Hotărârea nr. 98/2021

HOTĂRARE Pentru neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, str. Octav Băncilă, nr. 32 (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în

municipiul Botoșani, str. Octav Băncilă, nr. 32

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin lonuț Andrei privind necesitatea punerii în dezbatere a exercitării dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în mun. Botoșani, str. Octav Băncilă, imobil clasat în lista monumentelor istorice, Cod BT-II-m-B-01865,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (8) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în mun. Botoșani, str. Octav Băncilă, nr. 32, imobil clasat în lista monumentelor istorice, Cod BT-II-m-B-01865, compus din teren în suprafață de 1124 m.p. și construcții, cunoscut sub denumirea de ”Casa Palaga”.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă                   Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2021 Nr. 98