Hotărârea nr. 96/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea procesului verbal de predare primire a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate in proprietatea Municipiului Botoşani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a pieṭelor ṣi targului (obor) si aprobarea transmiterii acestora in administrarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului si Cimitirelor (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procesului verbal de predare primire a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului (obor) si aprobarea transmiterii acestora in administrarea Serviciului

Public de Administrare a Pietelor, Oborului si Cimitirelor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin lonuț Andrei privind aprobarea procesului verbal de predare primire a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului(obor) si aprobarea transmiterii acestora in administrarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului si Cimitirelor, precum și amendamentul inițiatorului proiectului de hotărâre,

văzând raportul de specialitate comun al Direcției Economice și Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 129 alin. (6) lit. (a) și art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art. 297 - 299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv dispozițiilor art. 5 pct. 3 lit. d) din Ordonanța Guvernului României nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) coroborate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă procesul verbal de predare primire faptică a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului (obor), cât și a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe achizionate din fonduri proprii de către S.C. Urban Serv S.A și predate către Municipiul Botoșani care au fost preluate în administrare de către Serviciul Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor.

Art. 2 Se aprobă preluarea în evidențele contabile ale Municipiului Botoșani a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului (obor) și a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe achizionate din fonduri proprii de către S.C. Urban Serv S.A și predate către Municipiul Botoșani care au fost preluate în administrare de către Serviciul Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor, conform valorilor negociate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Se aprobă achitarea de către Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor către S.C. Urban Serv S.A. a sumei de 795.379 fără T.V.A., reprezentând valoarea bunurilor ce constituie obiecte de inventar și mijloace fixe achiziționate din fonduri proprii de către S.C. Urban Serv S.A., în termen de 36 de luni de la predarea efectivă a bunurilor, în trei tranșe anuale egale ca valoare.

(2) Se abrogă articolul nr.3, alineatul (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 5 din 20.01.2021.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 31 martie 2021 Nr.96

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR. 96 DIN 31 MARTIE 2021

Procesul verbal de predare primire faptică a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului (obor), cât și a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe achizionate din fonduri proprii de către S.C. Urban Serv S.A și predate către Municipiul Botoșani care au fost preluate în administrare de către Serviciul Public de Administrare a Piețelor,

Oborului și Cimitirelor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan ApostuRomânia

Județul Botoșani

Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT 1462 din 23.03.2021

Serviciul Patrimoniu/Direcția Economică

Aprobat, Primar,

Cosmin lonuț Andrei

R A P O R T DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea procesele verbale de predare primire faptică a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului(obor), cât și a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe achizionate din fonduri proprii de către S.C. Urban Serv S.A și predate către Municipiul Botoșani care au fost preluate în administrare de către Serviciul Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor.

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului local propune aprobarea procesele verbale de predare primire faptică a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului(obor), cât și a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe achizionate din fonduri proprii de către S.C. Urban Serv S.A și predate către Municipiul Botoșani care au fost preluate în administrare de către Serviciul Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor începând cu data 01.02.2021.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Cosmin lonuț Andrei, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre

In conformitate cu prevederile:

 • - art. 129, alin. (2), lit. (c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al municipiului;

 • - art.129, alin. (6), lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 • “ hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;”

 • - art. 286, alin.(4), art. 287, lit.(b), art. 297-299 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

Art.286 Domeniu public

 • “ (4) Domeniul public al comunei, al orașului sau al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public național ori județean.”

Art. 287

 • Entitățile care exercită dreptul de proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale

Exercitarea dreptului de proprietate publică, cu excepția reprezentării în instanță a statului român prin Ministerul Finanțelor Publice în legătură cu raporturile juridice privind proprietatea publică, se realizează de către:

 • b ) autoritățile deliberative ale administrației publice locale, pentru bunurile aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale.”

Art.297

 • Stabilirea modalităților de exercitare a dreptului de proprietate publică

 • (1) Autoritățile prevăzute la art. 287 decid, în condițiile legii, cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv:

 • a) darea în administrare;

 • b) concesionarea;

 • c) închirierea;

 • d) darea în folosință gratuită.

 • (2) În cazul închirierii bunurilor proprietate publică de către titularul dreptului de administrare, inițierea procedurii de închiriere se stabilește de către regiile autonome, autoritățile administrației publice centrale sau locale, precum și de alte instituții de interes public național, județean sau local.” Art. 298

Prerogative

 • “ Autoritățile prevăzute la art. 287 exercită în numele statului, respectiv al unității administrativ-teritoriale următoarele prerogative:

 • a) ținerea evidenței de cadastru și publicitate imobiliară, în condițiile legii;

 • b) stabilirea destinației bunurilor date în administrare;

 • c) monitorizarea situației bunurilor date în administrare, respectiv dacă acestea sunt în conformitate cu afectațiunea de uz sau interes public local sau național, după caz, precum și cu destinația avută în vedere la data constituirii dreptului.”

Art. 299

 • Conținutul actului prin care se constituie dreptul de administrare

Hotărârea Guvernului sau a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, prin care se constituie dreptul de administrare, cuprinde cel puțin următoarele elemente:

 • a) datele de identificare a bunului care face obiectul dării în administrare și valoarea de inventar a acestuia;

 • b) destinația bunului care face obiectul dării în administrare;

 • c) termenul de predare-primire a bunului.”

De asemenea Ordonanța nr. 71/2002 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local stipulează:

ART. 5

Principalele activități edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, desfășurate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor și municipiului București, trebuie să asigure:

2. În domeniul administrării drumurilor și străzilor:

h) realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor;”

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a întocmit prezentul raport de specialitate referitor la proiectul de hotărâre privind procesele verbale de predare primire faptică a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului(obor), cât și a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe achizionate din fonduri proprii de către S.C. Urban Serv S.A și predate către Municipiul Botoșani care au fost preluate în administrare de către Serviciul Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor începând cu data 01.02.2021.

Intrucât sunt îndeplinite condițiile legale incidente în materie, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată, respectiv aprobarea procesele verbale de predare primire faptică a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului(obor), cât și a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe achizionate din fonduri proprii de către S.C. Urban Serv S.A și predate către Municipiul Botoșani care au fost preluate în administrare de către Serviciul Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor

Șef Serviciu Patrimoniu,                                       Director Economic,

Sebastian lulius Gherase                                         Mirela Gheorghiță

Nr. INT 1463 din 23.03.2021

Aprobat,

Primar

Cosmin lonuț Andrei

Referat de aprobare

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea procesele verbale de predare primire faptică a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului(obor), cât și a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe achizionate din fonduri proprii de către S.C. Urban Serv S.A și predate către Municipiul Botoșani care au fost preluate în administrare de către Serviciul Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor, vă rugăm să aprobați supunerea în dezbatere publică și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Întocmit,

Șef Serviciu Patrimoniu Gherase Iulius Sebastian