Hotărârea nr. 90/2021

HOTĂRARE Pentru modificarea anexei la HCL nr. 378/14.12.2020 privind aprobarea numărului de burse acordate in invăţămantul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2020-2021 (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDETUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la HCL nr. 378/14.12.2020 privind aprobarea numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2020-2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei cu privire la modificarea anexei la HCL nr.378/14.11.2020 privind aprobarea cuantumului și numărul de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2020-2021 din bugetul local al municipiului Botoșani, modificată prin HCL nr. 8/28.01.2021 și HCL nr. 79 /11.03.2021,

văzând adresa Școlii Gimnaziale nr. 7 cu numărul 389/19.02.2021, a Școlii Gimnaziale „Grigore Antipa” nr. 345/25.02.2021, a Colegiului Național „A.T. Laurian” nr. 318/6107/18.02.2021, a Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi ” nr.263 din 26.02.2021, a Liceului Tehnologic „Elie Radu” nr. 343/10.03.2021, a Liceului de Artă „Ștefan Luchian” nr. 341/05.03.2021, a Colegiului National „Mihai Eminescu” nr. 508/16.03.2021, raportul de specialitate al Direcției Economice și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local,

în baza dispozițiilor art.82 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și art. 4 alin. (2) din Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar aprobat prin Ordinul MECTS nr. 5576/ 07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea numărului de burse acordate în anul școlar 2020-2021 Botoșani Școlii Gimnaziale nr. 7 Botoșani, după cum urmează:

Burse studiu - 5 burse (creștere de la 4 burse aprobate)

Burse sociale - 31 burse (scădere de la 32 burse aprobate).

Art. 2 Se aprobă modificarea numărului de burse acordate în anul școlar 2020-2021 Botoșani Școlii Gimnaziale „Grigore Antipa” Botoșani, după cum urmează:

Burse merit - 28 burse (creștere de la 17 burse aprobate)

Burse sociale - 25 burse (scădere de la 30 burse aprobate).

Art. 3 Se aprobă modificarea numărului de burse acordate în anul școlar 2020-2021 Botoșani Colegiului Național „A. T. Laurian”, după cum urmează:

Burse de studiu - 10 burse (scădere de la 15 burse aprobate)

Burse sociale - 15 burse (scădere de la 20 burse aprobate)

Burse merit - 134 burse (creștere de la 124 burse aprobate).

Art. 4 Se aprobă modificarea numărului de burse acordate în anul școlar 2020-2021

Botoșani Liceului de Artă „Ștefan Luchian” Botoșani, după cum urmează:

Burse de performanță - 0 burse (scădere de la 5 burse aprobate) Burse de merit - 70 burse (creștere de la 65 burse aprobate).

Art. 5 Se aprobă modificarea numărului de burse acordate în anul școlar 2020-2021 Botoșani Colegiului National „Mihai Eminescu” Botoșani, după cum urmează:

Burse sociale - 26 burse (creștere de la 22 burse aprobate).

Art. 6 Se aprobă modificarea numărului de burse acordate în anul școlar 2020-2021

Botoșani Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani, după cum urmează:

Burse de merit - 26 burse (creștere de la 25 burse aprobate)

Burse de studiu - 20 burse (creștere de la 10 burse aprobate)

Burse sociale - 20 burse (creștere de la 15 burse aprobate).

Art. 7 Se aprobă modificarea numărului de burse acordate în anul școlar 2020-2021

Botoșani Liceului Tehnologic „Elie Radu” Botoșani, după cum urmează:

Burse de merit - 6 burse (creștere de la 2 burse aprobate)

Burse sociale - 1 bursă (scădere de la 5 burse aprobate).

Art.8 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și ordonatorii terțiari de credite ai unitățiilor școlare prevăzute la art. 1-7 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 31 martie 2021

Nr. 90