Hotărârea nr. 49/2021

HOTĂRARE Privind modificarea și completarea Hotărarii Consiliului Local nr. 292/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare a circulației rutiere in municipiul Botoşani şi a documentaţiei de delegare a gestiunii, prin negociere directă, către S.C. ELTRANS S.A., a activităţii de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar in municipiu şi a activităţii de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpan, de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 15 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 292/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare a circulației rutiere în municipiul Botoșani și a documentației de delegare a gestiunii, prin negociere directă, către S.C. ELTRANS S.A., a activității de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu și a activității de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără

stăpân, de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 292/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare a circulației rutiere în municipiul Botoșani și a documentației de delegare a gestiunii, prin negociere directă, către S.C. ELTRANS S.A., a activității de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu și a activității de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 247/2019,

văzând raportul de specialitate al Direcției Edilitare nr. INT. 462/27.01.2021, nota de fundamentare a S.C. Eltrans S.A. Botoșani nr. 3126/20.01.2021, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 1, art. 3 alin. (1) lit. i) și alin. (3), art. 5 pct. 2 lit. j), art. 7, art. 12, art. 14, art. 19, art. 28 lit. j), art. 30 lit. d), art. 34 alin. (1) și art. 39 alin. (1) - (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 592 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările, precum și cu cele ale Regulamentului de funcționare și utilizare a Parcării subterane - supraterane din zona Piața Centrală, aprobat prin art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2020,

având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial Nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Articolul 28 din Regulamentul de organizare a circulației rutiere în municipiul Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 292/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 247/2019, se completează cu un nou alineat, alineatul (4), care va avea următorul cuprins:

”Art. 28 alin.(4) Taxele de utilizare a unui loc de parcare în subteranul parcării din zona ”Piața Centrală” sunt:

 • - 3,00 lei/oră, cu TVA inclus;

 • - 150 lei/lună, cu TVA inclus, abonament parcare pentru persoane fizice;

 • - 225 lei/lună, cu TVA inclus, abonament parcare pentru persoane juridice.”

Art. 2 Articolul 37 din Regulamentul de organizare a circulației rutiere în municipiul Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 292/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 247/2019, se modifică, se completează și va avea următorul conținut:

“Art. 37 (1) Utilizarea cu plata a parcărilor publice din municipiul Botosani se face in zilele de luni până vineri intre orele 08,00 - 18,00.

 • (2) Utilizarea cu plată a următoarelor parcări :

 • 1. Zona Piața Mare - Comaliment,

 • 2. Zona Piața Viilor - Primăverii

 • 3. Zona Calea Națională - BRD

 • 4. Zona Calea Națională - Complex Romarta

 • 5. Zona Magazin Elvila

 • 6. Zona Piața Mare - sens giratoriu - BIG

 • 7. Zona Piața Mare - parcarea supraterană și subterană se va face după următorul program: luni-vineri intre orele 08,00-18,00, sâmbăta și duminica între orele 08,00- 14,00.“

Art. 3 Anexa 1 la Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii, prin negociere directa, către S.C. ELTRANS S.A., a activității de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si procedurile aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar in municipiu si a activității de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, pe domeniul public sau privat al municipiului Botosani, se modifica si va avea următorul conținut, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 292/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 247/2019, se modifică și va avea următorul conținut:

 • ” Anexa 1 la Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii, prin negociere directă, către S.C. ELTRANS S.A., a activității de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu și a activității de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani:

Locația și numerotarea parcărilor dotate cu parcometre de pe raza municipiului Botoșani:

Locația parcării

Numărul parcării

Zona BCR-intrare auto BCR

1

Zona Parc Junior-magazin Xandor

2

Zona Tribunal-int. din B-dul M. Eminescu

3

Zona Bazar

4

Zona Piața Mare - Comaliment

5

Zona Piața Viilor - Primăverii

6

Zona Calea Națională-BRD

7

Zona C. Națională - Complex Romarta

8

Zona „Marchian” - intersecție C. Națională

9

Zona magazine Elvila

10

Zona Ștefan Luchian - Casa Armatei

11

Zona Primăverii - Complex Căminul

12

Zona Grivița- complex comercial

13

Zona Piața Mare - sens giratoriu spre Big

14

Zona G. Enescu- sens giratoriu spre Profi

15

Zona Luceafărul

16

Zona Piața Mare - suprateran

17

Zona Piața Mare- subteran

18

Zona Parcul „Mihai Eminescu”

19

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. Eltrans S.A. Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

Botoșani, 25.02.2021

Nr. 49