Proces verbal din 20.01.2021

Sedinta din data de 20.01.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 20 ianuarie 2021

Prin dispoziția nr. 89 din 14.01.2021, Primarul Municipiului Botoșani a convocat Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 20 ianuarie 2021, ora 1100, în sala de ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 89 din 14.01.2021 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale de predare primire a bunurilor ce au făcut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului (obor) și aprobarea transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului concursului de idei de îmbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea intervențiilor aprobate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani în context DLRC.

Completarea ordinii de zi este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 316 din 06 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate a consiliului Local, precum și stabilirea componenței comisiilor de specialitate, modificată prin H.C.L nr. 377 din 14 decembrie 2020.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței 20 de consilieri locali în funcție, lipsind doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Daniela Vicol și domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur.

Fiind supuse la vot învoirea doamnei consilier Cătălina Camelia Lupașcu și a domnului consilier Cătălin Mugurel Flutur, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20).

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20).

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale de predare primire a bunurilor ce au făcut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor si târgului (obor) și aprobarea transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) - nu a participat la vot și la discuții domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă.

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului concursului de idei de îmbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea intervențiilor aprobate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani în context DLRC - retras.

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 316 din 06 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate a consiliului Local, precum și stabilirea componenței comisiilor de specialitate, modificată prin H.C.L nr. 377 din 14 decembrie 2020 - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Domnul consilier Andrei Amos - pentru comisia nr. 3 propun pe doamna Răileanu Monica, și doresc ca în raportul de specialitate să se modifice, scrie Răileanu Raluca, nu Răileanu Monica.

Fiind supusă la vot propunerea pentru comisia de specialitate nr. 3, aceasta a fost aprobată, prin vot secret, cu 19 voturi pentru și 1 abținere.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - pentru comisia de specialitate nr. 5 îl propun pe Miluță Timofte.

Fiind supusă la vot propunerea, aceasta este aprobată, prin vot secret, cu 19 voturi pentru și 1 vot împotrivă.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20).

Domnul consilier Daniel Botezatu - pentru domnul Primar, zilele acestea se desfășoară această campanie de vaccinare, eu am fost ieri cu părinții mei la „Gheorghe Asachi” și e destul de frig acolo, nu atât pentru cei care vin și se vaccinează, cât pentru personalul sanitar de acolo, dacă se poate face ceva.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - am rezolvat astăzi, domnule profesor, și nu mai este frig.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, doamna președinte de ședință - consilier Raluca Ștefania Curelariu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Raluca Ștefania Curelariu


SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache