Hotărârea nr. 48/2021

HOTĂRARE Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor ṣi procedurile aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar sau abandonate (Publicarea pe site: 10 martie 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar sau abandonate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

având in vedere propunerea domnului primar Cosmin lonuț Andrei în calitate de inițiator, pentru modificarea și completarea HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar sau abandonate, precum și propunerile formulate în cursul proiectului de hotărâre,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.INT 6226 din 29.12.2020 și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. (c), alin. (6) lit. (a) și (b), art. 297 și următoarele, respectiv art. 354, art. 355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în conformitate cu prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (g) și 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/20 19 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.Se modifică și se completează art. III.9 din Anexa la HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor pacate neregulamentar sau abandonate, acesta urmând să aibă următorul conținut:

„III. 9 Parcările de reședință pot fi utilizate, contra unei taxe de rezervare, pe baza unui acord de rezervare a locului de parcare, și fără plată, pe baza unei adeverințe, eliberate persoanelor încadrate într-un grad de handicap, veteranilor de războim, persoanelor care dețin un certificat de revoluționar și cetățenilor de onoare ai Municipiului Botoșani. Documentele care stau la baza atribuirii vor avea specificate locul de parcare și datele utilizatorului.’’

Art. 2. Se modifică și se completează art. III.10 din Anexa la HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor pacate neregulamentar sau abandonate, acesta urmând să aibă următorul conținut:

III.10 Acordul de rezervare poate fi prelungit prin achitarea anticipată a taxei de rezervare, în perioada cuprinsă între 01 ianuarie și 15 martie a fiecărui an. În caz contrar, acordul încetează de drept, iar locul de parcare va fi scos la licitație.”

III.11 Amplasamentele de parcare disponibile prin neplată și cele nou-amenajate se rezervă mai întâi prin licitație publică cu strigare, iar cele rămase neocupate vor fi puse la dispoziție conform principiului primul venit - primul servit, persoanelor fizice care domiciliază pe o rază de maxim 60 metri față de amplasamentul parcării, în intervalul de timp cuprins între o lună de la data licitației și până la sfârșitul anului calendaristic. La licitația publică cât și ulterior licitației publice, pot participa persoanele fizice care dețin autovehicul proprietate personală sau utilizat în baza unui contract de leasing, contract de comodat/închiriere sau în baza unor adeverințe (în cazul autovehiculelor folosite în interes de serviciu de la instituții publice sau persoane juridice). În cazul parcărilor nou-înființate licitația publică va fi organizată numai după amenajarea, trasarea, semnalizarea verticală și orizontală și numerotarea acestora, prin grija Direcției Edilitare și a Serviciului Patrimoniu. Desfășurarea în concret a licitației este dispusă de către comisia numită prin Hotărâre a Consiliului Local.”

Art.4. Se modifică și se completează art. III.13 din Anexa la HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor pacate neregulamentar sau abandonate, acesta urmând să aibă următorul conținut:

III.13 În parcările de reședință se poate rezerva, prin participarea la licitație, numai un loc pe apartament, indiferent de câte familii locuiesc în el. Se pot înscrie la licitație doar persoanele care nu mai dețin un alt loc de parcare sau garaj. În situația în care nu s-au ocupat prin licitație toate amplasamentele, se vor atribui locuri de parcare la cerere, până la completarea capacității parcării, chiar și pentru al doilea autoturism sau a doua familie din apartament.’’

Art.5 Se modifică și se completează art. III.14 din Anexa la HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor pacate neregulamentar sau abandonate, acesta urmând să aibă următorul conținut:

  • III.14 Amplasamentele rezervate în parcările de reședință pot fi transmise terților în cazul persoanelor care:

  • - au cumpărat locuința fostului beneficiar. În acest caz, persoanele care au achiziționat apartamentul beneficiază de transfer doar dacă depun cerere într-o perioadă de maxim 6 luni de la data vânzării-cumpărării. Persoana care a vândut apartamentul este obligată să elibereze locul de parcare odată cu apartamentul.

  • - sunt membri ai aceleiași familii, urmând ca taxa achitată să fie redistribuită;

  • - sunt moștenitorii persoanelor decedate care au beneficiat în timpul vieții de un loc de parcare, cu plată sau gratuit, conform unui certificat de încadrare într-un grad de handicap. În acest caz, familiile trebuie să depună cerere într-un interval de timp de cel mult 6 luni de la data decesului titularului.’’;

  • A rt.6. Se modifică și se completează art. III.16 din Anexa la HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor pacate neregulamentar sau abandonate, acesta urmând să aibă următorul conținut:

  • “III.16. În parcările de reședință se vor atribui locuri  de parcare  numai

proprietarilor/utilizatorilor de autovehicule al cărui număr de locuri pe scaune, în afara

conducătorului, nu este mai mare de 8, care nu depășesc dimensiunile de 5,2 m lungime și 2 m lățime, fără oglinzi și care au Inspecția Tehnică Periodică și Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă valabile. Subînchirierea sau transmiterea folosinței locurilor de parcare de către titularul acordului de rezervare este interzisă, iar nerespectarea acestei prevederi conduce la anularea acordului de rezervare a locului de parcare. Periodic, administratorul locurilor de parcare în colaborare cu Direcția Taxe și Impozite Locale Botoșani și Poliția Locală a Municipiului Botoșani va urmări

respectarea acestor condiții și va dispune rezilierea acordurilor de rezervare a locurilor de parcare în cazul constatării neîndeplinirii acestor condiții. În cazurile în care administratorul locurilor de parcare este informat asupra faptului că un posesor al unui loc de parcare nu mai îndeplinește criteriile prin care i-a fost atribuit un loc de parcare și se constată că utilizatorii nu mai îndeplinesc cel puțin una dintre aceste condiții, iar în termen de 30 de zile, acestia nu își reglementează situația autovehicului în sensul îndeplinirii condițiilor stipulate, Poliția Locala a Municipiului Botoșani constată aceste fapte și va notifica administratorul locurilor de parcare , în vederea rezilierii acordurilor de parcare care nu indeplinesc condițiile prezentului regulament, locurile de parcare urmând a fi rezervate prin licitație publică.”

Art.7. Se modifică și se completează art. III.17 din Anexa la HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor pacate neregulamentar sau abandonate, acesta urmând să aibă următorul conținut:

III.17. Beneficiarii acordurilor de parcare nu pot utiliza elemente de limitare sau de restricție a accesului în locul de parcare. Beneficiarii acordurilor de parcare trebuie să își marcheze corespunzător locul de parcare rezervat, cu numărul acordului de parcare și numărul de înmatriculare al autovehicului înscris în acordul de parcare, fie prin aplicarea unui înscris cu vopsea pe asfalt, bordură, fie prin aplicarea unei plăcuțe ”

Art.8 Se modifică și se completează art. III.28 din Anexa la HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor pacate neregulamentar sau abandonate, acesta urmând să aibă următorul conținut:

III.28 Persoanele fizice și juridice interesate să rezerve amplasamente în parcări amenajate corespunzător vor depune o cerere la care se anexează copii după actele care atestă identitatea solicitantului și ale certificatului de înmatriculare al autovehiculului. Persoanele fizice și juridice interesate să rezerve amplasamente de parcări amenajate corespunzător vor face dovada că au locuința sau sediul firmei în zona respectivă și că dețin un autoturism, anexând la cerere actul de identitate sau certificatul de înregistrare al firmei și certificatul de înmatriculare al autoturismului. Sunt exceptati de la procedura licitației, solicitanții care dețin apartamente sau spații în ansamblurile de locuințe nou edificate, imobile care prin autorizația de construire au fost prevăzute cu locuri de parcare auto’’;

Art.9 Se modifică și se completează art. III.29 din Anexa la HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor pacate neregulamentar sau abandonate, acesta urmând să aibă următorul conținut:

III.29 După analiza operatorului care stabilește locurile disponibilizate prin neplata în cursul perioadei de timp alocate și înregistrează locurile de parcare nou-amenajate, se va publica în presa locală și pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Botoșani data licitației, cu precizări în legătură cu zona de referință, perioada de înscriere a cererilor, data și ora fixate, locul desfășurării.’’

Art.10 Se modifică și se completează art. III.30 din Anexa la HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor pacate neregulamentar sau abandonate, acesta urmând să aibă următorul conținut:

„III. 30 Înaintea licitației se pot opera schimburi de locuri de parcare, la cerere, în cazuri justificate de îmbunătățirea proximității, iar locurile cedate vor fi scoase la licitație.’’

„III. 31 Persoanele care renunță în scris la acordul de rezervare, din diverse motive, vor putea recupera, la cererea explicită, diferența de taxă corespunzătoare perioadei rămase până la sfârșitul anului, începând cu data cererii. Banii vor fi returnați în contul altor taxe și impozite, în cazul în care acestea nu au fost achitate integral, iar locul eliberat va fi scos la licitație.’’

Art. 12 Se modifică și se completează art. III.32 din Anexa la HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor pacate neregulamentar sau abandonate, acesta urmând să aibă următorul conținut:

„III. 32 Persoanele care-și înstrăinează autoturismul pentru care au încheiat acord de rezervare a locului de parcare, au dreptul să păstreze locul cel mult o perioadă de 6 luni, fără ca să dețină un autoturism, urmând ca în urma achiziționării sau dobândirii în folosință a unui alt autovehicul, să depună cerere de modificare a acordului cu certificatul de înmatriculare corespunzător. În caz contrar, respectiv în termenul de 6 luni nu-și achiziționează sau nu dobândesc un drept de folosința pe un alt autovehicul, acordul de rezervare a locului de parcare încetează de drept, iar locul de parcare va fi scos la licitație.”

Art.13. Se modifică și se completează art. III.37 din Anexa la HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor pacate neregulamentar sau abandonate, acesta urmând să aibă următorul conținut:

„III. 37. Este interzisă ocuparea amplasamentelor rezervate de către alte persoane decât beneficiarii. In cazul încălcării acestei prevederi, se va proceda la sancționarea contravențională și blocarea roților cu un mecanism special, fiind ridicate și transportate ulterior dacă într-un interval de 3 h(ore) de la blocarea roților, deținătorul nu achită contravaloarea sanctiunii și a activitătii de blocare a roților, aplicându-se în mod similar procedurile stabilite prin Regulamentul de organizare a circulației rutiere în Municipiul Botoșani și atribuirea prin negociere directă către S.C. Eltrans S.A. a activității de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre și a procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu și a activitătii de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de pe domeniul public sau privat al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 292 din 29.11.2017.”

Art. 14 Se modifică și se completează art. III.38 din Anexa la HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor pacate neregulamentar sau abandonate, acesta urmând să aibă următorul conținut:

  • „ III. 38 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către Poliția Locală;

Art. 15 Se modifică și se completează art. III.39 din Anexa la HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor pacate neregulamentar sau abandonate, acesta urmând să aibă următorul conținut:

  • „ III. 39 Taxele aferente rezervării parcărilor se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local, la propunerea primarului. Taxele mai mari decât cele de bază, dobândite în urma licitațiilor, vor fi indexate, de asemenea, corespunzător cu procentul aplicat față de anul precedent.’’

III. 40 Persoanele care prezintă un certificat de încadrare într-un grad de handicap beneficiază în mod gratuit de un loc de parcare, în măsura în care acestea sunt disponibile, cu prioritate și în afara licitației. În acest caz li se va elibera o adeverință cu locul de parcare specificat, cu același termen de valabilitate ca și certificatul eliberat de comisie. Adeverința va fi prelungită numai dacă se depune cerere cel mai târziu după 6 luni de la eliberarea noului certificat. În cazul în care certificatul nu este prelungit, există posibilitatea ca locul de parcare să fie preluat cu plată de către beneficiar, dacă cererea se face, de asemenea, într-un interval de timp de cel mult 6 luni de la expirarea certificatului valabil. În cazuri contrare aspectelor prezentate, locurile vor fi scoase la licitație.’’

Art. 17. Se completează Anexa la HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor pacate neregulamentar sau abandonate, cu un nou articol, articol III. 41 acesta urmând să aibă următorul conținut:

„III. 41. Incepând cu data de 1.01.2022, acordurile de rezervare pentru al doilea și al treilea loc de parcare, aferent aceluiași apartament se reziliază, iar locurile de parcare vor fi scoase la licitație. Prin excepție de la articolul 111.13, persoanele cărora li s-au reziliat acordurile de rezervare pentru aceste locuri de parcare, se pot înscrie la licitația publică în vederea redobândirii lor.”

Art.18. Celelalte prevederi ale Regulamentului privind regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar sau abandonate sunt și rămân în vigoare.

Art.19. Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.20. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu, Poliției Locale Municipiul Botoșani, S.C. Eltrans S.A. și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 25.02.2021

Nr. 48