Hotărârea nr. 93/2021

HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarea Consiliului Local nr. 7/28.01.2021 privind aprobarea Statului de Funcții al Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDETUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 7/28.01.2021 privind aprobarea Statului de Funcții al Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea HCL nr. 7/28.01.2021 privind aprobarea Statului de Funcții al Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Salarizare nr. INT1425/22.03.2021, adresa conducerii SPAPOC nr. 892/22.03.2021, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă statul de funcții al Serviciului Public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei, statul de funcții al Serviciului Public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2021 își încetează valabilitatea.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă                    Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2021

Nr. 93

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr. 93/31.03.2021

Stat de funcții

Serviciul Public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani

Nr. crt.

Denumire funcție

nivel studii

grad / treapta

*salariu de baza la gradația de vechime 0/ coeficient

*salariu de baza la gradația de vechime 1

*salariu de baza la gradația de vechime 2

*salariu de baza la gradația de vechime 3

*salariu de baza la gradația de vechime 4

*salariu de baza la gradația de vechime 5

1

Șef Serviciu

S

Gr. I

8.170 lei / 4,30

Compartiment Juridic, Achiziții publice, Secretariat

2

inspector de specialițațe

S

II

2.983 lei/1,57

3.207

3.368

3.537

3.626

3.717

3

consilier juridic

S

IA

4.940 lei/2,60

5.311

5.577

5.856

6.003

6.154

4

secrețar - dactilograf

M

I

2.850 lei /1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

Compartiment Contabilitate

5

inspector de specialițațe ( CFP)

S

I A

4.940 lei/ 2,60

5.311

5.577

5.856

6.003

6.154

6

inspector de specialițațe ( CFP)

S

I A

4.940 lei/2,60

5.311

5.577

5.856

6.003

6.154

Compartiment Resurse Umane

7

inspector de specialițațe

S

I

3.743 lei/1,97

4.024

4.226

4.438

4.549

4.663

Birou Administrare Piețe, Obor și Cimitire

8

Șef birou

S

I

8.018 lei/4,22

9

inspector de specialițațe

S

I A

4.940 lei/2,60

5.311

5.577

5.856

6.003

6.154

10

inspector de specialițațe

S

II

2.983/1,57

3.207

3.368

3.537

3.626

3.717

11

sef formație Piața Cențrala

gr II

M

3.800 lei/2,00

12

șef formație Piata Viilor

gr. II

M

3.800 lei /2,00

13

magaziner

țr. I

M

2.850 lei/1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

14

referenț casier

țr. IA

M

3.002 lei/1,58

3.228

3.390

3.560

3.649

3.741

15-23

casier

țr. I

M, G

2.850 lei/1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

24

elecțrician

țr. III

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

25

zidar

țr.m

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

26

lăcătuș mecanic

tr. III

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

27

instalator

tr. III

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

28-31

paznic

M, G

2.455. lei/1,18

2.640

2.772

2.911

2.984

3.059

32-35

guard

M, G

2.455. lei/1,18

2.640

2.772

2.911

2.984

3.059

36-42

ingrijitor cladiri

M. G

2.455. lei/1,18

2.640

2.772

2.911

2.984

3.059

Compartiment Administrare Cimitire

43

șef formație cimitire

gr II

M

3.800 lei/2,00

44-53

muncitor necalificat ( gropar )

tr. I

M, G

2.300 lei/1,08

2.473

2.597

2.727

2.796

2.866

54

casier

tr. I

M, G

2.850 lei/1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

55-56

îngrijitor cimitir

tr. I

M, G

2.455. lei/1,18

2.640

2.772

2.911

2.984

3.059

* Conform Legii nr. 153/2017 , salariile de baza aferente functiilor de conducere includ vechimea în munca , iar salariile de baza pentru functiile de executie sunt stabilite la gradatiile 0- 5 , urmand a fi acordate prin act administrativ , conform legii, corespunzator vechimii în munca a fiecarui angajat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier,

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Mihail Gabriel Tanasă