Hotărârea nr. 53/2021

HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei de transmitere in folosinţă gratuită a unui spaţiu din Incubatorul de Afaceri către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

ROMANIA JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea duratei de transmitere în folosință gratuită a unui spațiu din Incubatorul de Afaceri către Agenția Națională pentru Locuințe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind prelungirea duratei de transmitere în folosință gratuită a unui spațiu din Incubatorul de Afaceri către Agenția Națională pentru Locuințe,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit. b) și art. 355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 620 din 27 iunie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare,

conform dispozițiilor art. 362 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la dreptul de folosință cu titlu gratuit,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit.g) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei de transmitere în folosință gratuită a spațiului din Incubatorul de Afaceri, situat în municipiul Botoșani, str. Poștei nr. 9, camera 628 A, în suprafață de 19,71 mp, către Agenția Națională pentru Locuințe, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să elaboreze și să perfecteze documentele necesare prelungirii contractului de închiriere.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. Locativa S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 25.02.2021

Nr. 53