Hotărârea nr. 56/2021

HOTĂRARE Pentru neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat in municipiul Botoșani, Bd. Mihai Eminescu nr. 39 (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în

municipiul Botoșani, Bd. Mihai Eminescu nr. 39

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind necesitatea punerii în dezbatere a neexercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, Bd. Mihai Eminescu nr. 39, imobil clasat în lista monumentelor istorice, poz. 287, Cod BT-II-m-B-01881,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art.4 alin.(8) din Legea 422/200 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în mun. Botoșani, Bd. Mihai Eminescu nr. 39, imobil clasat în lista monumentelor istorice, cod. BT-II-m-B-01881, compus din teren în suprafață de 2445 mp și construcții în suprafață de 493,00 mp.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                 Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 25.02.2021

Nr. 56