Hotărârea nr. 86/2021

HOTĂRARE Pentru aderarea Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani la ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Dezvoltare Sustenabilă și Integrată in Țara de Sus” (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aderarea Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani la ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aderarea Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani la ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară -Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus”;

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și al Direcției Economice nr. INT 1493/25.03.2021, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

văzând rolul și scopul general al ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” descrise de către Consiliul Județean Botoșani prin adresa nr. 12/18.03.2021,

în baza dispozițiilor art. 4 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 89 alin. (1) și (2), art. 90 alin. (1), art. 129, alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. (a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă aderarea Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus”, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ și de utilitate publică, conform Actului constitutiv prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează domnul Primar al Municipiului Botoșani, Cosmin Ionuț Andrei, să semneze în numele și pe seama Municipiului Botoșani Actul Constitutiv, Statutul și/sau orice alte documente necesare aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă                  Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2021

Nr. 86

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR. 86 DIN 31 MARTIE 2021

Actul Constitutiv

al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI


Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. din 3Z/^< 2019


ACT CONSTITUTIV al

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus


Contrasemnează:

SECRETARUL GENERA^ AL JUDEȚULUI

Marcel-Stelică I^ejenariu

ACT CONSTITUTIV

al

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus

__2019

 • I. ASOCIAȚII:


 • 1. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, județul Botoșani, CIF 3372955, reprezentată prin domnul Costică Macaleți având funcția de președinte al Consiliului Județean Botoșani,

 • 2. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Dorohoi, prin Consiliul Local Dorohoi, cu sediul în municipiul Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 34, județul Botoșani, CIF 4112945, reprezentată prin domnul Dorin Alexandrescu având funcția de primar al Municipiului Dorohoi.

 • 3. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pașcani, prin Consiliul Local Pașcani, cu sediul în municipiul Pașcani, str. Ștefan cel Mare nr. 16, județul Iași, CIF 14002460. reprezentată prin domnul Dumitru Pantazi, având funcția de primar al Municipiului Pașcani,

 • 4. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Darabani, prin Consiliul Local Darabani, cu sediul în orașul Drabani, Strada 1 Decembrie nr. 111, județul Botoșani, CIF 3372017. reprezentată prin domnul Liviu Hrimiuc având funcția de primar al Orașului Darabani.

 • 5. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Dolhasca, prin Consiliul Local Dolhasca, cu sediul în orașul Dolhasca, Aleea Esplanadei nr. 5, județul Suceava, CIF 5461609, reprezentată prin domnul Decebal- Dumitru Isachi, având funcția de primar al Orașului Dolhasca.

 • 6. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Săveni, prin Consiliul Local Săveni. cu sediul în orașul Săveni, str.l Decembrie nr.l, județul Botoșani, CIF 3372050, reprezentată prin domnul Petru-Relu Târzioru având funcția de primar al Orașului Săveni,

 • 7. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Șiret, prin Consiliul Local Șiret, cu sediul în orașul Șiret, str. 28 Noiembrie nr. 1, județul Suceava, CIF 4440985, reprezentată prin domnul Adrian Popoiu, având funcția de primar al Orașului Șiret,

 • 8. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Târgu-Frumos, prin Consiliul Local Târgu Frumos, cu sediul în orașul Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 67. județul Iași, CIF 4541068. reprezentată prin domnul Ionel Vatamanu. având funcția de primar al Orașului Târgu Frumos,

 • 9. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dumbrăveni, prin Consiliul Local Dumbrăveni, cu sediul în comuna Dumbrăveni, str. Principală nr. 2179, județul Suceava, CIF 4244210, reprezentată prin domnul loan Pavai, având funcția de primar al Comunei Dumbrăveni,

 • 10. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hilișeu-Horia, prin Consiliul Local Hilișeu-Horia cu sediul în comuna Hilișeu-Horia, localitatea Hilișeu-Horia, județul Botoșani, CIF 4524938, reprezentată prin domnul loan Butnaru, având funcția de primar al Comunei Hilișeu-Horia.

 • 11. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mihai Eminescu, prin Consiliul Local Mihai Eminescu cu sediul în comuna Mihai Eminescu, localitatea Ipotești, str. Mihai Eminescu nr. 33, județul Botoșani, CIF 3503600, reprezentată prin doamna Aneta Gireadă, având funcția de primar al Comunei Mihai Eminescu,

 • 12. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vorona, prin Consiliul Local Vorona. cu sediul în comuna Vorona, localitatea Vorona, județul Botoșani, CIF 3672049, reprezentată prin domnul Aurel Ștefan, având funcția de primar al Comunei Vorona,

înființează „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus”, persoană juridică de drept privat șî de utilitate publică, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul adn^lstc^ Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații,^u/nm>!i£^^ completările ulterioare.                                                  / l ' M

 • II. DENUMIREA ASOCIAȚIEI

Denumirea asociației este „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară'“^^voltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” (denumită în continuare Asociația) conform dovezii disponibilității denumirii nr. 177388 din 08.10.2019. eliberată de Serviciul Comunicare și Relații Publice din cadrul Ministerului Justiției.

 • III. SEDIUL

Sediul Asociației este situat în România, județul Botoșani, municipiul Botoșani, str. Cuza Vodă nr. 2.

 • IV. DURATA ȘI SCOPUL ASOCIAȚIEI

 • 1 . Asociația este constituită pe perioadă nedeterminată începând cu data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei.

 • 2 .Asociația s-a constituit în scopul elaborării si implementării „Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei - Proiect strategic bazat ne economie locală pentru perioada 2020-2035 ” pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategie, printr-un mecanism de finanțare specific obiectivelor propuse, ce va rezulta din documentele programatice ale Strategiei.

 • V. VOINȚA DE ASOCIERE

Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, Asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației constituită în scopul organizării, reglementării» finanțării, monitorizării și coordonării, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în „Strategia de dezvoltare durabilă a zonei - Proiect strategic bazat pe economie locală pentru perioada 2020-2040”, Planul de Dezvoltare, Mecanismul de Implementare, Planul de Investiții pentru unitatea administrativ-teritorială, a realizării unor proiecte de investiții publice și private de interes zonal sau regional, destinate, sprijinirii dezvoltării sectorului IMM, dezvoltării și inovării tehnologice, creșterii competitivității economiei prin inovare, inovare alimentată de cercetare-dezvoltare, dezvoltării infrastructurii TIC și a competentelor TIC în Educație. Sănătate, Cultură și elnclusion, simplificării și îmbunătățirii cadrului legislativ și administrativ, acțiuni de dezvoltare a serviciilor de consultanță specializate orientate către nevoile IMM-urilor, dezvoltării unor rețele de incubatoare de afaceri și parcuri științifice, dezvoltării si modernizării sistemului de sănătate, modernizării infrastructurii aferente zonei, interconectivității. a dezvoltării sectorului economic public și privat, a dezvoltării parteneriatului public-privat, a turismului și regenerării urbane și rurale, îmbunătățirii calității vieții populației și a unei dezvoltări sustenabile pe principii economice, a conservării și reconstrucției ecologice.

 • VI. PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI:


Patrimoniul inițial al Asociației este în valoare totală de 12.000 lei (douăsprezecemii lei), constituit din contribuția în numerar a asociaților, după cum urmează :

Nr. crt.

ASOCIAT

Aport la patrimoniul asociației (lei)

1

JUDEȚUL BOTOȘANI

1.000

2

MUNICIPIUL DOROHOI

1.000

3

MUNICIPIUL PAȘCANI

1.000

4

ORAȘUL DARABANI

1.000

5

ORAȘUL DOLHASCA

1.000

6

ORAȘUL SĂVENI

1.000

7

ORAȘUL ȘIRET

1.000

8

ORAȘUL TÂRGU FRUMOS

1.000

9

COMUNA DUMBRĂVENI

1.000

10

COMUNA HILIȘEU-HORIA

1.000

11

Comună mihai eminescu

1.000

12

COMUNA VORONA

1.000

TOTAL

12.000

 • VII. ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL ALE ASOCIAȚIEI Conducerea Asociației

Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din reprezentanții legali ai tuturor asociaților. Aceștia pot delega calitatea lor de reprezentanți altor persoane, în condițiile Codului administrativ.

Sunt numiți în calitate de membri ai Adunării Generale:

 • - Domnul Costică Macaleți, reprezentant al JUDEȚULUI BOTOȘANI

 • - Domnul Dorin Alexandrescu, reprezentant al MUNICIPIULUI DOROHOI:

 • - Domnul Dumitru Pantazi, reprezentant al MUNICIPIULUI PAȘCANI

 • - Domnul Liviu Hrimiuc, reprezentant al ORAȘULUI DARAlSOTH!"**

 • - Domnul Decebal-Dumțtru Isaci, reprezentant al ORAȘULUI DOLHASCA

 • - Domnul Petru-Relu Târzioru, reprezentant al ORAȘULUI SĂVENI -

 • - Domnul Adrian Popoiu, reprezentant al ORAȘULUI ȘIRET

 • - Domnul Ionel Vatamanu. reorezentant al ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS

 • - Domnul loan Pavăl, reprezentant al COMUNEI DUMBRAVEm""""™

 • - Domnul loan Butnaru, reprezentant al COMUNEI HILIȘEU-HORIA v

 • - Doamna Aneta Gireadă, reprezentant al COMUNEI MIHAIEMINESCU 4

 • - Domnul Aurel Ștefan, reprezentant al COMUNEI VORONA

Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raportui^^cu          excepția

situațiilor în care se prevede expres altfel.


Administrarea Asociației

Consiliul Director este organul executiv de conducere al A deformat din Președintele Asociației și încă 6 (șase) membri numiți de Adunarea Generală, pe o perioada de 4 (patru) ani.

Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului Director;

 • 1. Președintele Asociației - Costică Macaleți - președintele Consiliului Județean Botoșani;

 • 2. Vicepreședinte - Adrian Popoi - primar al Orașului Șiret;

 • 3. Vicepreședinte - Dumitru Pantazi - primar al Municipiului Pașcani;

 • 4. Secretar - Aneta Gireadă - primar al Comunei Mihai Eminescu;

 • 5. Membru - Petru-Relu Târzioru - primar al Orașului Săveni;

 • 6. Membru - Ionel Vatamanu - primar al Orașului Târgu Frumos;

 • 7. Membru ~ Dorin Alexandrescu - primar al Municipiului Dorohoi.

Controlul Financiar al Asociației

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii. Membrii comisiei de cenzori a Asociației sunt:

1.

Gheorghe Sorescu, cetățean român, născut la data de

, în

Județul

, domiciliat în                      , posesor al CI, seria . nr.

eliberată

de către SPCLEP          , la data de

CNP

2.

_...... .. y

Dragoș Macsim, cetățean român, născut la data de_____

__, în

Județul

, domiciliat în                      , posesor al CI, seria , nr.

eliberată

de către SPCLEP          , la data de

CNP

3.

. ..._________________ <■

Gabriel-Cristinel Gireadă. cetățean român, născut ia data de

. în

Județul

, domiciliat în                      , posesor al CI, seria , nr.

eliberată

de către SPCLEP          , la data de

CNP

 • VIII. ÎMPUTERNICIRE

Noi, membrii fondatori, împuternicim pe dna avocat Diana-Ionela Hostiuc. cetățean roman, născută la data de . domiciliată în. str. nr.sc._____ap.____, jud.              , posesoare a CI seria,

nr., eliberată de SCLEP la data de, ca pentru noi, și în numele nostru să desfășoare procedura de înregistrare a asociației la Judecătoria Botoșani și să ridice documentele emise de către instanța de judecată.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în() exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare asociat și un exemplar pentru Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, astăzi, la data autentificării/atestării.

ASOCIAȚII: • 1. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Botoșani, reprezentată prin domnul Costică Macaleți având funcția de președinte al Consiliului Județean Botoșani,

 • 2. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul

Dorohoi, reprezentată prin domnul Dorin Alexandrescu având funcția de primar al Municipiului Dorohoi,

 • 3. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pașcani, reprezentată prin domnul Dumitru Pantazi, având funcția de primar al Municipiului Pașcani,

 • 4. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Darabani, , reprezentată prin domnul Liviu Hrimiuc având funcția de primar al Orașului Darabani,

 • 5. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Dolhasca, reprezentată prin domnul Decebal- Dumitru Isachi, având funcția de primar al Orașului Dolhasca,

 • 6. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Săveni, reprezentată prin domnul Petru-Relu Târzioru având funcția de primar al Orașului Săveni,

 • 1. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Șiret, reprezentată prin domnul Adrian Popoiu, având funcția de primar al Orașului Șiret,


 • 8. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Târgu-Frumos, reprezentată prin domnul Ionel Vatamanu, având funcția de primar al Orașului Târgu Frumos,

 • 9. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dumbrăveni, reprezentată prin domnul loan Pavăl, având funcția de primar al Comunei Dumbrăveni,

 • 10. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hilișeu-Horia, reprezentată prin domnul loan Butnarii, având funcția de primar al Comunei Hilișeu-Horia,

 • 11. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mihai Eminescu, reprezentată prin doamna Aneta Gireadă, având funcția de primar al Comunei Mihai Eminescu,

 • 12. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna

Vorona, reprezentată prin domnul Aurel Ștefan, având funcția de primar al Comunei Vorona,