Hotărârea nr. 5/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea proceselor verbale de predare primire a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate in proprietatea Municipiului Botoşani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a pieṭelor ṣi targului(obor) si aprobarea transmiterii acestora in administrarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului si Cimitirelor (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proceselor verbale de predare primire a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului(obor) si aprobarea transmiterii acestora in administrarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului si Cimitirelor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin lonuț Andrei privind aprobarea proceselor verbale de predare primire a bunurilor ce au facut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului(obor) si aprobarea transmiterii acestora in administrarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului si Cimitirelor,

văzând raportul de specialitate comun al Direcției Economice și Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 129, alin.(6), lit. (a), (b) și art. 286, alin. (4), art. 287, lit. (b), art. 297-299, art. 354-357, respectiv art. 580 - 591 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv dispozițiile art. 3, alin. (1), lit. (e) și (m), art. 5, pct. 1), lit. (g) și pct.. 3, lit.(d) din Ordonanța Guvernului României nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,

în temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit. (a) coroborate cu prevederile art. 139, alin. (2) și art.139, alin. (3) lit. (g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă procesul - verbal de predare primire a ansamblului bunurilor mobile și imobile ce constituie infrastructura edilitar -urbană destinată activităților de administrare a cimitirelor ce au facut obiectul contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă procesul - verbal de predare primire a ansamblului bunurilor mobile și imobile ce constituie infrastructura edilitar -urbană destinată activităților de administrare a piețelor și târgului (obor), ce au facut obiectul contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de

administrare a piețelor și târgului (obor), ce constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Se aprobă procesul verbal de negociere a valorii bunurilor ce constituie obiecte de inventar și mijloace fixe achiziționate din fonduri proprii de către S.C Urban Serv S.A., conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă achitarea către S.C. Urban Serv S.A. a sumei de 798.471,42 lei, fără TVA, reprezentând valoarea bunurilor ce constituie obiecte de inventar și mijloace fixe achiziționate din fonduri proprii de către S.C Urban Serv S.A în termen de 36 luni de la predarea efectivă a bunurilor.

Art. 4 Se aprobă preluarea în evidențele contabile ale Municipiului Botoșani a ansamblului bunurilor mobile și imobile ce constituie infrastructura edilitar -urbană destinată activităților de administrare a piețelor, oborului și cimitirelor conform Anexei nr.1, Anexei nr. 2 și Anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă transmiterea bunurilor prevăzute în cele 3 anexe la prezenta hotărâre în administrarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului si Cimitirelor, conform modelului procesului - verbal de predare primire, Anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Prevederilor proceselor verbale de predare primire ce fac obiectul prezentei hotărâri vor în vigoare la data de 01.02.2021.

Art. 7 Se împuternicește S.C. Urban Serv S.A să întreprindă operațiunile de casare a autoturismului Daewoo Nubira, suma de bani care va rezulta în urma operațiunii de casare urmând a fi livrată către Municipiul Botoșani.

Art. 8 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

Botoșani, 20 ianuarie 2021

Nr. 5

ANEXA NR.1 LA HCL NR. 5 DIN 20.01.2021

PROCESUL - VERBAL

de predare primire a ansamblului bunurilor mobile și imobile ce constituie infrastructura edilitar -urbană destinată activităților de administrare a cimitirelor ce au facut obiectul contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                       Secretar general, Ioan ApostuTelefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007


Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com ANEXA 1 ZAPROCES VERBAL PREDARE BUNURI SI MIJLOACE FIXE CIMITIRE

SITUAȚIA MIJLOACELOR FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI BOTOȘANI CARE VOR FI PREDATE DE URBAN SERV SA BOTOȘANI CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

NR.

CRT

NR. INV

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

CANTITATE /BUCĂȚI

VAOARE

CIMITIRE

1

ÎMPREJMUIRE CIMITIR PACEA 490 ML

5.595,23

2

10269

AMENAJARE GARD TABLA ZINCATA

1

12.745,35

3

10269

IN LUNGIME DE 78.5 M

4

ÎMPREJMUIRE CIMITIR PACEA 124 ML

1

20.911,30

TOTAL CIMITIRE

39.251,88

TOTAL GENERAL

39.251,88

SITUAȚIA OBIECTELOR DE INVENTAR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI CARE VOR FI PREDATE DE URBAN SERV SA CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

CIMITIRE

DENUMIRE

PRET/UN

CANTITATE /BUC.

VALOARE/LEI

BĂNCI AGREMENT TIP ISABELA CU TĂLPI DIN BETON

416,50

10,00

4.165,00

CABINA WC

CIMITIR PACEA

723,67

1,00

723,67

TOTAL

16,00

4.888,67

SITUAȚIA TERENURILOR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI CARE VOR FI PREDATE DE URBAN SERV SA BOTOȘANI CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Nr.crt.

nr. Inv.

AMPLASAMENTUL

SUPRAF/MP

VALOARE/lei

1

60025

Cimitir Pacea

99.708,61

14.209.273,07

2

60024

Cimitir Eternitatea

67.041,14

9.553.810,44

TOTAL

166.749,75

23.763.083,51

SITUAȚIA MIJLOACELOR FIXE

APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI DATE IN CONCESIUNE URBAN SERV BOTOȘANI IN BAZA CONTRACTULUI NR.25770/20.10.2005 DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR DIN MUNICIPIUL BOTOȘANI


NR.C RT.

NR. INV.

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

VALOARE / LEI

1

10280

CLĂDIRE PAZNIC ETERNITATEA

2.516,99

2

10281

CLĂDIRE PAZNIC PACEA

1.961,99

3

14415

ALEI PRINCIP SI TREPTE DE ACCES CIMITIR PACEA LOT1=334 M, LOT 11=258.5 M , LOT lll=231M, LOT IV=289 M TOTAL 1112.5 ML+TREPTE SI SCĂRI

303.224,25

4

14416

ALEI PRINCIPALE SI TROTUARE LOTUL III CIMIT ETERNITATEA

118.200,68

5

14415

ALEI CIMITIR PACEA TRONSON 1

44.976,66

TOTAL

470.880,57


A preuat Director GeueraV Mihail Gabr^fiU^^


A primit

COMISIA DE INVENTARIERE

Președinte comisie,

p^MKr

- Cosmin lonUftA^ORBt


Director Ecbnomic, Camelia Șet$TER


Membri comisie,.

VICEPRIMAR

- Bogdan Ciprian BUHĂ . aNU


Compartiment Juridic, luliana GHFOR.GHIU

Comisia de inventariere

P r eșed in ț£jțo riA e, Marcel p|£^n5A0bVEI


DIRECTOR ECONOM'

-MirelaGHEORG^ltĂ


ȘEF SERVICIU PATRIMONIU - lulius Sebastian GHERASE


Membri comisie, Cătălin Răzvan BALT^


Cristinel TOMA

Miluță TIMOFTI loan Dorel FEDEROVICI

Secretar, Carmina DR&LCIUC


CONSILIER SERVICIU CONTABILITATE

-Tatiana CUȘNIR


CONSILIER SERVICIU PATRIMONIU - Gabriela Loredana ARTIMON


Secretar,

Daniela Elena DUMITRAȘ


ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 5 DIN 20.01.2021

PROCESUL - VERBAL

de predare primire a ansamblului bunurilor mobile și imobile ce constituie infrastructura edilitar -urbană destinată activităților de administrare a piețelor și târgului (obor), ce au făcut obiectul contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului (obor)


URBAN SERV S.A.Telefon: 0231/517912 Dispecerat; 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com


ANEXA 2


PROCES VERBAL PREDARE BUNURI SI MIJLOACE FIXE PIEȚE SI OBOR

SITUAȚIA MIJLOACELOR FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI BOTOȘANI CARE VOR FI PREDATE DE URBAN SERV SA BOTOȘANI CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

NR.

CRT

NR. INV .

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

CANTITATE /BUCĂȚI

VAOARE

ADMINISTRATIV

1

CASA BANI TIP BULSAN

1

3.120,37

2

30178

TOTAL ADMINISTRATIV

3.120,37

PIAȚA CENTRALA

3

TAMPLARIE ALUMINIU

1

4.320,96

4

30251

BALANȚA SEMIAUTOMATA 200 KG

1

1.903,19

5

20269

TARABA CU VITRINA

11

11.466,81

6

30252

TARABA PIAȚA FARA ACOPERIȘ

5

14.910,07

7

10258

TARABA PIAȚA CU ACOPERIȘ

12

34.399,13

8

10266

TARABA PIAȚA FARA ACOPERIȘ

10

32.279,50

9

10259

MASA FIBRA STICLA FARA ACOPERIȘ

15

48.419,25

10

10260

TARABA PIAȚA CU ACOPERIȘ

23

65.931,67

11

10261

TARABA PIAȚA CU ACOPERIȘ

5

14.332,97

12

10266

TARABA PIAȚA CU ACOPERIȘ FIBRA ST

10

31.028,01

13

10267

TARABA CU VITRINA

30

108.895,50

14

30208

TARABA PIAȚA DSP

35

93.286,46

TOTAL PIAȚA CENTRALA

461.173,52

PIAȚA VIILOR

15

EXTINDERE P VIILOR+GR SANIT+UTILIT

1

395.461,69

16

10262

PLOMBA 5 VIILOR 77

1

88.024,87

17

10263

PLOMBA 5 VIILOR 77 VARNAV 22 57.58 MP

1

89.890,47

14396

53881+MODERNIZARE HALA LACTATE

37081.64=90962.64

18

TARABA PIAȚA FARA ACOPERIȘ

8

25.823,60

19

10265

TARABA PIAȚA FARA ACOPERIȘ

12

35.787,58

TOTAL PIAȚA VIILOR

634.988,21

METROLOGIE, MENTENANTA

20

CONTOR ELECTRONIC

2

6.437,00

21

20272

C.T RACORDATA LA GAZ METAN

1

63.647,63

22

30254

RACORD GAZ METAN

1

26.240,23

TOTAL METROL, MENTENANTA

96.324,86

BAZAR-OBOR

23

10257

CHIOȘC METALIC

1

426,97

TOTAL OBOR

426,97

TOTAL GENERAL

1.196.033,93

SITUAȚIA OBIECTELOR DE INVENTAR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BOROȘANI CARE VOR FI PREDATE DE URBAN SERV SA CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ___________________________________BOTOȘANI________________________

ADMINISTRATIV

DENUMIRE

PRET/UN

CANT1TATE/BU

C.

VALOARE/LEI

BALANȚA ETALON

20 KG

870,00

1,00

870,00

TOTAL

870,00

PIAȚA

DENUMIRE

PRET/UN

CANTITATE/BU

C.

VALOARE/LEI

CANTAR

ELECTRONIC

1.694,62

1,00

1.694,62

FIRMA

LUMINOASA

180,00

1,00

180,00

TOTAL

1.874,62

PIAȚA

DENUMIRE

PRET/UN

CANTITATE/BU

C.

VALOARE/LEI

CONTOR APA CALDA

374,34

1,00

374,34

APARAT SUDURA

2.184,43

1,00

2.184,43

TOTAL

2.558,77

TOTAL GENERAL

5303,39

SITUAȚIA TERENURILOR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI CARE VOR FI PREDATE DE URBAN SERV SA BOTOȘANI CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Nr.crt.

nr. Inv.

AMPLASAMENTUL

SUPRAF/ MP

VALOARE /lei

1

60867

Plata Centrala

15.628,19

2.512.904,24

2

60870,1

Plata Viilor

3.274,98

528.439,17

3

60023,1

Obor

7.867,00

1.128.376,50

TOTAL

26.770,17

4.169.719,91

SITUAȚIA MIJLOACELOR FIXE

APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI DATE IN CONCESIUNE URBAN SERV BOTOȘANI IN BAZA CONTRACTULUI NR.20771/20.10.2005 DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR IN MUNICIPIUL BOTOȘANI

NR.C RT.

NR. INV.

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

VALOARE / LEI

1

10304

OBORSTR PUSKÎN

66.464,04

2

10282

SPATII PUBLICE PLATOU A

936.748,73

3

10285

HALA CARNE PIAȚA CENTRALA

3.076.466,04

4

10286

HALA PESTE PIAȚA CENTRALA

1.007.272,64

5

10914

PLATOU B PIAȚA CENTRALA

5.322.461,48

6

10284

PLATOU PIAȚA VIILOR

1.577.393,66

TOTAL

11.986.806,59

A predat

Director Gejreral M iha il?0a bri^EANASA,


A primit

COMISIA DE INVENTARIERE Președidte>camisie,

- Cosm.in JpnyrANDR^I

Director Ecdnomic, Camelia ȘU^R

Membri comisie, VICEPRIMAR

- Bogdan Ciprian BUHĂIANU

Compartiment Juridic, luliana GHEORGHIU

Comisia de inventariere

DIRECTOR ECOJQOMM

- Mirela G^EO^HIȚĂ

Președinte comisie, Marcel Q^fănjȘADOVEI

ȘEF SERVICIU PATRIMONII - lulius Sebastian GHERASE

Membri comisie, Cătălin Răzvan BALTĂ

Cristinel TOMA

CONSILIER SERVICIU CONTABILITATE

-Tatiana CUȘNIR

Miluță TIMOFTI

loan Dorel FEDEROVICI

CONSILIER SERVICIU PATRIMONIU < 3briela Loredana ARTIMON

Secretar,

Secretar,

ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 5 DIN 20.01.2021

PROCESUL - VERBAL

de negociere a valorii bunurilor ce constituie obiecte de inventar și mijloace fixe achiziționate din fonduri proprii de către S.C Urban Serv S.A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan ApostuRomânia

Județul Botoșani

Municipiul Botoșani

CF: 3372882


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANIPIAȚA REVOLUȚIEI, NR.1

Nr.țx/7din 19.01.2021

Proces verbal de negociere

Subsemnatii:

9

Președinte- Primar Cosmin lonuț Andrei

Membri - Viceprimar Bogdan Ciprian Buhăianu

Gheorghiță Mirela- Director Economic

Gherase lulius Sebastian- Șef Serviciu Patrimoniu

Tatiana Cușnir- consilier Serviciu Contabilitate

Gabriela Loredana Artimon- consilier Serviciu Patrimoniu

Secretar - Daniela Elena Dumitraș -consilier Serviciu Patrimoniu

din partea Primăriei Municipiului Botoșani, conform Dispoziției Primarului nr.1985 din 29.11.2020

Șl

1.

Mihai Gabriel Tanasă

- DIRECTOR GENERAL

2.

Camelia Șușter

- DIRECTOR ECONOMIC

3.

luliana Gheorghiu

- Compartiment Juridic

4.

Marcel Cristian Sadovei

- Președinte Comisie de Inventariere

5.

Cătălin Răzvan Baltă

- membru

6.

Cristinel Toma

- membru

7.

Miluță Timofti

- membru

8.

loan Dorel Federofici

- membru

9.

Carmina Drelciuc

- secretar comisie

din partea Urban Serv S.A, conform Dispoziției nr.193 din 16.10.2020,

ne-am întâlnit astăzi 19.01.2021, în vederea negocierii valorii bunurilor mobile și imobile ce constituie infrastructura edilitar -urbană destinată activităților de administrare a cimitirelor ce au făcut obiectul contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, respectiv a bunurilor mobile și imobile ce constituie infrastructura edilitar -urbană destinată activităților de administrare a piețelor și târgului(obor), ce au făcut obiectul contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului(obor) cuprinse în procesele verbal de predare - primire, întrucât membrii comisiilor nominalizate au constatat în teren că bunurile supuse preluării prezintă degradări cauzate în timp și care nu au fost supuse reparațiilor, decât parțial în anul 2020.

In cadrul ședinței, S.C.Urban Serv S.A. și-a exprimat punctul de vedere privind valoarea bunurilor ce constituie mijloacele fixe, acceptând o diminuare a valorii acestor bunuri cu 5 %, respectiv de la valoarea de 473.285,50 lei fără TVA, la valoarea de 449.621,23 lei fără TVA.

Membrii comisiei din partea Primăriei Municipiului Botoșani au propus ca procentul de diminuare să fie de 15% din valoarea totală a bunurilor ce constituie mijloacele fixe. Astfel că, valoarea bunurilor după diminuare cu procentul de 15% să fie de 402.292,69 lei, fără TVA.

In urma negocierilor purtate între reprezentanții celor 2(două) comisii, s-a acceptat diminuarea cu un procent de 12,5 % din valoarea totală a bunurilor ce constituie mijloacele fixe, valoarea bunurilor după diminuare cu procentul de 12,5% fiind de 414.124,81 lei, fără TVA.

Tot în cadrul ședinței, S.C.Urban Serv S.A. și-a exprimat punctul de vedere privind valoarea bunurilor ce constituie obiecte de inventar, acceptând o diminuare a valorii acestor bunuri cu 15 %, respectiv de la valoarea de 480.433,26 lei fără TVA, la valoarea de 408.368,27 lei fără TVA.

Membrii comisiei din partea Primăriei Municipiului Botoșani au propus ca procentul de diminuare să fie de 25% din valoarea totală a bunurilor ce constituie obiecte de inventar. Astfel că, valoarea bunurilor după diminuare cu procentul de 25% este de 360.324,95 lei, fără TVA.

In urma negocierilor purtate între reprezentanții celor 2(două) comisii, s-a acceptat diminuarea cu un procent de 20 % din valoarea totală a bunurilor ce constituie obiectele de inventar, valoarea bunurilor după diminuare cu procentul de 20% fiind de 384.246,61 lei, fără TVA.

Suma totală de 798.471,42 lei, fără TVA va fi însușită de Consiliul Local care va stabili modalitatea și termenele de achitare.

Prezentul proces verbal a fost redactat azi, 19.01.2021, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SC URBAN SERV S.A


Director- t*«neraf

Mihail


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

COMISIA DE INVENTARIERE PreședintCcpmisie, PRIMAR - Cosmin loipO^WEI

Director Ec&nomic.

Camelia ȘUȘTER


Membri comisie,


VICEPRIMAR - Bogdail Ciprian BUIIĂIANU


Compartiment Juridic, luliana GHEORGHIU

Comisia de inventariere


DIRECTOR ECONOMJ^- Mirela GHEORGHIȚĂ


:omisie,

Măreți^fat SADOVEI


ȘEF SERVICIU PATRIMONIU' lulius Sebastian

GHERASE


Membri comisie, Cătălin Răzvan BAL JĂ


CONSILIER SERVICIU CONTABILITATE - Tatiana

Cristinel TOMA         CUȘNIR


Miluță TIMOFTI î


loan Dorel FEDEROVICI


CONSILIER SERVICIU AtRIMONIU - Gabriela

Loredana ARTIMON


Secretar,

Carmina DRELCIUC


Secretar,

Daniela Elena DUMITRAȘ


MUNICIPIUL BOTOȘANI

SITUAȚIA OBIECTELOR DE INVENTARACHIZIȚIONATE DIN FONDURI PROPRII CARE VOR FI PREDATE DE URBAN SERV SA BOTOȘANI CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

CIMITIRE

COD

DENUMIRE

ANUL

LUNA

CANT.

PREȚ

VALOARE CONTABILA

VALOARE NEGOCIATA

A096

APOMETRE APA RECE

2001

7

1

90.00

90.00

72.00

A098

APOMETRU DN 15

2003

5

1

40.34

40.34

32.27

A249

APARAT AER CONDIȚIONAT

2012

9

1

507.58

507.58

406.06

B0399

BIROU

2003

3

1

220.00

220.00

176.00

B253

BIROU CASIERIE

2003

6

1

197.48

197.48

157.98

B307

BOILER 80 L

2016

7

1

416.67

416.67

333.34

B307

BOILER SOL

2016

10

1

416.67

416.67

333.34

C0608

CĂNGI PSI

2017

4

4

31.20

124.80

99.84

C0996

CAZMA/LOPATA PSI

2017

4

2

25.32

50.64

40.51

C1134

COS STRADAL

2020

3

20

150.00

3,000.00

2,400.00

C1134

COS STRADAL

2020

4

10

150.00

1,500.00

1,200.00

C27

CALCULATOR INTEL 13-3210-ISAC

2014

4

1

1,710.00

1,710.00

1,368.00

C532

CONTOR MONOFAZIC 0908658-10

2006

10

1

151.26

151.26

121.01

C687

COS GUNOI

2016

5

25

209.28

5,232.00

4,185.60

C771

CASE DE MARCAT

2018

11

1

990.00

990.00

792.00

G548

GALEATA PSI

2017

4

2

18.20

36.40

29.12

I033

INST.PT ILUM.EXTERIOR PE STILP

2003

2

8

565.93

4,527.44

3,621.95

I27

IMPRIMANTA HPLASER P 1102-ISAC

2014

4

1

450.00

450.00

360.00

L0153

LOPATA PSI

2017

4

2

23.41

46.82

37.46

M0405

MOTOCOSITOARE EFCO

2019

7

1

1,470.59

1,470.59

1,176.47

M162

MOTOUNEALTA STARK 4400T

2014

6

1

1,206.45

1,206.45

965.16

M166

MOTOFERASTRAU HUSQVARNA 365-

2017

9

1

2,100.00

2,100.00

1,680.00

M176

MOTOCOSITOARE STARK 44007

2016

7

2

1,385.84

2,771.68

2,217.34

M49

MONITOR LED 21.5 PHILIPS-ISAC, GH

2014

4

1

468.00

468.00

374.40

P514

PICHET PSI NEECHIPAT

2017

4

2

351.26

702.52

562.02

S1307

STINGATOR P6

2019

7

1

56.00

56.00

44.80

S283

STILPI ILUM.PUBLIC CIMITIRE ETERN

2003

9

5

201.12

1,005.60

804.48

S642

SURSA UPS 650 VA

2016

12

1

345.00

345.00

276.00

S849

STINGATOR P6

2004

9

2

65.19

130.38

104.30

T071

TOPOR TARNACOP PSI CU COADA

2017

4

2

41.94

83.88

67.10

U584

UNITATE IMAGINE

2020

10

1

1,100.00

1,500.00

1,200.00

V0212

VESTIARE METALICE

2006

6

6

239.00

1,434.00

1,147.20

TOTAL CIMITIRE

32,982,20

26,385,76

PIAȚA VIILOR

A096

APOMETRE APA RECE

2015

7

1

1,044.36

1,044.36

835.49

A249

APARAT AER CONDIȚIONAT

2012

8

1

1,169.35

1,169.35

935.48

B282

BIROU M.B.F.

2004

10

1

201.68

201.68

161.34

B302

BASCULA SEMIAUTOMATA

2002

8

1

745.90

745.90

596.72

B303

BIROU

2001

5

1

96.80

96.80

77.44

B307

BOILER 80 L

2017

7

1

386.55

386.55

309.24

C0996

CAZMA/LOPATA PSI

2009

8

1

15.00

15.00

12.00

C1082

CHEIE HIDRANT

2009

8

1

25.00

25.00

20.00

C505

CONTOR APA

2001

5

1

111.40

111.40

89.12

C506

CONTOR APA

2001

5

1

40.98

40.98

32.78

C595

CANTAR PARTNER RAB 15 KG

2014

6

4

450.00

1,800.00

1,440.00

C771

CASA DE MARCAT

2018

11

1

990.00

990.00

792.00

C869

CASA DE BANI

2014

5

1

1,282.26

1,282.26

1,025.81

F0307

FURTUN PSI TIP C

2013

3

3

270.00

810.00

648.00

F0307

FURTUN PSI TIP C

2015

9

2

240.00

480.00

384.00

H040

HIDRANT PORTATIV TIP C

2003

6

1

432.02

432.02

345.62

J015

JALUZELE VERTICALE

2005

2

13.3

40.01

532.13

425.71

M132

MODUL ACOPERIȘ

2001

5

2

232.01

464.02

371.?2

P947

PUBELA120 L

2020

2

1

95.00

95.00

76.00

P948

PUBELA 240120 L

2020

2

1

130.00

130.00

104.00

R097

RANGA PSI

2003

7

2

16.25

32.50

26.00

S1514

SCARA ALUMINIU

2011

11

1

310.77

310.77

248.62

S357

SCAUN BISTRO

2016

1

2

76.62

153.24

122.59

S463

STINGATOR G 3

2010

3

1

125.00

125.00

100.00

S498

SCAUN SC 20001 CM

2011

9

4

45.84

183.36

146.69

T071

TOPOR TARNACOP PSI CU COADA

2009

8

1

34.00

34.00

27.20

T1198

TARABA MASA

2001

5

1

13.43

13.43

10.74

T206

T.E.D.TABLOU ELECTR.

2003

11

1

796.00

796.00

636.80

T296

TARABE PIAȚA

2004

5

40

1,200.00

48,000.00

38,400.00

T297

TARABE PIAȚA -VITRINA

2004

5

7

1,200.00

6,000.00

4,800.00

T326

TRUSA SANITARA FIXA

2010

11

1

136.00

136.00

108.80

T407

TABLOU EL.DISTR.24 CIRC

2005

3

1

1,120.50

1,120.50

896.40

V02

VESTIAR 2 USI

2015

5

9

389.00

3,501.00

2,800.80

V0212

VESTIARE METALICE

2006

5

1

239.00

239.00

191.20

TOTAL PIAȚA VIILOR

71,497.25

57,197.80

PIAȚA CENTRALA

20071

POMPA BACH 60/280

2006

10

1

1,878.83

1,878.83

1,503.06

20120

VITRINA FRIGORIFICA

2010

6

1

2,394.96

2,394.96

1,915.97

20121

VITRINA FRIGORIFICA

2010

6

1

2,394.96

2,394.96

1,915.97

20122

VITRINA FRIGORIFICA

2010

6

1

2,394.96

2,394.96

1,915.97

20123

VITRINA FRIGORIFICA

2010

6

1

2,394.96

2,394.96

1,915.97

20139

VITRINA FRIGORIFICA

2011

5

1

2,298.39

2,298.39

1,838.71

20140

VITRINA FRIGORIFICA

2011

5

1

2,298.39

2,298.39

1,838.71

20141

VITRINA FRIGORIFICA

2011

5

1

2,298.39

2,298.39

1,838.71

90910

VESTIAR METALIC 2 USI

2008

9

22

325.00

7,150.00

5,720.00

90910

VESTIAR METALIC 2 USI

2009

6

13

325.00

4,225.00

3,380.00

A019

APARAT TF.EUROSERT

2002

12

2

38.39

76.78

61.42

A045

APOMETRU DN 20

2003

4

1

71.43

71.43

57.14

A121

APOMETRE

2008

9

1

352.96

352.96

282.37

A141

ARAGAZ F4 ALB METALICA

2004

1

1

378.15

378.15

302.52

A249

APARAT AER CONDIȚIONAT

2012

8

4

1,169.35

4,677.40

3,741.92

A298

ASPIRATOR VISION CLEAN VA 1400

2016

5

1

291.66

291.66

233.33

B040

BIROU SI CORP MOBIL

2007

10

1

259.51

259.51

207.61

B125

BIROU GLASVANT

2007

10

1

1,190.49

1,190.49

952.39

B166

BIROU OFICE

2003

6

1

197.48

197.48

157.98

B178

BIROU CASIERIE

2003

6

2

197.48

394.96

315.97

B237

BIBLIOTECA

2004

3

1

638.66

638.66

510.93

B239

BIROU 1000X640

2004

8

1

210.00

210.00

168.00

B259

BIROU HBF

2001

6

2

182.00

364.00

291.20

B458

BIROU CALCULATOR DIN CIREȘ

2004

8

1

175.00

175.00

140.00

B461

BIROU CALCULATOR MAT

2014

4

1

120.16

120.16

96.13

C0695

CASETE LUMINOASE

2008

9

32

199.24

6,375.68

5,100.54

C0695

CASETE LUMINOASE

2009

7

3

452.00

1,356.00

1,084.80

C1042

CALCULATOR DESTOP SIMION

2015

6

1

1,612.00

1,612.00

1,289.60

C1486

CONTOR APA

2005

5

3

96.90

290.70

232.56

C26

CALCULATOR INTEL 13-3210-GHERM

2014

4

1

1,710.00

1,710.00

1,368.00

C279

CASA DE BANI 105

2003

7

1

689.08

689.08

551.26

C346

CHIOȘC DIN ALUMINIU SI STICLA 2X2

2012

3

1

800.00

800.00

640.00

C458

CUIER CR

2003

10

1

285.71

285.71

228.57

C490

CONTOR MONOFAZIC

2005

5

10

44.76

447.60

358.08

C491

CONTOR APA RECE

2016

7

1

235.48

235.48

188.38

C506

CONTOR APA

2008

1

1

301.72

301.72

241.38

C531

CIOCAN 10 KG

2005

6

1

100.00

100.00

80.00

C595

CANTAR PARTNER RAB 15 KG

2014

6

6

450.00

2,700.00

2,160.00

C745

CAMERE DETECȚIE MIȘCARE

2010

4

2

633.58

1,267.16

1,013.73

C771

CASE MARCAT

2018

11

2

990.00

1,980.00

1,584.00

C891

CANTAR PARTNER 30KG 0161308404

2018

5

1

623.00

623.00

498.40

C892

CANTAR PARTNER 30KG 0161308403

2018

5

1

623.00

623.00

498.40

C893

CANTAR PARTNER 30KG 0161308403

2018

5

1

623.00

623.00

498.40

C914

CANTAR PARTNER 01613088025

2018

7

1

623.00

623.00

498.40

C915

CANTAR PARTNER 01613088027

2018

7

1

623.00

623.00

498.40

C916

CANTAR PARTNER 01613088028

2018

7

1

623.00

623.00

498.40

C917

CANTAR PARTNER ROB 30 KG

2018

8

3

623.15

1,869.45

1,495.56

C970

coltare’

2005

5

1

67.23

67.23

53.78

C972

COLTAR CONTRACTE

2006

9

1

61.08

61.08

48.86

D0411

DETECTOR SCURGERI GAZE

2013

2

1

390.00

390.00

312.00

D075

DULAP PAL MELAMINAT

2015

7

1

410.91

410.91

328.73

D139

DULAP VESELA

2003

10

1

281.51

281.51

225.21

D193

DULAP 1300

2004

3

1

432.00

432.00

345.60

D280

DULAP CU 10 USI APLICATE

2005

5

1

546.22

546.22

436.98

E019

EXTENSIE RAFT

2003

6

1

113.45

113.45

90.76

F0301

FURTUN PSI TIP C CU RACORD

2019

7

3

188.24

564.72

451.78

F186

FERESTRAU CIRCULAR

2011

2

1

402.42

402.42

321.94

G591

GARD ÎNCHIDERE MINIBAZAR

2007

10

14

115.24

1,613.36

1,290.69

H040

HÎDRANT PORTATIV TIP C

2005

11

1

680.00

680.00

544.00

I075

ÎNTRERUPĂTOR AUTO USOL

2004

12

1

719.49

719.49

575.59

I26

IMPRIMANTA HP LASERJET 1102-GHf

2014

4

1

450.00

450.00

360.00

J004

JALUZELE VERTICALE

2004

8

2.89

40.54

117.16

93.73

J004

JALUZELE VERTICALE

2011

6

16.72

48.76

815.27

652.21

J004

JALUZELE VERTICALE

2011

6

4.4

48.77

214.59

171.67

J009

JALUZELE VERTIC.SALA LICITAȚIE

2003

6

14.4

48.23

694.51

555.61

J014

JALUZELE VERT.MAYAMI

2005

2

8.1

40.01

324.08

259.26

L0424

LADA FRIGORIFICA ZANUSSI

2006

6

1

1,100.84

1,100.84

880.67

M033

MOBILIER BIROU CONTRACTE ANGE

2007

6

21

281.49

5,911.29

4,729.03

M0375

MASA CALCULATOR MONITOR PIAT£

2007

10

1

278.44

278.44

222.75

M055

MESE SECTOR LACTATE

2010

8

7

130.54

913.78

731.02

M094

MENGHINA 125 MM

2003

10

1

197.48

197.48

157.98

M118

MESE MET CU COPERTINA

2001

5

16

13.87

221.92

177.54

M122

MAȘINA DE CALCUL CANON

2013

8

1

250.00

250.00

200.00

M125

MASA ȘEDINȚA 3600 SALA LICITAT

2003

6

1

512.61

512.61

410.09

M126

MOCHETA STILIZATA SALA LIC

2003

6

30

16.39

491.70

393.36

M127

MASA ȘEDINȚA 200 SALA LICIT.

2003

6

1

331.93

331.93

265.54

M13

MONITOR 19 SAMSUNG

2007

10

1

701.98

701.98

561.58

M16

MONITOR -PIAȚA CENTRALA

2008

11

1

544.53

544.53

435.62

M16

MONITOR -PIAȚA CENTRALA

2008

11

1

546.22

546.22

436.98

M201

MODULE BIBLIOTECA

2004

6

3

360.00

1,080.00

864.00

M500

MULTIFUNCȚIONALA

2015

4

î

600.00

600.00

480.00

M772

MONITOR LED PHILIPS

2020

12

4

390.00

1,560.00

1,248.00

M99

MAȘINA GĂURIT DF 45 DWE

2014’

11

1

544.35

544.35

435.48

P0408

PICHET INCENDIU

2015

7

1

1,270.81

1,270.81

1,016.65

P0491

POLIZOR

2003

2

1

166.39

166.39

133.11

P289

PANOU FIX AL CU PANEL PVC

2009

9

59

170.97

10,087.23

8,069.78

P390

PANOU CU CADRU ALUMINIU SI TABl

2009

12

12

850.00

10,200.00

8,160.00

P947

PUBELA 240 L

2020

4

4

130.00

520.00

416.00

R0289

RULOU ALUMINIU

2008

9

32

934.37

29,899.84

23,919.87

R0289

RULOU ALUMINIU

2009

7

10

926.20

9,262.00

7,409.60

R0289

RULOU ALUMINIU

2009

7

2

985.14

1,970.28

1,576.22

R0290

RULOU ALUMINIU ACȚIONAT CU ARC

2009

12

14

1,078.57

15,099.98

12,079.98

R0447

ROABA

2020

1

1

176.47

176.47

141.18

R1012

ROABA

2020

1

1

117.65

117.65

94.12

R33

RULETA AUTORETRACTABILA 15 M

2014

12

1

189.90

189.90

151.92

R354

RACORD COLT 450X450X2000DULAP

2005

2

î

105.04

105.04

84.03

RO437

RADIATOR ZAAS

2007

12

î

277.31

277.31

221.85

S 0501

SCAUN FIX

2004

2

5

39.99

199.95

159.96

S0233

SISTEM ANTIEFRACTIE DVR

2010

A

1

1,795.00

1,795.00

1,436.00

S0512

SCAUN DIRECTORIAL SIGNA

2006

9

1

149.90

149.90

119.92

S1006

SET CHEI

2015

8

1

145.16

145.16

116.13

S1008

SUBLER

2008

2

1

67.27

67.27

53.82

S1126

SUFLANTA AER CALD BOSCH PHG

2009

12

1

167.23

167.23

133.78

S1307

STINGATOR P6

2019

7

7

56.00

392.00

313.60

S1311

STINGATOR G5

2019

7

1

163.00

163.00

130.40

S271

SCAUN 1120 SALA LICIT.

2003

6

10

45.38

453.8C

363.04

S3363

ȘURUBELNIȚA GSR 1440

2017

8

1

475.00

475.00

380.00

S890

STERILIZATOR CUTITE

2015

4

2

1,040.88

2,081.76

1,665.41

S890

STERILIZATOR CUTITE

2016

3

1

1,040.89

1,040.89

832.71

S996

SCAUN DIRECTORIAL

2014

4

1

137.90

137.90

110.32

T0223

TRUSA SCULE

2007

11

1

1,138.45

1,138.45

910.76

T0395

TARABE DIN PLASTIC PENTRU PIEȚE

2019

9

27

300.00

8,100.00

6,480.00

T145

TARABĂ PIAȚA

2009

12

70

793.00

55,510.00

44,408.00

T145

TARABA PIAȚA

2012

9

20

984.50

19,690.00

15,752.00

T200

TABLOU ELECTRIC

2001

7

1

584.29

584.29

467.43

T201

TARABE MICI PIAȚA

2011

6

25

742.00

18,550.00

14,840.00

T201

TARABE MICI PIAȚA

2011

7

25

742.00

18,550.00

14,840.00

T206

TED TABLOU ELECTRIC

2003

Î1

3

796.00

2,388.00

1,910.40

T296

TARABE PIAȚA

2012

5

50

895.00

44,750.00

35,800.00

T297

TARABE PIAȚA -VITRINA

2004

5

3

1,200.00

3,600.00

2,880.00

T407

TABLOU EL DISTR 24 CIRC

2005

3

1

1,120.50

1,120.50

896.40

T654

TOALETA ECOLOGICA

2015

6

2

1,800.00

3,600.00

2,880.00

U061

USA GLISANTA AL CU PANEL PVC

2009

9

44

200.97

8,842.68

7,074.14

U655

UNITATE DESTOP

2020

12

4

1,100.00

4,400.00

3,520.00

V02

VESTIAR 2 USI

2015

5

6

389.00

2,334.00

1,867.20

V02

VESTIAR 2 USI

2015

9

17

389.00

6,613.00

5,290.40

TOTAL PIAȚA CENTRALA

375,953.81

300,763.05

TOTAL OBIECTE DE INVENTAR

480,433.26

384,346.61


' ^'predat ^rfetor > General Mfâil Gabifeo^fcSĂ


A primit

COMISIA DE INVENTARIERE

Președinte comisie, PRIMAR - CosmAriuț ANDREI


Director Economic, Camelia șiiȘTER


Membi^'c^

VICEPR1MAR - BogdR^iprian BUHĂ1ANU


Compartiment Juridic, luliana GHEQRGHIU

Comisia de inventariere

Președinte corii is ie,

MarcePCcMari SADO VEI


DIRECTOR ECONOMIC - Mirel^ GH#OR0HIȚĂ


ȘEF SERVICIU PATRIMONIU - lulius Seba^tian


Membri comisie, Cătălin Răzvan BALTĂ


CONSILIER SERVICIU CONTABILITATE -

Cristinel TOMA                       Tatiana CUȘNIR


Miluță TIMOFTf


loan Dorei FEDEROVICI


CONSILIER SERVICIU PATRIMONIU - Gfobriela

Loredana ARTIMON


Secretar, Carmina DRELCIue


Secretar, Daniela Elena pUMITRAS

MUNICIPIUL BOTOȘANI

SITUAȚIA MIJLOACELOR FIXE ACHIZIȚIONATE DIN SURSE PROPRII PEACTIVITATI CIMITIRE

Număr inventar

Denumirea imobilizării

valoare de intrare

Data darii in folosința

REEVALUAT

■"’TMC.O'MTrL

NEGOCIAT

A

10025

ÎMPREJMUIRE GARD cimit PACEA

50,070.25

06/2010

26,066.00

22,807.75

10027

ALEE CIMITIR PACEA 525 MP

13,354.00

05/2012

13,303.00

11,640.13

10032

AMENAJ ALEE PR 60M LOT V PACEA

16,768.04

10/2015

8,127.00

7,111.13

10033

ASFALTARE ALEE 231M L 3 PACEA

37,609.18

10/2015

31,289.00

27,377.88

10034

AMENAJ ALEE PR 152M L2 ETERNIT

49,148.95

10/2015

41,929.00

36,687.88

10035

AMENAJ ALEE 155 M LOT 1 ETERN

53,294.37

12/2016

45,607.00

39,906.13

10036

ASFALTARE ALEE 289 M L 4 PACEA

41,257.62

12/2016

41,754.00

36,534.75

10038

AMENAJ GARD CIMIT ETERN 384 M

19,973.84

09/2017

18,677.00

16,342.38

10039

AMENAJ GARD CIMIT ETERN 192 ML

33,355.36

Dec-19

29,875.00

26,140.63

TOTAL CIMITIRE

314,831.61

256,627.00

224,548.63

PIAȚA VIILOR

10030

AMENAJ SP PUBLIC DE VANZARE PV

168,379.69

04/2015

119,901.00

104,913.38

20179

VITRINE FRIGORIFICE

4,273.30

04/2015

443.50

388.06

20180

VITRINE FRIGORIFICE

4,273.31

04/2015

443.50

388.06

20185

RULOU ALUMINIU 77 MM ACT ELECT

3,556.45

10/2015

343.50

300.56

20186

RULOU ALUMINIU 77 MM ACT ELECT

3,556.45

10/2015

343.50

300.56

20187

RULOU ALUMINIU 77 MM ACT ELECT

3,556.45

10/2015

343.50

300.56

20188

RULOU ALUMINIU 77 MM ACT ELECT

3,556.45

10/2015

343.50

300.56

20189

RULOU ALUMINIU 77 MM ACT ELECT

3,556.45

10/2015

343.50

300.56

20190

RULOU ALUMINIU 77 MM ACT ELECT

3,556.46

10/2015

343.50

300.56

20191

RULOU ALUMINIU 77 MM ACT ELECT

3,556.45

10/2015

343.50

300.56

20192

RULOU ALUMINIU 77 MM ACT ELECT

3,556.45

10/2015

343.50

300.56

20193

RULOU ALUMINIU 77 MM ACT ELECT

3,556.45

10/2015

361.00

315.88

30014

LOT 50 TARABE PIAȚA FIBRA STIC

64,750.00

06/2015

6,750.00

5,906.25

30015

BARIERA AUTO 4.2 M P VIILOR

4,800.00

10/2015

1,023.00

895.13

30016

BARIERA AUTO 4.2 M P VIILOR

4,800.00

10/2015

1,023.00

895.13

30017

LOT 17 MESE FIBRA STICLA 1800

22,780.00

08/2016

2,040.00

1,785.00

TOTAL PIAȚA VIILOR

306,064.36

134,733.00

117,891.38

PIAȚA CENTRALA

10021

AMENAJARE GARD ÎMPREJMUIRE PC

24,758.00

12/2007

11,971.00

10,474.63

10023

AMENAJARE PIAȚA EN GROS

79,980.45

07/2008

55,220.00

48,317.50

10026

COPERTINA EXT HALA LEG 54.5 ML

36,762.66

10/2010

5,613.00

4,911.38

10031

AMENAJ PORTI+IMPREJ. GARD P.C.

10,220.83

07/2015

4,408.00

3,857.00

20168

VITRINA FRIGORIFICA 2 ML

5,175.00

02/2013

303.50

265.56

20195

VITRINA FRIGORIFICA MONIKA 2/1

5,515.79

03/2016

682.00

596.75

30007

NUMĂRĂTOR BANCNOTE GLORY GFB

3,675.00

08/2006

140.00

122.50

30009

SIST SUPRAVEGHERE VIDEO PROT

78,046.02

05/2007

3,231.00

2,827.13

30011

VITRINA FRIGORIFICA

4,621.85

10/2008

204.00

178.50

20102

INSTALAȚIE VENTILAȚIE CLIMATIZARE

4,100.84

153.00

133.88

TOTAL PIAȚA CENTRALA

252,856.44

81,925.50

71,684.81

TOTAL MIJLOACE FIXE

873,752.41

0.00

0.00

473,285.50

414,124.81

/Â'bredat?                                 A primit

Dire6toK^nșral                  COMISIA DE INVENTARIERE

Mihail Gâbri<TANAȘ^                        Președinte comisie,

PRIMAR - Cosmin Ipnqi 4NDR£I

Director Economic, Camelia ȘUȘIER

Membri comisie,

VICEPRIMAR - Bogdan Ciprian BUHĂIANU

Compartiment Juridic, luliana GHEORGHIU

Comisia de inventariere

DIRECTOR ECONOMIC - M(rela GHeORGHIȚj

Președi/^e corblsie,

Marcel Cr^n-SADOVEI

Sebastian GH^RAȘt

Membri comisie, Cătălin Răzvan BALTĂ

Cristinel TOMA

CONSILIER SERVICIU CONTABILITATE -

Tatiana CUSNIR

9

Miluță TIMOFTI

loan Dorel FEDERQVJCI

CONSILIER SERVICIU PATRIMONII^1

Gabriela Loredana ARTIMON

Secretar,

Carmina DRELCIUC


Secretar, Daniela Elena DUMITRAȘ


România

Județul Botoșani Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Anexa nr. 4 la HCL nr. 5 din 20.01.2021

PROCES VERBAL PREDARE BUNURI SI MIJLOACE FIXE PIETE SI OBOR

NR. CRT

NR. INV

.

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

CANTITATE /BUCATI

VALOARE

ADMINISTRATIV

1

CASA BANI TIP BULSAN

1

3.120,37

2

30178

TOTAL ADMINISTRATIV

3.120,37

PIATA CENTRALA

3

TAMPLARIE ALUMINIU

1

4.320,96

4

30251

BALANTA SEMIAUTOMATA 200 KG

1

1.903,19

5

20269

TARABA CU VITRINA

11

11.466,81

6

30252

TARABA PIATA FARA ACOPERIS

5

14.910,07

7

10258

TARABA PIATA CU ACOPERIS

12

34.399,13

8

10266

TARABA PIATA FARA ACOPERIS

10

32.279,50

9

10259

MASA FIBRA STICLA FARA ACOPERIS

15

48.419,25

10

10260

TARABA PIATA CU ACOPERIS

23

65.931,67

11

10261

TARABA PIATA CU ACOPERIS

5

14.332,97

12

10266

TARABA PIATA CU ACOPERIS FIBRA ST

10

31.028,01

13

10267

TARABA CU VITRINA

30

108.895,50

14

30208

TARABA PIATA DSP

35

93.286,46

TOTAL PIATA CENTRALA

461.173,52

PIATA VIILOR

15

EXTINDERE P VIILOR+GR SANIT+UTILIT

1

395.461,69

16

10262

PLOMBA 5 VIILOR 77

1

88.024,87

17

10263

PLOMBA 5 VIILOR 77 VARNAV 22 57.58 MP

1

89.890,47

14396

53881+MODERNIZARE HALA LACTATE

37081.64=90962.64

18

TARABA PIATA FARA ACOPERIS

8

25.823,60

19

10265

TARABA PIATA FARA ACOPERIS

12

35.787,58

TOTAL PIATA VIILOR

634.988,21

METROLOGIE, MENTENANTA

20

CONTOR ELECTRONIC

2

6.437,00

21

20272

C.T RACORDATA LA GAZ METAN

1

63.647,63

22

30254

RACORD GAZ METAN

1

26.240,23

TOTAL METROL, MENTENANTA

96.324,86

BAZAR-OBOR

23

10257

CHIOSC METALIC

1

426,97

TOTAL OBOR

426,97

______|______________TOTAL GENERAL ____________|___________________|   1.196.033,93 |

SITUAȚIA OBIECTELOR DE INVENTAR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BOROȘANI CARE VOR FI PREDATE DE URBAN SERV SA CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

ADMINISTRATIV

DENUMIRE

PRET/UN

CANTITATE/BUC.

VALOARE/LEI

BALANȚA

ETALON 20 KG

870,00

1,00

870,00

TOTAL

870,00

PIATA VIILOR

DENUMIRE

PRET/UN

CANTITATE/BUC.

VALOARE/LEI

CANTAR ELECTRONIC

1.694,62

1,00

1.694,62

FIRMA LUMINOASA

180,00

1,00

180,00

TOTAL

1.874,62

PIATA CENTRALA

DENUMIRE

PRET/UN

CANTITATE/BUC.

VALOARE/LEI

CONTOR APA CALDA

374,34

1,00

374,34

APARAT SUDURA

2.184,43

1,00

2.184,43

TOTAL

2.558,77

TOTAL GENERAL

5303,39

SITUAȚIA TERENURILOR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI CARE VOR FI PREDATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR, OBORULUI ȘI CIMITIRELOR

Nr.crt.

nr. Inv.

AMPLASAMENTUL

SUPRAF/ MP

VALOARE /lei

1

60867

Piata Centrala

15.628,19

2.512.904,24

2

60870,1

Piata Viilor

3.274,98

528.439,17

3

60023,1

Obor

7.867,00

1.128.376,50

TOTAL

26.770,17

4.169.719,91

SITUATIA MIJLOACELOR FIXE

APARTINAND DDOMENIULUI PUBLIC AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI CARE VOR FI PREDATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR, OBORULUI ȘI CIMITIRELOR

NR.CRT.

NR. INV.

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

VALOARE / LEI

1

10304

OBOR STR PUSKIN

66.464,04

2

10282

SPATII PUBLICE PLATOU A

936.748,73

3

10285

HALA CARNE PIATA CENTRALA

3.076.466,04

4

10286

HALA PESTE PIATA CENTRALA

1.007.272,64

5

10914

PLATOU B PIATA CENTRALA

5.322.461,48

6

10284

PLATOU PIATA VIILOR

1.577.393,66

TOTAL

11.986.806,59

NR. CRT

NR. INV .

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

CANTITATE /BUCATI

VAOARE

CIMITIRE

1

IMPREJMUIRE CIMITIR PACEA 490 ML

5.595,23

2

10269

AMENAJARE GARD TABLA ZINCATA

1

12.745,35

3

10269

IN LUNGIME DE 78.5 M

4

IMPREJMUIRE CIMITIR PACEA 124 ML

1

20.911,30

TOTAL CIMITIRE

39.251,88

TOTAL GENERAL

39.251,88

SITUAȚIA OBIECTELOR DE INVENTAR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI CARE VOR FI PREDATE DE URBAN SERV SA CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

CIMITIRE

DENUMIRE

PRET/UN

CANTITATE /BUC.

VALOARE/LEI

BANCI AGREMENT TIP ISABELA CU TALPI DIN BETON

416,50

10,00

4.165,00

CABINA WC

CIMITIR PACEA

723,67

1,00

723,67

TOTAL

16,00

4.888,67

SITUAȚIA TERENURILOR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI CARE VOR FI PREDATE DE URBAN SERV SA BOTOȘANI CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Nr.crt.

nr. Inv.

AMPLASAMENTUL

SUPRAF/ MP

VALOARE/lei

1

60025

Cimitir Pacea

99.708,61

14.209.273,07

2

60024

Cimitir Eternitatea

67.041,14

9.553.810,44

TOTAL

166.749,75

23.763.083,51

SITUATIA MIJLOACELOR FIXE

APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BOTOSANI DATE IN CONCESIUNE URBAN SERV BOTOSANI IN BAZA CONTRACTULUI NR.25770/20.10.2005 DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR DIN MUNICIPIUL BOTOSANI

NR.CRT.

NR. INV.

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

VALOARE / LEI

1

10280

CLADIRE PAZNIC ETERNITATEA

2.516,99

2

10281

clădire paznic pacea

1.961,99

3

14415

ALEI PRINCIP SI TREPTE DE ACCES CIMITIR PACEA LOT1=334 M, LOT II=258.5 M , LOT III=231M, LOT IV=289 M TOTAL 1112.5 ML+ TREPTE SI SCĂRI

303.224,25

4

14416

ALEI PRINCIPALE SI TROTUARE LOTUL III CIMIT ETERNITATEA

118.200,68

5

14415

ALEI CIMITIR PACEA TRONSON I

44.976,66

TOTAL

470.880,57

SITUAȚIA OBIECTELOR DE INVENTARACHIZIȚIONATE DIN FONDURI PROPRII CARE VOR FI PREDATE DE URBAN SERV SA BOTOȘANI CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

CIMITIRE

COD

DENUMIRE

CANT.

VALOARE

A096

APOMETRE APA RECE

1

72,00

A098

APOMETRU DN 15

1

32,27

A249

APARAT AER CONDIȚIONAT

1

406,06

B0399

BIROU

1

176,00

B253

BIROU CASIERIE

1

157,98

B307

BOILER 80 L

1

333,34

B307

BOILER 80 L

1

333,34

C0608

CANGI PSI

4

99,84

C0996

CAZMA/LOPATA PSI

2

40,51

C1134

COS STRADAL

20

2.400,00

C1134

COS STRADAL

10

1.200,00

C27

CALCULATOR INTEL 13-3210-ISAC

1

1.368,00

C532

CONTOR MONOFAZIC 090865810

1

121,01

C687

COS GUNOI

25

4.185,60

C771

CASE DE MARCAT

1

792,00

G548

GALEATA PSI

2

29,12

I033

INST.PT ILUM.EXTERIOR PE STILP

8

3.621,95

I27

IMPRIMANTA HPLASER P 1102-

ISAC

1

360,00

L0153

LOPATA PSI

2

37,46

M0405

MOTOCOSITOARE EFCO

1

1.176,47

M162

MOTOUNEALTA STARK 4400T

1

965,16

M166

MOTOFERASTRAU HUSQVARNA 365-TORX

1

1.680,00

M176

MOTOCOSITOARE STARK 44007

2

2.217,34

M49

MONITOR LED 21.5 PHILIPS-ISAC, GHINET

1

374,40

P514

PICHET PSI NEECHIPAT

2

562,02

S1307

STINGATOR P6

1

44,80

S283

STILPI ILUM.PUBLIC CIMITIRE ETERNITATEA

5

804,48

S642

SURSA UPS 650 VA

1

276,00

S849

STINGATOR P6

2

104,30

T071

TOPOR TARNACOP PSI CU COADA

2

67,10

U584

UNITATE IMAGINE

1

1.200,00

V0212

VESTIARE METALICE

6

1.147,20

TOTAL CIMITIRE

26.385,76

PIATA VIILOR

A096

APOMETRE APA RECE

1

835,49

A249

APARAT AER CONDIȚIONAT

1

935,48

B282

BIROU M.B.F.

1

161,34

B302

BASCULA SEMIAUTOMATA

1

596,72

B303

BIROU

1

77,44

B307

BOILER 80 L

1

309,24

C0996

CAZMA/LOPATA PSI

1

12,00

C1082

CHEIE HIDRANT

1

20,00

C505

CONTOR APA

1

89,12

C506

CONTOR APA

1

32,78

C595

CANTAR PARTNER RAB 15 KG

4

1.440,00

C771

CASA DE MARCAT

1

792,00

C869

CASA DE BANI

1

1.025,81

F0307

FURTUN PSI TIP C

3

648,00

F0307

FURTUN PSI TIP C

2

384,00

H040

HIDRANT PORTATIV TIP C

1

345,62

J015

JALUZELE VERTICALE

13,3

425,71

M132

MODUL ACOPERIS

2

371,22

P947

PUBELA120 L

1

76,00

P948

PUBELA 240120 L

1

104,00

R097

RANGA PSI

2

26,00

S1514

SCARA ALUMINIU

1

248,62

S357

SCAUN BISTRO

2

122,59

S463

STINGATOR G 3

1

100,00

S498

SCAUN SC 20001 CM

4

146,69

T071

TOPOR TARNACOP PSI CU COADA

1

27,20

T1198

TARABA MASA

1

10,74

T206

T.E.D.TABLOU ELECTR.

1

636,80

T296

TARABE PIATA

40

38.400,00

T297

TARABE PIATA -VITRINA

7

4.800,00

T326

TRUSA SANITARA FIXA

1

108,80

T407

TABLOU EL.DISTR.24 CIRC

1

896,40

V02

VESTIAR 2 USI

9

2.800,80

V0212

VESTIARE METALICE

1

191,20

TOTAL PIATA VIILOR

57.197,80

PIATA CENTRALA

20071

POMPA BACH 60/280

1

1.503,06

20120

VITRINA FRIGORIFICA

1

1.915,97

20121

VITRINA FRIGORIFICA

1

1.915,97

20122

VITRINA FRIGORIFICA

1

1.915,97

20123

VITRINA FRIGORIFICA

1

1.915,97

20139

VITRINA FRIGORIFICA

1

1.838,71

20140

VITRINA FRIGORIFICA

1

1.838,71

20141

VITRINA FRIGORIFICA

1

1.838,71

90910

VESTIAR METALIC 2 USI

22

5.720,00

90910

VESTIAR METALIC 2 USI

13

3.380,00

A019

APARAT TF.EUROSERT

2

61,42

A045

APOMETRU DN 20

1

57,14

A121

APOMETRE

1

282,37

A141

ARAGAZ F4 ALB METALICA

1

302,52

A249

APARAT AER CONDITIONAT

4

3.741,92

A298

ASPIRATOR VISION CLEAN VA 1400

1

233,33

B040

BIROU SI CORP MOBIL

1

207,61

B125

BIROU GLASVANT

1

952,39

B166

BIROU OFICE

1

157,98

B178

BIROU CASIERIE

2

315,97

B237

BIBLIOTECA

1

510,93

B239

BIROU 1000X640

1

168,00

B259

BIROU HBF

2

291,20

B458

BIROU CALCULATOR DIN CIRES

1

140,00

B461

BIROU CALCULATOR MAT

1

96,13

C0695

CASETE LUMINOASE

32

5.100,54

C0695

CASETE LUMINOASE

3

1.084,80

C1042

CALCULATOR DESTOP SIMION

1

1.289,60

C1486

CONTOR APA

3

232,56

C26

CALCULATOR INTEL 13-3210-GHERMAN

1

1.368,00

C279

CASA DE BANI 105

1

551,26

C346

CHIOSC DIN ALUMINIU SI STICLA 2X2

1

640,00

C458

CUIER CR

1

228,57

C490

CONTOR MONOFAZIC

10

358,08

C491

CONTOR APA RECE

1

188,38

C506

CONTOR APA

1

241,38

C531

CIOCAN 10 KG

1

80,00

C595

CANTAR PARTNER RAB 15 KG

6

2.160,00

C745

CAMERE DETECTIE MISCARE

2

1.013,73

C771

CASE MARCAT

2

1.584,00

C891

CANTAR PARTNER 30KG 01613084040

1

498,40

C892

CANTAR PARTNER 30KG 01613084038

1

498,40

C893

CANTAR PARTNER 30KG 01613084039

1

498,40

C914

CANTAR PARTNER 01613088025

1

498,40

C915

CANTAR PARTNER 01613088027

1

498,40

C916

CANTAR PARTNER 01613088028

1

498,40

C917

CANTAR PARTNER ROB 30 KG

3

1.495,56

C970

COLTARE

1

53,78

C972

COLTAR CONTRACTE

1

48,86

D0411

DETECTOR SCURGERI GAZE

1

312,00

D075

DULAP PAL MELAMINAT

1

328,73

D139

DULAP VESELA

1

225,21

D193

DULAP 1300

1

345,60

D280

DULAP CU 10 USI APLICATE

1

436,98

E019

EXTENSIE RAFT

1

90,76

F0301

FURTUN PSI TIP C CU RACORD

3

451,78

F186

FERESTRAU CIRCULAR

1

321,94

G591

GARD INCHIDERE MINIBAZAR

14

1.290,69

H040

HIDRANT PORTATIV TIP C

1

544,00

I075

întrerupător AUTO usol

1

575,59

I26

IMPRIMANTA HP LASERJET 1102-GHERMAN

1

360,00

J004

JALUZELE VERTICALE

2,89

93,73

J004

JALUZELE VERTICALE

16,72

652,21

J004

JALUZELE VERTICALE

4,4

171,67

J009

JALUZELE VERTIC.SALA LICITAȚIE

14,4

555,61

J014

JALUZELE VERT.MAYAMI

8,1

259,26

L0424

LADA FRIGORIFICA ZANUSSI

1

880,67

M033

MOBILIER BIROU CONTRACTE

ANGELICA

21

4.729,03

M0375

MASA CALCULATOR MONITOR

PIAȚA CENTRALA

1

222,75

M055

MESE SECTOR LACTATE

7

731,02

M094

MENGHINA 125 MM

1

157,98

M118

MESE MET CU COPERTINA

16

177,54

M122

MASINA DE CALCUL CANON

1

200,00

M125

MASA SEDINTA 3600 SALA

LICITAT

1

410,09

M126

MOCHETA STILIZATA SALA LIC

30

393,36

M127

MASA SEDINTA 200 SALA LICIT.

1

265,54

M13

MONITOR 19 SAMSUNG

1

561,58

M16

MONITOR -PIATA CENTRALA

1

435,62

M16

MONITOR -PIATA CENTRALA

1

436,98

M201

MODULE BIBLIOTECA

3

864,00

M500

MULTIFUNCTIONALA

1

480,00

M772

MONITOR LED PHILIPS

4

1.248,00

M99

MASINA GAURIT DF 45 DWE

1

435,48

P0408

PICHET INCENDIU

1

1.016,65

P0491

POLIZOR

1

133,11

P289

PANOU FIX AL CU PANEL PVC

59

8.069,78

P390

PANOU CU CADRU ALUMINIU SI

TABLIE

12

8.160,00

P947

PUBELA 240 L

4

416,00

R0289

RULOU ALUMINIU

32

23.919,87

R0289

RULOU ALUMINIU

10

7.409,60

R0289

RULOU ALUMINIU

2

1.576,22

R0290

RULOU ALUMINIU ACTIONAT CU ARC

14

12.079,98

R0447

ROABA

1

141,18

R1012

ROABA

1

94,12

R33

RULETA AUTORETRACTABILA 15

M

1

151,92

R354

RACORD COLT

450X450X2000DULAP

1

84,03

RO437

RADIATOR ZAAS

1

221,85

S 0501

SCAUN FIX

5

159,96

S0233

SISTEM ANTIEFRACTIE DVR

1

1.436,00

S0512

SCAUN DIRECTORIAL SIGNA

1

119,92

S1006

SET CHEI

1

116,13

S1008

SUBLER

1

53,82

S1126

SUFLANTA AER CALD BOSCH PHG

1

133,78

S1307

STINGATOR P6

7

313,60

S1311

STINGATOR G5

1

130,40

S271

SCAUN 1120 SALA LICIT.

10

363,04

S3363

SURUBELNITA GSR 1440

1

380,00

S890

STERILIZATOR CUTITE

2

1.665,41

S890

STERILIZATOR CUTITE

1

832,71

S996

SCAUN DIRECTORIAL

1

110,32

T0223

TRUSA SCULE

1

910,76

T0395

TARABE DIN PLASTIC PENTRU PIETE

27

6.480,00

T145

TARABA PIATA

70

44.408,00

T145

TARABA PIATA

20

15.752,00

T200

TABLOU ELECTRIC

1

467,43

T201

TARABE MICI PIATA

25

14.840,00

T201

TARABE MICI PIATA

25

14.840,00

T206

TED TABLOU ELECTRIC

3

1.910,40

T296

TARABE PIATA

50

35.800,00

T297

TARABE PIATA -VITRINA

3

2.880,00

T407

TABLOU EL DISTR 24 CIRC

1

896,40

T654

TOALETA ECOLOGICA

2

2.880,00

U061

USA GLISANTA AL CU PANEL PVC

44

7.074,14

U655

UNITATE DESTOP

4

3.520,00

V02

VESTIAR 2 USI

6

1.867,20

V02

VESTIAR 2 USI

17

5.290,40

TOTAL PIATA CENTRALA

300.763,05

TOTAL OBIECTE DE INVENTAR

384.346,61

CIMITIRE

Numar inventar

Denumirea imobilizarii

VALOARE

10025

împrejmuire GARD cimit PACEA

22.807,75

10027

ALEE CIMITIR PACEA 525 MP

11.640,13

10032

AMENAJ ALEE PR 60M LOT V PACEA

7.111,13

10033

ASFALTARE ALEE 231M L 3 PACEA

27.377,88

10034

AMENAJ ALEE PR 152M L2 ETERNIT

36.687,88

10035

AMENAJ ALEE 155 M LOT I ETERN

39.906,13

10036

ASFALTARE ALEE 289 M L 4 PACEA

36.534,75

10038

AMENAJ GARD CIMIT ETERN 384 M

16.342,38

10039

AMENAJ GARD CIMIT ETERN 192 ML

26.140,63

TOTAL CIMITIRE

224.548,63

PIATA VIILOR

10030

AMENAJ SP PUBLIC DE VANZARE PV

104.913,38

20179

VITRINE FRIGORIFICE

388,06

20180

VITRINE FRIGORIFICE

388,06

20185

RULOU ALUMINIU 77 MM ACT ELECT

300,56

20186

RULOU ALUMINIU 77 MM ACT ELECT

300,56

20187

RULOU ALUMINIU 77 MM ACT ELECT

300,56

20188

RULOU ALUMINIU 77 MM ACT ELECT

300,56

20189

RULOU ALUMINIU 77 MM ACT ELECT

300,56

20190

RULOU ALUMINIU 77 MM ACT ELECT

300,56

20191

RULOU ALUMINIU 77 MM ACT ELECT

300,56

20192

RULOU ALUMINIU 77 MM ACT ELECT

300,56

20193

RULOU ALUMINIU 77 MM ACT ELECT

315,88

30014

LOT 50 TARABE PIATA FIBRA STIC

5.906,25

30015

BARIERA AUTO 4.2 M P VIILOR

895,13

30016

BARIERA AUTO 4.2 M P VIILOR

895,13

30017

LOT 17 MESE FIBRA STICLA 1800

1.785,00

TOTAL PIATA VIILOR

117.891,38

PIATA CENTRALA

10021

AMENAJARE GARD IMPREJMUIRE PC

10.474,63

10023

AMENAJARE PIATA EN GROS

48.317,50

10026

COPERTINA EXT HALA LEG 54.5 ML

4.911,38

10031

AMENAJ PORTI+IMPREJ. GARD P.C.

3.857,00

20168

VITRINA FRIGORIFICA 2 ML

265,56

20195

VITRINA FRIGORIFICA MONIKA 2/1

596,75

30007

NUMARATOR BANCNOTE GLORY GFB

122,50

30009

SIST SUPRAVEGHERE VIDEO PROT

2.827,13

30011

VITRINA FRIGORIFICA

178,50

20102

instalație ventilație CLIMATIZARE

133,88

TOTAL PIATA CENTRALA

71.684,81

TOTAL MIJLOACE FIXE

414.124,81

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu