Hotărârea nr. 75/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea metodologiei de acordare a gratuitătii la transportul public urban de călători cu autobuzul in municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuti la art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

HOTĂRÂRE pentru aprobarea metodologiei de acordare a gratuitătii la transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuti la art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului Primar, Cosmin lonut Andrei, privind Metodologia acordării gratuitătii la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafața beneficiarilor prevazuti de art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

vazand raportul de specialitate comun al Directiei Economice si Directiei de Asistenta Sociala Botosani, precum si raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu completările și modificările ulterioare si HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

luând în considerare adresa SC ELTRANS SA Botosani nr.365/12.02.2021 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani sub nr.163/12.02.2021,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Începând cu data prezentei se aprobă Metodologia acordării gratuitătii la transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuți de art. 23 alin.(1) și (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile art.1, art.2, art.4 și art.5 din H.C.L. nr. 229/31.05.2007.

Art. 3 Serviciul specializat din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Botoșani, SC ELTRANS SA Botosani si Direcția de Asistență Socială Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, loan Apostu


Botoșani, 25.02.2021

Nr. 75

Anexa la H.C.L. nr.75 din 25.02.2021

Metodologia acordării gratuitatii la transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuți de art. 23 alin.(1) și (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Art.1. Beneficiază de gratuitate pe toate liniile de transport public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani persoanele care au domiciliul sau reședința pe raza municipiului Botoșani și care se încadrează în una din urmatoarele situații: a) Persoanele cu handicap grav sau accentuat;

 • b) Însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora;

 • c) Însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora;

 • d) Însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al DAS Botoșani;

 • e) Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • f) Asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

 • A rt.2. Eliberarea abonamentelor se va face lunar de către persoana responsabilă din cadrul DAS Botoșani, numai la solicitarea categoriilor de persoane enumerate mai sus sau a reprezentanților legali ai acestora, în intervalul de timp cuprins între ziua de 25 a lunii curente și ziua de 5 a lunii următoare, pentru luna următoare.

La eliberarea abonamentelor se verifică valabilitatea certficatului de încadrare în grad de handicap, a legitimației de însoțitor, a actelor de identitate și a domiciliului.

 • A rt.3.(1).S.C.ELTRANS S.A. va asigura tipărirea a trei tipuri de abonamente, după cum urmează:

 • - pentru persoana cu handicap grav sau accentuat

 • - pentru însoțitor persoana cu handicap (care va avea mențiunea”Valabil în prezența persoanei cu handicap”)

 • - pentru asistent personal și asistent personal profesionist.

 • (2) Costul tipăririi acestora intră în prețul abonamentului. S.C.ELTRANS S.A va asigura necesarul de abonamente pentru D.A.S. Botoșani pe bază de comandă, în termen de 10 zile de la primirea acesteia.

Art.4.(1) Persoana responsabilă din cadrul DAS Botoșani va întocmi lunar lista nominală, listă ce va conține obligatoriu următoarele elemente:

 • - nume și prenume beneficiar;

 • - seria și numărul actului de identitate;

 • - numărul de înregistrare a certificatului de încadrare în grad de handicap;

 • - gradul de handicap și perioada de valabilitate;

 • - numărul de înregistrare a contractului individual de muncă al asistentului personal(după caz);

 • - numărul abonamentului eliberat.

 • (2) Lista nominală va fi verificată și avizată de șeful de serviciu, care va întocmi referatul cu propunerea de decontare a contravalorii abonamentelor eliberate. Referatul aprobat de directorul executiv al DAS Botoșani și avizat de Directorul economic al Primăriei Municipiului Botoșani, va sta la baza emiterii Dispoziției Primarului privind decontarea contravalorii abonamentelor lunare.

 • (3) Direcția de Asistență Socială Botoșani comunică lunar, până pe data de 10 a fiecărei luni, către S.C.ELTRANS S.A. numărul de abonamente eliberate și 1 exemplar din lista nominal corespunzătoare.

 • (4) Societatea de transport S.C.ELTRANS S.A. emite către DAS Botoșani facture, iar decontarea lunară a contravalorii abonamentelor se face conform dispoziției Primarului.

 • (5) Direcția de Asistență Socială estimează anual sumele necesare plății abonamentelor, sumele fiind incluse în bugetul DAS Botoșani, cap.68.05.02.02 - Asistență socială în caz de invaliditate, art.57.02.01 - Ajutoare sociale în numerar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, loan Apostu