Hotărârea nr. 57/2021

HOTĂRARE Pentru unele măsuri de administrare a unui teren proprietatea Municipiului Botoṣani ocupat de construcṭiile administrate de către Clubul Sportiv Botoṣani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind unele măsuri de administrare a unui teren proprietatea Municipiului Botoșani ocupat de construcțiile administrate de către Clubul Sportiv Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

având în vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Botoșani, domnul Cosmin lonuț Andrei, prin care se propun unele măsuri de administrare a unui teren ocupat de construcțiile administrate de către Clubul Sportiv Botoșani,

în considerarea solicitării Clubului Sportiv Botoșani privind transmiterea în folosință gratuită a suprafețelor de teren aferente construcțiilor administrate de către Clubul Sportiv Botoșani, în suprafață totală de 4797 m.p.,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. c) coroborate cu cele ale art 129 alin. (6) lit.a), precum și ale art 349 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 57/2019 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art 196 alin. (1) lit a), coroborat cu art 139 alin. (3) lit. g) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteriare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă modificarea suprafețelor terenurilor transmise în folosință gratuită a Clubului Sportiv Botoșani, prin Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr. 283/27.06.2007 și Hotărârea Consiliului Local nr. 207/07.07.2014, identificate prin Cartea funciară nr.58668 a municipiului Botoșani, noua suprafață totală a terenurilor fiind de 4797 mp compusă din terenul aferent lotului 1 în suprafață de 2852 m.p. și terenul aferent lotului nr. 2 în suprafață de 1945 m.p., conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Dreptul de folosință gratuită constituit conform alin. (1) este pe durata existenței construcțiilor, sub condiția rezolutorie a menținerii destinației pentru activitățile specifice Clublui Sportiv Botoșani.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 25.02.2021

Nr. 57