Proces verbal din 11.05.2021

Sedinta din data de 11.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 11 mai 2021

Prin dispoziția nr. 450 din 05.05.2021, Primarul Municipiului Botoșani a convocat Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 11 mai 2021, ora 1100, în sala de ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 450 din 05.05.2021 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - etapa II” (cheltuieli eligibile și neeligibile)

 • 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - etapa II”

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019 privind aprobarea Procedurii finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 206 din 30 iulie 2020 privind aprobarea procedurii de finanțare a programelor sportive în condițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului și Ordinului MTS nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive

 • 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării Cinematografului Unirea (construcție si teren) din domeniul privat al statului si administrarea RADEF RomaniaFilm în domeniul public al Municipiului Botosani și administrarea Consiliului local al Municipiului Botosani

 • 6. Proiect de hotărâre pentru transmiterea în administrarea D.S.P.S.A. Botoșani a obiectivului de investiții Stație Pompare ape uzate pentru Parcul de agrement turistic și sportiv Cornișa - Racord Canalizare

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5 din 20 ianuarie 2021 privind aprobarea proceselor verbale de predare primire a bunurilor ce au făcut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului (oborului) și aprobarea transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Botosani

 • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2020 privind numirea în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat a reprezentanților administrației publice locale

 • 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani

 • 11. Proiect de răspuns la plângerile prealabile formulate de domnii Poclid Adrian și Hrițcu Cristian formulate în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004, prin care se solicită continuarea procedurii de numire a membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. ”Eltrans” S.A. Botoșani

Completarea ordinii de zi este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosinței gratuite a curții și unor camere din Grupul Școlar Petru Rareș Botoșani de către Casa de producție Papillon Film în vederea realizării unui film artistic.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție

Fiind supusă la vot ordinea de zi, împreună cu completarea acesteia, este aprobată cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu) și 5 abțineri (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Cătălin Boboc, Marcel Gheorghiță, Constantin Liviu Toma și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - etapa II” (cheltuieli eligibile și neeligibile) - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 1.

Domnul consilier Marius Buliga - comisia nr. 5 nu și-a exprimat un vot, deoarece nu am primit proiectele.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - proiectele au apărut, din cauza consultantului, în urmă cu o oră. Dacă doriți un punct de vedere al aparatului de specialitate din cadrul Primăriei, doamna Beatris Petrariu este prezentă și vă poate da detalii.

Domnul consilier Constantin Liviu Toma - într-adevăr, și eu am primit proiectul chiar acum, odată cu intonarea imnului, și nu am reușit să contat decât lipsa unor semnături, care sunt convins că vor fi completate. Aș veni cu propunerea să îl lăsăm, cu o mică pauză, la finalizarea ordinii de zi, pentru a ne întruni în cadrul comisiilor și pentru a discuta.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - să spunem că la sfârșitul ședinței să facem o pauză de 15-20 de minute pentru a avea timp comisiile să se întrunească.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - dacă îmi permiteți, nu cred că trebuie 15 sau 20 de minute pentru a decide acest lucru, noi nu le-am primit, de asta nu am putut să analizăm în comisie, dar hotărârile sunt absolut importante, din punctul meu de vedere. Eventual, am să îl rog pe domnul președinte al comisiei nr. 5 să ia act de votul nostru pozitiv și să dea avizul și trebuie să votăm cele două hotărâri, pentru că deja suntem în foarte mare întârziere. Asta este părerea mea.

Proiectul de hotărâre este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu) - domnul Miluță Timofte a votat verbal.

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - etapa II” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu).

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019 privind aprobarea

Procedurii finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - la art. 2 îl propun pe domnul Toma Liviu ca președinte și pe domnul Maxim Maricel. La cea de contestații, o propun pe doamna Lupașcu Cătălina.

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - aș dori să o propun pe doamna Curelariu în prima comisie, la art. 2, la evaluare.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - la contestații vreau să îl propun pe Marcel Gheorghiță.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - am și eu două propuneri: Gabriel Tanasă comisie, Marius Rogojinschi, contestații.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - dacă îmi permiteți, aș dori să fac următoarea propunere: domnul Buhăianu în comise și domnul Tanasă în comisia de contestații.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - să înțelegem că propunerile domnului Buhăianu nu mai sunt valabile?

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - nu, revin eu cu două propuneri, domnii Buhăianu și Tanasă, amândoi membri în comisia de evaluare și doamna Vicol la contestații.

Doamna Oana Gina Georgescu - conform propunerilor, la comisa de evaluare: domnul Toma Liviu - președinte, domnul Maxim, doamna Curelariu, domnul Buhăianu și domnul Tanasă, cinci, în loc de patru. Iar la comisia de soluționare a contestațiilor, doamna Lupașcu, domnul Gheorghiță și doamna Vicol, trei în loc de patru.

Domnul consilier Constantin Liviu Toma - pentru că văd mai multe propuneri decât numărul de locuri libere, și, ținând cont de alin. 2 art. 1, și, având în vedere că sunt 4 poziții, cum mai spunea un coleg, pentru a face parte din această comisie de evaluare și soluționare, eu aș propune câte un consilier local de la fiecare formațiune politică să fie supus votului. Prin această propunere, cred că nu mai este nevoie de vot secret, ținând cont că ne aflăm într-o ședință online, unde, oricum, din punctul meu de vedere, nu poate fi îndeplinită această condiție. Ba, mai mult, având câte un reprezentant de la fiecare partid în parte, avem îndeplinită și condiția de transparență administrativă.

Eu aș supune la vot această propunere și atunci cred că va fi mult mai simplu, terminăm mai repede acest punct de pe ordinea de zi și cred că fiecare ar trebui să aibă un reprezentant în cele două comisii, de evaluare și de contestații.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - noi suntem de acord.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - prin urmare, trebuie să retrageți o propunere.

Doamna Oana Gina Georgescu - vă propun să stabiliți câte 4 persoane, 4 membri, așa cum prevede și hotărârea de consiliu local, și votăm secret.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - noi retragem propunerea în persoana domnului Tanasă din comisia de evaluare, rămânând propunerea pentru domnul viceprimar Buhăianu.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - și poate fi trecut domnul Tanasă în comisia de contestații, pentru a fi membru acolo?

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - da, mulțumim.

Doamna Oana Gina Georgescu - mai rămâne de stabilit cine este președinte la comisia de soluționare a contestațiilor.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - propunere pentru președinte la comisia de soluționare a contestațiilor.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - domnul Tanasă.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - Lupașcu Cătălina.

Fiind supusă la vot comisia de evaluare, cu următoarele propuneri: domnul Toma Liviu -președinte, domnul Maxim, doamna Curelariu, domnul Buhăianu - membri, aceasta a fost aprobată, prin vot secret, cu 23 de voturi pentru.

Fiind supusă la vot comisia de soluționare a contestațiilor, cu următoarele propuneri: domnul Tanasă - președinte, domnul Gheorghiță, doamna Lupașcu, doamna Vicol - membri, aceasta a fost respinsă, prin vot secret, cu 10 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 4 abțineri.

Fiind supusă la vot comisia de soluționare a contestațiilor, cu următoarele propuneri: doamna Lupașcu - președinte, domnul Gheorghiță, domnul Tanasă, doamna Vicol - membri, aceasta a fost aprobată, prin vot secret, cu 13 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 4 abțineri.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 206 din 30 iulie 2020 privind aprobarea procedurii de finanțare a programelor sportive în condițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului și Ordinului MTS nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - aș dori, în primul rând, să modificăm structura acestor comisii, de la 3 la 4, ținând cont de configurația politică, și comisa de evaluare, și comisia de contestații. Aș dori ca mai întâi să votăm această propunere, ca ulterior să putem face propunerile, să nu vorbim în zadar.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - doamna Secretar spune că trebuie schimbat regulamentul, care constituie anexă.

Doamna Oana Gina Georgescu - regulamentul se schimbă prin publicitate.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - doamna Secretar general spune că nu se poate astăzi.

Doamna Oana Gina Georgescu - componența comisiilor a fost stabilită prin art. 26, respectiv 33 din regulamentul care este anexă la hotărârea de consiliu local. procedura de acordare a acestor finanțări a fost aprobată cu respectarea procedurilor legale de publicitate. Deci, dacă vrem să schimbăm procedura, trebuie să o lăsăm în dezbatere publică și apoi modificată. Eu vă propun să votați astăzi comisiile și, dacă schimbăm procedura, vom schimba și comisiile, ulterior.

