Hotărârea nr. 8/2021

HOTĂRARE Pentru modificarea anexei la HCL nr. 378 din 14.12.2020 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate in invăţămantul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani pentru anul școlar 2020 – 2021 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la HCL nr. 378 din 14.12.2020 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani pentru anul școlar 2020 - 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea anexei la HCL nr.378/14.11.2020 privind aprobarea cuantumului și numărul de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2020 - 2021 din bugetul local al municipiului Botoșani,

văzând adresa Colegiului Național „A.T. Laurian” nr 3689 /18.12.2020 și adresa Liceului Pedagogic „Nicolae lorga” nr. 6065 din 17.12.2020, raportul de specialitate al Direcției Economice și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 82 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și art. 4 alin. (2) din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar aprobat prin Ordinul MECTS nr. 5576 din 07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă modificarea numărului de burse acordate în anul școlar 2020 - 2021 Botoșani Colegiului Național „ A.T.Laurian”, după cum urmează :

Burse de performanță - 1 bursă (scădere de la 5 burse aprobate)

Burse merit - 124 burse (creștere de la 120 burse aprobate)

Art. 2 Se aprobă modificarea numărului de burse acordate în anul școlar 2020 - 2021Botoșani Liceului pedagogic „ Nicolae Iorga ” Botoșani, după cum urmează :

Burse de merit - 92 burse (creștere de la 90 burse aprobate )

Burse sociale - 52 burse ( scădere de la 54 burse aprobate )

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și ordonatori terțiari de credite ale unităților școlare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                             Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 ianuarie 2021 Nr. 8