Hotărârea nr. 63/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D.– Calea Națională nr. 19, CF/NC 66820 in vederea realizării obiectivului „construire spațiu comercial și birouri” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Calea Națională nr. 19, CF/NC 66820” în vederea realizării obiectivului construire spațiu comercial și birouri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui primar Cosmin-Ionuț Andrei cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - Calea Națională nr. 19, CF/NC 66820” în vederea realizării obiectivului „construire spațiu comercial și birouri”

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (6) lit. c) și alin. (7), lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația “Plan Urbanistic de Detaliu - Calea Națională nr. 19, CF/NC 66820” în vederea realizării obiectivului „construire spațiu comercial și birouri”, de către investitori persoane fizice, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 2521/2021, întocmit de către S.C. H’ART STUDIO S.R.L., coordonator proiect: URB. arh. Mihai Mihăilescu, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

 • S parcelă de referință = 542,00mp

 • P.O.T. = propus 31,38 % - max. 32%

 • C.U.T. = propus 0,461 - max. 0,500

o Spațiu comercial și birouri

o Regim de înălțime: P+1E

o Suprafața construită: 170,10mp.

o Suprafața construită desfășurată: 250,20mp.

o H cornișă = 7,00 m de la CTS

o H coamă = 9,50 m de la CTS

 • Suprafață circulații pietonale, auto: 245,00mp - max.45,21%

 • Suprafață spații verzi: 126,90mp - 23,41% - min.22.79%

 • Împrejmuire teren - conform planșa Reglementări urbanistice PUD.U03’

 • Durata și prețul concesiunii: pe durata existenței construcției, conform valori stabilite prin contract concesiune nr.5129/30.07.2019 aflat în valabilitate, valori indexate la nivelul 2021 cu indicele de inflație:

 • SC = 170,10mp - destinația imobile-construcții - 41,84lei/mp/an

 • S = 245,00mp - destinația circulații pietonale, auto (platforme) - 8,37lei/mp/an

 • S = 126,90mp - destinația spații verzi amenajate - 8,37lei/mp/an

 • Începând cu anul 2021 redevența va fi indexată la începutul fiecărui an, cu indicele de inflație stabilit pe anul precedent, inclusiv cu modul de actualizare a redevenței intervenite pe parcursul derulării contractului de concesiune, avându-se în vedere inclusiv Hotărârile Consiliului Local al municipiului Botoșani de stabilire a nivelului redevenței și se va achita anual, în două rate egale, până la 31 martie, respectiv până la 30 septembrie”.

 • Durata concesiunii: pe durata existenței construcției

 • Proiectul pentru obținerea autorizației de construire va fi însoțit în mod obligatoriu de planul și detaliile privind amenajările exterioare (spații verzi, alei, trotuare, parcaje).

 • Toate devierile de rețele de utilități sau lucrările de protejare a acestora necesare ca urmare a realizării obiectivului se vor face pe cheltuiala concesionarului.

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

Botoșani, 25.02.2021

Nr. 63