Domnul consilier Constantin Liviu Toma - dacă este așa cum spune doamna Secretar Georgescu, eu aș veni cu propunerea ca colegii consilieri locali de la USR și eu, de la Pro România, să facem o singură propunere, și la comisia nr. 1, și la comisia nr. 2.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - timpul și așa este înaintat, nu este timp să schimbăm regulamente, o să vreau să mergem pe același regulament, acest regulament cu 3 membri în comisii și să fac o propunere.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - doresc să îl propun pe domnul Bogdan Buhăianu în comisia de evaluare și pe doamna consilier Vicol în comisia de contestații.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - vreau să îl propun pe colegul meu, Marcel Gheorghiță, în comisia de evaluare, și pe domnul Toma la contestații.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - la pct. 4, alin. 2, pe domnul Botezatu Daniel și la contestații pe doamna Lupașcu Cătălina.

Doamna Oana Gina Georgescu - avem la comisia de evaluare pe domnul Buhăianu, domnul Gheorghiță și domnul Botezatu, iar la comisia de contestații pe doamna Vicol, domnul Toma și doamna Lupașcu.

Fiind supuse la vot propunerile pentru comisia de evaluare, domnul Buhăianu, domnul Gheorghiță și domnul Botezatu, acestea au fost aprobate, prin vot secret, cu 23 de voturi pentru.

Fiind supuse la vot propunerile pentru comisia de soluționare a contestațiilor, doamna Vicol, domnul Toma și doamna Lupașcu, acestea au fost aprobate, prin vot secret, cu 21 de voturi pentru și 2 voturi neexprimate.

Fiind supus la vot proiectul per ansamblu, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării Cinematografului Unirea (construcție și teren) din domeniul privat al statului și administrarea RADEF RomaniaFilm în domeniul public al Municipiului Botoșani și administrarea Consiliului local al Municipiului Botoșani - retras.

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru transmiterea în administrarea D.S.P.S.A. Botoșani a obiectivului de investiții Stație Pompare ape uzate pentru Parcul de agrement turistic și sportiv Cornișa - Racord Canalizare - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5 din 20 ianuarie 2021 privind aprobarea proceselor verbale de predare primire a bunurilor ce au făcut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor si târgului (oborului) și aprobarea transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - vreau să vă anunț că la acest punct de pe ordinea de zi nu voi participa la discuții și nici la vot.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - măcar lămuriți-ne despre ce este vorba, că abia am votat transmiterea aceasta.

Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă - vă poate lămuri doamna Secretar, e vorba de forma în care au fost întocmite procesele verbale.

Doamna Oana Gina Georgescu - am propus această modificare, exista o hotărâre de consiliu local din 5 ianuarie, apoi a mai existat o hotărâre de consiliu local din luna martie, care privea aceleași bunuri, dar se contraziceau puțin între ele. Cu ocazia predării-primirii efective a sa, s-a constatat că, în fapt, diferă 2-3 bunuri mobile pe alocuri, s-a stabilit că o parte din bunuri vor fi preluate direct de către serviciul SPAPOC și nu vor mai trece prin contabilitatea municipiului Botoșani, și atunci, ca să reglăm cele două hotărâri, am zis că intervenim cu modificarea pe HCL-ul din ianuarie, cel din martie îl abrogăm, astfel încât să fie reglate toate contabilitățile, atât de la noi, cât și de la SPAPOC.

Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi și 3 abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian Țurcanu) - nu participat la vot domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă.

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Doamna consilier Daniela Vicol - pentru Seminarul Teologic o propun pe doamna Silvia Diaconu.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - la Seminarul Teologic îl propun pe domnul Boboc, pentru Șc. nr. 7, propun pe domnul Amos și la Șc. nr. 11 aș putea merge eu.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - fac și eu propuneri, Șc. nr. 7, domnul Timofti, Șc. nr. 11, domnul Taielup.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - țineți cont că aceste postul erau ocupate de un coleg de-al nostru, domnul Botezatu, avem trei locuri acolo.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - atunci retrag cele două propuneri.

Domnul consilier Constantin Liviu Toma - având în vedere că la proiectele nr. 3 și nr. 4 am constatat cu toții că au trecut în unanimitate, și aici aș propune să rămână câte o singură propunere și să mergem pe vot în echipă și să propunem sau să menținem propunerile, în speță, eu aș merge pe cei care lucrează în actul educațional, pentru că sunt convins că ei știu cel mai bine despre ce este vorba.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - la Seminarul Teologic sunt două propuneri.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - retrage grupul PSD toate cele trei propuneri.

