Hotărârea nr. 89/2021

HOTĂRARE Pentru modificarea anexei la HCL nr. 321/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local in Consiliile de administraţie ale unităţilor de invăţămant preuniversitar din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDETUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la HCL nr. 321/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar

din municipiul Botosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind modificarea anexei la HCL nr. 321 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Botoșani, precum și propunerile formulate în timpul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr. 1377/19.03.2021 și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și cele ale Ordinului nr. 4619/22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei -cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, emis de Ministerul Educației Naționale,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 321/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Botoșani, dupa cum urmează:

Nr. crt. din anexa la HCL 321 /2020

DENUMIREA UNITĂȚII ȘCOLARE

Nr.membri Consiliu de administrație

Numele si prenumele reprezentanților Consiliului Local al municipiului Botoșani

15

Liceul Teoretic „Grigore Antipa”

9

l.Bosovici Călin George

2. Timofti Miluță

Art.2 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice dispoziții contrare.

Art.3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și reprezentanții numiți conform art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă                    Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2021

Nr. 89