Hotărârea nr. 52/2021

HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unui contract de inchiriere a spaţiului proprietatea publică a municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

H O T Ă R Â R E privind prelungirea duratei unui contract de închiriere a spațiului proprietatea publică a municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind prelungirea duratei unui contract de închiriere a spațiului, proprietatea publică a municipiului Botoșani, situat în incinta ansamblului de blocuri O1-O3 din Calea Națională intersecție cu strada Ion Pillat,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 alin. (6) lit. a) și art. 608 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 858 - 865 și art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin (3) lit. g) și art. 196 alin (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere a spațiului, proprietatea municipiului Botoșani, situat în incinta ansamblului de blocuri O1- O3 din Calea Națională intersecție cu strada Ion Pillat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Perfectarea documentației se va efectua numai după renegocierea chiriei.

  • (3) Nivelul chiriei va fi actualizat anual cu indicele de inflație înregistrat în anul precedent.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să elaboreze și să perfecteze documentele necesare prelungirii contractului de închiriere.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 25.02.2021

Nr. 52

ROMANIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR. 52 DIN 25.02.2021

Nr. crt.

Titular contract

Documentul închirierii

Denumire/adresa

Destinația spațiului închiriat

Durata aprobată

1.

S.C. GEODEZIE CADASTRU MOLDOVA S.R.L.

2116/ 28.01.2015

Spațiu - subsolul blocurilor O1 - O3 din Calea Națională intersecție cu strada Ion ’ Pillat

Spațiu depozitare

3 ani

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu