Hotărârea nr. 51/2021

HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art.22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1169 și art. 1243 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și art. 355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri proprietate privată a municipiului Botoșani, ocupate de construcții proprietatea solicitanților, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Perfectarea actelor adiționale la contractele de concesiune se va efectua numai după renegocierea redevenței. Nivelul minim al redevenței, de la care vor porni negocierile, este cel prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr 323 din 31.07.2007 de aprobare a regulamentului privind regimul concesiunilor pentru terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să efectueze toate operațiunile ce sunt în sarcina Consiliului Local în calitate de concedent.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                      Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 25 februarie 2021

Nr. 51

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR. 51 DIN 25.02.2021

Nr.

Crt.

TITULAR CONTRACT

DOCUMENTE CONCESIUNE

Durata aprobată

1

URSU DUMITRU DORIN

Contract concesiune nr.

446 din 30.11.1993

Până la 31.12.2023

2.

APĂTĂCHIOAIE ȘTEFAN

Contract concesiune nr.

4639 din 14.11.2014

Până la 31.12.2023

3.

GHEORGHIU VIORICA

Contract concesiune nr.

4637 din 21.10.2014

Trei ani

4.

S.C. MOLDOPAC DOINA S.R.L.

Contract concesiune nr.

2526 din 30.01.2003

Până la 31.12.2023

5.

MARIN IONEL

Contract concesiune nr.

659 din 14.09.1994

Până la 31.12.2023

6.

TODIRICĂ AUREL

Contract concesiune nr.

4264 din 12.03.2012

Trei ani

7.

MATECIUC CONSTANTIN

Contract concesiune nr.

1238 din 17.09.1996

Până la 31.12.2023

8.

CALIMANDRUC CONSTANTIN

Contract concesiune nr.

557 din 27.06.1994

Până la 31.12.2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu