Proces verbal din 14.01.2021

Sedinta din data de 14.01.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 14 ianuarie 2021

Prin dispoziția nr. 37 din 13.01.2021, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 14 ianuarie 2021, ora 1400, în sala de ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 37 din 13.01.2021 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor săli de sport din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Botoșani în care se vor organiza și aviza de către Direcția de Sănătate Publică Botoșani centre de vaccinare și aprobarea sumei care va fi alocată din bugetul local pentru asigurarea materialelor necesare în procesul de vaccinare.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 22 de consilieri locali în funcție, lipsind domnul consilier Bosovici Călin George.

Fiind supusă la vot învoirea, aceasta a fost aprobată cu 19 voturi pentru - domnul consilier Marian Murariu nu a votat, din motive tehnice. Nu sunt conectați domnii consilieri Marius Petru Rogojinschi și Eugen Cristian Țurcanu.

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu 19 voturi pentru - nu au votat, din motive tehnice, doamna consilier Daniela Vicol. Nu sunt conectați domnii consilieri Marius Petru Rogojinschi și Eugen Cristian Țurcanu.

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor săli de sport din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Botoșani în care se vor organiza și aviza de către Direcția de Sănătate Publică Botoșani centre de vaccinare și aprobarea sumei care va fi alocată din bugetul local pentru asigurarea materialelor necesare în procesul de vaccinare - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5.

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - vreau doar să aduc doar câteva datelii în plus față de ceea ce este scris în raportul de specialitate și în hotărârea supusă votului dumneavoastră astăzi, detalii care se referă la plata personalului din aceste centre de vaccinare pe care trebuie să le organizăm și pentru care am depus tot efortul pentru a lupta în această pandemie, alături de autoritățile centrale, personal care nu va fi plătit din bugetul municipiului Botoșani, și care este cea mai mare problemă.

Dincolo de baza materială pe care o punem la dispoziție și va fi asigurată mâine aproape în totalitate, rămâne o problemă la nivel național, pe care probabil ați văzut-o și în presă, că plata personalului medical, care este cel mai important, din aceste centre de vaccinare, care nu poate fi suportată de la bugetul local astăzi, din cauza faptului că nu avem nici sumele necesare, și nici nu știm pe ce perioadă se va întinde această acțiune de vaccinare a populației, etapa II și III, și vă asigur doar că depunem toate eforturile necesare cu personalul din partea primăriei și cu tot ceea ce putem face noi, dar nu sunt optimist în ceea ce privește funcționarea acestor centre, chiar și a celui auxiliar, care și acesta trebuie plătit, dar, unde putem găsi voluntari, cel puțin pentru o perioadă scurtă de timp.

Nu este pentru prima dată când Guvernul ne-a trasat o sarcină pe care trebuie să o ducem la îndeplinire, fără a asigura și resursa financiară, și aici sunt în asentimentul colegilor mei primari, care se confruntă cu aceeași problemă.

Dar iată că astăzi vă propun să facem un pas pentru a avea funcționale centrele de vaccinare, cu speranța că va fi asigurată și resursa financiară pentru plata celor care vor lucra în aceste centre de vaccinare.

Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22) - au votat prin grupul de Whatsapp domnii consilieri Marian Murariu, Marius Petru Rogojinschi și Eugen Cristian Țurcanu și verbal domnul Bogdan Ciprian Buhăianu.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, doamnă președinte de ședință - consilier Raluca Ștefania Curelariu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier,

SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Raluca Ștefania Curelariu

Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache