Hotărârea nr. 76/2021

HOTĂRARE Pentru acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani, situat in str Patriarh Teoctist Arapașu FN (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoșani, situat în str Patriarh Teoctist Arapașu fn

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

având in vedere referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cosmin lonuț Andrei, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Botoșani să își dea acordul cu privire la realizarea operațiunilor de dezmembrare a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Botoșani, ce se va realiza în baza documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înregistrat cu număr cadastral 66192 situat în Municipiul Botoșani, str Patriarh Teoctist Arapașu fn ,înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr. 88286 din 14.12.2020,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2), art 879 și art 880 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.132, 133, 134 si 135 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în registrul de carte funciară,

în temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.(a) coroborat cu prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (c), alin. (6) lit. (b), art.139 alin. (3) lit. (g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se însușește lucrarea de specialitate denumită “Referat Admitere dezmembrare nr. 88286 din 14.12.2020 aprobată de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr. 88286 din 14.12.2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Botoșani, str Patriarh Teoctist Arapașu fn, proprietatea privată a municipiului Botoșani cu număr cadastral 66192 înscris în Cartea Funciară nr.666192 a municipiului Botoșani, în 2 (două ) loturi după cum urmează:

  • a) lotul nr.1: imobilul cu număr cadastral 68192 având suprafața măsurată de 70,00 m.p., proprietate privată a UAT Botoșani;

  • b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral 68193 având suprafața măsurată de 28,00 m.p., proprietate privată a UAT Botoșani;

Art. 2 Se mandatează domnul consilier juridic Gherase Iulius Sebastian, Șef Serviciu Patrimoniu, să semneze actele autentice de dezmembrare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                 Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 25.02.2021

Nr. 76

ANEXA LA H.C.L. NR. 76 DIN 25 FEBRUARIE 20201

Lucrarea de specialitate denumită “Referat Admitere dezmembrare nr. 88286 din 14.12.2020 aprobată de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr. 88286 din 14.12.2020”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

Referat de admitere, cerere nr. 88286 /14-12-2020


ANCPL

P î. c t < V țl llturmn IMPlHimA


Nr.

188286

Ziua

14

Luna

12

Anul

| 2020


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BOTOȘANI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani

Adresa: Botoșani, P-ta Revoluției, nr.9, cod Postai: 710236, tel. 0231/582111

REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL BOTOȘANI

Domiciliul Loc. Botoșani, Piața Revoluției, Nr. 1-3, Jud. Botoșani

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 88286 din data 14-12-2020, vă informăm:

Imobilul situat in Loc. Botoșani, Jud. Botoșani, Str. PATRIARH TEOCTIST ARAPAȘU FN, UAT Botoșani avand numărul cadastral 66192 a fost dezmembrat in imobilele:                         ■

  • 1) 68192 situat in Loc. Botoșani, Jud. Botoșani, Str. PAȚJRIARH TEOCTIST ARAPAȘU FN, UAT Botoșani avand suprafața măsurată 70 mp;

  • 2) 68193 situat in Loc. Botoșani, Jud. Botoșani, Str. PATRIARH TEOCTIST ARAPAȘU FN, UAT

Botoșani avand suprafața măsurată 28 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BOTOȘANI la data: 16-12-2020.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector -

ANDREI ANTON

And ta iSemnat d‘9îtai

/ I I ^1 deAnd|.eiAnton

*              Data: 2020.12.16

AntOn 11:33:06+02'00'

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 66192 / UAT Botoșani

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BOTOȘANI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani


■                      pentru

Imobil număr cadastral 66192 / UAT Botoșani

TEREN intravilan                                                               '

Adresa: Loc. Botoșani, Jud. Botoșani, Str. PATRIARH TEOCT1ST

ARAPAȘU FN                                                     Comuna/Ora

iu: Botoșani

Nr. cadastral

Suprafața    |

Observații / Referințe

66192

98          |

Teren intravilan neîmprejmuit
_______________________Extras de Pian Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 66192 / UAT Botoșani

Date referitoare la teren                                                 -

Crt

Categoria de folosință

Intra vilan

Suprafața . (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

. 98

Teren intravilan neîmprejmuit

TOTAL:

98


Date referitoare la-construcții

Crt

Număr

Destinație Construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Hrnobiiul nu are in componență construcții


1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în olan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (■• (m)

l

1

2

4.384

2

3

22.897

3

4

0.829

4

5

2.541

5

!•            6

1.497

6

7

16.452

7

8

2.8

8

9

0.914

9

10

4.947

10

11

1.907

11

1

4.845

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite Ia 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Pentru acest .imobil există Înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:

NrCrt

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

88286      6

14.12.2020

21.12.2020

Dezmembrare/Comasare


Ca urmare a soluționării cererii nr. 88286 înregistrată la data de 14.12.2020, s-a propus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:

Nr

Crt

identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

68192

70

Loc. Botoșani, Jud. Botoșani, Str. PATRIARH TEOCTIST ARAPAȘU FN

2

68193

28

Loc. Botoșani, Jud. Botoșani, Str. PATRIARH TEOCTIST ARAPAȘU FN


Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BOTOȘANI la, data: 16-12-2020

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.


Consilier/lnspector de specialitate,


ANDREI ANTON


Andrei


Semnat digital de Andrei Anton


Anton


Data: 2020.12.16 11:32:50 +02'00'


f      Plan de amplasament și delimitare a imobilului

|                cu propunerea de dezlipire

|         __    ............... - Scara 1:200

| Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

!      66192

ș

98,00 mp

Mun. Botoșani, Str. Patriarh Teoctist Arapasu, FN, Jud,Botosani

Cartea funciară nr.

66192

U.A.T.

BOTOȘANI

j                  Situația actuală

J              (înainte de dezlipire/alipire)

Situația viitoare (după dezlipire/alipire,

■ ■

E Nr.

£ cad.

Suprafața (mp)

Cat. de folosință

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Cat. de folosință

Descrierea imobilului

1' ș ..

66192

98J)0

CC

Teren intravilan neimprejmuit.

68192

70,00

CC

Teren intravilan neimprejmuit.

Total - Lot 1

70,00

68193

28,00

CC

Teren intravilan neimprejmuit.

Total -Lot2

28,00

1 rdtăi

V Total

98,00

-

---f ........  IUIUI».....  -A"

s.c.                            Affdfei JXJXL

.          Anton

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

____________ ___Scara 1: 200

cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

68192

70,00

Mun. Botoșani, Str. Patriarh Teoctist Arapasu, ______________FN, Jud.Botosani     ________

t      Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

BOTOȘANI

s


STR.BUCOVINA NR.CAD-65914


4LM2


ccutant'


Suprafața totală măsurată a imobilului =*= 70,00 mp

Suprafața din act “ 70,00 mp

Inspector


Confirm introduceredpmahdîdjk                       și

Andrei Anton

S^imătutvșiparfia Data: 2020.12.16 qJI t O n' 11:31:35 +02'00’

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

___________________Scara 1: 100


l cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

68193

i-------------

’     28,00    .

Mun. Botoșani, Str. Patriarh Teoctist Arapasu, FN, Jud. Botoșanit:       Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

ii

BOTOȘANI


STR.BUCOVINA NR.CAD.659U


Cod


Categorie de folosință


Total


CC


28,00

28,00


LOT 2 - Teren intravilan neimprejmuit.


Destinația


Total


Suprafața construită la sol (mp)


B. Date referitoare la construcții


Suprafața totală măsurată a imobilului "= 28,00 mp Supra fața din act = 28,00 mp


dani

LRdADSRL


----- _ l~C<„ firnL&gsftS^rea niȘsufătorilorla \&ren, <ițctitit^eajnf(psi^^li a^vnentațme cadastrale ți ^orțyto&Senfâ acesteiaSf realilâteddfn &r^i '


Mențiuni


Inspector


Confirm introduceai              îsfi

««Mi-MoH-AOl^ndrei Anton

.Semnătura fi p< ra/îData: 2020.12.16

AHtOn J13154 +02 00


Calculul suprafeței este prezentat în următoarele tabele:

CALCULUL SUPRAFEȚEI .    ăl imobilului cu nr. Cad. 66192

Sistem de proiecție Stereo~70

PA

X(m)

W

1

624554.368

693946.000

2

624554.207

693947.488

3

624553.318

693949.868

4

624554.134

693950.013

5

624573.535

693950.984

6

624577.002

693951.157

7

624580.792

693953.360

8

624580.290

693948.541

9

624578.524

693947.820

10

624573.625

693947.135

11

624573.504

693948.041

12

624570.746

693947.558

1

624554.368

693946.000

Suprafața măsurată: 98,00 mp

Suprafața din act: 98,00 mp

CALCULUL SUPRAFEȚEI - Lot 1

Sistem de proiecție Stereo-70

Pct.

X(m) "

Y(m)

t 1

693946.000

624554.368

L?

693947.488

624554.207

1 3

693949.868

624553.318

I 4

693950.013

624554.1'34

îî 5

693950.984

624573.535

111

693948.041

624573.504

3 12

693947.558

624570.746

1

693946.000

624554.368

Suprafața măsurată: 70,00 mp

Suprafața din act: 70,00 mp

!

CALCULUL SUPRAFEȚEI- Lot 2

Sistem de proiecție Stereo-70

Pct.

X(m)

Y(m)

5

693950.984

624573.535

6

693951.157

624577.002

7

693953.360

624580.792

8

693948.541

624580.290

9.

693947.820

624578.524

-10

693947.135

624573.625

11

693948.041

624573.504

5

693950.984

624573.535

Suprafața măsurată: 28,00 mp

Suprafața din act: 28,00 mp

BUTNARIU MARIUS-BOGDAN

Semnul digital de BUTNARiU MARllfS-BOGPAN

Data: 2020.12.14 1052:29 +02'00'

Data:

09.12.2020


§R\Se..inăwBu șișțatnpila: SC AfM^RAILROAD SRL