Proces verbal din 14.06.2021

Sedinta din data de 14.06.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 14 iunie 2021

Prin dispoziția nr. 541 din 29.05.2021, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 14 iunie 2021, ora 1100, în sala de ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.

Dispoziția nr. 541 din 29.05.2021 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Eminescu - One Culture - One Route in Botoșani - Bălți Cross - Border Area” (“Eminescu - o cultură - o rută în zona transfrontalieră Botoșani - Bălți”), număr de referință 1HARD/2.1./60 și a cheltuielilor legate de acest proiect.

  • 2. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului ”Watman- Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa II” a terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestuia.

  • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 192 din 26 mai 2021 privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori.

  • 4. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Universitatea Naționale de Arte ”George Enescu” din Iași a unor spații ale Liceului Tehnologic Elie Radu, proprietate publică a municipiului Botoșani, pentru înființarea unei extensiuni universitare.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 22 de consilieri locali în funcție, lipsind domnul consilier Cătălin Boboc, având depusă cerere de învoire la mapa președintelui de ședință.

Fiind supusă la vot învoirea domnului consilier Cătălin Boboc, aceasta a fost aprobată cu 21 de voturi pentru - nu a votat domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu.

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 2021 privind aprobarea Proiectului “Eminescu - One Culture - One Route in Botoșani - Bălți Cross - Border Area” (“Eminescu - o cultură - o rută în zona transfrontalierăBotoșani - Bălți”), număr de referință 1HARD2.1.60 și a cheltuielilor legate de acest proiect - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului ”Watman- Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa II” a terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestuia - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 192 din 26 mai 2021 privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - în forma sa actuală, proiectul de hotărâre reglementează o chestiune pe care am dezbătut-o deja în ședința precedentă, drept pentru care vin cu următorul amendament: Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 192/2021 se modifică și se completează după cum urmează: Alineatul unic al art. 1 devine alin (2). Se introduc trei noi alineate, alin. (1), (3) și (4), care vor avea următorul cuprins: (1) Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la sediul S.C. ”MODERN CALOR” S.A. Botoșani, cu ordinea de zi prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. În lipsă de cvorum ședința se va desfășura la o dată ulterioară. (3) Se împuternicesc reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea generală a acționarilor S.C. ”MODERN CALOR” S.A. Botoșani să convoace Consiliul de Administrație provizoriu al S.C. ”MODERN CALOR” S.A. Botoșani. (4) Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al municipiului Botoșani în Adunarea generală a acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. Botoșani să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societății. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 192/2021 se modifică și va avea următorul conținut: „Se dispune declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. Modern Calor S.A. Botoșani conform prevederilor legale, de către consiliul de administrație al societății. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane. Art. 3. Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. Modern Calor S.A Botoșani și conducerea S.C. ”Modern Calor” S.A. Botoșani, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Practic, vorbim de o modificare de formă, astfel încât să nu trebuiască să reluăm votul de la ultima ședință.

Fiind supus la vot amendamentul, acesta a fost aprobat cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Ada Alexandrina Macovei) și 6 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Monica Răileanu și domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Ada Alexandrina Macovei) și 6 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Monica Răileanu și domnii consilieri Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Universitatea Naționale de Arte ”George Enescu” din Iași a unor spații ale Liceului Tehnologic Elie Radu, proprietate publică a municipiului Botoșani, pentru înființarea unei extensiuni universitare - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - înțeleg că există o promisiune politică pe care dumneavoastră doriți să o îndepliniți, și anume înființare a cât mai multor universități la Botoșani. Este un lucru bun, de altfel, deși ne adresăm unor copii a căror situație de învățare nu este întotdeauna cea potrivită pentru vârsta lor. Intervin aici, deoarece este vorba de Liceul „Elie Radu”, un liceu depopulat, în genere, și care se află în imediata apropiere a celui mai mare liceu din municipiul Botoșani, și anume Liceul Pedagogic, liceu în care elevii din clasa a IX-a până în clasa a XI-a învață după amiază, până la ora 8 seara. Vă întreb pe dumneavoastră, fiecare care sunteți aici, la această masă, și vă doriți să înființați o universitate, dacă v-ați da copiii să învețe după amiază până la ora 8 seara și să le solicitați, în același timp, să fie buni sau să reușească să obțină ceea ce își doresc din punct de vedere profesional. Cred că nici dumneavoastră nu ați fi în stare să faceți un asemenea efort intelectual la orele după amiezii, când organismul nostru este, practic, pregătit pentru o pauză, după care de un minim efort intelectual.

Așadar, domnule Primar, am o rugăminte foarte mare la dumneavoastră, rugămintea mea ar fi să retrageți acest proiect de pe ordinea de zi și să identificați un alt loc, în alte școli din municipiul Botoșani, mai sunt locuri libere, mai avem, sunt convinsă, mai există săli de clasă libere în alte școli din municipiul Botoșani și să gândim un proiect prin care să ajutăm Liceul Pedagogic să poată învăța într-un singur schimb. Mi se pare o normalitate, în 2021, ca toți elevii să învețe dimineața, și să nu învețe seara. Și o să vă rog frumos să vă închipuiți o zi de iarnă, în care soarele apune undeva la ora 16 și elevii care sunt nevoiți să depună efort intelectual intens până la ora 8 seara, elevii Liceului Pedagogic, liceul cu cel mai mare număr de elevi din municipiul Botoșani. Nu știu, eu nu voi vota acest proiect de hotărâre, fiindcă nu pot, merg la elevi, elevii întreabă, de fiecare dată, când vor învăța și ei de dimineață. Dacă dumneavoastră puteți să faceți acest lucru, faceți-l, pur și simplu, dar eu mă simt datoare să vă atrag atenția că nu e corect față de cei aproape 700 de elevi care își desfășoară activitatea și învață, repet, depun efort intelectual, până la ora 8 seara.

Doamna consilier Daniela Vicol - într-adevăr, sunt de acord cu colega mea Lupașcu Cătălina, și cunosc ideea de a lua de la Liceul Elie Radu spații pentru a le da Liceului Pedagogic, pentru că, într-adevăr, este o problemă acolo, se învață până la ora 8 seara, și eu sunt profesoară acolo, și este foarte greu până la 8 seara. Chiar când am văzut proiectul am gândit, fără să știu proiectul de astăzi, doamna Lupașcu voia să obținem spațiul de la Elie Radu. De ce nu a intervenit,, pentru că permanent s-a plâns că PSD-ul nu vrea să dea acest spațiu Liceului Pedagogic, de ce nu a intervenit, așa am gândit, vă spun ce am gândit, de ce nu a intervenit în ultima parte din primul mandat, când ați avut votul doamnei Roșu, care a trădat PSD-ul și a venit și a votat cu PNL-ul, atunci de ce nu ați propus acest lucru?

Nu știu dacă este prea târziu acum, într-adevăr, eu sunt de acord ca Liceul Pedagogic să primească acest spațiu, dar de ce nu ați intervenit la timp, fără să apară acum această propunere pentru facultate?

