Hotărârea nr. 99/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea, de principiu, a vanzării către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

HOTĂRÂR E

privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriași a unor locuințe proprietatea municipiului și administrate de S.C. Locativa S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriași a unor locuințe proprietatea municipiului și administrate de S.C. Locativa S.A.,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimonial institutiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Decretului Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (2), art. 196 alin (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă, de principiu, vânzarea a 2 (două) apartamente proprietatea municipiului și administrate de S.C. Locativa S.A, către chiriași, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Locativa S.A. va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv evaluarea locuințelor și respectarea cerințelor de eligibilitate.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică S.C. Locativa S.A,, Serviciului Patrimoniu și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă                Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2021

Nr. 99

Anexa la HCL nr. 99 din 31 martie 2021

Nume Solicitant

Adresa locuinței solicitată spre cumpărare

Cerere

Contract de închiriere

Matei Mihaela

Str. Colonel Victor Tomoroveanu nr. 4, sc. C, et. 4, ap. 18 Suprafață apartament -36,82 mp

Nr. 172 din 24.02.2021

Nr. 2184 din 25.06.2015

Mamaischi Dumitru Gheorghe

Str. Împărat Traian nr. 68, sc. B, et. 4, ap. 10

Suprafața apartament -48,75 mp

Nr. 4749

din 05.02.2021

Nr. 1768 din 17.07.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu