Hotărârea nr. 88/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea rezultatului evaluării noului proiect de management depus de managerul Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache“ Botoșani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rezultatului evaluării noului proiect de management depus de managerul Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache“ Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei cu privire la aprobarea rezultatului analizei proiectului de management depus de managerul Teatrului pentru Copii si Tineret „Vasilache“ Botoșani,

având în vedere referatul Serviciului Resurse Umane nr. 1460/23.03.2021, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din Consiliul Local al Municipiului Botoșani și Procesul-verbal nr. 1109/26.02.2021 întocmit de Comisia numită prin HCL nr. 401/2020 si Dispozitia Primarului nr. 71/2021 asupra rezultatului final obținut la analizarea proiectului de management depus de domnul Marius Petru Rogojinschi, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani,

având în vedere prevederile art. 20 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189 /2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu modificările și completările ulterioare, ale HCL nr. 342 /26.11.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al managerului Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit .a) și art. 240 alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rezultatul analizei proiectului de management depus de managerul Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă proiectul de management elaborat de domnul Marius Rogojinschi, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă durata de 4 ani a Contractului de Management încheiat pentru conducerea Teatrului pentru Copii si Tineret „Vasilache”.

Art. 4. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința publică a rezultatului final al analizei proiectului de management, domnul Marius Petru Rogojischi și primarul municipiului Botoșani, în calitate de ordonator principal de credite al municipiului Botoșani vor negocia, pe baza proiectului de management, clauzele contractului de management.

Art. 5. Primarul Municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate și Teatrul pentru Copii si Tineret „Vasilache” Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă                    Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2021 Nr. 88

Anexa nr. 1 la HCL nr. 88 din 31 martie 2021

Rezultatul analizei proiectului de management pentru

Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani

Nr.

Crt.

Institutia   de

cultură

Manager

Nota obținută la etapa I - analiza proiectului

Nota obținută la etapa II - interviu

Nota finala

Rezultat

1.

Teatrul pentru Copii si Tineret „Vasilache”

Rogojinschi

Marius    -

Petru

9,70

9,93

9 ,81

Admis pentru un nou mandat de management

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu