Hotărârea nr. 6/2021

HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 316 din 06.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate in principalele domenii de activitate a consiliului Local, precum și stabilirea componenței comisiilor de specialitate, modificată prin H.C.L nr. 377 din 14 decembrie 2020 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 316 din 06 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate a consiliului Local, precum și stabilirea componenței comisiilor de specialitate, modificată prin H.C.L nr. 377 din 14 decembrie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând referatul de aprobare al Primarului municipiului Botoșani, înregistrat la nr. INT 253

din 18.01.2020, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului

Botoșani nr. 316 din 06 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele

domenii de activitate a Consiliului Local, modificată prin H.C.L nr. 377 din 14 decembrie 2020,

având în vedere renunțările domnilor consilieri Boboc Cătălin și Buhăianu Bogdan-Ciprian

din comisiile de specialitate nr. 3, respectiv nr. 5, raportul de specialitate al Serviciului juridic -contencios, înregistrat la nr. INT 252 din 18.01.2020, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consililui Local,

în baza dispozițiilor art. 124 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 12, art. 14 alin. (11) pct.

 • 1 - 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al Municipiului Botoșani, aprobat prin HCL nr. 329/28.10.2019, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se modifică punctele 3 și 5 din art. 2 al hotărârii, care vor avea următorul conținut:

 • 3. Comisia pentru servicii publice, comerț și turism

  Nr.

  membri

  Nr. de locuri

  Numele și prenumele consilierului

  5

  2 PSD

  3 PNL

  Taielup Petru

  Diaconu Silvia Carmen

  Amos Andrei

  Maxim Măricel Corneliu

  Răileanu Monica

5. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenilor

Nr.

membri

Nr. de locuri

Numele și prenumele consilierului

5

2 PSD

2 PNL

1 Pro România

Buliga Marius

Timofti Miluță

Toma Constantin Liviu

Lupașcu Cătălina Camelia

Flutur Cătălin Mugurel

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 20 ianuarie 2021

Nr. 6