Fiind supuse la vot propunerile, la Seminarul Teologic, domnul Boboc, pentru Șc. nr. 7, domnul Amos, la Șc. nr. 11, doamna Lupașcu, acestea au fost aprobate, prin vot secret, cu 21 de voturi pentru, 1 abținere și 1 vot neexprimat.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23) - a votat verbal domnul consilier Călin George Bosovici.

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2020 privind numirea în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat a reprezentanților administrației publice locale - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” îl propun pe domnul Maxim Maricel și pentru Colegiul Economic „Octav Onicescu” îl propun pe domnul Eugen Țurcanu.

Fiind supuse la vot propunerile, acestea au fost aprobate, prin vot secret, cu 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 vot neexprimat.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 1, nefavorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - eu mă voi abține la acest proiect de hotărâre, din două motive de legalitate foarte clare: știu că este nevoie de buget la societți. Drept urmare, vreau să vă spun că acest buget de venituri și cheltuieli la Termica S.A. nu are avizul consiliului de administrație, o piesă foarte importantă și esențială. Vor spune, probabil, că nu mai există consiliu de administrație. Conform legii, consiliul de administrație există la Modern Calor până în momentul în care nu luăm altă hotărâre, să numim administratori provizorii. Mai mult decât atât, vis-a-vis de amendament, vreau să vă spun că este un act clar de discriminare, iar legea spune că cel care stabilește politica salarială este managerul societății, doar el poate să fac lucru acesta. Noi putem doar să aprobăm suma pe care o introducem în buget. Sub nicio formă nu putem să spunem cine ia și cine nu ia banii. Așadar, mă voi abține, dar, în primul rând, pentru că nu există avizul consiliului de administrație, și atunci facem un lucru ilegal.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - susținem punctul de vedere al domnului Flutur, am căutat cu interes avizul consiliului de administrație, am zis că poate este o eroare de care nu am știut noi. La fel, voiam să întreb de legalitatea amendamentului și, înainte de a supune la vot proiectul, aș vrea să aduc la cunoștința colegilor mei consilieri, astăzi, în ședința de comisie, cu amabilitatea domnului Buhăianu, am reușit să stăm de vorbă cu domnul Sandu, care ne-a confirmat faptul că întreg bugetul pe care îl avem în față, partea de venituri este construită luând în calcul o majorare a tarifului înaintea subvenției între 5 și 7,5%.

L-am întrebat pe dumnealui în baza a ce a considerat că Consiliul Local va accepta această majorare, a spus că urmează să vină cu majorarea în fața Consiliului Local, din punctul meu de vedere, pentru un buget dinainte știi veniturile și dup-aia îl construiești, și nu presupui că va accepta Consiliul Local o majorare a tarifului, drept pentru care ne vom abține și noi la acest proiect.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - din păcate, suntem în această situație în care cel puțin astăzi, pe hârtie, orașul poate fi blocat, și am avea și noi, grupul PSD, o interogare raportată la anul 2010, când s-a făcut acest transfer de la vechea societate, Termica, către Modern Calor, și apoi au trecut ani de zile în care s-a desfășurat acest proces, proces de care opinia publică nu a avut habar, și, mai mult decât atât, acum, când suntem în această situație, angajații Primăriei, departamentul juridic al Primăriei nu are habar, asta înseamnă că în această perioadă, cel puțin în ultimul mandat, acest proces a fost ținut ascuns față de ochii publicului, cât, mai ales, față de ochii angajaților primăriei, pentru a nu se răsufla, probabil, ceva.

Întrebăm și noi vechea conducere a Primăriei de ce s-a ajuns în această situație, această situație nu a fost cunoscută. Discutăm astăzi despre legalitate, și domnul Flutur pronunță acest cuvânt, când avem 20 de milioane de euro moștenire de la vechea conducere a primăriei, de la deciziile care au fost luate în anul 2010, decizii legale sau ilegale, nu mă pot pronunța eu acum, dar situația este foarte gravă și ar trebui să se dea o explicație, de ce în ultimii 4 ani primăria nu a fost implicată în acest proces în mod direct, de ce angajații Primăriei nu cunosc această situație, de ce s-a ajuns la această situație? Lumea mă întreabă pe stradă, nu cunosc nici eu, nu am un răspuns, și, nu știu, cine a condus Primăria, cine s-a ocupat în mod direct de acest proces, de această situație, să ne lămurească. Cred că astăzi asta este cea mai importantă problemă, dar se aruncă și responsabilitatea nu este preluată de către cei care au luat deciziile la momentul respectiv.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - domnule Buhăianu, din respect pentru faptul că sunteți un coleg de-al meu, nu v-am întrerupt, dar ceea ce ați spus dumneavoastră nu face obiectul ședinței extraordinare de azi. Aici suntem astăzi pentru a vota bugetul Modern Calor pe anul 2021, deci nu are legătură cu ceea cer ați spus dumneavoastră.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - vă mulțumesc că nu m-ați întrerupt, apreciez, dar discutăm exact despre Modern Calor.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - repet, nu are legătură cu bugetul pe anul 2021 al Modern Calor.

Domnul consilier Constantin Liviu Toma - eu am fost foarte atent la intervenția domnului Flutur, la intervenția doamnei Curelariu și la intervenția domnului viceprimar Buhăianu, nu erawm consilier local și nu știu unde și cum s-a greșit, intenția mea este să nu greșim de acum încolo vis-a-vis de proiectul nostru, la care suntem în discuție. Activez de cel puțin 10 ani în administrația publică și eu nu am întâlnit, cunoscând legislația în vigoare, o situație în care un operator, o societate comercială unde acționar majoritar este statul, în speță consiliul local, să vină cu un buget neavizat de consiliul de administrație.

Eu știam că există consiliu de administrație acolo, știam că există oameni cu experiență mare în administrație și am să fac aici trimitere doar la două persoane cu care eu am colaborat destul de bine, domnul Drelciuc, domnul Zărnescu, dumnealor știu și cred că au făcut destul de bine ce au avut de făcut acolo, la Modern Calor, dar chiar nu înțeleg de ce nu avem un aviz de la consiliul de administrație, drept pentru care votul meu va fi „abținere” astăzi, pentru că, într-adevăr, așa cum spunea și domnul viceprimar Buhăianu, cred că trebuie să fim cu atât mai mult atenți, să nu facem greșeli care să ne coste mai târziu.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - observ, dintr-o dată, că vă exprimați refuzul de a vota proiecte sub umbrela justificării că aceste proiecte nu sunt legale. Ați propus în ședința anterioară un amendament, justificând că doar așa veți vota proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli de la Modern Calor și acum contestați amendamentul pe care l-am preluat tocmai în ideea de a trece acest proiect.

Suntem în luna mai, societățile comerciale nu au bugete, și au nevoie să facă investiții, și acesta este motivul pentru care am tot insistat cu proiectele de hotărâre privind societățile comerciale din subordinea consiliului local. Înțeleg și motivația politică, înțeleg și faptul că veniți cu amendamente, pentru că s-a modificat configurația consiliului local și le justificați cu aceste argumente, că nu ar fi legal, găsiți tot felul de argumente să susțineți ceea ce propuneți.

Rugămintea mea este să conveniți asupra unui buget și să îl votați, pentru că suntem foarte, foarte întârziați cu aceste bugete, chiar dacă aceste amendamente potrivesc aceste modificări, așa cum le vreți dumneavoastră, dar haideți să le votăm, și să avem bugete măcar pentru o parte din societățile comerciale, repet, pentru că suntem aproape de jumătatea anului.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - se vorbește despre legalitate și conducerea primăriei, de parcă în conducerea primăriei nu se știe cine a fost, nu se știe cine a condus, și ni se cere acum să votăm, că nu știu de unde s-a mai scos povestea asta, și vom ajunge iar peste 10 ani să ne acuze alții că ce am făcut acum 10 ani, cum se arată acum cu degetul către 2010.

Eu nu vreau să votez nu pentru că am ceva cu cei de la Modern Calor și nu vreau să votăm bugetul, nu suntem absurzi și nici inconștienți, ci pentru că nu avem avizul consiliului de administrație, pur și simplu trebuie să respectăm un pas procedural, pentru că am să ajung să dau eu cu subsemnatul, la un moment dat, și nu domnul Primar, care vine acum și ne solicită, pe un ton, cum e stilul dumnealui, că avem ceva cu dumnealui. Nu avem nimic cu dumneata, domnul primar, eu vreau să îmi protejez pielea, pentru că, la urma urmei, rămân singur când ajung la ananghie aici, doar despre asta este vorba.

Referitor la Modern Calor și la bugetul lor, nu am nimic împotrivă, ci doar la pașii procedurali. Tot referitor la Modern Calor, vă informez, stimați colegi, că de 8 sau 9 ani am făcut o solicitare pentru Sala Polivalentă la Modern Calor. Din câte știu, și o unitate sanitară de vis-a-vis de Sala Polivalentă dorea acest lucru. Nu mai știu acum, dar, la un moment dat era o discuție, a-pro-pos de bani, de eficiență, de creștere tarife de distribuție, și nu s-a întâmplat. Avem o bijuterie, o minune, în era termoficării, și nu am reușit să racordăm cele mai mari obiective publice din municipiul Botoșani la Modern Calor. Tot mi s-a explicat mereu că nu se poate, nu știu de ce, în 8 ani, din 2013 și până în prezent, nu s-a reușit această „performanță”, de a branșa Sala Polivalentă la consumatorul termic local, să încercăm să încercăm să rămânem în aceeași familie.

Ca noi mai sunt și alți zeci de consumatori, din câte știu eu, multe instituții publice, care ar dori acest lucru și nu se întâmplă. Noi nu vorbim despre chestia de fond, ce se întâmplă acolo, noi vorbim acum de formă, că nu vrem să le votăm bugetul politic, e o afirmație foarte falsă.

Aș dori ca domnul Sandu să își găsească timp și să vină în prima ședință ordinară, pentru că mai avem câteva zile și o facem, sperăm să nu fie tot pe această platformă, care e un fiasco total, se dovedește pe ședință ce trece, și să ne explice cu subiect și predicat ce se întâmplă acolo, eventual să pună la dispoziția consiliului și copii după documente justificative privind ce se întâmplă acum cu acest proces. Domnule Sandu, ieșiți, vă rugăm, din bula în care sunteți și veniți și vorbiți cu noi, explicație, răspundeți-ne la întrebări, pentru că vreți votul nostru, dar noi ni-l asumăm juridic, prin votul nostru, să vă ajutăm pe dumneavoastră acolo și să trecem peste această situație în care suntem.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - sunt mai multe aspecte pe care aș dori să le puntez. În primul rând, amendamentul este în concordanță cu ceea ce am discutat la ultima ședință, doar că eu am o nelămurire aici, pentru oamenii din aparatul de specialitate al Primăriei, mi-au comunicat la ultima ședință că noi nu putem veni cu amendament pe bugetul societăților, bugetul trebuie modificat de către societate și să îl trimită înapoi modificat. Aici am eu o nelămurire, pentru că asta este informația primită de la aparatul de specialitate.

Mai departe, avizul CA lipsește și mare mea problemă cu acest buget, și vă rog să solicitați Modern Calor lămuriri în acest sens, înainte să supunem din nou la vot acest buget, este faptul că și-au fundamentat veniturile pe o creștere de preț potențială. Nicăieri în lumea asta nu îți creezi bugetul plecând de la premiza că cineva îți va aproba o creștere de preț.

Asta este marea problemă, pentru că înainte de a spune da, ne cresc veniturile, pentru că creștem prețurile, trebuie să fim siguri că acel preț va fi crescut, drept pentru care fundamentarea lor pentru venituri nu stă în picioare.

Acest buget are foarte, foarte multe probleme, și susțin cererea colegului meu Eugen Țurcanu să îl invitați pe domnul Sandu într-o ședință, pentru a ne da lămuriri și vă rog frumos să întoarceți bugetul Modern Calor la societate, pentru a modifica partea de creșteri salariale și a fundamenta veniturile în mod legal.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - trebuie să avem buget, în perioada 20122016 s-a discutat intens această problemă, s-a făcut comisii de verificare a hotărârii Curții de Apel Suceava.

O să vă rog să trecem la vot, problema cealaltă am să o explicăm pe îndelete, și va trebui împreună să punem umărul să trecem peste acest hop, dar ce voiam să vă spun este nu că nu se știa, se știa foarte bine. Au fost comisii, hotărâri de consiliu local, în anii 2014, 2015, comisii puse de stimabilul coleg Marius Buliga, pe atunci viceprimar, sunt lucruri care se știau. Am ajuns în această situație pentru că nu s-a dorit să se plătească niște rate lichidatorului în momentul respectiv, niște rate care erau scadente în 2013 și 2014. De asta am ajuns acolo, dar va trebui să punem umărul cu toții să trecem peste această problemă. Termica nu are nicio legătură cu Modern Calor. Modern Calor trebuie să aibă buget, dar trebuie să aibă un buget corect, un buget care să aibă toate avizările.