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - dumneavoastră sunteți inspector școlar, când se votează rețeaua școlară? Când ați votat, în Consiliul Local, rețeaua școlară? La începutul anului, atunci trebuie făcută mișcarea, doamna inspector. Altfel, este tardiv. Citiți legislația, dacă lucrați la inspectorat, citiți legislația și aplicați legislația. Se putea face această modificare a rețelei școlare dacă am fi avut avizul inspectorului școlar general, și, credeți-mă, doamna director a fost și a discutat această problemă cu domnul inspector Hârtie, a fost și a discutat această problemă cu doamna inspector Huncă, inspectori PSD. Dacă nu avem avizul Inspectoratului Școlar, nu putem face această modificare a rețelei școlare. Nu am putut-o face, și dumneavoastră ar fi trebuit să știți lucrul acesta și să nu o duceți în zona politică. Eu vorbesc de o situație existentă la nivelul municipiului Botoșani, situație dureroasă pentru 700 de elevi. Am întrebat toți colegii deopotrivă, nu am spus niciun partid politic, nu am alipit nicio persoană la un partid politic, ci doar am spus că e timpul să rezolvăm această situație și, poate, avem această șansă.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - eu, ca deformație profesională, sunt emotiv, și am fost profund emoționat de imaginea bucolică descrisă de doamna profesoară în ceea ce privește sărmanii copii care învață după amiază și li se afectează potențialul intelectual și sunt într-o cumplită și grea suferință, lucru descoperit exact acum, astăzi, s-a adus astăzi la cunoștință, la nici mai puțin o săptămână de când, prin bunăvoința conducerii Liceului „Elie Radu” a fost primită delegația Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, condusă de domnul rector Aurelian Bălăiță spre a viziona spațiile, capacitățile și disponibilitățile pe care aceștia, cu mare drag și interes, și spirit de cooperare sunt dispuși să le pună la dispoziții în această colaborare. E foarte bine că în municipiul Botoșani există o luptă în ceea ce privește fenomenul de cognitivitate, lumea vrea să cunoască, vrea să învețe, e perfect. Vom construi școli, universități, vom face un al doilea centru universitar național.

Vorbim de faptul că dacă tot tragem de proiectul acesta, că a oferit Elie Radu niște spații, ARACIS-ul întârzie acreditarea, și atunci termenele stabilite în mod oficial între delegațiile universităților și ale autorităților locale și autoritatea locală, Primăria municipiului Botoșani, vor fi duse la îndeplinire în termenele stabilite, și nu vor fi nici clase pentru Liceul Pedagogic, și nici ARACIS-ul nu va acredita extensia universitară. Eu propun să votăm extensia universitară.

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - nu voi retrage acest proiect de pe ordinea de zi pentru că, așa cum a spus domnul consilier Rogojinschi, suntem în interiorul unui calendar și doresc să sprijinim extensiunea Universității de Arte „George Enescu” de la Iași, putem găsi alternative pentru Liceul Pedagogic, cum putem să le găsim până astăzi în fiecare an, cel puțin din 2012, dacă îmi aduc aminte, de când am fost colegi, doamna Lupașcu, să propunem o rețea școlară care să fie modificată, să primim avizul inspectoratului, dar puteți face acest lucru și acum. Îl aveți aici pe colegul nostru, care este inspector școlar general, puteți face o analiză a modificării structurii rețelei școlare și să veniți cu o propunere din partea inspectoratului, pe care noi să o aprobăm sau nu în Consiliul Local. Știm că este o problemă la Liceul Pedagogic, dar nu este de azi, de ieri, este dintotdeauna, cu numărul mare de elevi, și, din punctul meu de vedere, există toată disponibilitatea pentru a găsi soluții, dar trebuie și alocări financiare pentru Liceul Elie Radu.

Eu vă propun, stimați colegi, să votăm astăzi alocarea acestor spații, pentru că avem timp până începe noul an școlar să găsim o alternativă și să nu blocăm acreditarea universității, care are un calendar și pot fi afectate înscrierile care au loc în această vară sau spre toamnă. Vă rog să votați acest proiect.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - sincer, îmi cer scuze, nu am știut și nu am fost anunțată că există un calendar al universității. Dacă aș fi știut, aș fi venit cu acest lucru în fața dumneavoastră atunci când ați fi demarat această acțiune. Nu am știut, nu mi-a fost trimis la mapă acest calendar al universității de acreditare, de autorizare ARACIS. Da, într-adevăr, știu că se vizitează spațiile de învățământ, știu în ce constă această procedură de autorizare, dar îmi pare rău că nu am știut, asta nu cred că este o vină, ci cred că e o lipsă de informare, și, poate, atunci când punem un proiect de hotărâre de un asemenea interes, poate mai întrebăm înainte. Știți, suntem exact în situația aceea în care a venit domnul Mazăre, a luat lopata, și a spus că aici se face blocul ANL, cam așa s-a întâmplat și acum.

Eu nu voi vota acest proiect, și o să vă mai spun încă o dată, stimați colegi, trei zile nu întârzie cu absolut nimic, vizita ARACIS se poate face în toată perioada de vară, eu sunt expert ARACIP și știu ce se întâmplă, practic, lucrăm pe aceeași procedură și la învățământul preuniversitar. Deci trei zile, amânarea acestui proiect cu trei zile și, eventual, revenirea și revizitarea spațiilor nu ar fi o problemă, decât doar flexibilitate din partea Primăriei, care se gândește să rezolve o problemă, pe care eu, de altfel, am adus-o în fața Consiliului Local de ani de zile și dumneavoastră știți foarte bine, domnule viceprimar, sau poate mai puțin bine, fiindcă nu ași fost implicat în perioada respectivă, sau nu erați într-o colaborare excelentă cu doamna Huncă, am avut discuții nenumărate și nu s-a dorit. Nu s-a dorit, și, mai mult, au fost încercări repetate, dacă vă aduceți aminte, există presa online, care ne poate aduce adevărul aici pe față, au fost încercări repetate de a face acolo centru financiar, la acest liceu, Elie Radu, tocmai pentru a-l păstra, deși spuneam, de fiecare dată, că este un liceu în care populația școlară este în scădere, și că ar fi bine să îi găsim loc în alte unități de învățământ în așa manieră în care acel spațiu să îl dăm elevilor de la Liceul Pedagogic. Deci, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar, repet, verificați presa și vedeți că intervențiile mele sunt din 2012, de când sunt consilier local, am tot venit cu această situație în fața dumneavoastră. Având în vedere că nu am avut niciodată avizul inspectorului școlar general, deși am discutat, deși a discutat și doamna director, deși au fost întâlniri la nivelul Inspectoratului Școlar pe această temă, nu s-a dorit. S-a dorit ca postul de director de la Elie Radu să rămână în continuare, fiindcă uneori se numără posturi de director și nu se gândește nimeni la interesul elevului, interes care este în centrul Legii educației și, uite, așa, neam trezit în 2021 în aceeași situație în care, mai mult, ajungem ca spațiile respective să fie date către universitate. Repet, nu am nimic împotrivă, este foarte bine, doar că aveți posibilitatea, domnule Primar, să găsiți spații în alte școli.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - dacă se clamează informația, cu ajutorul celei de-a patra puteri în stat, presa, vreau să vă aduc aminte că de la prima sosire a delegației Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, aici, la Botoșani, spre a discuta despre acest proiect, presa a menționat de fiecare dată, inclusiv conferințele de presă ale domnului Primar referitoare la acestea. Dacă citim presa anterior, găsim toate aceste elemente informative.

Domnul consilier Daniel Botezatu - o soluție, dar este o soluție care presupune oarece durată, a fi aceea a constituirii unui consorțiu școlar în care să fuzioneze, la nivelul de consorțiu școlar „Elie Radu”, într-adevăr, acolo, populația școlară este într-o continuă scădere, și un mare liceu tehnologic din Botoșani, urmând ca să identificăm spațiul și locația consorțiului într-o altă unitate de învățământ și să eliberăm astfel „Elie Radu”, dar aici trebuie, într-adevăr, niște studii, niște calcule făcute, să vedem dacă este oportun acest lucru și în ce interval de timp se poate realiza.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri (doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu, Cătălina Camelia Lupașcu, Ada Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Andrei Amos - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Andrei Amos


SECRETAR GENERAL,

Ioan Apostu

Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache