Hotărârea nr. 95/2021

HOTĂRARE Pentru modificarea unor dispoziții ale Hotărarii Consiliului Local nr.161 din 30.05.2019 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea unor dispoziții ale Hotărârii Consiliului Local nr.161 din 30.05.2019 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea d-lui primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea unor dispoziții ale Hotărârii Consiliului Localnr.161 din 30.05.2019 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism și Compartimentul Protecția Mediului și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (7) lit. i) și lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, precum și celor ale Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se modifică Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani aprobat prin HCL nr.161 din 30.05.2019 la pag. 229, pct.9 - Spații verzi aferente locuințelor de tip condomenii din asociații de proprietari și la pag.237 - Concluzii paragraful întâi, enunțul:

”Prin autorizațiile de construire pentru extinderile de apartamente situate la parterul clădirii nu se va permite acestor extinderi să depășească proiecția balconului situate deasupra (suprafața extinsă nu va depăși 1,5m) nici pe lungime și nici pe lățime”

se modifică și se înlocuiește cu:

”Prin autorizațiile de construire pentru extinderile de apartamente situate la parterul clădirii, în situația în care, la nivelul superior clădirea existentă este prevăzută cu balcon, de regulă se va permite realizarea unui balcon identic ca suprafață cu cel de deasupra. Dacă prin extindere nu se poate realiza cuplarea, construcția nouă se va limita la amprenta balconului superior existent.

În situația în care, la nivelul superior, clădirea existentă nu este prevăzută cu balcon, de regulă, la parter se poate realiza o extindere de maximum 1,5 m lățime, cu o lungime maximă egală cu deschiderea camerei din care se face accesul în spațiul extinderii, pentru o singură cameră a apartamentului pe acea parte a clădirii. În cazuri excepționale, doar pentru a se obține continuitatea de front existent la nivelul parterului, extinderea se va realiza până la cuplarea cu balconul/extinderea învecinate în lateral, dar fără a depăși cu mai mult de 1,5 m regula de bază. Dacă prin extindere nu se poate realiza cuplarea, construcția nouă se va limita la regula de bază.

În ambele cazuri, dacă spațiul verde din fața imobilului are o lățime mai mică de 3,5 m, nu se poate realiza balcon sau extindere.

În oricare dintre situații, proprietarul apartamentului supus modificării, va avea obligația de a amenaja peisagistic spațiul verde din dreptul apartamentului, și de a planta minimum un copac de talie mică sau medie, adaptat la mediul local. Pentru propunerea de copaci ce urmează a fi plantați se va obține viza Compartimentului Protecția Mediului din cadrul Primăriei municipiului Botoșani pe baza unui document de proveniență și garanție a puietului/puieților.”

Art.2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă                  Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2021 Nr. 95