Hotărârea nr. 97/2021

HOTĂRARE Pentru inventarierea in domeniul privat al Municipiului Botosani a unui apartament situat in Municipiul Botosani, str. Teodor Callimachi, nr. 9, etaj.4, ap.15 (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind inventarierea in domeniul privat al Municipiului Botoșani a unui apartament situat in Municipiul Botoșani, str. Teodor Callimachi, nr. 9, etaj.4, ap.15

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionut Andrei privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani,

văzând raportul de specialitate comun al Serviciului Patrimoniu și Biroului Cadastru imobiliar și edilitar, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 357 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și celor ale Hotărârii Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani cu următorul obiectiv :

Nr.

crt.

Codul de clasifi-careA1

Denumirea bunuluiA2

Elementele de identificareA3

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoare de inventar

Situație juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

“-“

Construcție

Str.Teodor Callimachi, nr. 9, et.3,ap.15 apartament în suprafață utilă de 52 mp

1981

(2) Bunul prevăzute la alin. (1) se identifică prin planșa anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă               Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2021 Nr. 97