Hotărârea nr. 60/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea inchirierii prin licitație publică a unor pășuni proprietate a municipiului Botosani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor pășuni proprietate a municipiului Botosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor pășuni proprietate a municipiului Botosani,

văzând raportul de specialitate al Biroului Cadastru imobiliar și edilitar, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 2 lit. b), c), d) și f), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (4) -(5) și art. 9 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1064/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor - cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor, emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște, emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și b), art. 333 și art. 362 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2017 pentru aprobarea amenajamentelor pastorale valabile pentru pajiștile permanente din municipiul Botoșani,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă închirierea prin licitatie publică a următoarelor pășuni proprietatea municipiului, în următoarele condiții:

Nr.crt.

Obiectiv

Suprafață

Preț pornire licitație

1.

Pășunea Pușkin

15,65 ha

306 lei/ha - CF 59053

2.

Pășunea Groapa Popii

27,95 ha

252 lei/ha - CF 55432 și CF 55431

  • (2) Prețul minim de pornire la licitație a fost stabilit conform H.C.L. nr.17/31.01.2017 pentru aprobarea amenajamentelor pastorale, valabile pentru pajiștile permanente din municipiul Botoșani și Hotărârii Consiliului Județean nr. 147/ 17.12.2020 privind prețurile medii ale produselor agricole pentru anul 2021, asfel:

  • (3) - Garantia de bună execuție a contractului este de 20 % din valoare redeventei

licitată pe un an;

  • (4) - Durata concesiunii - 5 ani;

  • (5) - La licitatie se pot înscrie numai persoane fizice sau juridice, crescători de animale, care au animalele înscrise în Registrul national al exploatatiilor, membri ai colectivității locale sau care au sediul pe teritoriul municipiului Botoșani si care asigură o încărcătură optimă la hectar, dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha, conform reglementărilor generale și celor locale în materie.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 25.02.2021

Nr. 60