Hotărârea nr. 50/2021

HOTĂRARE Pentru reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Botoșani, precum și acordul Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru transmiterea unor imobile proprietate privată a statului in administrarea Ministerului Apărării Naționale (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Botoșani, precum și acordul Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru transmiterea unor imobile proprietate privată a statului în administrarea Ministerului Apărării Naționale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionut Andrei privind reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Botoșani, precum și acordul Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru transmiterea unor imobile proprietate privată a statului în administrarea Ministerului Apărării Naționale,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 3 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 96/2014 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Botoșani și în administrarea Consiliului Local al municipiului Botoșani și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, coroborate cu cele ale art. 293, art. 362 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 846 lit. b) teza a doua și lit. e) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (2) și alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea unor imobile - terenuri proprietate publică a municipiului Botoșani în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, după cum urmează:

 • 1. teren intravilan în suprafață de 284 m.p. situat în municipiul Botoșani, Șoseaua Iașului, nr. 2, județul Botoșani, aferent construcției bloc de locuințe St + P + 3E compusă din 12 apartamente, identificat cu nr. cadastral 68161 și cartea funciară nr.68161 ale municipiului Botoșani; valoarea de inventar a terenului este de 218,62 lei.

 • 2. teren intravilan în suprafață de 284 m.p. situat în municipiul Botoșani, Șoseaua Iașului, nr. 2A, județul Botoșani, aferent construcției bloc de locuințe St + P + 3E compusă din 12 apartamente, identificat cu nr. cadastral 68163 și cartea funciară nr. 68163 ale municipiului Botoșani; valoarea de inventar a terenului este de 218,62 lei.

 • 3. teren intravilan în suprafață de 343 m.p., situat în municipiul Botoșani, Șoseaua Iașului, nr. 2B, județul Botoșani, aferent construcției bloc de locuințe St + P + 3E compusă din 16 apartamente, identificat prin număr cadastral 68166 și cartea funciară nr. 68166 ale municipiului Botoșani; valoarea de inventar a terenului este de 264,04 lei.

Art. 2 Consiliul Local al municipiului Botoșani își dă acordul pentru transmiterea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a următoarelor bunuri - construcții proprietate privată a statului:

 • 1. bloc de locuințe cu suprafața construită la sol: 284 m.p., nivel de înălțime: St + P + 3E, compus din 12 apartamente cu o suprafață construită desfășurată de 1165,00 m.p., situat în municipiul Botoșani, Șoseaua Iașului nr. 2, județul Botoșani, identificat prin număr cadastral 68161 - C1 și Cartea funciară nr. 68161 ale municipiului Botoșani, valoarea de inventar este de 1.690.457,173 lei cu T.V.A..

 • 2. bloc de locuințe cu suprafața construită la sol: 284 m.p., nivel de înălțime: St + P + 3E, compus din 12 apartamente cu o suprafață construită desfășurată de 1165,00 m.p., situat în municipiul Botoșani, Șoseaua Iașului nr. 2A, județul Botoșani, identificat prin număr cadastral 68163 - C1 și Cartea funciară nr. 68163 ale municipiului Botoșani, valoarea de inventar este de 1.690.457,173 lei cu T.V.A.

 • 3. bloc de locuințe cu suprafața construită la sol: 343 m.p., nivel de înălțime: St + P + 3E, compus din 16 apartamente cu o suprafață construită desfășurată de 1409,00 m.p., situat în municipiul Botoșani, Șoseaua Iașului nr. 2B, sc. A, județul Botoșani, identificat prin număr cadastral 68166 - C1 și Cartea funciară nr. 68166 ale municipiului Botoșani, valoarea de inventar este de 2.044.510,005 lei cu T.V.A..

Art. 3 Prin grija Direcției economice, Direcției dezvoltare locală și Serviciului patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani se vor actualiza datele din evidența cantitativ - valorică și se vor face demersurile legale pentru modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Botoșani, precum și a inventarului bunurilor proprietate privată a statului aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Botoșani, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

Botoșani, 25.02.2021

Nr. 50


Serviciul Patrimoniu


România

Județul Botoșani

Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Aprobat,

Primar,

Cosmin lonuț Andrei

R A P O R T DE SPECIALITATE privind reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Botoșani, precum și acordul Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru transmiterea unor imobile proprietate privată a statului în administrarea Ministerului Apărării Naționale

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului local propune trecerea unor imobile - terenuri proprietate publică a municipiului Botoșani în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale aferent unui număr de 40 unități locative ANL, situate în Șoseaua Iașului, identificate cadastral cu nr. 68161-C1 din Cartea funciară 68161, nr. 68163-C1 din Cartea funciară 68163, respectiv nr. 68166-C1 din Cartea funciară 68166. De asemenea, proiectul de hotărâre propune ca Consiliul Local al Municipiului Botoșani să își dea acordul pentru transmiterea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a unui număr de 40 bunuri - construcții unități locative ANL, proprietate privată a statului.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Cosmin lonuț Andrei, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre ;.

In conformitate cu prevederile:

 • - art. 129, alin. (2), lit. (c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al municipiului;

 • - art.293 și art. 362, alin.(1) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: “

Art. 293

Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al statului

 • (1) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz.

 • (2) În instrumentul de prezentare și motivare al hotărârii prevăzute la alin. (1) se regăsește, în mod obligatoriu, justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului public județean sau local, după caz.

 • (3) Cererea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin notă înaintată Guvernului de către autoritatea/instituția publică interesată, care cuprinde justificarea temeinică a uzului sau interesului public național.

 • (4) Hotărârea de trecere prevăzută la alin. (1) se transmite Guvernului în termen de 90 de zile de la data adoptării acesteia.

 • (5) Guvernul, la inițiativa autorității/instituției publice care a solicitat trecerea bunului, adoptă o hotărâre prin care declară bunul de uz sau de interes public național, aprobă înscrierea bunului în inventar și stabilește titularul dreptului de administrare.

Art. 362

Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate privată

(1) Bunurile proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate.

(3) Dispozițiile privind darea în administrare, concesionarea, închirierea și darea în folosință gratuită a bunurilor aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se aplică în mod corespunzător.”

Hotărarea Guvernului României Nr. 96 din 12 februarie 2014 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Botoșani și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului “Art. 4

 • (1) Consiliul Local al Municipiului Botoșani va transmite în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale un procent de 50% din locuințele ce vor fi realizate pe amplasamentul transmis împreună cu terenul aferent acestora, dar nu mai puțin de 187 unități locative.

 • (2) Transmiterea către Ministerul Apărării Naționale a locuințelor menționate la alin. (1) se va face în termen de 10 ani de la preluarea părții de imobil prevăzută la art. 2, etapizat, într-un procent anual de 15% din numărul total de locuințe ce trebuie transmise instituției militare, după primii 3 ani de la preluare de către autoritatea publică locală.”

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a întocmit prezentul raport de specialitate referitor la proiectul de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Botoșani, precum și acordul Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru transmiterea unor imobile proprietate privată a statului în administrarea Ministerului Apărării Naționale

Intrucât sunt îndeplinite condițiile legale incidente în materie, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată, respectiv reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Botoșani, precum și acordul Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru transmiterea unor imobile proprietate privată a statului în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

Șef Serviciu Patrimoniu, Consilier juridic

Gherase Iulius Sebastian

Șef Birou Cadastru

Palaghiu Dorin


Director Economic,

Mirela Gheorghiță

Consilier Juridic,

Cical Annabella Claudia

Serviciul Patrimoniu

Nr. INT 954 din 17 februarie 2021

Aprobat, Primar,

Cosmin -Ionuț Andrei

REFERAT DE APROBARE

A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Botoșani, precum și acordul Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru transmiterea unor imobile proprietate privată a statului în administrarea Ministerului Apărării Naționale

Având în vedere proiectul de hotărâre privind privind reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Botoșani, precum și acordul Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru transmiterea unor imobile proprietate privată a statului în administrarea Ministerului Apărării Naționale, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din luna februarie a anului 2021, a proiectului de hotărâre prezentat.

Șef Serviciu Patrimoniu,

Gherase Iulius Sebastian