Proces verbal din 08.01.2021

Sedinta din data de 08.01.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 08 ianuarie 2021

Prin dispoziția nr. 6 din 05.01.2021, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 08 ianuarie 2021, ora 1200, în sala de ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 6 din 05.01.2021 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

Depunere jurământ de către supleantul în alegerile locale din 27 septembrie 2020 pentru Consiliul Local al municipiului Botoșani al cărui mandat a fost validat prin încheierea din 15.12.2020 dată de Judecătoria Botoșani în dosarul nr.13044/193 din 2020.

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare pe anul 2020.

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2021 - 2022.

Completarea ordinii de zi este următoarea:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.129 din 31.05.2017 privind actualizarea componenței și regulamentului de funcționare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a municipiului Botoșani.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței 20 de consilieri locali în funcție, precum și domnișoara Răileanu Monica, care a depus jurământul la începutul ședinței, și lipsesc domnii consilieri Andrei Amos și Marian Murariu.

Fiind supusă la vot învoirea domnului consilier Andrei Amos, aceasta a fost aprobată cu 17 voturi pentru - nu au votat, din motive tehnice, doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Daniel Botezatu și Maricel Corneliu Maxim.

Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu completarea acesteia, este aprobată cu 18 voturi pentru - nu au votat, din motive tehnice, doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Daniel Botezatu.

Depunerea jurământului de către supleantul în alegerile locale din 27 septembrie 2020 pentru Consiliul Local al municipiului Botoșani al cărui mandat a fost validat prin încheierea din 15.12.2020 dată de Judecătoria Botoșani în dosarul nr. 13044/193/2020.

Doamna Oana-Gina Georgescu - vă fac cunoscut faptul că prin încheierea pronunțată de Judecătoria Botoșani în dosarul numărul 13044/193/2020 la data de 15.12.2020, a fost validat mandatul de consilier local al supleantei Partidului Național Liberal, doamna Răileanu Monica. Prin urmare, vă rog să o invitați să depună jurământul.

Doamna Monica Răileanu - Subsemnata Răileanu Monica, consilier local al Consiliului Local Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Botoșani. Așa să îmi ajute Dumnezeu!”.

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare pe anul 2020 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Doamna președinte Raluca Ștefania Curelariu - avem trei colegi care nu se pot conecta la ședință pe tabletă, drept pentru care cer să voteze pe grupul de Whatsapp sau, eventual, prin telefon, spuneți-mi, vă rog, dacă sunteți de acord cu propunerea, eventual, o supunem la vot, dacă e cazul.

Fiind supusă la vot propunerea de vot pentru domnii consilieri care nu se pot conecta din motive tehnice, aceasta a fost aprobată cu 20 de voturi pentru.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21) - doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Maricel Corneliu Maxim au votat pe grupul de Whatsapp și domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu a votat verbal.

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2021 - 2022 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) - doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Maricel Corneliu Maxim au votat pe grupul de Whatsapp.

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.129 din 31.05.2017 privind actualizarea componenței și regulamentului de funcționare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a municipiului Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - am intervenit la acest punct cu referire la fost arhitect șef, Dan Sandu, aș vrea să îi mulțumesc în numele meu, ca și consilier local, în numele direcției pe care o conduc, și în numele colegilor, pentru că mi s-a părut că a plecat așa, parcă împins pe scări, parcă i s-a dat un șut, și parcă nu merita domnul Dan Sandu acest lucru. Îi mulțumesc pentru contribuția adusă la dezvoltarea municipiului Botoșani, atât cât a putut dumnealui, și atât cât a înțeles-o, pentru că mulți au spus că a fost frânarul dezvoltării orașului, că nu a avut viziune, că nu a avut perspectivă, dar cred că am uitat cu toții locația geografică a acestui oraș, mentalitățile de aici, pornirile multora de a construi fără să aibă un proiect, fără să aibă autorizație, și, ulterior, să aibă pretenții, de a suna tot timpul pe firul scurt, de a face presiuni, se încalcă prevederile proiectului, autorizațiile de construire, cu 1 metru, cu 2, cu 5, cu coamă, fără coamă, pui balcoane, scoți. M-am confruntat, în decursul timpului, cu multe spețe de acest gen și mi-am dat seama că a fost dreptul dumnealui și că avea un rol ingrat.

Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut, cum îi mulțumesc și domnului Neamțu, care a ieșit la pensie cu câteva săptămâni înainte, un eminent economist, care a fost la Direcția de Impozite și Taxe Locale, doamnei Zăiceanu, care, la fel, parcă a plecat ca și cum nu a făcut nimic în orașul acesta, și, dacă am mai avea profesioniști ca ei, ar avea de unde să vină și noi arhitecți șefi interimari.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat, prin vot secret, cu 17 voturi pentru și 2 abțineri - nu au votat, din motive tehnice, 2 consilieri locali.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, doamna președinte de ședință - consilier Raluca Ștefania Curelariu - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier,


SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu

Raluca Ștefania Curelariu

Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache