Hotărârea nr. 87/2021

HOTĂRARE Pentru constituirea comisiei de evaluare/soluționare a contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al treilea an de management din mandatul 2018 – 2022, la Filarmonica „George Enescu” Botoșani (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei de evaluare/soluționare a contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al treilea an de management din mandatul 2018 - 2022,

la Filarmonica „George Enescu” Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei cu privire la constituirea comisiei de evaluare/soluționare a contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al treilea an de management din mandatul 2018 - 2022 la Filarmonica „George Enescu” Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

în baza dispozițiilor art. 36-42 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799 din 10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 33/28.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani,

în temeiul art 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se constituie Comisia de evaluare pentru cel de-al treilea an de management din mandatul 2018 -2022 la Filarmonica „George Enescu” Botoșani, după cum urmează:

  • 1. Rogojinschi Marius Petru, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Botoșani

  • 2. specialist în domeniu

  • 3. specialist în domeniu

Art. 2 Se constituie Comisia de soluționare a contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al treilea an de management din mandatul 2018 -2022 la Filarmonica „George Enescu” Botoșani, după cum urmează:

  • 1. Vicol Daniela, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Botoșani

  • 2. Consilier juridic, membru comisie

  • 3. Consilier juridic, membru comisie

Art. 3. Specialiștii în domeniu și consilierii juridici din cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi nominalizați prin act administrativ al ordonatorului principal de credite, până la data începerii procedurii de evaluare a celui de-al treilea an de management.

Art. 4. Secretariatul comisiei de evaluare/de soluționare a contestațiilor va fi asigurat de către funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, persoanele urmând a fi nominalizate prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, conform prevederilor art. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul nr.2799 / 2015.

Art. 5. Primarul Municipiului Botoșani, prin Serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 31 martie 2021 Nr. 87