Hotărârea nr. 55/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor imobile - construcṭii ṣi teren Atelier Colegiul Tehnic Dimitrie Negreanu aflate in domeniul public al municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor imobile - construcții și teren -Atelier Colegiul Tehnic Dimitrie Negreanu aflate în domeniul public al municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind schimbarea destinației unor imobile aflate în domeniul public al Municipiului Botoșani din imobile cu destinația de Ateliere unitate de învățământ, respectiv Atelier Colegiul Tehnic Dimitrie Negreanu în imobile cu destinația de „Sediu secundar Primăria Municipiului Botoșani”,

văzând raportul de specialitate al Serviciului patrimoniu, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art. 9 pct.1 din Procedura de eliberare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5819/2016, art. 129 alin (2) lit. c) și lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 112 alin. (6) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă propunerea de schimbare a destinației unor imobile - construcții și teren aferent - ” Atelier Colegiul Tehnic Dimitrie Negreanu”, aflate în domeniul public al municipiului Botoșani din imobile cu destinația de unitate de învățământ, în imobile cu destinația de „Sediu Secundar Primăria municipiului Botoșani”, astfel:

  • - Clădire Atelier Unitate de Învățământ în suprafață de 241 m.p. și teren aferent în suprafață de 297,69 mp situat în municipiul Botoșani, str. Aleea Crizantemelor, în care a funcționat Atelierul Colegiului Tehnic Dimitrie Negreanu, în imobile - destinația de „Sediu Secundar Primăria municipiului Botoșani”, pentru o perioadă de 10 ani.

  • Art. 2 Schimbarea destinației imobilelor - construcții și teren aferent ” Atelier Colegiul Tehnic Dimitrie Negreanu”, operează numai după obținerea și în condițiile ce vor fi impuse prin Avizul conform al Ministerului Educației Naționale.

  • Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate, va lua măsuri de ducere la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                 Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 25.02.2021

Nr. 55