Hotărârea nr. 84/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea Acordului de Parteneriat intre Fundația Națională a Lucrătorilor, UAT Municipiul Botoșani și Asociația Global Intelligence avand ca obiect implementarea in comun a activităților aferente proiectului ” Consolidarea dialogului social și civic prin dezvoltarea unui soft de monitorizare și analiză a documentelor publice” ce va fi depus in cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, apelul de proiecte POCA/659/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune in administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari in concordanță cu SCAP (Publicarea pe site: 20 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Fundația Națională a Lucrătorilor, UAT Municipiul Botoșani și Asociația Global Intelligence având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ” Consolidarea dialogului social și civic prin dezvoltarea unui soft de monitorizare și analiză a documentelor publice” ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, apelul de proiecte POCA/659/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Fundația Națională a Lucrătorilor, UAT Municipiul Botoșani și Asociația Global Intelligence având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ” Consolidarea dialogului social și civic prin dezvoltarea unui soft de monitorizare și analiză a documentelor publice” ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, apelul de proiecte POCA/659/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și Direcției Economice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului - Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local;

având în vedere prevederile art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020;

având în vedere prevederile art. 34 din Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. (e) și alin. (9) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 03 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (f), art. 196 alin. (1) lit. (a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între Fundația Națională a Lucrătorilor, UAT Municipiul Botoșani și Asociația Global Intelligence având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”Consolidarea dialogului social și civic prin dezvoltarea unui soft de monitorizare și analiză a documentelor publice”, proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, apelul de proiecte POCA/659/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Membrii Parteneriatului vor avea drepturile și obligațiile stabilite în Acordul de Parteneriat.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, Fundația Națională a Lucrătorilor prin Reprezentantul legal și Asociația Global Intelligence prin Reprezentantul legal vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 31 martie 2021 Nr. 84

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR. 84 DIN 31 MARTIE 2021

ACORD DE PARTENERIAT

Număr înregistrare/data - 215/29.03.2021

Părțile

 • 1. Fundația Națională a Lucrătorilor, având sediul în Alexandria, str. Independenței nr 16, Casa Sindicatelor, jud Teleorman, CIF 41609710, reprezentată legal prin Președinte Horațiu Viorel Raicu, în calitate de Lider de Parteneriat,

 • 2. UAT Municipiul Botoșani, având sediul in Piata Revolutiei nr 1, Botosani, CUI 3372882, reprezentat legal prin domnul Primar Cosmin Ionut Andrei și doamna Director Executiv Mirela Elena Gheorghiță în calitate de Director Economic, în calitate de Partener 1,

 • 3. Asociația Global Intelligence, CIF 34155620, cu sediul în Ploiești, Aleea Petrochimiștilor, nr. 1 B, bl. 5B, sc. B, ap. 25, având contul bancar cu numărul RO75RNCB007414538256000, deschis la BCR Agenția Piața Muncii, București, reprezentată legal de Președinte Alina I. Novac, în calitate de Partener 2

-Numite în mod colectiv „Parteneriatul”;

au convenit următoarele:

Art.1 Acordul de parteneriat

1.1 Prin semnarea prezentului acord de parteneriat, părțile, selectate potrivit procedurilor transparente aplicabile și prin care se demonstrează condiționalitatea valorii adăugate aduse de fiecare membru al Parteneriatului în realizarea proiectului, își exprimă acordul de asociere în vederea implementării proiectului „Consolidarea dialogului social si civic prin dezvoltarea unui soft de monitorizare și analiză a documentelor publice”, cod proiect 151500. Este în înțelegerea părților că prezentul acord reprezintă o convenție privind cooperarea parților în atingerea scopului comun, nu reprezintă prestări de servicii între parteneri și nu dă naștere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri.

Art. 2 Obiectul

 • 2.1 Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea responsabilităților fiecărui partener în vederea implementării proiectului „Consolidarea dialogului social si civic prin dezvoltarea unui soft de monitorizare și analiză a documentelor publice”, cod proiect 151500, care este depus în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr (denumit în continuare „Proiectul”).

 • 2.2 Prevederile cererii de finanțare sunt direct aplicabile prezentului Acord de Parteneriat. În cazul unor discrepanțe între prevederile prezentului Acord de Parteneriat și cele ale cererii de finanțare, acestea din urmă vor prevala.

 • 2.3 Membrii Parteneriatului acordă prin prezenta un mandat cu reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art. 2013 și următoarele din Codul Civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCA delegat în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AMPOCA delegat pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare. Mandatul acordat Liderului de parteneriat potrivit prezentului contract nu exonerează membrii Parteneriatului de obligația de punere la dispoziția AMPOCA delegat, sau oricărui alt organism abilitat să 1

verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen, documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

Art.3 Principiile de buna practică ale Parteneriatului

 • 3.1 Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea Proiectului în modalitățile precizate în cererea de finanțare și prezentul acord de parteneriat.

 • 3.2 Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc laevitarea, respectiv stingerea lui, inclusiv, dar fără a se limita la, informarea în scris a Autorității de Management responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile de la apariția unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înțeleg că contractul de finanțare poate fi reziliat prin decizia Autorității de Management responsabil de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția unei instanțe judecătorești și fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Beneficiar (Liderul de parteneriat) a unei simple informări cu privire la rezilierea contractului de finanțare.

 • 3.3 Membrii Parteneriatului înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual față de AMPOCA responsabil, pentru realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea Proiectului conform cererii de finanțare.

Art. 4 Durata acordului

4.1 Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și își încetează valabilitatea la data încetării Contractului de finanțare, menționată la art. 2 din respectivul contract.

Art. 5 Drepturi și obligații ale partenerilor

 • 5.1 Drepturi și obligații ale Liderului de parteneriat:

 • a) Liderul de Parteneriat va transmite electronic cererea de finanțare, conform formatului și modalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului, și va semna contractul de finanțare în numele partenerilor.

 • b) Liderul de Parteneriat are obligația de a depune la AMPOCA delegat cererile de rambursare, în termen de 10 (zece) zile de la primirea acestora de la membrul/membrii Parteneriatului

și încărcarea în sistemul electronic a documentelor justificative. În cazul nerespectării prezentei obligații, Liderul de parteneriat datorează membrilor Parteneriatului care au depus cererile de rambursare daune interese pentru prejudiciul cauzat de nedepunerea la timp a cererii de rambursare către AMPOCA delegat.

 • c) Propunerile pentru modificări ale Proiectului (de exemplu: activități, parteneri, etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCA delegat și justificate de către inițiatorul modificării. Înlocuirea partenerilor, fără consimțământul scris al acestora, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile de către aceștia, dovedite AMPOCA delegat, a activităților asumate, în cazul nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a Proiectului sau în ipoteza deschiderii procedurii insolvenței față de aceștia.

 • d) Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă că nu se pot elimina parteneri din Proiect fără înlocuirea acestora cu alte entități cu personalitate juridică ce îndeplinesc condițiile reglementate de Ghidul Solicitantului, proporțional cu partea rămasă de executat din contract, care preiau cel puțin obligațiile restante asumate de partenerul pe care îl înlocuiesc. Se pot elimina parteneri din Proiect cu preluarea obligațiilor asumate de aceștia de către partenerii existenți, cu condiția îndeplinirii condițiilor reglementate în prima teză aprezentului paragraf.

 • e) Să ducă la îndeplinire obligațiile cuprinse în cererea de finanțare și asumate prin prezentul acord și prin contractul de finanțare.

 • 5.2 . Drepturi și obligații ale membrilor Parteneriatului:

 • a) Să colaboreze și să susțină derularea Proiectului în modalitățile precizate în cererea de finanțare și prezentul acord de parteneriat.

 • b) Să pună la dispoziție sau să furnizeze expertiza sau resursele umane asumate, inclusiv celenecesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților pentru care este responsabil, conform cererii de finanțare.

 • c) Să încarce în sistemul informatic documentele care atestă realizarea activităților asumate și a cheltuielilor efectuate.

 • d) Să respecte termenele de derulare a Proiectului și decontarea cheltuielilor, conform prevederilor din cererea de finanțare și din Contractul de finanțare.

 • e) Să ducă la îndeplinire obiectivele cuprinse in Proiect, în condițiile stabilite prin cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • f) Să mențină o evidență contabilă analitică, utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea activităților ce îi revin, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 6 Responsabilitățile și angajamentele membrilor Parteneriatului în implementarea Proiectului

6.1 Responsabilitățile partenerilor, resursele angajate și/sau necesare desfășurării Proiectului în scopul atingerii indicatorilor specifici cererii de propuneri de proiecte, prevăzuți prin cererea de finanțare, sunt asumate de fiecare de membru al Parteneriatului prin completarea și generarea din sistemul electronic a cererii de finanțare.

Art. 7 Notificări

7.1 Orice comunicare între membrii Parteneriatului în legătură cu prezentul acord se va face în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax si email

Art. 8 Legea aplicabilă și modificări la acordul de parteneriat

 • 8.1 Prezentului acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • 8.2 Pe durata prezentului acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul acord.

Art. 9 Litigii

9.1 Orice dispută care poate lua naștere din sau în legătură cu prezentul acord va fi soluționată pe calea negocierilor între Părți, iar în situația în care acestea nu ajung la niciun acord privind soluționarea disputei, aceasta va fi soluționată de instanțele competente, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

Art.10 Prevederi finale

 • 10.1 Părțile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar mai jos au fost investiți, la data semnării prezentului acord de parteneriat, cu toate puterile legale de a semna si executa prezentul acord de parteneriat.

 • 10.2 Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relația cu AMPOCA responsabil, poate avea drept consecință rezilierea contractului de finanțare și, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA), pentru o perioadă de până la 2 ani, în condițiile specificate în Ghidul Solicitantului

Art. 11 Alte clauze

Părțile pot conveni introducerea altor clauze în prezentul acord, cu respectarea prevederilor asumate prin cererea de finanțare, condițiilor generale și condițiilor specifice din Ghidul Solicitantului, precum și a reglementărilor prezentului acord.

Prezentul acord a fost întocmit și semnat la ..... astăzi, [............................ ] (numărul de exemplare este reprezentat de numărul de parteneri semnatari, inclusiv liderul de parteneriat, plus un exemplar original pentru AMPOCA responsabil) exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru AMPOCA responsabil, toate având aceeași valoare legală.

Semnături

Lider de parteneriat

Fundația Națională a

Lucrătorilor, având sediul în Alexandria, str.

Independenței nr 16, Casa Sindicatelor, jud Teleorman, CIF 41609710, reprezentată legal prin Președinte Horațiu Viorel Raicu

Semnătura

Data și locul

Partener 1

UAT Municipiul Botoșani, având sediul in Piata Revolutiei nr 1, Botosani, CUI 3372882, prin reprezentant legal - Primar Cosmin Ionut Andrei

Semnătura

Data și locul

Partener 2

Asociația Global Intelligence, CIF 34155620, cu sediul în Ploiești, Aleea Petrochimiștilor, reprezentată legal de Președinte Alina I. Novac

Semnătura

Data și locul

(tabelul se poate completa în continuare, acolo unde sunt mai mu

lt de doi parteneri)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu