Hotărârea nr. 85/2021

HOTĂRARE Pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului in şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind prelungirea liniei de credit a societății și modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr.927/14.07.2017 (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani privind prelungirea liniei de credit a societății și modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr.927/14.07.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani privind prelungirea liniei de credit a societății și a documentelor aferente modificării modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr.927/14.07.2017,

văzând adresa nr.2329 din 12.03.2021 a S.C.Urban Serv S.A. Botosani, referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției economice, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. 3 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special consilierilor locali Lăzăruc Dana și Taielup Petru reprezentanți ai ai municipiului Botoșani, în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, privind modul de exprimare a votului astfel:

Vot „pentru” :

  • 1. Aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania, până la data de 11.06.2022, păstrând aceleași garanții constituite: Baza de salubrizare din Bulevardul Mihai Eminescu nr.191, Sediul social al societății, din strada 1 Decembrie nr.19, Botoșani, cu terenurile aferente, ipoteca mobiliară asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

  • 2. Modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr.927/14.07.2017 având ca obiect ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide din municipiul Botoșani - lot 4 Botoșani”, din rețineri succesive din plățile intermediare în contractarea unei scrisori de garanție de bună execuție în sumă de 3.160.000 lei, la Banca Transilvania Botoșani, în favoarea ADI ECOPROCES”, garanție ce va fi constituită din depozitul deschis la Trezoreria Botoșani, cont RO44TREZ1165301001490X, bunuri mobile și imobile, precum și ipoteca mobiliară asupra încasărilor, soldului contului curent și subconturilor deschise de URBAN SERV la Banca Transilvania S.A., Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat.

  • 3. Aprobarea împuternicirii directorului general al S.C.Urban Serv S.A. Botoșani - Mihail Gabriel Tanasă și a directorului economic - ec. Camelia Șușter pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente prelungirii liniei de creditare cu Banca Transilvania, a documentelor aferente modificării modalității de constituire a garanției de bună execuție ce vizează Contractul nr. 927/14.07.2017, inclusiv actele adiționale aferente contractelor de credit și ipotecă.

Art. 2. Reprezentanții municipiului Botoșani, desemnați prin prezenta hotărâre, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 31 martie 2021 Nr. 85