Hotărârea nr. 73/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.Z+R.L.U. aferent - Str. Parcul Tineretului, nr.2B, mun. Botosani, CAD/CF 64011” in vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE MAGAZIN MATERIALE UZ GOSPODĂRESC P+1E PARȚIAL" (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și R.L.U. aferent - Str. Parcul Tineretului, nr.2B, mun. Botosani, CAD/CF 64011” în vederea realizării obiectivului

“CONSTRUIRE MAGAZIN MATERIALE UZ GOSPODĂRESC P+1E PARȚIAL"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui primar Cosmin-Ionuț Andrei cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “P.U.Z. - Str. Parcul Tineretului, nr.2B, mun. Botoșani, CAD / CF 64011, Botoșani” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE MAGAZIN MATERIALE UZ GOSPODĂRESC P+1E PARȚIAL",

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (6) lit. c) și alin. (7), lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația “P.U.Z. - Str. Parcul Tineretului, nr. 2B, mun. Botoșani, CAD/CF 64011, Botoșani” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE MAGAZIN MATERIALE UZ GOSPODĂRESC P+1E PARȚIAL", de către investitor persoana fizica, pentru stabilirea condițiilor de construibilitate a parcelei conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 12020/2020 întocmită de către proiectant general - S.C. LEO PROIECT S.R.L., coordonator urbanist - Arh. Mihai Tulbure, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

 • Suprafața totală teren = 730,00mp,

 • Funcțiunea propusă - pentru amplasamentul studiat se modifică funcțiunea existentă stabilită prin P.U.G.B. - ISi- subzonă pentru construcții de învățământ în ISc - construcții comerciale

 • Construcție propusă - hală P+1E parțial - Sc = 290,15 mp - 39,75%

- Scd = 446,10 mp - 0,61

 • Regim de înălțime - P+1E parțial

 • H max (cornișă) = 7,00m

 • H max (coamă) = 8,50m

 • S spațiu verde amenajat - S = 98,03mp -13,43%

 • Circulații pietonale - S = 123,72mp -16,94%

 • Circulații carosabile și parcări (suprafețe betonate) - S = cca. 218,10mp -29,88%

 • Procent de Ocupare a Terenului (P.O.T.) = 39,75%

 • Coeficient de Utilizare a Terenului (C.U.T.) = 0,61

 • Nr. parcări - prin documentație se propun 7 locuri parcare pentru salariați și vizitatori.

 • Toate cheltuielile privind realizarea investiției privesc exclusiv investitorii.

 • Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele și acordurile obținute în vederea realizării obiectivului.

 • Se vor respecta cu strictețe zonele plantate de protecție prevăzute pe limitele parcelei.

Art. 2 Se aprobă, pe domeniul public al municipiului Botoșani, lucrările de construcții și amenajări necesare privind calea de acces existentă adiacent parcelei studiate pe latura de nord - est, în vederea constituirii profilului transversal al străzii și asigurării accesurilor propuse la terenul aferent obiectivului, așa cum sunt ele prezentate în documentația de urbanism aprobată prin Art.1 al prezentei hotărâri.

Autorizația de construire pentru aceste lucrări se va emite condiționat de următoarele:

 • Titularul autorizației de construire va fi MUNICIPIUL BOTOȘANI prin INVESTITOR.

 • Toate documentațiile, avizele, acordurile și cheltuielile necesare în vederea obținerii Autorizației de construire privesc exclusiv investitorul.

Art. 3 Se aprobă, pentru obiectivul aprobat prin Art.1, accesurile auto și pietonale așa cum sunt ele configurate în documentația de urbanism.

Art. 4 Se aprobă, pentru obiectivul aprobat prin Art.1, lucrările pe domeniul public al municipiului Botoșani privind asigurarea utilităților, așa cum sunt ele configurate în documentația de urbanism, cu respectarea condițiilor impuse prin avizele și acordurile obținute în vederea realizării obiectivului. Toate cheltuielile privind realizarea investiției privesc exclusiv investitorii.

Art. 5 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării.

Art. 6 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 7 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                 Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 25.02.2021

Nr. 73