Hotărârea nr. 59/2021

HOTĂRARE Pentru completarea inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Biroului Cadastru imobiliar și edilitar, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2) lit. c ) și art. 357 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și celor ale Hotărârii Guvernului nr. 392/2020 privind Normele pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani cu următoarele obiective :

SECȚIUNEA I Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar ( lei )

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

80

“-“

Curți, constructii

Aleea Scipione Badescu nr. 3 - baterie garaje, garaj, teren Cc in suprafata de 20,00 mp

1977

2982,00

Decret expropriere nr. 396/1977

81

“-“

Curți, constructii

Aleea Teodor Callimachi nr. 6 (fosta Aleea Școlii nr. 1) - baterie garaje, garaj, teren Cc in suprafata de

20,00 mp

1977

2982,00

Decret expropriere nr. 396/1977

82

“-“

Curți, constructii

Aleea Pacea nr. 1 - baterie garaje, garaj poz. 8, teren Cc in suprafata de 22,00 mp

1977

3205,62

Decret expropriere nr. 396/1977

83

“-“

Curți, constructii

Str. Ion Creangă nr. 55, teren Cc în suprafață de 300,00 mp

1988

39648,00

Decret expropriere nr.394/1988

84

“-“

Curți, constructii

Str. Ion Creangă nr. 57, teren Cc în suprafață de

300,00 mp                                ’

1988

39648,00

Decret expropriere nr.394/1988

85

“-“

Teren arabil

Calea Nationala nr. 15A (fosta str. Manolesti Deal nr. 32A) - teren arabil in suprafata de 103,00 mp

1984

15008,13

Decret expropriere nr. 423/1984

86

“-“

Teren arabil

Str. Manolesti Deal nr. 14 - teren arabil in suprafat de 182,00 mp

1984

26519,22

Decret expropriere nr. 423/1984

87

“-“

Curți, constructii

Str. Octav Onicescu nr. 62A, teren Cc in suprafata de 28,00 mp

1982

4079,88

Decret expropriere nr.421/1982

88

“-“

Curți, constructii

Str. Zorilor nr. 2, sc. B, parter, ap. 3 - adiacent, teren Cc in suprafata de 14,00 mp

1983

2087,40

Decret expropriere nr. 184/1983

89

“-“

Teren arabil

Str. Izvoarelor nr. 19, teren arabil in suprafata de 314,00 mp

1980

41498,24

Decret expropriere nr. 147/1980

90

“-“

Curți, constructii

Str. Adrian Adamiu nr. fn, teren Cc in suprafata de 143,00 mp

1984

20110,09

Decret expropriere nr. 423/1984

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar ( lei )

Situația juridică actuală

91

“-“

Curți, construcții

Aleea Teodor Callimachi nr. 6 (fosta Aleea Școlii nr. 1) - baterie garaje, garaj poz.31, teren Cc in suprafața de 22,00 mp

1977

3280,20

Decret expropriere nr. 396/1977

92

“-“

Curți, constructii

Aleea George Enescu nr. 3, teren arabil in suprafața de 1735,00 mp

1983

229.297,6

Decret expropriere nr. 193/1983

93

“-“

Curți, constructii

Str. Stefan Luchian nr. 9, sc. A - adiacent, teren Cc in suprafata de 25,00 mp

1982

3.727,50

Decret expropriere nr. 421/1982

94

“-“

Curți, constructii

Str. Marchian nr. fn, teren Cc in suprafata de 572,00 mp

1988

85285,20

Decret expropriere nr. 394/1988

95

“-“

Curți, constructii

Aleea Sf. Gheorghe, teren Cc in suprafata de 1060,00 mp

1982

154452,6

Decret expropriere nr. 154/1982

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se identifică prin planșele anexe nr. 80 - 95 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 25.02.2021

Nr. 59