Hotărârea nr. 61/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea concesionării terenului de 9,75 mp, str. Săvenilor nr. 17, adiacent sc. C, parter, ap 1 reprezentand teren necesar pentru realizarea obiectivului “extindere apartament la fațada principală a blocului cu destinația de locuință” (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea concesionării terenului de 9,75 mp, str. Săvenilor nr. 17, adiacent sc. C, parter, ap 1 reprezentând teren necesar pentru realizarea obiectivului “extindere apartament la fațada principală a blocului cu destinația de locuință”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui primar Cosmin-Ionut Andrei cu privire la aprobarea concesionării terenului de 9,75 mp, str. Săvenilor nr. 17, adiacent sc. C, parter, ap 1, reprezentând teren necesar pentru realizarea obiectivului “extindere apartament la fațada principală a blocului cu destinația de locuință”

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (6) lit. b) și c) și alin. (7) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) și g) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă concesionarea terenului cu St = 9,75mp, prin încredințare directă, reprezentând teren pentru construcții, aflat în str. Săvenilor nr. 17, adiacent sc. C, parter, ap 1 reprezentând teren necesar pentru realizarea obiectivului “extindere apartament la fațada principală a blocului cu destinația de locuință” de către investitori persoane fizice, conform propunerilor cuprinse în proiectul nr. 8/2019, întocmit de către B.I.A. M. Mihăilescu - coordonator urbanism C. Arh. Mihai Mihăilescu, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

  • S teren de concesionat prin încredințare directă = 9,75 mp

  • Extindere apartament

o Regim de înălțime: P

o Suprafața construită la sol: 9,75 mp.

o Suprafața construită desfășurată: 9,75 mp.

  • Durata și prețul concesiunii: pe durata existenței construcției, preț 40,76lei/mp/an (corespunzător zonei a II-a), valoare ce va fi indexată cu indicele de inflație - pentru S totală teren = 9,75 mp reprezentând extinderi construcție apartament cu destinația de locuință la fațada principală a blocului

  • Începând cu anul 2021 redevanța va fi indexată la începutul fiecărui an, cu indicele de inflație stabilit pe anul precedent, inclusiv cu modul de actualizare a redevenței intervenite pe parcursul derulării contractului de concesiune, avându-se în vedere inclusiv Hotărârile Consiliului Local al municipiului Botoșani de stabilire a nivelului redevenței și se va achita anual, în două rate egale, până la 31 martie, respectiv până la 30 septembrie”.

  • Durata concesiunii: pe durata existenței construcției

  • Construcția trebuie să corespundă exigențelor de rezistență pentru a permite montarea schelelor necesare intervențiilor de mentenanță la fațadele blocului pe toată înălțimea acestuia.

  • Proiectul pentru obținerea autorizației de construire va fi însoțit în mod obligatoriu de planul și detaliile privind amenajările exterioare (spații verzi, alei, trotuare, mobilier urban).

  • Concesionarul va amenaja și întreține pe cheltuiala sa spațiul verde din dreptul apartamentului.

  • Fără acces din exterior.

  • Toate devierile de rețele de utilități sau lucrările de protejare a acestora necesare ca urmare a realizării obiectivului se vor face pe cheltuiala concesionarului.

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

Botoșani, 25.02.2021

Nr. 61