Hotărârea nr. 94/2021

HOTĂRARE Pentru repartizarea apartamentului nr. 2, et.1 din Str. 1 Decembrie nr. 28, familiei Cinipariu Cristinel Romică și Cinipariu Sonica, regimul juridic fiind locuinţă de serviciu (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru repartizarea apartamentului nr. 2, et.1 din Str. 1 Decembrie nr. 28, familiei Cînipariu Cristinel Romică și Cînipariu Sonica, regimul juridic fiind locuință de serviciu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei pentru repartizarea apartamentului nr. 2, et.1 din Str. 1 Decembrie nr. 28, familiei Cînipariu Cristinel Romică și Cînipariu Sonica, regimul juridic fiind locuință de serviciu,

având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Centru Informații Cetățeni, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 51, 52, 53 din Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare, Normelor Metodologice de punere în aplicare a Legii locuinței, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275 din 7 decembrie 2000, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale Hotărârii Consiliului Local nr. 130/31.05.2012 privind stabilirea destinației locuinșelor realizate prin proiectul de reabilitare al Centrului Istoric al municipiului Botoșani și aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuințelor de serviciu din fondul locativ al municipilui Botoșani,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555/5.07.2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă repartizarea apartamentului nr. 2, et.1 din Str. 1 Decembrie nr. 28, familiei Cînipariu Cristinel Romică și Cînipariu Sonica, regimul juridic fiind locuință de serviciu,

Art. 2 La întocmirea contractului se va avea în vedere următoarele:

  • (1) Contractul de închiriere constituie anexă la contractul individual de muncă/raportul de serviciu al beneficiarilor.

  • (2) Contractul de închiriere cu privire la locuințele de serviciu se încheie pe durata contractului de muncă/raportului de serviciu.

  • (3) Contractul de închiriere cu privire la locuința de serviciu încetează la data încetării contractului de muncă/raportului de serviciu sau la data pensionării titularului pentru limită de vârstă și muncă depusă.

  • (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) contractul de închiriere cu privire la locuința de serviciu continuă pe tot timpul vieții în beneficiul titularului, soțului/soției acestuia în cazul în care contractul de muncă/raportul de serviciu încetează urmare pensionării din cauză de invaliditate.

  • (5) Locuința de serviciu închiriată în condițiile prezentei hotărâri nu poate fi cumpărată de titularii contractului de închiriere ori membrii familiei acestuia.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă                     Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2021

Nr. 94