Hotărârea nr. 74/2021

HOTĂRARE Pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile martie - aprilie 2021 (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile martie - aprilie 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând referatul de aprobare al Primarului municipiului Botoșani, înregistrat la nr. 600 din 18.12.2020, privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile martie - aprilie 2021,

în baza dispozițiilor art. 123 alin. (1) din alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 11 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al Municipiului Botoșani, aprobat prin HCL nr. 329/28.10.2019, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Domnul consilier Tanasă Mihail Gabriel se alege în funcția de „președinte de ședință” al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile martie - aprilie 2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

Botoșani, 25.02.2021

Nr. 74