Hotărârea nr. 58/2021

HOTĂRARE Pentru darea in folosință gratuită către Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a unor spații din clădirea Corp ”B” a Colegiului Național ”August Treboniu Laurian” Botoșani, proprietate publică a municipiului Botoșani, pentru inființarea unei extensiuni universitare (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită către Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a unor spații din clădirea Corp ”B” a Colegiului Național ”August Treboniu Laurian” Botoșani, proprietate publică a municipiului Botoșani, pentru înființarea unei extensiuni universitare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind darea în folosință gratuită către Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a unor spații din clădirea Corp ”B” a Colegiului Național ”August Treboniu Laurian” Botoșani, proprietate publică a municipiului Botoșani, pentru înființarea unei extensiuni universitare, precum și propunerea formulată în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând solicitarea Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, transmisă cu adresa nr. 1852/2021, privind alocarea unor spații din incinta Colegiului Național ”August Treboniu Laurian” pentru desfășurarea activității didactice universitare în cadrul unei extensiuni universitare în municipiul Botoșani, răspunsul Colegiului Național ”August Treboniu Laurian”, transmis cu adresa nr. 320/2021, privind spațiile ce vor fi puse la dispoziție pentru desfășurarea activității didactice universitare, raportul de specialitate al Serviciului patrimoniu, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 3 lit. e), art. 5 alin. (1) și art. 226 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 349 - 351 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 874 și art. 2146 - 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 (1) Se aprobă darea în folosință gratuită către Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a unui număr de opt săli de clasă situate în corpul ”B” al Colegiului Național ”August Treboniu Laurian” din municipiul Botoșani, după cum urmează:

 • - sălile de clasă nr. 11 - 17, situate la etajul 1 al Corpului ”B” al Colegiului Național ”August Treboniu Laurian”;

 • - sala nr. 22 situată la etajul 2 al Corpului ”B” al Colegiului Național ”August Treboniu Laurian”.

 • (2) Se aprobă darea în folosință gratuită către Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a Amfiteatrului ”Aurel Dorcu” și Aulei festive situate în Corpul ”B” al Colegiului Național ”August Treboniu Laurian” pentru acțiuni ale studenților extensiunii Botoșani, respectiv pentru organizarea de evenimente academice marcante, în limita a 20 ore/an pentru fiecare.

 • (3) Spațiile prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate de către Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

  Nr. săli clasă

  Capacitate

  Utilizare

  8

  25 - 30 locuri

  nr. săptămâni/an

  nr. zile/săptămână

  nr. ore/zi

  28

  4

  6

Total ore/an: 2688

Art. 2 Spațiile prevăzute la art. 1 se identifică prin planșele anexă nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Dreptul de folosință gratuită a spațiilor prevăzute la art. 1 se acordă Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru înființarea unei extensiuni universitare în municipiul Botoșani și pentru desfășurarea activităților didactice universitare în cadrul acesteia, pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire.

Art. 4 Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se mandatează Primarul municipiului Botoșani să încheie un contract de comodat cu Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Art. 5 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 25.02.2021

Nr. 58