Într-un consiliu de administrație în care sunt pe față patru membri PSD, nu înțeleg de ce nu s-a luat acel aviz, cum s-a luat la Urban Serv. La Urban Serv s-a mai greșit, dar am putut să votăm bugetul. Aici nu am avut un buget avizat de consiliul de administrație, cel care va duce la îndeplinire, de altfel, bugetul. Vis-a-vis de acest amendament, v-am mai spus, este o discriminare, și, dincolo de faptul că este o discriminare, cel care face amendamentul nu are nicio calitate să facă amendamentul, asta este problema. Trebuie să înțelegem odată ce se întâmplă cu societățile comerciale. Orice consilier putea să facă acest amendament, care făcea parte din AGA. Nu îl putea face o persoană care nu are o legătură directă și legală în acest sens.

Așteptăm de la Modern Calor avizul consiliului de administrație și bugetul va trece, bineînțeles, și cu ceea ce a spus doamna Curelariu, care este foarte corect. Nu pot face un buget pe o estimare pe care nu o am în față, pentru a vota sau nu, Despre asta este vorba, vă rog să trecem la vot.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - voiam doar să aduc câteva precizări în ceea ce privește noile branșamente la care a făcut referire domnul consilier, le-ați votat mai devreme, în etapa a doua de extindere a rețelei de termoficare, acolo unde încercăm să accesăm fonduri europene pentru aceste investiții, pentru că nu a fost susținută această societate comercială atunci când s-au cerut bani de la bugetul local pentru investiții și nu au un buget din surse proprii pentru lucrări de anvergură.

Încercăm acest lucru pe fonduri europene, pe un proiect care a fost blocat, ca multe altele, și și de aici urgența cu care am convocat această ședință și întârzierea materialelor, care au venit în prima parte a ordinii de zi.

În ceea ce privește bugetul, decizia vă aparține, am depus tot efortul pentru ca această societate să aibă un buget, dincolo de patima politică pe care o văd, exacerbată cu tot felul de neadevăruri, că ar fi patru consilieri PSD în consiliul de administrație acolo, lucru care nu este adevărat, și, la ședința ordinară de la sfârșitul acestei luni voi veni cu o propunere în fața dumneavoastră, pentru a numi administratorii provizorii la această societate comercială.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - dați-mi voie să spun și eu câteva cuvinte în calitate de consilier local, voi fi foarte scurt și concis. Cred că este de datoria directorului de las Modern Calor să vină cu avizul consiliului de administrație pentru a detensiona această situație de acolo și pentru a putea aproba bugetul. Cred că este foarte simplu.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - administratorii aceștia provizorii să fie desemnați cât mai repede, dacă spuneți că nu sunt administratori acolo deloc, ca să putem, până la sfârșitul lunii, să putem vota bugetul. Ceea ce a spus și domnul Flutur, ceea ce a spus colega Curelariu, să deblocăm situația, nu ne jucăm cu această situație. Domnul Primar înțelege că noi ne jucăm de-a politica aici, noi nu ne jucăm de-a politica, încercăm să ne apărăm pielea din punct de vedere al răspunderii pe care o avem, așa că vă rog să chemați la o ședință extraordinară pentru a desemna acești administratori, ca, până la finalul lunii, poate putem să votăm și bugetul. Eu asta propun.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul inițiatorului, acesta este respins cu 9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu și Cătălina Camelia Lupașcu) și 11 abțineri (doamnele consilier Ada Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Marcel Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim, Marian Murariu, Eugen Cristian Țurcanu și Constantin Liviu Toma) - domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu nu a votat.

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de răspuns la plângerile prealabile formulate de domnii Poclid Adrian și Hrițcu Cristian formulate în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004, prin care se solicită continuarea procedurii de numire a membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. ”Eltrans” S.A. Botoșani - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este respins cu 7 voturi pentru, 11 voturi împotrivă (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Daniela Vicol și domnii consilieri Andrei Amos, Călin George Bosovici, Daniel Botezatu, Bogdan Ciprian Buhăianu, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim, Marius Petru Rogojinschi, Petru Taielup, Miluță Timofti) și 5 abțineri (doamna consilier Ada Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Cătălin Boboc, Constantin Liviu Toma și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea folosinței gratuite a curții și unor camere din Grupul Școlar Petru Rareș Botoșani de către Casa de producție Papillon Film în vederea realizării unui film artistic - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Domnul consilier Daniel Botezatu - există avizul consiliului de administrație și al Inspectoratului Școlar?

Doamna consilier Ada Alexandrina Macovei - nu există.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - este un acord prealabil, după aceea urmând a se lua avizele de la Inspectoratul Școlar și cel al consiliului de administrație.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - ce se întâmplă dacă Inspectoratul nu dă aviz? Sau consiliul nu dă aviz? Despre ce vorbim? Punem invers lucrurile. Și nu cred că este așa o urgență. Cred că trebuie obținute cele două avize astfel încât să putem fi în legalitate.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - doamna Secretar general spune că deja au început filmările. Prin urmare, noi, atunci, pentru ce mai votăm?

Domnul consilier Daniel Botezatu - voi lua legătura cu directorul de acolo, să vedem în ce bază a dat avizul, fără să ne consulte nici pe noi, nici consiliul de administrație al școlii.

Doamna Oana Gina Georgescu - nu a dat nimeni aviz, tocmai, că la articolul 2 spune că folosința gratuită este condiționată de obținerea aprobării consiliului de administrație al Grupului Școlar, respectiv al Inspectoratului.

Am zic că dacă tot există ședința aceasta extraordinară, putem da, pentru că numai consiliul local poate da acest acord, nu am fost de acord cu colegii mei sa dea ei răspuns în scri, de la Serviciul Patrimoniu, pentru că nu este legal. Și atunci am zis că își dă consiliul local acordul, cu condiția să obțină și celelalte două, pentru că până la următoarea ședință ordinară ei deja termină filmările.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - este vorba de o zi de filmare, data de 29.05, în care vor folosi curtea, cantina și o cameră.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - stimați colegi, între ghilimele spus, cred că și casa asta de producție e tot a mea, după nume, dacă nu durează foarte mult, pentru că acolo avem niște proiecte europene importante, cred că putem să dăm acest aviz, pentru că totul ținea de durată. Noi ne-am trezit cu acest proiect în ultimul minut, eu nu știu nici în momentul de față pe ce perioadă se cere, doamna Secretar, poate mă lămuriți.

Doamna Oana Gina Georgescu - pentru o zi, în data de 29.05.2021.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - atunci ar fi chiar și culmea să nu aprobăm săî se filmeze la Botoșani, dar, cu ghilimelele de rigoare, mai ales că se cheamă „Flutur Film”, haideți să le dăm voie să se filmeze, dacă au un lucru important, vor obține și avizele. Că nu sunt două avize, da, dar nu vor ține un an, adică nu îl cere pentru un an, îl cere pentru un timp limitat. Eu eram legat doar de perioadă, pentru că Grupul Școlar „Petru Rareș” este într-un program absolut ambițios de dezvoltare europeană, nu trebuiau să ne încurce acolo. Haideți să votăm, să le dăm voie, și vom obține și avizele. Asta e părerea mea, sincer.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - dumnealor spun că vor cere aprobarea de la Inspectoratul Școlar, cât și de la conducerea liceului, în cazul în care vor avea acordul consiliului local.

Domnul consilier Daniel Botezatu - noi avem CA la ora 14, dacă ei se mișcă rapid și aprobă, noi aprobăm astăzi, la ora 14 și în Inspectoratul Școlar și s-a rezolvat.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - atunci spunem că votăm, cu condiția obligatorie să aibă cele două avize, ale consiliului de administrație al Grupului Școlar și al Inspectoratului. Și atunci, îi lăsăm să își facă treaba.

Domnul președinte de ședință Andrei Amos - deci în proiectul de hotărâre, la art. 1, alin. 2, este prevăzut faptul că este condiționată obținerea de către casa de producție Papillon Film a avizelor consiliului de administrație a Grupului Școlar „Petru Rareș” și a consiliului de administrație a Inspectoratului Școlar.

Fiind spus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (doamna consilier Ada Alexandrina Macovei și domnul consilier Marian Murariu).

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Andrei Amos - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier,


SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu

Andrei Amos

Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache