Hotărârea nr. 9/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcții al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile domnului Primar Cosmin Ionut Andrei cu privire la aprobarea statului de funcții al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse umane, salarizare, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art.129 alin. (2) lit. a) alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă statul de funcții al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache „Botoșani, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 2 La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr.400/2020 își încetează valabilitatea.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și conducerea

Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                             Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 ianuarie 2021 Nr. 9

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTOSANI

CONSILIUL LOCAL

Stat de funcții

Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” începând cu data de 01 ianuarie 2021

Nr. crt.

FUNCȚIA

Conform Legii 153 / 2017

Niv.stud Gr./Tr.prof

Gradație

1.

Personal de specialitate (Anexa III Cap II la Legea nr. 153/2017)

A. Funcții de conducere

1.

Manager

S II

-

2.

Contabil șef

S II

-

B. Funcții de execuție

3.

Regizor artistic

S IA

5

4.

Actor

S IA

5

5.

Actor mânuitor păpuși

S IA

5

6.

Actor mânuitor păpuși

S IA

5

7.

Actor mânuitor păpuși

S IA

3

8.

Actor

S II

0

9.

Actor

S II

0

10.

Actor mânuitor păpuși

S II

0

11.

Actor mânuitor păpuși

S II

0

12.

Actor mânuitor păpuși

S II

0

13.

Actor mânuitor păpuși

S II

0

14.

Actor mânuitor păpuși

S II

0

15.

Actor mânuitor păpuși

S deb

0

16.

Actor mânuitor păpuși

I

5

17.

Regizor scenă (culise)

M, G, deb.

0

18.

Impresar artistic

S IA

5

19.

Operator lumini imagine sunet

M; G III

4

20.

Maestru lumini sunet

III

3

21.

Plasator sală

-

3

22.

Muncitor - Lăcătuș montator

M;G I

5

23.

Manipulant decor

M;G I

5

24.

Muncitor - Croitor

M;G I

5

25.

Recuziter

M; G I

5

26.

Recuziter

M;G I

5

2.

Personal financiar - contabil, aprovizionare, investiții (Anexa nr. VI lit. B - Legea nr. 153/2017)

a) Funcții de execuție pe grade profesionale

[I Cap.II

27.

Inspector de specialitate resurse umane

S I

5

28.

Referent de specialitate administrație si relații publice

S I

5

3.

Personal din activitatea de secretariat - administrativ, gospodărire, întreținere - reparații și deservire ( Anexa VIII Cap. II lit. C - Legea nr. 153/2017)

29.

Șofer

I

5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu