Hotărârea nr. 54/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces la imobilul proprietate, situat in Calea Națională nr 24 F (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinația extindere acces la imobilul proprietate, situat în Calea Națională nr 24 F

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin lonuț Andrei privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinația extindere acces la imobilul propietate, situat în Calea Națională nr 24 F, Municipiul Botoșani,

având în vedere solicitarea doamnei Alexa Rodica privind concesionarea unui teren în suprafață de 170,00 mp situat în Municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 24 F cu destinația de extindere acces la imobilul proprietate,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 129 alin. (6) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 617, art. 618 alin. (1) și art. 619 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul cu art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă concesionarea prin încredințare directă, cu destinația - extindere cale de acces la imobilul proprietate, către numita Alexa Rodica, a terenului în suprafață totală de 170,00 m.p. amplasat în Calea Națională nr 24 F, municipiul Botoșani, identificat în planșa anexă la prezenta hotărâre.

  • (2) Redevența va fi de 8,40 lei/mp/an, la nivelul anului 2021, redevența urmând a se indexa anual în functie de rata inflației și cu modul de actualizare a redevenței intervenite pe parcursul derulării contractului de concesiune, prin hotărârile Consiliului Local de stabilire a nivelului redevenței.

  • (3) Durata contractului de concesiune va fi de 5 ani.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                 Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 25.02.2021

Nr. 54