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu).

Punctul 27 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Calea Națională nr. 19, CF/NC 66820” în vederea realizării obiectivului „construire spațiu comercial și birouri” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 vot împotrivă (domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur).

Punctul 28 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Ion Pillat nr. 4, adiacent apt. 1, parter, sc. A” în vederea realizării obiectivului „extindere apartament la fațada principală a blocului cu destinația de locuință” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Marcel Gheorghiță) și 4 abțineri (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel Flutur, Marian Murariu și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 29 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Grădinarilor nr. 8, CF/NC 65702” în vederea realizării obiectivului „construire locuință D parțial+P, garaj și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 30 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea C-tin Iordăchescu nr. 12, CF/NC 62165” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22) - a votat verbal doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu.

Punctul 31 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Bucovina nr. 96, CF/NC 66570” în vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P+1E și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 32 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Teodor Candiescu, nr.4B, CF/NC 51261“ în vederea realizării obiectivului “ construire locuință D+P+1E” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 33 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Tulbureni 46K, CF/NC 55835“ în vederea realizării obiectivului “ construire locuință P+1E și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 34 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Aluniș nr.70A, CF/NC 65548“ în vederea realizării obiectivului “ construire locuință Sp+P și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 35 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Grădinarilor nr. 10, CF/NC 50716“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință D+P+M, garaj și împrejmuire teren”- este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 36 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Maior Ignat nr.2B, CF/NC 66292“ în vederea realizării obiectivului “construire imobil S+P+1E cu două apartamente și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 vot împotrivă (domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur).

Punctul 37 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal și RLU aferent - Parcul Tineretului, nr.2B, mun. Botoșani, CAD/CF 64011“ în vederea realizării obiectivului “Construire magazin materiale uz gospodăresc P+1E parțial” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru și 4 abțineri (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur, Marian Murariu și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 38 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile martie - aprilie 2021 - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - Gabriel Mihail Tanasă.

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - parcă era vorba să fim în ordine alfabetică toți consilierii, așa era în Consiliul Local.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - domnule Țurcanu, aveți o propunere? Colegii de la PSD au venit cu o propunere, noi nu avem nicio propunere, dacă aveți dumneavoastrp una, o supunem la vot.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - am respectat algoritmul, în grupul dumnealor, să fie în ordine alfabetică, să fie fiecare consilier local măcar o dată. Dacă așa vor dumnealor, pe sărite..

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - salut venirea în realitate imediată a domnului coleg Țurcanu, dar totuși am trecut la vot deja.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - domnule Rogojinschi, vă rog să nu vă mai legați de persoana mea, pentru că eu nu mă leg de persoana dumneavoastră, chiar dacă vă schimbați fizionomia săptămânal.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu propunerea domnului consilier Buhăianu, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu).

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei de acordare a gratuității la transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuți la art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a

Proces verbal ședință ordinară Consiliu Local Botoșani din data de 25 februarie 2021 municipiului Botoșani, situat în str Patriarh Teoctist Arapașu fn - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 3 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu, a unui schimb de terenuri, proprietate privată a municipiului și proprietate a Fundației Hand of Help - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc și Marian Murariu) - nu votat domnul consilier Marius Petru Rogojinschi.

Punctul 4 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Bucovina nr.96, CF/NC 67220“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+M și împrejmuire teren” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 5 de pe completarea ordinii de zi - Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la data de 31.12.2020 ai SC Locativa SA și SC Modern Calor SA Botoșani.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, doamna președinte de ședință - consilier Raluca Ștefania Curelariu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier,

SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Raluca Ștefania Curelariu

Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache