Hotărârea nr. 7/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea Statului de Funcții al Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de Funcții al Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei cu privire la aprobarea Statului de Funcții al Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Resurse umane, Salarizare nr. INT. 294/20.01.2020, adresa conducerii SPAPOC nr. 3108/20.01.2021, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă statul de funcții al Serviciului Public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei, statul de funcții aprobat prin anexa la HCL nr. 325/2020 își încetează valabilitatea.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                     Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 ianuarie 2021

Nr. 7

CONSILIUL LOCAL AL MUICIPIULUI BOTOȘANI           Anexa la HCL nr. 7 din 28.01.2021

Stat de functii

Serviciul Public pentru administrarea piețelor, oborului si cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani

Nr. crt.

Denumire funcție

nivel studii

grad / treapta

*salariu de baza la gradația de vechime 0/ coeficient

*salariu de baza la gradația de vechime 1

*salariu de baza la gradația de vechime 2

*salariu de baza la gradația de vechime 3

*salariu de baza la gradația de vechime 4

*salariu de baza la gradația de vechime 5

1

Șef Serviciu

S

Gr. I

8.170 lei / 4,30

Compartiment Juridic, Achiziții publice, Secretariat

2

inspector de specialițațe

S

II

2.983 lei/1,57

3.207

3.368

3.537

3.626

3.717

3

consilier juridic

S

IA

4.940 lei/2,60

5.311

5.577

5.856

6.003

6.154

4

secrețar - dactilograf

M

I

2.850 lei /1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

Compartiment Contabilitate

5

inspector de specialițațe ( CFP)

S

I A

4.940 lei/ 2,60

5.311

5.577

5.856

6.003

6.154

6

inspector de specialițațe ( CFP)

S

I A

4.940 lei/2,60

5.311

5.577

5.856

6.003

6.154

Compartiment Resurse Umane

7

inspector de specialițațe

S

I

3.743 lei/1,97

4.024

4.226

4.438

4.549

4.663

Birou Administrare Piete, Obor si Cimitire

8

Șef birou

S

I

8.018 lei/4,22

9

inspector de specialițațe

S

I A

4.940 lei/2,60

5.311

5.577

5.856

6.003

6.154

10

inspector de specialițațe

S

II

2.983/1,57

3.207

3.368

3.537

3.626

3.717

11

sef formație Piața Cențrala

gr II

M

3.800 lei/2,00

12

șef formație Piata Viilor

gr. II

M

3.800 lei /2,00

13

magaziner

țr. I

M

2.850 lei/1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

14

referenț casier

țr. IA

M

3.002 lei/1,58

3.228

3.390

3.560

3.649

3.741

15-23

casier

țr. I

M, G

2.850 lei/1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

24

elecțrician

țr. III

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

25

zidar

țr.m

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

26

lăcătuș mecanic

țr. III

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

27

insțalațor

țr. III

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

28-31

paznic

M, G

2.455. lei/1,18

2.640

2.772

2.911

2.984

3.059

32-35

guard

M, G

2.455. lei/1,18

2.640

2.772

2.911

2.984

3.059

36-39

ingrijitor clădiri

M. G

2.455. lei/1,18

2.640

2.772

2.911

2.984

3.059

Compartiment Administrare Cimitire

40

șef formație cimitire

gr II

M

3.800 lei/2,00

41-50

muncitor necalificat ( gropar )

tr. I

M, G

2.300 lei/1,08

2.473

2.597

2.727

2.796

2.866

51

casier

tr. I

M, G

2.850 lei/1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

52-53

îngrijitor cimitir

tr. I

M, G

2.455. lei/1,18

2.640

2.772

2.911

2.984

3.059

* Conform Legii nr. 153/2017 , salariile de baza aferente functiilor de conducere includ vechimea în munca , iar salariile de baza pentru functiile de executie sunt stabilite la gradatiile 0 - 5 , urmând a fi acordate prin act administrativ , conform legii, corespunzator vechimii în muncă a fiecărui angajat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZÂ, Secretar general, Ioan Apostu